همگام درس

همیار مرجع تخصصی درسی و آموزشی برای تمام پایه ها میباشد . تمام مطالب این برنامه برای همیشه رایگان می باشد.

معنی درس میوه هنر فارسی ششم با کلمات و مخالف (پانزدهم)

معنی درس میوه هنر فارسی ششم با کلمات و مخالف (پانزدهم)

معنی کلمات و متضاد و هم خانواده درس میوه هنر

معنی درس میوه هنر فارسی ششم با کلمات و مخالف (پانزدهم)

نام درس : میوه هنر | موضوع : معنی کلمات – معنی شعر | ششم ابتدایی