همگام درس

همیار مرجع تخصصی درسی و آموزشی برای تمام پایه ها میباشد . تمام مطالب این برنامه برای همیشه رایگان می باشد.

جواب فعالیت تضاد و اختلاف نظر تفکر هفتم ؛ ۸۳ ، ۸۴ ، ۸۵ ، ۸۶ و ۸۷

جواب فعالیت تضاد و اختلاف نظر تفکر هفتم ؛ ۸۳ ، ۸۴ ، ۸۵ ، ۸۶ و ۸۷

جواب سوالات بخش 4 تفکر هفتم(تضاد و اختلاف نظر)

جواب فعالیت تضاد و اختلاف نظر تفکر هفتم ؛ ۸۳ ، ۸۴ ، ۸۵ ، ۸۶ و ۸۷

نام درس : تضاد و اختلاف نظرهای خود را چگونه مدیریت کنیم؟ | موضوع : جواب فعالیت ها | پایه هفتم

ارتباط با خانواده همسایگان و معلمان چگونه است تفکر هفتم ؛ ۷۸ ، ۷۹ ، ۸۰ ، ۸۱ و ۸۲

ارتباط با خانواده همسایگان و معلمان چگونه است تفکر هفتم ؛ 78 ، 79 ، 80 ، 81 و 82

جواب سوالات بخش 4 تفکر هفتم(ارتباط با خانواده همسایگان)

ارتباط با خانواده همسایگان و معلمان چگونه است تفکر هفتم ؛ ۷۸ ، ۷۹ ، ۸۰ ، ۸۱ و ۸۲

نام درس : ارتباط با خانواده همسایگان و معلمان چگونه است | موضوع : جواب فعالیت ها | پایه هفتم

جواب فعالیت مهارت های ارتباطی تفکر هفتم ؛ ۷۲ ، ۷۳ ، ۷۴ ، ۷۵ ، ۷۶ و ۷۷

جواب فعالیت مهارت های ارتباطی تفکر هفتم ؛ ۷۲ ، ۷۳ ، ۷۴ ، ۷۵ ، ۷۶ و ۷۷

جواب سوالات بخش 4 تفکر هفتم(مهارت های ارتباطی و آداب معاشرت)

جواب فعالیت مهارت های ارتباطی تفکر هفتم ؛ ۷۲ ، ۷۳ ، ۷۴ ، ۷۵ ، ۷۶ و ۷۷

نام درس : مهارت های ارتباطی و آداب معاشرت | موضوع : جواب فعالیت ها | پایه هفتم

جواب درس پلنگ ها و گوزن ها تفکر و پژوهش ششم ؛ صفحه ۷۳ , ۷۴ , ۷۵ و ۷۶

جواب درس پلنگ ها و گوزن ها تفکر و پژوهش ششم ؛ صفحه 73 , 74 , 75 و 76

جواب سوالات پلنگ ها و گوزن ها تفکر ششم

جواب درس پلنگ ها و گوزن ها تفکر و پژوهش ششم ؛ صفحه 73 , 74 , 75 و 76

نام درس : پلنگ ها و گوزن ها | موضوع : جواب فعالیت ها | ششم ابتدایی