جواب درس هفتم 7 عربی هفتم

گام به گام درس 7 عربی هفتم

جواب تمرینات درس هفتم عربی هفتم

گام به گام درس 7 عربی هفتم

نام درس : درس هفتم | موضوع : گام به گام | پایه هفتم

جواب تمرینات درس هفتم عربی هفتم

 گام به گام عربی هفتم / درس هفتم/ جواب تمرینات و ترجمه درس ۷ عربی پایه هفتم ؛ جواب صفحه ۹۵ و ۹۶ و ۹۷ و ۹۸ و ۹۹ و ۱۰۰ عربی هفتم همراه با معنی متن درس هفتم

أَکْبَر: بزرگ‌ترزَوجَه: همسر
أیُّها: ای «برای مذکّر»سَمَحَ لِ‍: اجازه داد
أیَّتُها: ای «برای مؤنّث»کیمیاء: شیمی
بِ‍: به وسیلهٔلِأَنَّ: زیرا، برای اینکه
بَدَأَ بِ‍: شروع کرد بهمُساعَدَه: کمک
جَمَعَ: جمع کرد / جَمَعْتُما: جمع کردید «مثنی»مَمْلوء بِ‍: پُر از
حارّ: گرم «متضاد بارِد»

معنی صفحه 95 درس هفتم عربی هفتم

معنی صفحه 66 عربی هفتم
معنی: 1- آقای زارعی کشاورز و همسرش نیز کشاورز است.
2- آن دو با فرزندانشان در روستا زندگی می‌کنند.
3- عارف از برادرها و سمیّه از خواهرها بزرگ‌ تر است.
4- آنها خانواده ‌ای موفق هستند.
5- خانه ‌شان پاکیزه و باغ شان پر از درختان پرتقال، انگور، انار و سیب است.

حِوارٌ بَیْنَ الْوالِدِ وَ الْأَوْلادِ
گفتگو گویی میان پدر و پسران

معنی صفحه 66 عربی هفتم

الْوالِد: أیْنَ ذَهَبْتَ یا عارِفُ؟
پدر: ای عارف کجا رفتی؟
عارف: إلَی بَیْتِ الْجَدِّ وَ الْجَدَّهِ مَعَ صادِقٍ وَ حامِدٍ.
عارف: به خانهٔ پدربزرگ و مادربزرگ همراه با صادق و حامد.
الْوالِد: کَیْفَ رَجَعْتُما یا صادِقُ وَ یا حامِدُ؟
پدر: ای صادق و حامد چگونه بازگشتید؟
الْأخَوانِ: بِالسَّیّارَهِ.
دو برادر: با اتومبیل.
الْوالِد: لِماذا ذَهَبْتُمْ أیُّها الْأولادُ؟
پدر: ای پسرها چرا رفتید؟
الْإِخْوَه: لِمُساعَدَهِ جَدِّنا.
برادرها: برای کمک به پدربزرگمان.

معنی صفحه 96 درس هفتم عربی هفتم

حِوارٌ بَیْنَ الْوالِدَهِ وَ الْبَناتِ:
گفت‌ و گویی میان مادر و دختران.

معنی صفحه 67 عربی هفتم

الْوالِدَه: أیْنَ ذَهَبْتِ یا سُمَیَّهُ؟
مادر: ای سمیّه کجا رفتی؟
سُمَیّه: إلَی بَیْتِ الْجَدِّ وَ الْجَدَّهِ مَعَ شَیْماءَ وَ نَرْجِسَ.
سمیه: به خانهٔ پدربزرگ و مادربزرگ همراه با شیما و نرجس.

الْوالِدَه: کَیْفَ رَجَعْتُما یا شَیْماءُ وَ یا نَرْجِسُ؟
مادر: ای شیما و نرجس چگونه برگشتید؟
الْأُخْتانِ: بِالسَّیّارَهِ.
دو خواهر: با اتومبیل.

الْوالِدَه: لِماذا ذَهَبْتُنَّ أیَّتُها الْبَناتُ؟
مادر: ای دخترها چرا رفتید؟
الْأخَوات: لِمُساعَدَهِ جَدَّتِنا.
خواهرها: برای کمک به مادربزرگمان.

معنی درس هفتم عربی هشتم

جواب صفحه 97 درس هفتم عربی هفتم

جواب صفحه 97 درس هفتم عربی هفتمأَنتُمْ عَرَفْتُم جَوابَ سُؤالی.
شما دانستید جواب سوالی را
جواب صفحه 97 درس هفتم عربی هفتمأنتُما بَدَأْتُما بِالْمُسابَقَهِ
شما شروع کردید به مسابقه
جواب صفحه 97 درس هفتم عربی هفتمأنتُنَّ سَمِعْتُنَّ کَلامی بِدِقَّهٍ.
شما سخن مرا به دقت گوش کردید

جواب صفحه 97 درس هفتم عربی هفتمأنتُما جَمَعْتُما کُتُبَ الْمَکْتَبَهِ.
شما کتاب های کتاب خانه را جمع کردید

قواعد درس 7 عربی هفتم

جمع مذکر
قواعد درس 7 عربی هفتم
جمع مونث
قواعد درس 7 عربی هفتم
مثنی مذکر و مونث
قواعد درس 7 عربی هفتم
جواب صفحه 99 درس هفتم عربی هفتم

جواب تمرین صفحه 99 درس 7 عربی هفتم

🔶 تمرین اول
📘ترجمه کنید.

با توجّه به متن درس جمله‌ های صحیح ✅ و غلط ❌ را معلوم کنید.

1- عَدَدُ الْأولادِ وَ الْبَناتِ خَمسَهٌ. (غ)❌
معنی: تعداد دختران و پسران پنج‌تاست.

2- السَّیِّدُ زارعیّ مُدَرِّسُ الْکیمیاءِ. (غ)❌
معنی: آقای زارعی معلم شیمی است.

3- أشجارُ الرُّمّانِ فی بُستانِ السَّیِّدِ زارِعیّ. ✅(ص)
معنی: درخت‌های انار در باغ آقای زارعی است.

4- کانَ الْحِوارُ اْلْأَوَّلُ بیَنَ الْوالِدَهِ و البَناتِ. (غ)❌
گفتگوی اول بین مادر و دختران بود.

5- کانَ هَدَفُ الْأولادِ وَ الْبَناتِ مُساعَدَهَ الْجَدِّ و الْجَدَّهِ. ✅(ص)
معنی: هدف پسران و دختران کمک به پدر بزرگ و مادر بزرگ بود.

🔶 تمرین دوم _ ثانی
📘 جمله های زیر را ترجمه کنید، سپس زیر فعل های ماضی خط بکشید.

1- یا بِنْتانِ، کَیْفَ قَرَأْتُما دَرسَکُما؟ دوم شخص جمع(مثنی)
معنی: ای دختران (دو دختر) چگونه درستان را خواندید؟

2- یا أُستاذُ، هَلْ سَمَحْتَ لی بِالْکَلامِ؟دوم شخص جمع(مذکر)
معنی: ای استاد، آیا به من اجازه میدهی که صحبت کنم؟

3- أیَّتُهَا السَّیِّداتُ، أَ سَمِعْتُنَّ صَوْتَ أطفالِکُنَّ؟ دوم شخص جمع(مونث)
معنی: ای خانم‌ها، آیا صدای فرزندانتان را شنیدید؟

4- أیُّهَا الطُّلّابُ، لِماذا فَتَحْتُمْ أَبْوابَ الصُّفوفِ؟ دوم شخص مفرد(مذکر)
معنی: ای دانش آموزان، چرا در کلاس‌ ها را باز کردید؟

جواب تمرین صفحه 100 درس 7 عربی هفتم

🔶 تمرین سوم _ الثالث
📘ترجمه کنید.
جواب تمرین صفحه 100 درس 7 عربی هفتم

🔶 تمرین چهارم_ الرابع
📘گزینه مناسب را انتخاب کنید.
1- اَلْمُعَلِّمَهُ …………… لی بِالْخُروجِ مِنَ الصَّفِّ. سَمَحَ / سَمَحَتْ✔
معلم اجازه داد به من برای خارج شدن از کلاس . اجازه داد  / اجازه داد

2- أَنَا وَ صَدیقی …………….. فِی الْمُسابَقَهِ. نَجَحْتُ / نَجَحْنا✔
من و دوستم موفق شدیم در مسابقه . موفق شدم / موفق شدیم

3- أَیَّتُهَا الْأُختانِ، أَ ما ……………….. بِالِافْتِخارِ؟ ✔شَعَرْتُما / شَعرَتْمُ
ای دو خواهر آیا احساس افتخار نکردید؟ احساس کردیم / احساس کردید

4- هوَ …………….. من نجاحِ صَدیقِهِ. ✔فَرِحَ / فَرِحَتْ
او خوشحال شد از موفقیت دوستش . خوشحال شد / خوشحال شد

5- أَیُّهَا الْأَصدِقاءُ، ماذا ……………؟ ✔صَنَعْتُم / صَنَعْتُنَّ
ای دوستان چه چیزی ساختید؟ ساختید / ساختید

6- قالَتْ أُمُّ حَمیدٍ: أَنَا ………… . مُنتَظِرٌ / مُنتَظِرَهٌ✔
مادر حمید گفت: من منتظر هستم. منتظر /منتظر

حتما پیشنهاد میشود از جواب درس ۸ عربی هفتم و برای دریافت درس قبلی از جواب درس ششم عربی هفتم دیدن فرمایید.

جهت مشاهده سوالات و گام به گام کتاب های خود؛ کافیست نام درس یا شماره صفحه آن را به همراه عبارت "همگام درس" در گوگل جست و جو کنید.
اینترنت شما در
همگام درس
همیار
۵۰%رایگان محاسبه میگردد

دیدگاه های تایید شده : 102 | در انتظار بررسی: 3

 • نرگس امینی پور :

  خیلی عالی بود
  من راضی هستم

  • علی اصغر :

   سلام سایتتون عالی هست.فقط یکم غلط املایی داشت که من فهمیدم درس هارو بروزرسانی کنید و از همه درس ها نمونه سوال و…بگزارید

   • امیرحسین :

    بله عالی هستند اما لطفاً ازاین به بعد طبق کتاب جدید پی برید

   • محسن :

    بسیار برنامه خوییه

   • هژیر :

    عالی 👌👌👌
    دست سازنده اش درد نکند

  • NNNN :

   عالی من ازش خیلی خوشم آمد
   👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺

 • saghar :

  واقعا عالیههههه ممنونم ازتون فقط از صفحات نبود اونارم از سایتای دیگه برداشتم ولی سایت شما عالییی بود

  • HamGamDars :

   کدوم صفحه ها؟
   بگید تا سریع قرار بدیم

   • علی اکبر نیک نژاد :

    عالیه
    خیلی ممنونم از شما

   • امیرعباس زاداسکندر :

    صفحات ۵۶ و تفکر هم ۲ ۳ تا درسش هست
    و کمی اختلال در ااین صفحاتون ولی در کل عالی هست (ص ۵۶ عربی)

   • پارسا :

    سلام ص۱۰۰ تمرین الرابع

   • HamGamDars :

    قرار گرفت

   • عربی :

    واقعا عالی است

   • Amir :

    ممنون از شما این برنامه خیلییییی خوبه من به دوستام معرفی کردم فقط نمونه سوال امتحانی اگه میشه بزارید از کل کتاب

   • اسحاق :

    تنها چیزی که میتونم بگم به خودتون افتخار کنید که با این کار ایران و خودتون رو سربلند کردید😘😘😘

   • سهراب :

    صفحه 98 عربی هفتم الدرس السابع
    سایتتون عالیه

  • نازنین :

   عااالی

 • رادین مسلمی :

  عااالی ود من هم راضی هستم

  • امیررضا :

   خیلی خیلی عالی من که دوست داشتم 🌹🌹🌹

 • الهه :

  عالی عالی بود ❤️ممنون ازتون 💖

 • ستایش :

  خوبه
  فقط کاش بخش فعل ماضی منفی
  رو هم معنیش رو میزاشتید
  در کل خوبه

 • بهتره ندونی:) :

  خیلی عالی ود ممنونم از زحمت های شما 🙂

 • آیناز :

  بسیار گام به گام خوبی بود و من خیلی راضی بودم سپاس فراوان .👌

  • ، :

   عالی بود ممنونم از این سایت خوبتون🤭👌🌹

 • Reyhane :

  واقعا عالی و فوق العادس ممنونم از لطفتون لطفا برای همه درس های عربی هفتم رو بزارید ممنون

 • بنده خدا :

  عالی بود

  • فاطمه جلیل پیران :

   بله ولی درکل عالی بود

 • گاو :

  عالی بود مرسی

 • حسن :

  عالی

 • مهدی :

  عالی فقط جواب تمرینات صفحه ۵۷ رو نگزاشتید ولی به هر حال عالللللللللیییییییییییه
  بقیه کتاب هارو هم بزارین

 • soltanifizik@gmail.com :

  خیلی عالی است

 • seyedmahdiahmadi304@gmail.com :

  عالیه ممنون

 • اسممو میخوای چیکار؟ :

  واقعا عالی بود ممنون از شما🤩👌🏻

 • محمد مهدی :

  صفحه ۵۶ نیست به همراه قسمت فعل ماضی منفی صفحه ۵۵

 • N :

  خیلی بد بود😐
  کتاب قدیمیه و کلا همه چیز فرق کرده اصلا کاربردی نداشت!!!

  • طاها :

   همه همون مطالب هست فقط جابه جا هست یکم به خودت زحمت بده ببین کدوم برا کدومه

 • levi :

  عالی
  ولی این صفحات از کتاب قدیم عربی هستند و خیلی با کتاب الان فرق داره

 • دیانا :

  فعل ماضی ۴
  اولی معنیش میشه شما دانستید جواب سوالی را.

  • HamGamDars :

   ممنونم عزیزم

 • A :

  سلام و عرض خسته نباشید. ص(96) خط سوم اشتباهی شده به جای نرجس نوشتیت نرگس معنی رو میگم . و دست سازنده درد نکنه ممنون.

  • HamGamDars :

   ممنونم ویرایش شد

  • عرفان :

   عربی ها گ ندارند برای همین باید معنی نرجس را نرگس بگیم.

  • عرفان :

   به این ها حروف گچ پژ میگویند.

 • پرنیا :

  سلام ممنون از برنامه اتون فقط اگه میشه برای تمارینی که باید ترجمه شه لطفا «نوع فعل،ضمایر، اسم فعل، ریشه» رو هم مشخص کنید

 • F :

  تمرین دوم صفحه ۹۹هم جاهاش یکم جابجا افتاده هم اخرین جمله پاسخ هم داره.

  متشکرم عالی بود🙏🏻🌹

 • amirreza :

  واقعا عالیه

 • علی :

  خیلی عالی بود

 • علی :

  خیلی خیلی عالی بود
  ممنونم واقعا 🥰❤

 • نگین :

  ممنون عالیه فقط در تمرین چهارم گزینه ۳احساس افتخار رو درست کنید

  • HamGamDars :

   چیشو؟

 • Nili :

  خوب بود ممنون

 • امیر :

  اگه میشه صفحه 98 هم بیارید

  • HamGamDars :

   بخش قواعد هست

   • هادی :

    من که راضی بودم خیلی خوب بود 😍

 • Vista :

  سلام لطفا ص ۹۹ تمرین ثانی رو به ترتیب بزارین و اینکه تمرین چهارش معنی جواب اون جمله رو نگذاشتید🌿🦋

  • HamGamDars :

   تمرین دوم درست شد ولی تمرین چهارم کدوم جلمه معنی نداره؟

 • Taranom :

  خوب بود اما مال کتاب قدیمی بود o(TヘTo) くぅ لطفا جدیدش رو هم داشته باشید 💜
  تشکر 💐

 • امیر :

  بسیار عالی

 • محمدامین رهبران :

  عالی بود ممنون

 • Amir :

  سلام خسته نباشید تمرین ۴ صفحه ۱۰۰ سومین مورد شما شعرتما و شعرتم رو هردوشو ی معنی زدید گفتید احساس کردید درحالی که باید شعرتما میشد احساس کردیم
  لطفاً اصلاح کنید ممنون از سازنده

  • HamGamDars :

   مرسی عزیزم ویرایش شد

 • Nazanin zahra mive :

  عالیه ممنون سایت خوبتون تشکر از شما ♥️🌿👑

 • زهرا :

  عالی هست ولی کتاب ما جدید شده و چند تا از صفحه ها با هم نمیخوند ولی بازم ممنون

  • HamGamDars :

   کدوم صفحه ها؟

 • آیناز :

  خیلی عالیی بود😍😍

 • Reza :

  اصلا خوب نبود
  خوشم نیومد

 • samin :

  عالی بود مرسی خیلی مفید بود ممنون بابت لطفتون بیشتر بزارید امیدوارم همیشه بمونید

 • صد :

  چرا انقدر خوبین شما 😐😂

 • علی اکبر بهمنش :

  من از این سایت به شدت راضی هستم ولی هیچ که انگلیسی کتاب کار را ندارد

 • مانی :

  سلام و درود؛

  بسیار سایت عالی و پر کاربردی دارید . سپاسگزارم که باعث پیشرفت بنده و دیگر دوستان میشوید …. 🌹🍃🌹🍃

  درود بر شما

  عالی هستید 🍬🍬🍏

 • Meraj :

  خیلی بده اصلا بعضی ازصفحات نیست من راضی نیستم

 • somayyeh :

  مممنون خیلی عااااااالیییی بووووود🤩🤩

 • Jimin :

  تمرین ثانی چهارمی ی جواب داش لطلفا درست کنید

 • آرامیس :

  عالی بود

 • saleh1@ :

  سلام، سایتتون عالیه. ولی تفکر بیش از صد صفحه داره اما شما تا صفحه 98 بیشتر نزاشتید

  • HamGamDars :

   بیشتر دقت کنید

 • Rliaei :

  عالی بود خوبه

 • هفتمی :

  خیلی ممنون خیلی عاالیهه مرسی فقط بعضی وختا چن تا اشتباه میکنید سعی کنید درست باشن ولی بازم مرسی❤💋

 • امیررضا :

  عالی بود

 • دخترک :

  خیلی به دردم خورد ممنون ازتون بابت این سایت خوبتون 🤍🤞🏻⛓

 • کیمیی :

  عالیه🟢دستتون درد نکنه💖

 • amirreza :

  عالی خیلی از سازندش متشکرم

 • امیر :

  عالی بود ممنونم❤

 • ابوالفضل :

  بله دقیقاً همینطور است

 • Hamed :

  سلام علیکم

  ادمین گرامی تمرین صفحه ۱۰۰ قسمت الرابع سوال اولش یه ایراد داره قسمت ترجمه جواب

  نوشته:معلم اجازه داد به من برای خارج شدن از کلاس . اجازه داد / اجازه داد

  اجازه داد رو دوبار نوشته اگه امکانش هست درستش کنید

  ممنون از سایت و برنامه عالی شما

  • HamGamDars :

   یکیش “من” هست اون یکی “ما”

 • مریم :

  عالی بود ممنون ازتون همه ی مطالبی رو که میخواستم رو داشت❤❤👏👏👏👏👏

 • راستین :

  سلام برنامه خوبیه ولی لطفاً برای همه دروس سوال با جواب اضافه کنید با تشکر

 • ی دانش آموزی ک فردا امتحان عربی داره :

  سلام. ممنون از سایت خوبتون. فقط بعضی جاها تویه ترجمه مشکل داشت. ممنون میشم درستشون کنین ک بقیه به مشکل بر نخورن

 • الهه رنجبر :

  عالیه بهتر از این نمیشه

 • Setayesh :

  خیلی سایت شما خوب هست فقط لطفاً بعضی از صفحات رو طبق کتاب های آموزشی بزارید
  عالی هستید .درجه یک .
  باتشکر

 • Setayesh :

  بهترین سایتی بود که دیدم

 • هستی :

  سلام سایتتون عالیه و حتی از توضیحات معلممون هم بیشتر و بهتره ممنون

 • حسین :

  خوب بود 👏 ممنون❤

  • پسرک :

   سلام سایتتون عالیه و حتی از توضیحات معلممون هم بیشتر و بهتره ممنون

 • حسین :

  ممنون ❤ خیلی ممنون

 • حسین :

  خیلی ممنون

 • مجتبی :

  عالی هست

 • امیر :

  عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی

 • امیر :

  دم شما گرم

 • فاطمه :

  عالی هستن

  ممنو ن به خاطر این لطفتون

 • ناشناس :

  عالیه

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *