پایه هفتم - صفحه 4 از 32 - همگام درس

تمام مطالب مربوط به پایه هفتم در سایت درسی همیار درس
مجموعه ای کامل از تمام کتاب های پایه هفتم مجموعه ای کامل از تمام کتاب های پایه هفتم

جواب فعالیت سبک های ارتباطی ما تفکر هفتم ؛ ۵۳ ، ۵۴ ، ۵۵ و ۵۶

جواب فعالیت سبک های ارتباطی ما تفکر هفتم ؛ ۵۳ ، ۵۴ ، ۵۵ و ۵۶

جواب فعالیت های بخش 2 تفکر هفتم(سبک های ارتباطی ما)

 جواب فعالیت سبک های ارتباطی ما تفکر هفتم ؛ ۵۳ ، ۵۴ ، ۵۵ و ۵۶

نام درس : سبک های ارتباطی ما با دیگران چگونه است؟ | موضوع : جواب فعالیت ها | پایه هفتم

جواب فعالیت سبک زندگی چیست تفکر هفتم ؛ ۵۱ و ۵۲

جواب فعالیت سبک زندگی چیست تفکر هفتم ؛ ۵۱ و ۵۲

جواب فعالیت های بخش 2 تفکر هفتم(سبک زندگی چیست)

 جواب فعالیت سبک زندگی چیست تفکر هفتم ؛ ۵۱ و ۵۲

نام درس : سبک زندگی چیست و عوامل موثر بر آن کدام است؟ | موضوع : جواب فعالیت ها | پایه هفتم

جواب فعالیت زمان را چگونه مدیریت کنیم تفکر هفتم ؛ ۴۵ ، ۴۶ ، ۴۷ ، ۴۸ و ۴۹

جواب فعالیت زمان را چگونه مدیریت کنیم تفکر هفتم ؛ ۴۵ ، ۴۶ ، ۴۷ ، ۴۸ و ۴۹

جواب فعالیت های بخش 2 تفکر هفتم(زمان را چگونه مدیریت کنیم)

جواب فعالیت زمان را چگونه مدیریت کنیم تفکر هفتم ؛ ۴۵ ، ۴۶ ، ۴۷ ، ۴۸ و ۴۹

نام درس : زمان را چگونه مدیریت کنیم | موضوع : جواب فعالیت ها | پایه هفتم

گام به گام نگارش هفتم

 1. جواب نگارش هفتم درس اول صفحه ۱۶ ، ۱۷ ، ۲۰ و ۲۱ تا ۲۴
 2. جواب نگارش هفتم درس دوم صفحه۲۸ ,۳۱ , ۳۲ , ۳۳ , ۳۴ , ۳۵ و ۳۶
 3. جواب نگارش هفتم درس سوم صفحه ۴۱ ، ۴۲ ، ۴۴ و ۴۷
 4. جواب نگارش هفتم درس چهارم ؛ صفحه ۵۱ ، ۵۲ ، ۵۴ و ۵۵
 5. جواب نگارش هفتم درس پنجم ؛ صفحه ۶۲ ، ۶۳ ، ۶۴ ، ۶۵ و ۶۶
 6. جواب نگارش هفتم درس ششم ؛ صفحه ۷۱ ، ۷۲ ، ۷۳ ، ۷۴ ، ۷۵ و ۷۶
 7. جواب نگارش هفتم درس هفتم ؛ صفحه ۸۲ ، ۸۳ ، ۸۴ ، ۸۵ و ۸۶
 8. جواب نگارش هفتم درس هشتم ؛ صفحه ۹۱ ، ۹۲ ، ۹۳ ، ۹۴ و ۹۵
گام به گام نگارش هفتم(رایگان وPDF)
دانلود نگارش هفتم با جواب
گام به گام نگارش هفتم(رایگان وPDF)
نام درس : تمام درس ها | موضوع : جواب فعالیت ها | پایه هفتم

معنی فارسی هفتم (شعر ها – کلمات – حکایت ها)

 1. معنی شعر ستایش فارسی هفتم (همراه کلمات)
 2. معنی درس اول فارسی هفتم
 3. معنی درس دوم فارسی هفتم
 4. معنی درس سوم فارسی هفتم
 5. معنی درس چهارم فارسی هفتم
 6. معنی درس ششم فارسی هفتم
 7. معنی درس هفتم فارسی هفتم
 8. معنی درس هشتم فارسی هفتم
 9. معنی درس نهم فارسی هفتم
 10. معنی درس دهم فارسی هفتم
 11. معنی درس یازدهم فارسی هفتم
 12. معنی درس دوازدهم فارسی هفتم | معنی شعر رستگاری + کلمات
 13. معنی درس سیزدهم فارسی هفتم + معنی کلمات
 14. معنی درس چهاردهم فارسی هفتم | امام خمینی
 15. معنی روان خوانی مرخصی فارسی هفتم
 16. معنی درس پانزدهم فارسی هفتم + چرا زبان فارسی را دوست دارم
 17. معنی درس شانزدهم فارسی هفتم | آدم آهنی و شاپرک
 18. معنی درس هفدهم فارسی هفتم | ما میتوانیم
 19. معنی روان خوانی پیر دانا فارسی هفتم
 20. معنی شعر نیایش فارسی هفتم

معنی فارسی هفتم (شعر ها – کلمات – حکایت ها)

معنی کتاب فارسی هفتم

معنی فارسی هفتم (شعر ها – کلمات - حکایت ها)

نام درس : تمام درس ها | موضوع : معنی شعر – معنی کلمات | پایه هفتم

جواب پودمان ۳ جستجو و جمع آوری اطلاعات کاروفناوری هفتم

جواب پودمان ۳ جست و جو و جمع آوری اطلاعات کاروفناوری هفتم

سوالات درس جست و جو و جمع آوری اطلاعات کاروفناوری هفتم

جواب پودمان ۳ جست و جو و جمع آوری اطلاعات کاروفناوری هفتم

نام درس : پودمان سوم | موضوع : گام به گام | پایه هفتم