سوالات فصل یازدهم علوم هفتم با جواب

سوالات فصل یازدهم علوم هفتم با جواب

سوالات متن علوم هفتم درس 11

سوالات فصل یازدهم علوم هفتم با جواب

نام درس : یاخته و سازمان بندی آن | موضوع : سوالات متن | پایه هفتم

سوالات متن علوم هفتم درس 11

سوالات متن علوم هفتم / فصل یازدهم :: یاخته و سازمان بندی آن /  در بخش زیر سوالات متن درس 11 علوم هفتم با جواب را قرار داده ایم. شما میتوانید سوالات فصل یازدهم علوم هفتم را در بخش زیر دانلود نمایید. هم چنین برای مشاهده جواب فصل 11 علوم هفتم کلیک کنید.

فایل دانلودی به صورت تایپ شده روی متن کتاب در آخر مطلب !

1_ جانداران از نظر تعداد سلول به چند دسته تقسیم می شوند؟
جواب:  جانداری مثل فقط از یک یاخته ساخته شده است در حالی که بعضی جاندران بیش از یک یاخته دارند.

2_ چند نوع از سلول (یاخته) های بدن را نام ببرید.
جواب:  یاخته های پوستی، ماهیچه ای، عصبی و خونی انواعی از یاخته های بدن ما هستند.

3_ سلول (یاخته) چیست؟
جواب:  واحد ساختار و عمل در موجودات زنده.

4_ غشای پلاسمایی (غشای یاخته) چیست؟
جواب:  پوششی همه یاخته ها را احاطه می کند. این پوشش، غشای یاخته (غشای پلاسمایی) نامیده می شود.

5_ وظایف غشا در بدن را بنویسید.
جواب:  غشا ضمن محافظت از یاخته، ورود و خروج مواد را نیز تنظیم می کند.

6_ جمله ی غشا نفوذ پذیری انتخابی دارد به چه معناست؟
جواب:  غشا نفوذ پذیری انتخابی دارد؛ یعنی فقط به مواد مورد نیاز یاخته اجازه ورود می دهد و مواد زائد و ترشحی را از یاخته خارج می کند.

7_ غشای پلاسمایی از چه مولکول هایی ساخته شده است؟
جواب:  غشای یاخته عمدتاً از لیپید (چربی) ساخته شده است. همچنین انواعی از مولکول های پروتئین و کربوهیدرات (قند) نیز در این غشا وجود دارد.

8_ سیتوپلاسم (میان یاخته) چیست؟
جواب:  میان یاخته (سیتوپلاسم) بخشی از یاخته است که در آن اندامک ها و مواد مورد نیاز بقای یاخته، مانند نمک ها، آنزیم ها و مواد دیگر در آن قرار دارند.

9_ اندامک چیست؟
جواب:  اندامک ها ساختار هایی درون یاخته اند که کارهای متفاوتی انجام می دهند.

10_ هسته چیست؟
جواب:  هسته بخشی از یاخته است که فعّالیت ها و ویژگی هایی مثل شکل و اندازه آن را تنظیم می کند.

11_ هسته در سلول های مختلف را بررسی کنید.
جواب:  هسته در گیاهان، جانوران، قارچ ها و آغازیان، غشایی دارد که آن را در بر می گیرد؛ اما در باکتری ها، مواد هسته ای در غشایی قرار ندارند و هسته مشخصی را تشکیل نمی دهند.

12_ چگونه رنگ آمیزی باعث دیده شدن اندامک ها می شود؟
جواب:  رنگ ها به ترکیبات اصلی یاخته می چسبند و آنها را واضح تر می کنند؛ مثلاً آبی متیل رنگی است که به پروتئین های غشا و هسته می چسبد و آنها را به خوبی مشخص می کند.

13_ تفاوت سلول های گیاهی و جانوری را بنویسید.
جواب:  یاخته های گیاهی، دیواره یاخته ای و سبزدیسه (کلروپلاست) دارند در حالی که یاخته های جانوری این دو را ندارند.

14_ دیواره سلولی چه وظیفه ای در سلول های گیاهی دارد؟
جواب:  با وجود دیواره یاخته ای شکل، یاخته های گیاهی نیز منظم تر است.

15_ تفاوت جانداران تک سلولی و پرسلولی را بنویسید.
جواب:  جانداران تک یاخته ای فقط از یک یاخته تشکیل شده‌اند و همه فعّالیت های حیاتی خود را با همان یک یاخته انجام می دهند. در حالی که جانداران پر یاخته ای تعداد زیادی یاخته دارند.

16_ پر یاخته ای ساده چیست؟
جواب:  تعدادی یاخته در کنار هم قرار دارند. هر یاخته می تواند مستقل از یاخته های دیگر به فعّالیت حیاتی خود ادامه دهد. به چنین جاندارانی، پر یاخته‌ ای ساده می گویند.

17_ تناسب بین کار و شکل را در بافت پوششی توضیح دهید.
جواب:  مثلاً در بافت پوششی، بسته به نوع کار، یاخته ها به شکل های متفاوتی دیده می شوند. یاخته های این نوع بافت در محل هایی که وظیفه محافظت را بر عهده دارند، مثل پوست، به هم فشرده و ضخیم هستند؛ اما در محل هایی که تبادل مواد را انجام می دهند، مثلاً در مویرگ ها یاخته ها نازک اند و منافذی بین آنها وجود دارد.

18_ وظیفه ی آوندها در گیاهان چیست؟
جواب:  آوندها که دراز و لوله مانند هستند، انتقال مواد را برعهده دارند.

19_ بافت چیست؟
جواب:  در جانداران پر یاخته ای از اجتماع تعدادی از یاخته های همکار و مشابه، بافت تشکیل می شود.

20_ انواع بافت اصلی بدن را بنویسید.
جواب:  چهار نوع بافت اصلی به نام های پوششی، پیوندی، عصبی و ماهیچه ای

21_ عضو چیست؟
جواب:  وقتی بافت های مختلف در کنار هم قرار می گیرند، اندام یا عضو تشکیل می شود؛ مثل معده، کلیه و قلب.

22_ اندام چیست؟
جواب:  اندام ها یا اعضا در کنار هم دستگاه ها را به وجود می آورند؛ مثل دستگاه گردش خون و گوارش.

23_ ویژگی مشترک همه جانداران چیست؟
جواب:  پیکر همه جانداران از سلول ساخته شده است.

24_ آیا تعداد سلول ها در همه جانداران یکسان است؟
جواب:  خیر، بعضی جانداران فقط از یک سلول ساخته شده اند اما برخی دیگر بیش از یک سلول دارند.

25_ جانداری را نام ببرید که فقط از یک سلول ساخته شده است؟
جواب:  باکتری

26_ چند نوع از سلول های بدن را نام ببرید؟
جواب:  سلول های عصبی – ماهیچه‌ای ، خونی و پوستی

27_ آیا ساختار همه سلول های بدن یکسان است؟
جواب:  خیر، با همه شباهت هایی که به هم دارند هر یک از آنها ساختار منحصر به فردی دارند.

28_ ویژگی های سلول کدامند؟
جواب:  1) همه سلولهای زنده نفس می کشند
2) به مواد غذایی نیاز دارند
3) تولید مثل می کنند (تقسیم می شوند)
4) حرکت دارند

29_ چرا سلول واحد ساختار و عمل در موجودات زنده می نامند؟
جواب:  زیرا هر ساختار زنده ای که در بدن موجودات زنده وجود دارد از سلول تشکیل شده است و هر عملی که توسط بخشی از بدن انجام می شود سلول های آن قسمت آن را انجام می دهند.

30_ دو مورد از کارهای غشای پلاسمایی چیست؟
جواب:  1) محافظت از سلول
2) کنترل ورود و خروج مواد

31_ آیا همه سلول ها غشای پلاسمایی دارند؟
جواب:  بله

32_ آیا غشا مانند یک صافی ( آبکش ) عمل می کند؟
جواب:  خیر غشا مانند یک صافی نیست که مواد را بر اساس اندازه عبور دهد.

33_ ورود و خروج مواد از غشا بر چه اساسی صورت می گیرد؟
جواب:  بر اساس نفوذپذیری انتخابی: (به مواد مورد نیاز سلول اجازه ورود می دهد و فقط مواد زائد و ترشحی می توانند از سلول خارج شوند)

34_ غشای سلول عمدتاً از چه ماده ای ساخته شده است؟
جواب:  لیپید (چربی)

35_ علاوه بر چربی، چه مولکول های دیگری در غشاء وجود دارند؟
جواب:  انواعی از مولکول های پروتئین و کربوهیدرات

36_ اندامک چیست؟
جواب:  اندامک ها ساختارهایی درون سلولی اند که برای انجام فعالیت های مختلف به صورت مجزا به سلول کمک می کنند.

37_ آیا همه سلول ها اندامک دارند؟
جواب:  بله

38_ آیا اندامک های همه سلول ها مشابه هستند؟
جواب:  خیر

39_ تقسیم سلول را چه چیزی کنترل می کند؟
جواب:  هسته سلول

40_ در کدام یک از موجودات زنده هسته سلول غشایی دارد که آن را در بر می گیرد؟
جواب:  گیاهان ، جانوران ، قارچ ها و آغازیان

41_ در سلول کدام یک از موجودات زنده هسته مشخصی تشکیل نمی شود؟
جواب:  باکتری ها

42_ دستگاه چیست چند مورد نام ببرید؟
جواب:  اندام ها یا اعضا در کنار هم دستگاه ها را به وجود می آورند مثل دستگاه گردش خون و گوارش

43_ اندام یا عضو چیست؟ چند مورد نام ببرید؟
جواب:  وقتی بافت های مختلف در کنار هم قرار می گیرند اندام یا عضو تشکیل می شود مثل معده ، کلیه و قلب

44_ آوند ها چه شکلی دارند و چه وظیفه ای بر عهده دارند؟
جواب:  دراز و لوله مانند هستند ، انتقال مواد را بر عهده دارند.

45_ سلول های عصبی چه شکلی دارند؟ چرا؟
جواب:  دراز و کشیده هستند برای انتقال پیام عصبی

46_ سلول های خونی چه شکلی دارند؟ چرا؟
جواب:  گرد هستند. برای آسانی حرکت در رگ ها

47_ سلول های بافت پوششی مویرگ ها چه شکلی دارد و چه وظایفی به عهده دارند؟
جواب:  نازک هستند و منافذی بین آنها وجود دارد و تبادل مواد را انجام می دهند.

48_ سلول های بافت پوششی پوست چه شکلی دارند و چه وظایفی به عهده دارند؟
جواب:  به هم فشرده و ضخیم هستند و وظیفه محافظت را به عهده دارند.

49_ سلول ، واحد ساختار و عمل در موجودات زنده است.

50_ هنگام رنگ آمیزی آبی متیل به پروتئین های غشا و هسته می چسبد و آنها را به خوبی مشخص می کند.

51_ جلبک رشته ای نمونه‌ای از جانداران پرسلولی ساده است.

52_ در پرسلولی مثل گیاهان و جانوران تقسیم کار صورت گرفته است.

53_ بین نوع کار و شکل سلول ها تناسب وجود دارد.

54_ با جمع شدن دستگاه ها در کنار هم موجود زنده به وجود می آید.

 

جهت مشاهده سوالات و گام به گام کتاب های خود؛ کافیست نام درس یا شماره صفحه آن را به همراه عبارت "همگام درس" در گوگل جست و جو کنید.

مطالب مرتبط

اینترنت شما در
همگام درس
همیار
۵۰%رایگان محاسبه میگردد
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

 • نوید :

  ازاین برنامه خیلی عالی است از هفتم تا نهم

 • نوید :

  عالی است

 • ابولفضل :

  عالیه ♥♥

 • خر خوان :

  بهترین برنامه من بیشتر معلم هام از این برنامه برای سوالات درس استفاده میکنن ممنون از سازنده برنامه همیار

 • سیبل :

  عالی بود سوالات بسیار زیاد و خوب بود ممنون

 • ی بنده خدا :

  وای واقعا ازتون ممنونم تشکر فراوان دارم 🥲💝
  ولی ما تو مدرسه اینجوری نیست فوقش حداقل ۳۰ تا ۳۵ سوالن یکم خلاصه ترش کنید ممنون میشم از شما 😶❤

  • Sepehr :

   کامل ❤️❤️❤️❤️

 • پاکدل :

  دستت در نکنه

 • مهدی جمری :

  عالی ممنون از سایت عالی

 • TaHa :

  خیلییئییییییییییی خوبه

 • TaHa :

  عالی

 • حسین :

  خوب

 • اینجوک :

  عالی بو د مرسی بابت زحمتاتون

 • مبینا :

  عالیه واقعاً خیلی خوبه ممنون از سازندس

 • سروش :

  عالی خیلی به من کمک کرد من تونستم کلی از فصل های علوم رو از این سای بخونم و نمره ی عالی بگیرم

 • فرناز :

  خوبه ممنونم

 • Mai :

  عالیه من فردا امتحان دارم و با این سوال ها حتما امتحان را به خوبی پشت سر میزارم.
  ممنون از سازنده 🙏(^o^)

  • o_o :

   عالی

 • AmiraliAmirkhani :

  سلام عالی هست سوالاتی متناسب و کوتاه سپاس

 • امالیا :

  مرسی عالی بود ❤😚
  حتما اگه امتحان داشته باشیم قطعا ب لطف شما نمره کامل میگیرم 😊😘

 • ❤️❤️ :

  عالیه بی نظیره یک سوال رو چند نمونه طرح کرده برای یادگیری بهتر ممنونم

  فردا امتحان دارم امیدوارم 20شم

 • امیر حسین شهرابی فراهانی :

  عالیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ…. 🧨🧨🧨🧨🧨🧨
  این رو حتماً بخونید برای امتحان صد درصد 20می شید🫣
  منکه 20گرفتم ممنون از سازندش♥

 • ناشناس :

  عاللللللیه👌🏻حتما ازش استفاده کنیددد😍

 • abas :

  واقعا عالیه من فردا امتحان دارم و کتاب رو ننوشته بودن واز این سوال ها را نگاه کردم ممنونم از سازنده اش

 • Sakura :

  خوبه نه ببخشید تصیح میکنم عالیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییه

 • ریحانه :

  عالیه ولی کاشکی یکم خلاصه تر میکردینش

  • ناشناس :

   دقیقا کاش خلاصه بود به ما تو مدرسه مثلا هر فصل میشد نهایتا ۲۵ تا سوال سوالات اینجا ۶۰ ۷۰ تای هست برای هر فصل لطفا خلاصه تر و مفید ترش کنید ممنون

 • مسیح :

  عالی ممنون❤

 • هانیه :

  این سوال رو فکر می کنم نداشت
  ویژگی موجودات زنده را بگویید؟؟؟؟

  • H.o :

   آخه اینم سواله؟😐😐

 • فاطمه :

  به نظرم از عالی عالی تره

 • کوروش :

  خوبه

 • فاطمه :

  سلام خیلی ممنون بابت برنامتون
  اگر میشه لطفا جزوه فصل ۱۱هم بزارید ممنونتون می شوم 🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏

  • فاطمه :

   بهترین برنامه هست ممنونم از سازنده اش

 • محمد یاسین الهی :

  عالییییییییییییییی خیلی ممنونم

 • ناشناس :

  عالیه واقعا عالیه مرسی از سازنده این برنامه خیلی ممنون خیلی کمک میکنه🙏

 • ناشناخته :

  ای شیطون سما کیه

  • یه نفر :

   منظورش شما بود

 • هادی :

  ممنون خوب بود………..❤️❤️

 • هادی :

  ممنون خوب بود

 • Sonic :

  عالیه واقعا خیلی زحمت کشیدید.خیلی ممنون برای امتحان خیلی بدرد میخوره🌷🌷😘😚💏💏💏
  مبینا هستم از تبریز

 • هععتتا :

  عالی

 • killer :

  عالیه

 • نورمحمد :

  علوم هفتم فصل۱۱باجواب کامل

 • Hasti :

  .عالی 😍💜

 • Mahsa :

  عالیه 🌹✨✨✨✨

 • Mahsa :

  Mahsa ghaderi

 • محمد :

  ممنون از اینکه زحمت میکشید عالی هست

  • یسنا :

   عالییییی بهترین سایت

 • سارا :

  خیلی خوبه 👍
  دستتون درد نکنه

  • نورمحمد :

   علوم هفتم فصل۱۱باجواب کامل

 • سارا :

  خیلی عالیه

  • کیمیا :

   چرا این همه سوال

   • بنده خدایی :

    اره خیلی سوالاش طولانیه

   • دانش ا :

    دلیل طولانی بودن این درس و سوال هاش مالب خوبی هست که ما در سوال های این سایت یاد میگیریم به نظر من زیاد بودن سوالات یک سایت در رابطه با یک درس نشانه ی اهمیت اون سایت به کارش هست و همینطور اینکه از سوال ها نوع های مختلف امده بود . و همین این باعث شناخت ما در رابطه با سوال های مختلف میشه .
    من که راضی بودم . دمتون گرم

 • مهدی بابازاده :

  خیلی عالی است

  • سارا :

   خیلی عالیه

 • مهدی :

  خیلی عالی است

  • ابوالفضل موسی زاده :

   عالی بود ممنون من همیشه از سایت خوب شما استفاده میکنم. برای امتحانا عالی👌👌👌

 • مهدی :

  خیلی عالی است واقعا برای امتحان ها خیلی خوب است سوال ها

  • ممد :

   افرین خیلی خوب بود واقعا به این باید گفت:Good

 • امیر حسین :

  عالی