پایه چهارم ابتدایی - صفحه 2 از 14 - همگام درس

جواب فعالیت ها و تمرینات کتاب های چهارم ابتدایی همراه با فیلم و تدریس مربوط به تمام درس های کلاس چهارم دبستان ، شما می توانید در این بخش آن ها را مشاهده نمایید.

معنی درس پانزدهم فارسی چهارم ( شیر و موش) + مخالف و معنی کلمات

معنی درس پانزدهم فارسی چهارم ( شیر و موش) + مخالف و معنی کلمات

معنی درس ۱۵ شیر و موش چهارم

معنی درس پانزدهم فارسی چهارم ( شیر و موش) + مخالف و معنی کلمات

نام درس : درس پانزدهم :: شعر شیر و موش | موضوع : معنی کلمات – معنی شعر | چهارم ابتدایی

معنی درس چهاردهم فارسی چهارم ( ادب از که آموختی) + مخالف و معنی کلمات

معنی درس چهاردهم فارسی چهارم ( ادب از که آموختی) + مخالف و معنی کلمات

معنی درس ۱۴ ادب از که آموختی چهارم

معنی درس چهاردهم فارسی چهارم ( ادب از که آموختی) + مخالف و معنی کلمات

نام درس : درس چهاردهم :: ادب از که آموختی | موضوع : معنی کلمات – معنی شعر | چهارم ابتدایی

معنی درس سیزدهم فارسی چهارم ( لطف حق) + مخالف و معنی کلمات

معنی درس سیزدهم فارسی چهارم ( لطف حق) + مخالف و معنی کلمات

معنی درس ۱۳   لطف حق چهارم

معنی درس سیزدهم فارسی چهارم ( لطف حق) + مخالف و معنی کلمات

نام درس : درس سیزدهم ::  لطف حق | موضوع : معنی کلمات – معنی شعر | چهارم ابتدایی

معنی درس دوازدهم فارسی چهارم (اتفاق ساده) + مخالف و معنی کلمات

معنی درس دوازدهم فارسی چهارم (اتفاق ساده) + مخالف و معنی کلمات

معنی درس ۱۲ اتفاق ساده چهارم

معنی درس دوازدهم فارسی چهارم (اتفاق ساده) + مخالف و معنی کلمات

نام درس : درس دوازدهم :: اتفاق ساده | موضوع : معنی کلمات – معنی شعر | چهارم ابتدایی

معنی درس یازدهم فارسی چهارم (فرمانده دل ها) + مخالف و معنی کلمات

معنی درس یازدهم فارسی چهارم (فرمانده دل ها) + مخالف و معنی کلمات

معنی درس ۱۱ فرمانده دل ها چهارم

معنی درس یازدهم فارسی چهارم (فرمانده دل ها) + مخالف و معنی کلمات

نام درس : درس یازدهم :: فرمانده دل ها | موضوع : معنی کلمات – معنی شعر | چهارم ابتدایی