جواب فصل 1 علوم هشتم

جواب فصل ۱ علوم هشتم

گام به گام علوم هشتم فصل اول

جواب فصل 1 علوم هشتم

نام درس : مخلوط و جداسازی مواد | موضوع : گام به گام درسی | پایه هشتم

گام به گام علوم هشتم فصل اول

گام به گام علوم هشتم / فصل ۱ :: مخلوط و جداسازی مواد ، گام به گام و جواب فعالیت ها : خود را بیازمایید و گفت و گو کنید فکر کنید ها و آزمایش کنید های صفحه ۲ و ۳ و ۴ و ۵ و ۶ و ۷ و ۸ فصل اول علوم هشتم.

تعاریف این فصل:

ماده خالص: ماده ای که از ذرات یکسان ساخته شده باشد می تواند عنصر باشد یا ترکیب عنصر: ماده ای که از یک اتم ساخته شده باشد. ترکیب: ماده ای که مولکول های آن از اتصال اتم های مختلف ساخته شده باشد.

مخلوط: ماده ای که مولکول ها و ذرات آن یکسان نباشد.

جواب سوال صفحه ۲ علوم هشتم

جواب سوال صفحه ۲ علوم هشتم

الف) موادی که از یک نوع ماده تشکیل شده باشند، مواد خالص نامیده میشوند. مواد خالص را در شکل بالا مشخص کنید
نمک: ترکیب(خالص)
آب مقطر: ترکیب(خالص)

ب) موادی را که از دو یا چند ماده تشکیل شده باشند، مواد ناخالص یا مخلوط مینامند. در شکل بالا مخلوطها را مشخص کنید.
شربت آب لیمو: مخلوط ناهمگن آب و شکر و آب لیمو
آجیل: مخلوط ناهمگن

✅ همگام درس / hamgamdars ✅ 

جواب خود را بیازمایید صفحه ۲ علوم هشتم

خود را بیازمایید صفحه ۲ علوم هشتم

خالص ناخالص (مخلوط )
مسدوغ
شکرسکه

مس: عنصر
سکه : آلیاژ محلول جامد در جامد
شکر: ترکیب عناصر کربن و هیدروژن و اکسیژن
دوغ : مخلوط نا همگن  سوسپانسیون

✅ همگام درس / hamgamdars ✅ 

جواب فعالیت صفحه ۳ علوم هشتم

جواب فعالیت صفحه ۳ علوم هشتم

دو بشر انتخاب، و آنها را شماره گذاری کنید و در هر دو به مقدار یکسان آب بریزید.
 در بشر شماره ۱ ، یک قاشق خاک و در بشر شماره ۲ یک قاشق نمک بریزید. محتویات بشر ها را کاملا هم بزنید. مشاهدات خود را بنویسید.
پاسخ:در بشر شماره ۱ پس از هم زدن مخلوط خاک و آب، مخلوطی تیره و کدر به دست می آید. (غیر یکنواخت پراکنده شده‌اند.)
در بشر شماره ۲ پس از هم زدن مخلوط نمک و آب، مخلوطی شفاف به دست می آید. (یکنواخت در هم پراکنده شده‌اند.)

مشاهدات
الف) محتویات کدام بشر پس از هم زدن شفاف است؟ کدام کدر است؟
پاسخ: نمک و آب :شفاف – آب و خاک: کدر

ب) در برخی از مخلوط ها ذره های مواد تشکیل دهنده مخلوط به طور یکنواخت در هم پراکنده اند. این نوع مخلوط ها را مخلوط همگن یا محلول می نامند.
 کدام یک از مخلوط هایی که تهیه کرده اید، محلول و کدام مخلوط ناهمگن است؟ چرا؟
پاسخ:  شکر در آب به راحتی حل می شود ولی ذرات خاک در آب – سوسپانسیون ایجاد می کند.

✅ همگام درس / hamgamdars ✅ 

جواب فکر کنید صفحه ۴ علوم هشتم

جواب فکر کنید صفحه ۴ علوم هشتم

شکل زیر کدام ویژگی تعلیقه را نشان می دهد؟
پاسخ:  تعلیقه یا سوسپانسیون مخلوطی ناهمگن است که در آن ذرّات جامد به صورت معلق در مایع (آب) پراکنده اند. دوغ، آب لیمو و شربت خاکشیر، ظرف سمت راست تعلیقه را نشان می دهد

✅ همگام درس / hamgamdars ✅ 

جواب فعالیت صفحه ۴ علوم هشتم

جواب فعالیت صفحه ۴ علوم هشتم

پنج بشر را شماره گذاری کنید و در هر یک از آنها ۱۰۰ میلی لیتر آب بریزید.
در هر بشر به ترتیب ۱ ،۲ ،۳ ،۴ و ۵ گرم کات کبود بریزید و محتویات آن را به هم بزنید. چرا رنگ محلولها با یکدیگر متفاوت است؟
پاسخ:  هرگاه مقدار حل شونده بیشتر شود، رنگ محلول هم بیشتر می شود.

✅ همگام درس / hamgamdars ✅ 

جواب خود را بیازمایید صفحه ۵ علوم هشتم

جواب خود را بیازمایید صفحه ۵ علوم هشتم

حالت فیزیکی هر یک از محلولهای زیر را مشخص کنید.

محلول هاحالت فیزیکی
نوشابه گازدارمایع
سکه طلاجامد
چای شیرینمایع
هوای درون استوانک (کپسول)گاز

حلال و حل شونده های هر یک را مشخص کنید و حالت آنها را بنویسید.

محلول هاحلالحل شونده حالت
نوشابه گازدارآبگازگاز در مایع
سکه طلاطلامس و نقرهجامد در جامد
چای شیرینآبشکرجامد در مایع
هوای درون استوانک (کپسول)نیتروژناکسیزن، کربن دی‌اکسید وگازهای دیگرگاز در گاز

جواب آزمایش کنید صفحه ۵ علوم هشتم

جواب آزمایش کنید صفحه ۵ علوم هشتم

الف) در ۱۰۰ میلی لیتر آب در دمای C° ۳۰ چه مقدار نمک خوراکی )سدیم کلرید( حل می‌شود؟ با انجام دادن آزمایش، درستی یا نادرستی پیشینی خود را بررسی کنید.
پاسخ:  میزان حل شدن نمک خوراکی در آب در دمای ۳۰ درجه حدود ۳۹ گرم می باشددر صورتی که برای شکر وترکیبات دیگر تغییرات زیادتری داریم.
*تذکر: حل شدن نیترات پتاسیم در آب گرما گیر است وافزایش دما، حلالیت را زیاد می کند.

ب) در ۱۰۰ میلی لیتر آب در دمای C° ۳۰ به جای نمک سدیم کلرید، نمک پتاسیم نیترات بریزید. مقدار نمک حل شده را پیش بینی و آزمایش کنید. از آزمایشهای بالا چه نتیجه ای می گیرید؟
پاسخ:  افزایش دما در واکنش های گرما گیر حلالیت را زیاد می کند  ودر واکنش های گرما ده  حلالیت  در اثر دما کم می شود در مورد حل شدن گاز ها در آب

✅ همگام درس / hamgamdars ✅ 

جواب فعالیت صفحه ۵ علوم هشتم 

الف) چند بشر کوچک بردارید و در هر یک ۱۰۰ میلی لیتر آب بریزید و دمای آنها را به دمای داده شده در جدول برسانید.
ب) در هر بشر آنقدر نمک پتاسیم نیترات حل کنید تا دیگر حل نشود. مقدار نمک حل شده را در هر مورد در جدول زیر بنویسید.

دما۲۰۳۰۴۰۵۰
بیشترین حل شده g۳۶۳۶/۵۳۷۳۷/۵


پ) دما را روی محور افقی و مقدار ماده حل شده را روی محور عمودی در نظر بگیرید و نمودار را رسم کنید.
جواب فعالیت صفحه ۵ علوم هشتم
ت) از این نمودار چه نتیجه ای میگیرید؟
پاسخ:نتیجه می گیریم که هر چقدر که دما افزایش پیدا کرده است، مجبور می شویم که مقدار بیشتری نمک برای حل شدن در داخل آب بریزیم.

ث) در دمای C° ۴۵ چند گرم نمک در آب حل میشود؟ روی نمودار نشان دهید.
پاسخ: حدود ۵/۳۷ گرم

✅ همگام درس / hamgamdars ✅

جواب اطلاعات جمع‌آوری کنید صفحه ۷ علوم هشتم

با مراجعه به منابع معتبر و اینترنت درباره مواد سازنده هریک از مخلوط های نشان داده شده در شکل ۵، اطلاعاتی جمع آوری، و نتایج را به صورت پرده نگار (پاورپوینت) به کلاس گزارش کنید.
پاسخ: صابون و شامپو برای پاک کنندگی، قهوه به عنوان نوشیدنی و روغن زیتون در سالاد و غذاها

روغنهای مایع مانند روغن زیتون چه مزیّتی نسبت به روغنهای جامد دارند؟
پاسخ:   به دلیل اینکه این روغن ها به علت مایع بودن سریع تر جذب می شود و در رگ ها رسوب نمی کنند و به دلیل کلسترول کمتر چربی خون را افزایش نمی دهند

✅ همگام درس / hamgamdars ✅ 

جواب فعالیت صفحه ۷ علوم هشتم 

جواب فعالیت صفحه ۷ علوم هشتم 

الف) تکهای از کاغذ پی اچ (pH) را به هر یک از مواد زیر آغشته کنید.
ب ) رنگ به دست آمده روی کاغذ پی اچ (pH )را با الگوی زیر مقایسه و آن را به عدد تبدیل کنید.
پاسخ:  -آبلیمو حدود ۳
-مایع ظرف شویی ۹
-شیر ۶/۵
-آب پرتقال۳/۵

پ) موادی که پی اچ آنها از هفت کمتر است، اسیدی اند. آنها را مشخص کنید.
پاسخ:  لیمو، شیر و آب پرتقال

ت) موادی که پی اچ آنها از هفت بیشتر است، خاصیت بازی دارند. مواد بازی بر خلاف اسیدها ٔ تلخ دارند. مواد بازی را بین نمونه های بالا مشخص کنید.
پاسخ: مایع ظرفشویی

✅ همگام درس / hamgamdars ✅ 

جواب گفت و گو کنید صفحه ۸ علوم هشتم

جواب گفت و گو کنید صفحه ۸ علوم هشتم

در هر یک از تصویرهای زیر مشخص کنید هر وسیله چه اجزایی را از هم جدا می کند.
پاسخ:
 دستگاه تقطیر: بر اساس تبخیر و میعان دو مایع مخلوط شدنی مثل آب و الکل-  اجزاء نفت خام – اجزاء گاز هوا
 دستگاه تصفیه آب : بر اساس داشتن صافی های مختلف و رزین های مخصوص مواد و ذرات داخل آب را می گیرد
 دستگاه دیالیز: دارای صافی هایی از جنس غشاء سلول های صفاغ هستند که مواد لازم را از خون گرفته و از بدن خارج می کند.

جواب گفت و گو کنید پایین صفحه ۸ علوم هشتم

جواب گفت و گو کنید پایین صفحه ۸ علوم هشتم

در شکل های زیر برخی از دستگاه هایی که از آنها برای جداسازی استفاده می شود، نشان داده شده است. درباره کاربردهای آنها در کلاس گفت و گو کنید.

دستگاه دیالیز : هنگامی کلیه نمی تواند مواد دفعی شامل اوره و نمک و… مواد اضافی را دفع کند دستگاه دیالیز به کمک می آید. به جای کلیه ها خون را تصفیه، مواد زائد را دفع می کند و خون تصفیه شده را به واسطه سیاهرگ به قلب برده می شود.

دستگاه تصفیه آب : این دستگاه دارای ۱) فیلتر تصفیه ذرات شن و ماسه، گل‌ولای و لجن و زنگ لوله، ۲) قسمت جذب گاز کلر و حذف رنگ و بوی نامطبوع، ۳) اضافه کردن یون‌های مفید به آب و تنظیم PH آب ۴) ضد عفونی کردن آب با لامپ U.V (فرابنفش)

دستگاه تقطیر : ۱) تولید آب مقطر ۲) تقطیر جز به جز نفت خام ۳) تهیه اسانس و عرق های گیاهی ۴) جداسازی مایعات با نقطه جوش متفاوت ۵) تهیه گلاب ۶) تهیه آب شیرین از دریا

جواب فکر کنید صفحه ۸ علوم هشتم

مخلوطی از ماسه و نمک در اختیار دارید. آزمایشی برای جداسازی آنها از یکدیگر پیشنهاد کنید و آن را انجام دهید.
پاسخ:  در مخلوط ماسه نمک مقداری آب ریخته،بع آن را از کاغذ صافی عبور می دهیم؛ماسه روی کاغذ صافی باقی می ماند.اگر آب نمک را حرارت دهیم اب بخار شده و نمک در ته ان باقی می ماند.

برای دریافت دیگر مطالب میتوانید با اضافه کردن عبارت “همگام درس” به آخر عبارت جستجو در گوگل آن ها را بیابید. همچنین پیشنهاد می‌ شود از گام به گام درس ۲ علوم هشتم و سوالات درس ۱ علوم هشتم دیدن فرمایید!

جهت مشاهده سوالات و گام به گام کتاب های خود؛ کافیست نام درس یا شماره صفحه آن را به همراه عبارت "همگام درس" در گوگل جست و جو کنید.

مطالب مرتبط

اینترنت شما در
همگام درس
همیار
۵۰%رایگان محاسبه میگردد
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

 • دنیا :

  عالییییه سوالاش
  فقط از کتابش خوشم نمیاد

 • ناشناس :

  فک کنم علومی که شما فعالیتاشو گفتید ماله سالایی دیگه هه چون همه اشتباهن الان صفحه ۸ دو تا گفت و گو کنید دارع شما کردیدش یکی لطفاً درستش کنید

  • HamGamDars :

   سلام ممنون از نظرتون تمام جواب های این قسمت دوباره برسی شد !

 • علوم :

  چای شیرین :حلال:آب
  حل شونده:عصاره چای،شکر

 • محمد حسین :

  چای شیرین
  حلالش:آب
  حل شونده:شکر

 • امیر :

  چای شیرین
  حالت مایع (جامد در مایع)
  حلال : آب
  حل شونده : چای و شکر

 • Mani :

  لطفا برای فعالیت ها لینک دانلود بذارید
  ممنون

 • یه بنده خدا :

  در چای شیرین اب جوش میشه حلال و حل شونده میشه نبات و چای که محلولی جامد در مایع هست

 • فاطیما :

  سلام میشه کتاب فناوری و تفکر را هم سوالات و گام به گامش را اضافه کنید🙏🙏

  برنامتون عالیه💕🖇

  لطفا هر چه سریع تر بزارید ممنونم🤩🙃

 • عاطی :

  واقعا عالیه ممنون 😁

 • پرستو :

  آزمایش کنیدصفحه5:میزان حل شدن نمک خوراکی درآب دردمای30درجه حدود39گرم میباشددرصوتی که برای شکروترکیبات دیگرتغییرات زیادتری داریم.

  • HamGamDars :

   مرسی گلم

   • خوبیییییییی🤙🤙 :

    اون گله تو گلدون

 • یسنا :

  عالی است ممنون از همیار

 • مهدیه :

  برنامه تون عالیه😘😘😘

 • فاطی :

  هههه خونمون از اینا امتحان میگیره همیشه

 • saghar :

  ممنون، مفید بود

 • Ali :

  در چای شیرین :
  حل شونده = شکر
  حلال = آب
  و حالت فیزیکی محلول چای شیرین = مایع

 • نگار شهبازی :

  سلام فعالیت صفحه ۷:
  پ: لیمو، شیر و آب‌پرتقال
  ت: مایع ظرفشویی

  • HamGamDars :

   مرسی عزیزم

 • مجید :

  اگه میشه نمونه سوالات امتحانم بزارید

 • علیان :

  ممنون از شما عالی است به نظرات منفی توجه نکنید

 • شاهیم :

  سلام ببخشید تعریف استخوان رو میگید و ویژیگی هاش

 • اسما :

  شما نمیخوایین ص ۸ رو توضیح بدین؟

 • HamGamDars :

  NaCl ، یک ترکیب یونی است که از نسبت‌های معادل سدیم و کلر تشکیل شده است.

 • زهرا :

  میشه سوال متنم بزارین

   • ملیکا :

    ممنون

   • دیانا :

    ممنون از همیار

 • ناشناس :

  ممنون

 • زکریا :

  عالی

 • ناشناس :

  به درد نمیخوره مزخرفه

  • مهمان مغرور :

   میتونید استفاده نکنید ولی دیدگاه بقیه رو نسبت به همگام تغییر ندید الکی

 • ناشناس :

  سوال متن

 • ابوالفضل :

  سوالات خوبی بودن فقط همش آزمایش کنید بود اگر سوالات هم بود عالی میشد ممنون

 • امیرعلی :

  چای شیرین : معمولا آب در این مورد حلال است و رنگ چای و شکر حل شونده
  سرکه نیست سکه طلا هست که اونم میشه
  سکه طلا : مس و نقره حل شونده و طلا حلال است

  • HamGamDars :

   مرسی عزیزم

   • حمید آقا :

    خدایب دمتون گرم مامانم چقد دعاتون کرد برانمه تون عالیهه

  • منطق :

   منطقیه قطعا منطقیه