همگام درس

همیار مرجع تخصصی درسی و آموزشی برای تمام پایه ها میباشد . تمام مطالب این برنامه برای همیشه رایگان می باشد.

جواب درس انتخاب و تصمیم گیری تفکر و پژوهش ششم ؛ صفحه ۱۸ و ۱۹ و ۲۰

جواب درس انتخاب و تصمیم گیری تفکر و پژوهش ششم ؛ صفحه 18 و 19 و 20

جواب سوالات انتخاب و تصمیم گیری تفکر ششم

جواب درس انتخاب و تصمیم گیری تفکر و پژوهش ششم ؛ صفحه ۱۸ و ۱۹ و ۲۰

نام درس : انتخاب و تصمیم گیری | موضوع : گام به گام | ششم ابتدایی

جواب بخش واژه های تصادفی تفکر و پژوهش ششم ؛ صفحه ۱۳ و ۱۴ و ۱۵

جواب بخش واژه های تصادفی تفکر و پژوهش ششم ؛ صفحه ۱۳ و ۱۴ و ۱۵

جواب سوالات واژه های تصادفی تفکر ششم

جواب بخش واژه های تصادفی تفکر و پژوهش ششم ؛ صفحه ۱۳ و ۱۴ و ۱۵

نام درس : واژه های تصادفی | موضوع : گام به گام | ششم ابتدایی