کلاس ششم ابتدایی - همگام درس

در این بخش جواب فعالیت ها ، نمونه سوالات ، فیلم های آموزشی ، جزوه ها و حل تمرینات درسی مربوط به تمام کتاب های پایه ششم را قرار داده ایم.

مجموعه ای کامل از تمام کتاب های پایه ششم

کتاب ریاضی ششم
کتاب علوم ششم
گام به گام علوم ششم
سوالات علوم ششم
کتاب فارسی ششم
گام به گام فارسی ششم
معنی فارسی ششم
کتاب نگارش ششم
گام به گام نگارش ششم
کتاب هدیه ششم
گام به گام هدیه ششم
سوالات متن هدیه ششم
کتاب مطالعات ششم
گام به گام مطالعات ششم
سوالات مطالعات ششم
کاربرگ مطالعات ششم
کتاب قرآن ششم
گام به گام قرآن ششم
کتاب تفکر ششم
گام به گام تفکر ششم
*
کتاب کار و فناوری ششم
گام به گام کار و فناوری ششم
*