جواب فصل 1 علوم هشتم

جواب فصل 1 علوم هشتم

گام به گام علوم هشتم فصل اول

جواب فصل 1 علوم هشتم

نام درس : مخلوط و جداسازی مواد | موضوع : گام به گام درسی | پایه هشتم

گام به گام علوم هشتم فصل اول

گام به گام علوم هشتم / فصل ۱ :: مخلوط و جداسازی مواد ، گام به گام و جواب فعالیت ها : خود را بیازمایید و گفت و گو کنید فکر کنید ها و آزمایش کنید های صفحه 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 فصل اول علوم هشتم.

تعاریف این فصل:

ماده خالص: ماده ای که از ذرات یکسان ساخته شده باشد می تواند عنصر باشد یا ترکیب عنصر: ماده ای که از یک اتم ساخته شده باشد. ترکیب: ماده ای که مولکول های آن از اتصال اتم های مختلف ساخته شده باشد.

مخلوط: ماده ای که مولکول ها و ذرات آن یکسان نباشد.

در شکل های زیر مواد را تشخیص دهید؟
نمک: ترکیب(خالص)
آجیل: مخلوط ناهمگن
آب مقطر: ترکیب(خالص)
شربت آب لیمو: مخلوط ناهمگن آب و شکر و آب لیمو

✅ همگام درس / hamgamdars ✅ 

خود را بیازمایید صفحه 2 علوم هشتم

 مس:عنصر
سکه : آلیاژ محلول جامد در جامد
شکر: ترکیب عناصر کربن و هیدروژن و اکسیژن
دوغ : مخلوط نا همگن  سوسپانسیون

✅ همگام درس / hamgamdars ✅ 

فعالیت صفحه 3 علوم هشتم

دو بشـر انتخاب، و آنها را شـماره گذاری کنید و در هر دو به مقدار یکسـان آب بریزید.
 در بشـر شـماره 1 1 ،یک قاشـق خاک و در بشـر شـماره 2 یک قاشـق نمک بریزید. محتویات بشر ها را کاملا هم بزنید. مشاهدات خود را بنویسید.

مشاهدات
الف) محتویات کدام بشر پس از هم زدن شفاف است؟ کدام کدر است؟
نمک و آب :شفاف – آب و خاک:کدر

ب) در برخـی از مخلوط ها ذره هـای مـواد تشـکیل دهندهٔ مخلـوط به طـور یکنواخـت در هـم پراکنده اند. این نوع مخلوط ها را مخلوط همگن یا محلول می نامند.

 کدام یک از مخلوط هایی که تهیه کرده اید، محلول و کدام مخلوط ناهمگن است؟ چرا؟
 شکر در آب به راحتی حل می شود ولی ذرات خاک در آب – سوسپانسیون ایجاد می کند.

✅ همگام درس / hamgamdars ✅ 

فکر کنید صفحه 4 علوم هشتم

شکل زیر کدام ویژگی تعلیقه را نشان می دهد؟
 از مخلوط معلق سوسپانسیون نور عبور نمی کند و به عبارتی مسیر نور در آن نامشخص است،
اندازه ی ذرات کمی بزرگتر از نانو است و بزرگتر از ۱۰ به توان ۷- ) نور در آن پخش می شود، به صورت معلق است.

✅ همگام درس / hamgamdars ✅ 

فعالیت صفحه 4 علوم هشتم

پنج بشر را شماره گذاری کنید و در هر یک از آنها 100 میلی لیتر آب بریزید.
در هر بشـر به ترتیب 1 ،2 ،3 ،4 و 5 گرم کات کبود بریزید و محتویات آن را به هم بزنید. چرا رنگ محلولها با یکدیگر متفاوت است؟

 هرگاه مقدار حل شونده بیشتر شود، رنگ محلول هم بیشتر می شود.

✅ همگام درس / hamgamdars ✅ 

خود را بیازمایید صفحه 5 علوم هشتم *

ـ حالت فیزیکی هر یک از محلولهای زیر را مشخص کنید.
ـ حلال و حل شونده های هر یک را مشخص کنید و حالت آنها را بنویسید.

 در چای شیرین : لطفا جواب را در نظرات ارسال کنید.
 در نوشابه: مایع-آب بیشترین ماده حلال است.حل شونده: گاز کربن دی اکسید،شکر
 در سرکه: مایع-سرکه %۸۰ استیک اسید حلال و %۲۰ آب
 در کپسول هوا: گاز-بیشترین ماده گاز نیتروژن(%۷۸) می باشد و حلال می باشد.حل شونده:اکسیژن(%۲۱)، کربن دی اکسید و بخار آب(%۱)

*معمولا ماده ای که بیشتر است حلال و ماده کمتر حل شونده است بجز محلول جامد در مایع که جامد همیشه حل شونده است.

✅ همگام درس / hamgamdars ✅ 

آزمایش کنید صفحه 5 علوم هشتم

الـف( در 100 میلـی لیتـر آب در دمـای C° 30 چـه مقـدار نمـک خوراکی )سـدیم کلرید( حل می‌شود؟ با انجام دادن آزمایش، درستی یا نادرستی پیشینی خود را بررسی کنید.

 میزان حل شدن نمک خوراکی در آب در دمای ۳۰ درجه حدود ۳۹ گرم می باشددر صورتی که برای شکر وترکیبات دیگر تغییرات زیادتری داریم.

*تذکر: حل شدن نیترات پتاسیم در آب گرما گیر است وافزایش دما، حلالیت را زیاد می کند.

ب( در 100 میلی لیتر آب در دمای C° 30 به جای نمک سـدیم کلرید، نمک پتاسـیم نیترات بریزیـد. مقـدار نمـک حل شـده را پیش بینـی و آزمایـش کنیـد. از آزمایشهای بالا چـه نتیجه ای می گیرید؟

 افزایش دما در واکنش های گرما گیر حلالیت را زیاد می کند  ودر واکنش های گرما ده  حلالیت  در اثر دما کم می شود در مورد حل شدن گاز ها در آب

✅ همگام درس / hamgamdars ✅ 

فعالیت صفحه 5 علوم هشتم *

الـف( چنـد بشـر کوچک برداریـد و در هر یـک 100 میلی لیتـر آب بریزید و دمای آنها را به دمای داده شده در جدول برسانید.
ب( در هر بشـر آنقدر نمک پتاسـیم نیترات حل کنید تا دیگر حل نشـود. مقدار نمک حل شده را در هر مورد در جدول زیر بنویسید.

پ( دما را روی محور افقی و مقدار مادهٔ حل شده را روی محور عمودی در نظر بگیرید و نمودار را رسم کنید.

ت( از این نمودار چه نتیجه ای میگیرید؟

ث( در دمای C° 45 چند گرم نمک در آب حل میشود؟ روی نمودار نشان دهید.

میزان حل شدن نمک خوراکی درآب دردمای30درجه حدود39گرم میباشد در صوتی که برای شکر و ترکیبات دیگر تغییرات زیادتری داریم.

✅ همگام درس / hamgamdars ✅ 

اطلاعات جمع‌آوری کنید صفحه 7 علوم هشتم

روغنهای مایع مانند روغن زیتون چه مزیّتی نسبت به روغنهای جامد دارند؟
 دو ترکیب قهوه و روغن زیتون خوراکی بوده دارای فوایدی هستند شامپو و صابون بعنوان مواد مخلوط شوینده و چربی ها را در خود حل کرده و میکروب کش هستند.روغن زیتون کلسترول آن کم ودارای انواع ویتامین ها می باشد.

✅ همگام درس / hamgamdars ✅ 

فعالیت صفحه 7 علوم هشتم *

الف) تکهای از کاغذ پی اچ (pH) را به هر یک از مواد زیر آغشته کنید.

ب ) رنگ به دست آمده روی کاغذ پی اچ )pH )را با الگوی زیر مقایسه و آن را به عدد تبدیل کنید.
 -آبلیمو حدود ۳
-مایع ظرف شویی ۸
-شیر ۶
-آب پرتقال ۴PH

پ) موادی که پی اچ آنها از هفت کمتر است، اسیدی اند. آنها را مشخص کنید.
 لیمو، شیر و آب پرتقال

ت) موادی که پی اچ آنها از هفت بیشتر است، خاصیت بازی دارند. مواد بازی بر خلاف اسیدها ٔ تلخ دارند. مواد بازی را بین نمونه های بالا مشخص کنید.
مایع ظرفشویی

✅ همگام درس / hamgamdars ✅ 

گفت و گو کنید صفحه 8 علوم هشتم

در هر یک از تصویرهای زیر مشخص کنید هر وسیله چه اجزایـی را از هم جدا می کند.

 دستگاه تقطیر: بر اساس تبخیر و میعان دو مایع مخلوط شدنی مثل آب و الکل-  اجزاء نفت خام – اجزاء گاز هوا

 دستگاه تصفیه آب : بر اساس داشتن صافی های مختلف و رزین های مخصوص مواد و ذرات داخل آب را می گیرد

 دستگاه دیالیز: دارای صافی هایی از جنس غشاء سلول های صفاغ هستند که مواد لازم را از خون گرفته و از بدن خارج می کند.

فکر کنید صفحه 8 علوم هشتم
مخلوطی از ماسه و نمک در اختیار دارید. آزمایشی برای جداسازی آنها از یکدیگر پیشنهاد کنید و آن را انجام دهید.
 در مخلوط ماسه نمک مقداری آب ریخته،بع آن را از کاغذ صافی عبور می دهیم؛ماسه روی کاغذ صافی باقی می ماند.اگر آب نمک را حرارت دهیم اب بخار شده و نمک در ته ان باقی می ماند.

برای دریافت دیگر مطالب میتوانید با اضافه کردن عبارت “همگام درس” به آخر عبارت جستجو در گوگل آن ها را بیابید. همچنین پیشنهاد می‌ شود از گام به گام درس 2 علوم هشتم و سوالات درس 1 علوم هشتم دیدن فرمایید!

مطالب مرتبط

اینترنت شما در
همگام درس
همیار
۵۰%رایگان محاسبه میگردد

دیدگاه های تایید شده : 28 | در انتظار بررسی: 2

 • امیرعلی :

  چای شیرین : معمولا آب در این مورد حلال است و رنگ چای و شکر حل شونده
  سرکه نیست سکه طلا هست که اونم میشه
  سکه طلا : مس و نقره حل شونده و طلا حلال است

  • HamGamDars :

   مرسی عزیزم

 • ابوالفضل :

  سوالات خوبی بودن فقط همش آزمایش کنید بود اگر سوالات هم بود عالی میشد ممنون

 • ناشناس :

  سوال متن

 • ناشناس :

  به درد نمیخوره مزخرفه

 • زکریا :

  عالی

 • ناشناس :

  ممنون

 • زهرا :

  میشه سوال متنم بزارین

   • ملیکا :

    ممنون

   • دیانا :

    ممنون از همیار

 • Abubakr :

  یه سوال دارم. سدیم کلریدمخلوطی از چند ماده است؟؛اگه بگین ممنونم

  • HamGamDars :

   NaCl ، یک ترکیب یونی است که از نسبت‌های معادل سدیم و کلر تشکیل شده است.

 • اسما :

  شما نمیخوایین ص ۸ رو توضیح بدین؟

 • شاهیم :

  سلام ببخشید تعریف استخوان رو میگید و ویژیگی هاش

 • علیان :

  ممنون از شما عالی است به نظرات منفی توجه نکنید

 • مجید :

  اگه میشه نمونه سوالات امتحانم بزارید

 • نگار شهبازی :

  سلام فعالیت صفحه ۷:
  پ: لیمو، شیر و آب‌پرتقال
  ت: مایع ظرفشویی

  • HamGamDars :

   مرسی عزیزم

 • Ali :

  در چای شیرین :
  حل شونده = شکر
  حلال = آب
  و حالت فیزیکی محلول چای شیرین = مایع

 • saghar :

  ممنون، مفید بود

 • فاطی :

  هههه خونمون از اینا امتحان میگیره همیشه

 • مهدیه :

  برنامه تون عالیه😘😘😘

 • یسنا :

  عالی است ممنون از همیار

 • پرستو :

  آزمایش کنیدصفحه5:میزان حل شدن نمک خوراکی درآب دردمای30درجه حدود39گرم میباشددرصوتی که برای شکروترکیبات دیگرتغییرات زیادتری داریم.

  • HamGamDars :

   مرسی گلم

 • عاطی :

  واقعا عالیه ممنون 😁

 • فاطیما :

  سلام میشه کتاب فناوری و تفکر را هم سوالات و گام به گامش را اضافه کنید🙏🙏

  برنامتون عالیه💕🖇

  لطفا هر چه سریع تر بزارید ممنونم🤩🙃

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *