جواب درس هفتم 7 عربی هفتم

گام به گام درس 7 عربی هفتم

جواب تمرینات درس هفتم عربی هفتم

گام به گام درس 7 عربی هفتم

نام درس : درس هفتم | موضوع : گام به گام | پایه هفتم

جواب تمرینات درس هفتم عربی هفتم

 گام به گام عربی هفتم / درس هفتم/ جواب تمرینات و ترجمه درس ۷ عربی پایه هفتم ؛ جواب صفحه ۹۵ و ۹۶ و ۹۷ و ۹۸ و ۹۹ و ۱۰۰ عربی هفتم همراه با معنی متن درس هفتم

أَکْبَر: بزرگ‌ترزَوجَه: همسر
أیُّها: ای «برای مذکّر»سَمَحَ لِ‍: اجازه داد
أیَّتُها: ای «برای مؤنّث»کیمیاء: شیمی
بِ‍: به وسیلهٔلِأَنَّ: زیرا، برای اینکه
بَدَأَ بِ‍: شروع کرد بهمُساعَدَه: کمک
جَمَعَ: جمع کرد / جَمَعْتُما: جمع کردید «مثنی»مَمْلوء بِ‍: پُر از
حارّ: گرم «متضاد بارِد»

معنی صفحه 95 درس هفتم عربی هفتم

معنی صفحه 66 عربی هفتم
معنی: 1- آقای زارعی کشاورز و همسرش نیز کشاورز است.
2- آن دو با فرزندانشان در روستا زندگی می‌کنند.
3- عارف از برادرها و سمیّه از خواهرها بزرگ‌ تر است.
4- آنها خانواده ‌ای موفق هستند.
5- خانه ‌شان پاکیزه و باغ شان پر از درختان پرتقال، انگور، انار و سیب است.

حِوارٌ بَیْنَ الْوالِدِ وَ الْأَوْلادِ
گفتگو گویی میان پدر و پسران

معنی صفحه 66 عربی هفتم

الْوالِد: أیْنَ ذَهَبْتَ یا عارِفُ؟
پدر: ای عارف کجا رفتی؟
عارف: إلَی بَیْتِ الْجَدِّ وَ الْجَدَّهِ مَعَ صادِقٍ وَ حامِدٍ.
عارف: به خانهٔ پدربزرگ و مادربزرگ همراه با صادق و حامد.
الْوالِد: کَیْفَ رَجَعْتُما یا صادِقُ وَ یا حامِدُ؟
پدر: ای صادق و حامد چگونه بازگشتید؟
الْأخَوانِ: بِالسَّیّارَهِ.
دو برادر: با اتومبیل.
الْوالِد: لِماذا ذَهَبْتُمْ أیُّها الْأولادُ؟
پدر: ای پسرها چرا رفتید؟
الْإِخْوَه: لِمُساعَدَهِ جَدِّنا.
برادرها: برای کمک به پدربزرگمان.

معنی صفحه 96 درس هفتم عربی هفتم

حِوارٌ بَیْنَ الْوالِدَهِ وَ الْبَناتِ:
گفت‌ و گویی میان مادر و دختران.

معنی صفحه 67 عربی هفتم

الْوالِدَه: أیْنَ ذَهَبْتِ یا سُمَیَّهُ؟
مادر: ای سمیّه کجا رفتی؟
سُمَیّه: إلَی بَیْتِ الْجَدِّ وَ الْجَدَّهِ مَعَ شَیْماءَ وَ نَرْجِسَ.
سمیه: به خانهٔ پدربزرگ و مادربزرگ همراه با شیما و نرجس.

الْوالِدَه: کَیْفَ رَجَعْتُما یا شَیْماءُ وَ یا نَرْجِسُ؟
مادر: ای شیما و نرجس چگونه برگشتید؟
الْأُخْتانِ: بِالسَّیّارَهِ.
دو خواهر: با اتومبیل.

الْوالِدَه: لِماذا ذَهَبْتُنَّ أیَّتُها الْبَناتُ؟
مادر: ای دخترها چرا رفتید؟
الْأخَوات: لِمُساعَدَهِ جَدَّتِنا.
خواهرها: برای کمک به مادربزرگمان.

معنی درس هفتم عربی هشتم

جواب صفحه 97 درس هفتم عربی هفتم

جواب صفحه 97 درس هفتم عربی هفتمأَنتُمْ عَرَفْتُم جَوابَ سُؤالی.
شما دانستید جواب سوالی را
جواب صفحه 97 درس هفتم عربی هفتمأنتُما بَدَأْتُما بِالْمُسابَقَهِ
شما شروع کردید به مسابقه
جواب صفحه 97 درس هفتم عربی هفتمأنتُنَّ سَمِعْتُنَّ کَلامی بِدِقَّهٍ.
شما سخن مرا به دقت گوش کردید

جواب صفحه 97 درس هفتم عربی هفتمأنتُما جَمَعْتُما کُتُبَ الْمَکْتَبَهِ.
شما کتاب های کتاب خانه را جمع کردید

قواعد درس 7 عربی هفتم

جمع مذکر
قواعد درس 7 عربی هفتم
جمع مونث
قواعد درس 7 عربی هفتم
مثنی مذکر و مونث
قواعد درس 7 عربی هفتم
جواب صفحه 99 درس هفتم عربی هفتم

جواب تمرین صفحه 99 درس 7 عربی هفتم

🔶 تمرین اول
📘ترجمه کنید.

با توجّه به متن درس جمله‌ های صحیح ✅ و غلط ❌ را معلوم کنید.

1- عَدَدُ الْأولادِ وَ الْبَناتِ خَمسَهٌ. (غ)❌
معنی: تعداد دختران و پسران پنج‌تاست.

2- السَّیِّدُ زارعیّ مُدَرِّسُ الْکیمیاءِ. (غ)❌
معنی: آقای زارعی معلم شیمی است.

3- أشجارُ الرُّمّانِ فی بُستانِ السَّیِّدِ زارِعیّ. ✅(ص)
معنی: درخت‌های انار در باغ آقای زارعی است.

4- کانَ الْحِوارُ اْلْأَوَّلُ بیَنَ الْوالِدَهِ و البَناتِ. (غ)❌
گفتگوی اول بین مادر و دختران بود.

5- کانَ هَدَفُ الْأولادِ وَ الْبَناتِ مُساعَدَهَ الْجَدِّ و الْجَدَّهِ. ✅(ص)
معنی: هدف پسران و دختران کمک به پدر بزرگ و مادر بزرگ بود.

🔶 تمرین دوم _ ثانی
📘 جمله های زیر را ترجمه کنید، سپس زیر فعل های ماضی خط بکشید.

1- یا بِنْتانِ، کَیْفَ قَرَأْتُما دَرسَکُما؟ دوم شخص جمع(مثنی)
معنی: ای دختران (دو دختر) چگونه درستان را خواندید؟

2- یا أُستاذُ، هَلْ سَمَحْتَ لی بِالْکَلامِ؟دوم شخص جمع(مذکر)
معنی: ای استاد، آیا به من اجازه میدهی که صحبت کنم؟

3- أیَّتُهَا السَّیِّداتُ، أَ سَمِعْتُنَّ صَوْتَ أطفالِکُنَّ؟ دوم شخص جمع(مونث)
معنی: ای خانم‌ها، آیا صدای فرزندانتان را شنیدید؟

4- أیُّهَا الطُّلّابُ، لِماذا فَتَحْتُمْ أَبْوابَ الصُّفوفِ؟ دوم شخص مفرد(مذکر)
معنی: ای دانش آموزان، چرا در کلاس‌ ها را باز کردید؟

جواب تمرین صفحه 100 درس 7 عربی هفتم

🔶 تمرین سوم _ الثالث
📘ترجمه کنید.
جواب تمرین صفحه 100 درس 7 عربی هفتم

🔶 تمرین چهارم_ الرابع
📘گزینه مناسب را انتخاب کنید.
1- اَلْمُعَلِّمَهُ …………… لی بِالْخُروجِ مِنَ الصَّفِّ. سَمَحَ / سَمَحَتْ✔
معلم اجازه داد به من برای خارج شدن از کلاس . اجازه داد  / اجازه داد

2- أَنَا وَ صَدیقی …………….. فِی الْمُسابَقَهِ. نَجَحْتُ / نَجَحْنا✔
من و دوستم موفق شدیم در مسابقه . موفق شدم / موفق شدیم

3- أَیَّتُهَا الْأُختانِ، أَ ما ……………….. بِالِافْتِخارِ؟ ✔شَعَرْتُما / شَعرَتْمُ
ای دو خواهر آیا احساس افتخار نکردید؟ احساس کردیم / احساس کردید

4- هوَ …………….. من نجاحِ صَدیقِهِ. ✔فَرِحَ / فَرِحَتْ
او خوشحال شد از موفقیت دوستش . خوشحال شد / خوشحال شد

5- أَیُّهَا الْأَصدِقاءُ، ماذا ……………؟ ✔صَنَعْتُم / صَنَعْتُنَّ
ای دوستان چه چیزی ساختید؟ ساختید / ساختید

6- قالَتْ أُمُّ حَمیدٍ: أَنَا ………… . مُنتَظِرٌ / مُنتَظِرَهٌ✔
مادر حمید گفت: من منتظر هستم. منتظر /منتظر

حتما پیشنهاد میشود از جواب درس ۸ عربی هفتم و برای دریافت درس قبلی از جواب درس ششم عربی هفتم دیدن فرمایید.

جهت مشاهده سوالات و گام به گام کتاب های خود؛ کافیست نام درس یا شماره صفحه آن را به همراه عبارت "همگام درس" در گوگل جست و جو کنید.
اینترنت شما در
همگام درس
همیار
۵۰%رایگان محاسبه میگردد
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

 • ناشناس :

  عالیه

 • فاطمه :

  عالی هستن

  ممنو ن به خاطر این لطفتون

 • امیر :

  دم شما گرم

 • امیر :

  عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی

 • مجتبی :

  عالی هست

 • حسین :

  خیلی ممنون

 • حسین :

  ممنون ❤ خیلی ممنون

 • حسین :

  خوب بود 👏 ممنون❤

  • پسرک :

   سلام سایتتون عالیه و حتی از توضیحات معلممون هم بیشتر و بهتره ممنون

 • هستی :

  سلام سایتتون عالیه و حتی از توضیحات معلممون هم بیشتر و بهتره ممنون

 • Setayesh :

  بهترین سایتی بود که دیدم

 • Setayesh :

  خیلی سایت شما خوب هست فقط لطفاً بعضی از صفحات رو طبق کتاب های آموزشی بزارید
  عالی هستید .درجه یک .
  باتشکر

 • الهه رنجبر :

  عالیه بهتر از این نمیشه

 • ی دانش آموزی ک فردا امتحان عربی داره :

  سلام. ممنون از سایت خوبتون. فقط بعضی جاها تویه ترجمه مشکل داشت. ممنون میشم درستشون کنین ک بقیه به مشکل بر نخورن

 • راستین :

  سلام برنامه خوبیه ولی لطفاً برای همه دروس سوال با جواب اضافه کنید با تشکر

 • مریم :

  عالی بود ممنون ازتون همه ی مطالبی رو که میخواستم رو داشت❤❤👏👏👏👏👏

 • Hamed :

  سلام علیکم

  ادمین گرامی تمرین صفحه ۱۰۰ قسمت الرابع سوال اولش یه ایراد داره قسمت ترجمه جواب

  نوشته:معلم اجازه داد به من برای خارج شدن از کلاس . اجازه داد / اجازه داد

  اجازه داد رو دوبار نوشته اگه امکانش هست درستش کنید

  ممنون از سایت و برنامه عالی شما

  • HamGamDars :

   یکیش “من” هست اون یکی “ما”

 • ابوالفضل :

  بله دقیقاً همینطور است

 • امیر :

  عالی بود ممنونم❤

 • amirreza :

  عالی خیلی از سازندش متشکرم

 • کیمیی :

  عالیه🟢دستتون درد نکنه💖

 • دخترک :

  خیلی به دردم خورد ممنون ازتون بابت این سایت خوبتون 🤍🤞🏻⛓

 • امیررضا :

  عالی بود

 • هفتمی :

  خیلی ممنون خیلی عاالیهه مرسی فقط بعضی وختا چن تا اشتباه میکنید سعی کنید درست باشن ولی بازم مرسی❤💋

 • Rliaei :

  عالی بود خوبه

 • saleh1@ :

  سلام، سایتتون عالیه. ولی تفکر بیش از صد صفحه داره اما شما تا صفحه 98 بیشتر نزاشتید

  • HamGamDars :

   بیشتر دقت کنید

 • آرامیس :

  عالی بود

 • somayyeh :

  مممنون خیلی عااااااالیییی بووووود🤩🤩

 • Meraj :

  خیلی بده اصلا بعضی ازصفحات نیست من راضی نیستم

 • مانی :

  سلام و درود؛

  بسیار سایت عالی و پر کاربردی دارید . سپاسگزارم که باعث پیشرفت بنده و دیگر دوستان میشوید …. 🌹🍃🌹🍃

  درود بر شما

  عالی هستید 🍬🍬🍏

 • علی اکبر بهمنش :

  من از این سایت به شدت راضی هستم ولی هیچ که انگلیسی کتاب کار را ندارد

 • صد :

  چرا انقدر خوبین شما 😐😂

 • samin :

  عالی بود مرسی خیلی مفید بود ممنون بابت لطفتون بیشتر بزارید امیدوارم همیشه بمونید

 • Reza :

  اصلا خوب نبود
  خوشم نیومد

 • آیناز :

  خیلی عالیی بود😍😍

 • زهرا :

  عالی هست ولی کتاب ما جدید شده و چند تا از صفحه ها با هم نمیخوند ولی بازم ممنون

  • HamGamDars :

   کدوم صفحه ها؟

 • Nazanin zahra mive :

  عالیه ممنون سایت خوبتون تشکر از شما ♥️🌿👑

 • Amir :

  سلام خسته نباشید تمرین ۴ صفحه ۱۰۰ سومین مورد شما شعرتما و شعرتم رو هردوشو ی معنی زدید گفتید احساس کردید درحالی که باید شعرتما میشد احساس کردیم
  لطفاً اصلاح کنید ممنون از سازنده

  • HamGamDars :

   مرسی عزیزم ویرایش شد

 • محمدامین رهبران :

  عالی بود ممنون

 • امیر :

  بسیار عالی

 • Taranom :

  خوب بود اما مال کتاب قدیمی بود o(TヘTo) くぅ لطفا جدیدش رو هم داشته باشید 💜
  تشکر 💐

 • Vista :

  سلام لطفا ص ۹۹ تمرین ثانی رو به ترتیب بزارین و اینکه تمرین چهارش معنی جواب اون جمله رو نگذاشتید🌿🦋

  • HamGamDars :

   تمرین دوم درست شد ولی تمرین چهارم کدوم جلمه معنی نداره؟

 • امیر :

  اگه میشه صفحه 98 هم بیارید

  • HamGamDars :

   بخش قواعد هست

   • هادی :

    من که راضی بودم خیلی خوب بود 😍

 • Nili :

  خوب بود ممنون

 • نگین :

  ممنون عالیه فقط در تمرین چهارم گزینه ۳احساس افتخار رو درست کنید

  • HamGamDars :

   چیشو؟

 • علی :

  خیلی خیلی عالی بود
  ممنونم واقعا 🥰❤

 • علی :

  خیلی عالی بود

 • amirreza :

  واقعا عالیه

 • F :

  تمرین دوم صفحه ۹۹هم جاهاش یکم جابجا افتاده هم اخرین جمله پاسخ هم داره.

  متشکرم عالی بود🙏🏻🌹

 • پرنیا :

  سلام ممنون از برنامه اتون فقط اگه میشه برای تمارینی که باید ترجمه شه لطفا «نوع فعل،ضمایر، اسم فعل، ریشه» رو هم مشخص کنید

 • A :

  سلام و عرض خسته نباشید. ص(96) خط سوم اشتباهی شده به جای نرجس نوشتیت نرگس معنی رو میگم . و دست سازنده درد نکنه ممنون.

  • HamGamDars :

   ممنونم ویرایش شد

  • عرفان :

   عربی ها گ ندارند برای همین باید معنی نرجس را نرگس بگیم.

  • عرفان :

   به این ها حروف گچ پژ میگویند.

 • دیانا :

  فعل ماضی ۴
  اولی معنیش میشه شما دانستید جواب سوالی را.

  • HamGamDars :

   ممنونم عزیزم

 • levi :

  عالی
  ولی این صفحات از کتاب قدیم عربی هستند و خیلی با کتاب الان فرق داره

 • N :

  خیلی بد بود😐
  کتاب قدیمیه و کلا همه چیز فرق کرده اصلا کاربردی نداشت!!!

  • طاها :

   همه همون مطالب هست فقط جابه جا هست یکم به خودت زحمت بده ببین کدوم برا کدومه

 • محمد مهدی :

  صفحه ۵۶ نیست به همراه قسمت فعل ماضی منفی صفحه ۵۵

 • اسممو میخوای چیکار؟ :

  واقعا عالی بود ممنون از شما🤩👌🏻

 • seyedmahdiahmadi304@gmail.com :

  عالیه ممنون

 • soltanifizik@gmail.com :

  خیلی عالی است

 • مهدی :

  عالی فقط جواب تمرینات صفحه ۵۷ رو نگزاشتید ولی به هر حال عالللللللللیییییییییییه
  بقیه کتاب هارو هم بزارین

 • حسن :

  عالی

 • گاو :

  عالی بود مرسی

 • بنده خدا :

  عالی بود

  • فاطمه جلیل پیران :

   بله ولی درکل عالی بود

 • Reyhane :

  واقعا عالی و فوق العادس ممنونم از لطفتون لطفا برای همه درس های عربی هفتم رو بزارید ممنون

 • آیناز :

  بسیار گام به گام خوبی بود و من خیلی راضی بودم سپاس فراوان .👌

  • ، :

   عالی بود ممنونم از این سایت خوبتون🤭👌🌹

 • بهتره ندونی:) :

  خیلی عالی ود ممنونم از زحمت های شما 🙂

 • ستایش :

  خوبه
  فقط کاش بخش فعل ماضی منفی
  رو هم معنیش رو میزاشتید
  در کل خوبه

 • الهه :

  عالی عالی بود ❤️ممنون ازتون 💖

 • رادین مسلمی :

  عااالی ود من هم راضی هستم

  • امیررضا :

   خیلی خیلی عالی من که دوست داشتم 🌹🌹🌹

 • saghar :

  واقعا عالیههههه ممنونم ازتون فقط از صفحات نبود اونارم از سایتای دیگه برداشتم ولی سایت شما عالییی بود

  • HamGamDars :

   کدوم صفحه ها؟
   بگید تا سریع قرار بدیم

   • علی اکبر نیک نژاد :

    عالیه
    خیلی ممنونم از شما

   • امیرعباس زاداسکندر :

    صفحات ۵۶ و تفکر هم ۲ ۳ تا درسش هست
    و کمی اختلال در ااین صفحاتون ولی در کل عالی هست (ص ۵۶ عربی)

   • پارسا :

    سلام ص۱۰۰ تمرین الرابع

   • HamGamDars :

    قرار گرفت

   • عربی :

    واقعا عالی است

   • Amir :

    ممنون از شما این برنامه خیلییییی خوبه من به دوستام معرفی کردم فقط نمونه سوال امتحانی اگه میشه بزارید از کل کتاب

   • اسحاق :

    تنها چیزی که میتونم بگم به خودتون افتخار کنید که با این کار ایران و خودتون رو سربلند کردید😘😘😘

   • سهراب :

    صفحه 98 عربی هفتم الدرس السابع
    سایتتون عالیه

  • نازنین :

   عااالی

 • نرگس امینی پور :

  خیلی عالی بود
  من راضی هستم

  • علی اصغر :

   سلام سایتتون عالی هست.فقط یکم غلط املایی داشت که من فهمیدم درس هارو بروزرسانی کنید و از همه درس ها نمونه سوال و…بگزارید

   • امیرحسین :

    بله عالی هستند اما لطفاً ازاین به بعد طبق کتاب جدید پی برید

   • محسن :

    بسیار برنامه خوییه

   • هژیر :

    عالی 👌👌👌
    دست سازنده اش درد نکند

  • NNNN :

   عالی من ازش خیلی خوشم آمد
   👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺