پایه هفتم - صفحه 3 از 32 - همگام درس

تمام مطالب مربوط به پایه هفتم در سایت درسی همیار درس
مجموعه ای کامل از تمام کتاب های پایه هفتم مجموعه ای کامل از تمام کتاب های پایه هفتم

جواب فعالیت مهارت های ارتباطی تفکر هفتم ؛ ۷۲ ، ۷۳ ، ۷۴ ، ۷۵ ، ۷۶ و ۷۷

جواب فعالیت مهارت های ارتباطی تفکر هفتم ؛ ۷۲ ، ۷۳ ، ۷۴ ، ۷۵ ، ۷۶ و ۷۷

جواب سوالات بخش 4 تفکر هفتم(مهارت های ارتباطی و آداب معاشرت)

جواب فعالیت مهارت های ارتباطی تفکر هفتم ؛ ۷۲ ، ۷۳ ، ۷۴ ، ۷۵ ، ۷۶ و ۷۷

نام درس : مهارت های ارتباطی و آداب معاشرت | موضوع : جواب فعالیت ها | پایه هفتم

جواب فعالیت سبک های ارتباطی ما تفکر هفتم ؛ ۵۳ ، ۵۴ ، ۵۵ و ۵۶

جواب فعالیت سبک های ارتباطی ما تفکر هفتم ؛ ۵۳ ، ۵۴ ، ۵۵ و ۵۶

جواب فعالیت های بخش 2 تفکر هفتم(سبک های ارتباطی ما)

 جواب فعالیت سبک های ارتباطی ما تفکر هفتم ؛ ۵۳ ، ۵۴ ، ۵۵ و ۵۶

نام درس : سبک های ارتباطی ما با دیگران چگونه است؟ | موضوع : جواب فعالیت ها | پایه هفتم

جواب فعالیت سبک زندگی چیست تفکر هفتم ؛ ۵۱ و ۵۲

جواب فعالیت سبک زندگی چیست تفکر هفتم ؛ ۵۱ و ۵۲

جواب فعالیت های بخش 2 تفکر هفتم(سبک زندگی چیست)

 جواب فعالیت سبک زندگی چیست تفکر هفتم ؛ ۵۱ و ۵۲

نام درس : سبک زندگی چیست و عوامل موثر بر آن کدام است؟ | موضوع : جواب فعالیت ها | پایه هفتم

جواب فعالیت زمان را چگونه مدیریت کنیم تفکر هفتم ؛ ۴۵ ، ۴۶ ، ۴۷ ، ۴۸ و ۴۹

جواب فعالیت زمان را چگونه مدیریت کنیم تفکر هفتم ؛ ۴۵ ، ۴۶ ، ۴۷ ، ۴۸ و ۴۹

جواب فعالیت های بخش 2 تفکر هفتم(زمان را چگونه مدیریت کنیم)

جواب فعالیت زمان را چگونه مدیریت کنیم تفکر هفتم ؛ ۴۵ ، ۴۶ ، ۴۷ ، ۴۸ و ۴۹

نام درس : زمان را چگونه مدیریت کنیم | موضوع : جواب فعالیت ها | پایه هفتم

گام به گام نگارش هفتم

  1. جواب نگارش هفتم درس اول صفحه ۱۶ ، ۱۷ ، ۲۰ و ۲۱ تا ۲۴
  2. جواب نگارش هفتم درس دوم صفحه۲۸ ,۳۱ , ۳۲ , ۳۳ , ۳۴ , ۳۵ و ۳۶
  3. جواب نگارش هفتم درس سوم صفحه ۴۱ ، ۴۲ ، ۴۴ و ۴۷
  4. جواب نگارش هفتم درس چهارم ؛ صفحه ۵۱ ، ۵۲ ، ۵۴ و ۵۵
  5. جواب نگارش هفتم درس پنجم ؛ صفحه ۶۲ ، ۶۳ ، ۶۴ ، ۶۵ و ۶۶
  6. جواب نگارش هفتم درس ششم ؛ صفحه ۷۱ ، ۷۲ ، ۷۳ ، ۷۴ ، ۷۵ و ۷۶
  7. جواب نگارش هفتم درس هفتم ؛ صفحه ۸۲ ، ۸۳ ، ۸۴ ، ۸۵ و ۸۶
  8. جواب نگارش هفتم درس هشتم ؛ صفحه ۹۱ ، ۹۲ ، ۹۳ ، ۹۴ و ۹۵
گام به گام نگارش هفتم(رایگان وPDF)
دانلود نگارش هفتم با جواب
گام به گام نگارش هفتم(رایگان وPDF)
نام درس : تمام درس ها | موضوع : جواب فعالیت ها | پایه هفتم