پایه هفتم - همگام درس

پایه هفتم

تمام مطالب مربوط به پایه هفتم در سایت درسی همیار درس

جواب پودمان ۳ جستجو و جمع آوری اطلاعات کاروفناوری هفتم

جواب پودمان ۳ جست و جو و جمع آوری اطلاعات کاروفناوری هفتم

سوالات درس جست و جو و جمع آوری اطلاعات کاروفناوری هفتم

جواب پودمان ۳ جست و جو و جمع آوری اطلاعات کاروفناوری هفتم

نام درس : پودمان سوم | موضوع : گام به گام | پایه هفتم

جواب فعالیت درس مطالعه و یادگیری تفکر هفتم ؛ ۳۷ ، ۳۸ ، ۳۹ و ۴۴

جواب فعالیت درس مطالعه و یادگیری تفکر هفتم ؛ ۳۷ ، ۳۸ ، ۳۹ و ۴۴

جواب فعالیت های بخش 2 تفکر هفتم(مطالعه و یادگیری)

جواب فعالیت درس مطالعه و یادگیری تفکر هفتم ؛ ۳۷ ، ۳۸ ، ۳۹ و ۴۴

نام درس : مطالعه و یادگیری | موضوع : گام به گام | پایه هفتم