پایه چهارم ابتدایی - همگام درس

چهارم ابتدایی

جواب فعالیت ها و تمرینات کتاب های چهارم ابتدایی همراه با فیلم و تدریس مربوط به تمام درس های کلاس چهارم دبستان ، شما می توانید در این بخش آن ها را مشاهده نمایید.

جواب فعالیت های درس ۶ مطالعات چهارم ؛ فعالیت صفحه ۲۴ و ۲۷

جواب فعالیت های درس ۶ مطالعات چهارم ؛ فعالیت صفحه ۲۴ و ۲۷

گام به گام درس ششم مطالعات اجتماعی چهارم

جواب فعالیت های درس ۶ مطالعات چهارم ؛ فعالیت صفحه ۲۴ و ۲۷

نام درس : مطالعات اجتماعی | موضوع : جواب فعالیت ها | چهارم ابتدایی

معنی کلمات درس هفتم فارسی چهارم ( مهمان شهر ما ) + مخالف کلمات

معنی کلمات درس هفتم فارسی چهارم ( مهمان شهر ما ) + مخالف کلمات

معنی درس آرش مهمان شهر ما چهارم درس 7

معنی کلمات درس هفتم فارسی چهارم ( مهمان شهر ما ) + مخالف کلمات

نام درس : درس هفتم | موضوع : معنی کلمات – معنی شعر | چهارم ابتدایی

معنی کلمات درس پنجم فارسی چهارم (رهایی از قفس) + مخالف کلمات

معنی کلمات درس پنجم فارسی چهارم (رهایی از قفس) + مخالف کلمات

معنی رهایی از قفس فارسی چهارم درس 5

معنی کلمات درس پنجم فارسی چهارم (رهایی از قفس) + مخالف کلمات

نام درس : درس پنجم | موضوع : معنی کلمات – معنی شعر | چهارم ابتدایی