جواب درس دهم 10 عربی هفتم

گام به گام درس 10 عربی هفتم

جواب تمرینات درس دهم عربی هفتم

گام به گام درس 10 عربی هفتم

نام درس : دهم | موضوع : جواب تمرینات – معنی عربی | پایه هفتم

جواب تمرینات درس دهم عربی هفتم

 گام به گام عربی هفتم / درس دهم/ جواب تمرینات و ترجمه درس ۱۰ عربی پایه هفتم ؛ جواب صفحه ۱۱۷ و ۱۱۸ و ۱۱۹ و ۱۲۰و ۱۲۱  عربی هفتم همراه با معنی متن درس دهم

معنی کلمات درس 10 عربی هفتم

أبیَض: سفیدحَیاه: زندگی
الاثْنَینِ: دوشنبهخَریف: پاییز
الْأحَد: یکشنبهالْخَمیس: پنجشنبه
أحْمَر: سرخرَبیع: بهار
أخْضَر: سبزالسَّبْت: شنبه
الْأربِعاء: چهارشنبهسَحاب: ابر
أزْرَق: آبیشِتاء: زمستان
أسْوَد: سیاهصَیْف: تابستان
أصْفَر: زردغَداً: فردا
أَلوان: رنگ‌ها «مفرد : لَوْن»غُراب: کلاغ
أمْسِ: دیروزاَلْیَوم: امروز
الثُّلاثاء: سه شنبهیَوم: روز

معنی صفحه 117 درس دهم عربی هفتم

روزها و فصل‌ها و رنگ‌هاروزها و فصل‌ها و رنگ‌ها

ترجمه درس ۱۲ عربی هفتم

معنی صفحه 117 عربی هفتم

||| لْأیّامُ وَ الْفُصولُ وَ الْألوانُ
روزها و فصل‌ها و رنگ‌ها

۱-الْمُدَرِّس: ما أیّامُ الْأُسْبوعِ؟
معنی: معلم: روزهای هفته چیست؟
۲-الطّالِبُ: یَوْمُ السَّبْتِ، الْأحَدِ، الاثْنَیْنِ، الثُّلاثاءِ، الْأَربِعاءِ، الْخَمیسِ، الْجُمُعَهِ.
معنی: دانش آموز: روز شنبه، یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه

۳-الْمُدَرِّس: وَ ما هیَ فُصولُ السَّنَهِ؟
معنی: معلم: و فصل‌های سال جیست؟
۴-الطّالِب: الرَّبیعُ وَ الصَّیفُ وَ الْخَریفُ وَ الشِّتاءُ.
معنی: دانش آموز: بهار، تابستان، پاییز، زمستان

۵-الْمُدَرِّس: نَحنُ فی أیِّ یَوْمٍ و فَصْلٍ؟
معنی: معلم: ما در چه روز و چه فصلی هستیم؟
۶-الطّالِب: الْیَومُ یَومُ الأرْبِعاءِ وَ الْفَصلُ فَصْلُ الرَّبیعِ.
معنی: دانش آموز: امروز، روز چهارشنبه و فصل، فصل بهار است.

۷-الْمُدَرِّس: کَیفَ الْجَوُّ فی کُلِّ فَصْلٍ؟
معنی: معلم: هوا در هر فصل چطور است؟
۸-الطّالِب: الجَوُّ فی الرَّبیعِ مُعتَدِلٌ. الرَّبیعُ فَصْلُ الْجَمالِ وَ الْحَیاهِ الجَدیدَهِ.
معنی: دانش آموز: هوا در بهار معتدل است. بهار فصل زیبایی و زندگی جدید است.
۹-وَ الصَّیفُ حارٌّ وَ فَصْلُ الْفَواکِهِ اللَّذیذَهِ
معنی: تابستان گرم است و فصل میوه‌های لذیذ است
۱۰وَ الْخَریفُ لا حارٌّ وَ لا بارِدٌ وَ فَصْلُ سُقوطِ أوراقِ الْأشْجارِ وَ الشِّتاءُ بارِدٌ.
معنی: و پاییز نه گرم است و نه سرد است و فصل ریختن برگ‌های درختان است و زمستان سرد است.

معنی صفحه 118 درس دهم عربی هفتم

معنی صفحه 118 درس دهم عربی هفتم
۱۱-الْمُدَرِّس: ما الْأَلوانُ؟
معنی: معلم: رنگ‌ها چیست؟
۱۲-الطّالِب: الْأسْودُ وَ الْأبْیَضُ وَ الْأحْمَرُ وَ الْأخْضَرُ وَ الْأزْرَقُ وَ الْأصْفَرُ.
معنی: دانش آموز: سیاه، سفید و قرمز و سبز و آبی و زرد

۱۳-الْمُدَرِّس: ما الْمِثالُ لِهٰذِهِ الْألْوانِ؟
معنی: معلم: مثال برای این رنگ‌ها چیست؟
۱۴-الطّالِب: الْغُرابُ أسْوَدُ وَ السَّحابُ أبْیَضُ وَ الرُّمّانُ أحْمَرُ وَ الشَّجَرُ أخْضَرُ وَ الْبَحْرُ أزْرَقُ وَ الْمَوزُ أصْفَرُ.
معنی: دانش آموز: کلاغ سیاه و ابر سفید و انار قرمز و درخت سبز و دریا آبی و موز زرد است.

۱۵-الْمُدَرِّس: ما ألْوانُ عَلَمِ الْجُمْهوریَّهِ الْسْلامیَّهِ الْإیرانیَّهِ؟
معنی: معلم: رنگ‌های پرچم جمهوری اسلامی ایران چیست؟
۱۶-الطّالِب: الْأخْضَرُ وَ الْأبْیَضُ وَ الْأحْمَرُ.
معنی: دانش آموز: سبز و سفید و قرمز

جواب تمرینات صفحه 119 عربی هفتم

🔶 تمرین یک_ الاول
📘در جای خالی گزینه مناسب بنویسید.

جواب تمرینات صفحه 119 عربی هفتم۱-دیروز سه شنبه بود. پس امروز روز چهارشنبه است.
۲-امروز روز شنبه و فردا روز یکشنبه است.
۳-اول فصل‌ها، فصل بهار است.
۴-زمستان فصل سردی است.

🔶 تمرین دوم_ الثانی
📘 ترجمه کنید.

۱- لَوْنُ السَّحابِ، أبْیَضُ. رنگ ابر، سفید است.
۲- لَونُ الْأوراقِ، أخضَرُ. رنگ برگ‌ها، سبز است. ر
۳- لَوْنُ الْغُرابِ، أسوَدُ. رنگ کلاغ، سیاه است.
۴- لَوْنُ الرُّمّانِ، أَحْمَرُ. رنگ انار، قرمز است.
۵- لَوْنُ السَّماءِ، أزْرَقُ. رنگ، آسمان آبی است.
۶- لَوْنُ الْمَوزِ، أصْفَرُ. نگ موز، زرد است.جواب تمرینات صفحه 119 عربی هفتم

جواب تمرینات صفحه 120 عربی هفتم

🔶 تمرین سوم _ الثالث
📘ضمیر مناسب را برای موارد خواسته شده مشخّص کنید.

جواب تمرینات صفحه 120 عربی هفتم۱- این مردان | او – آنها
۲- این مرد | او – تو
۳- آن دختران | آنها – آنها
۴- ای دو پسر | آنها – شما
۵- ای زنان | شما – آنها
۶- ای دو دختر | آنها – شما
۷- آن زن | او – تو
۸- ای دختر | او – تو
۹- ای مردان | آنها – شما
۱۰- ای پسر | او – تو

جواب تمرینات صفحه 121 عربی هفتم

شناسه‌های مناسب در نقطه چین بگذارید.
(تَ ، تِ ، تْ ، تُ ، ا ، تا ، وا ، نَ ، تُما ، تُم ، تُنَّ ، نا)
۱- أَنتِ .. صنعتِ… حَقیبَهً.
معنی: ۱- ؛ تو یک کیف ساختی.
۲- أَنَا .ندمتُ…. مِن أَعمالی.
معنی: من از کارهایم پشیمان شدم.
۳- هیَ …سلمتْ.. مِنَ الْخَطَرِ.
معنی: او از خطر در امان ماند.
۴- هُم ..سمحوا.. لی بِالْکَلامِ.
معنی: آن‌ها به من اجازه حرف زدن دادند.
۵- أَ أَنتُما …کتبتُما… واجِباتِکُما؟
معنی: آیا تکالیفتان را نوشته اید؟
۶- نَحنُ ..قبلنا.. هَدیَّتَهُ أَمسِ.
معنی: ما دیروز هدیه او را قبول کردیم.
۷- أَ أَنتَ ما ..حصدتَ…. الْمَحصولَ؟
معنی: آیا محصول را درو نکردی؟
۸- هُنَّ …بحثنَ… عَنِ اللَّونِ الْأَصفَرِ.
معنی: آنها دنبال رنگ زرد گشتند.
۹- أَنتُنَّ ما ..رجعتنَّ… مِنَ الْبُستانِ.
معنی: شما از باغ بازنگشتید.
۱۰- أَنتُم ما …صعدتُم. ذٰلِکَ الْجَبَلَ الْأَخضَرَ.
معنی: شما از آن کوه سرسبز بالا نرفتید.
۱۱- هٰذانِ وَلَدانِ. هُما ..رفعا .. الْعَلَمَ الْأَحمَرَ.
معنی: اینها پسر هستند؛ آنها پرچم را بالا بردند.
۱۲- هاتانِ بِنْتانِ. هُما ..ذهبتا .. عِندَ مُعَلِّمَتِهِما.
معنی: اینها دختر هستند؛ آنها پیش معلمشان رفتند.

حتما پیشنهاد میشود از جواب درس 11 عربی هفتم و برای دریافت درس قبلی از جواب درس نهم عربی هفتم دیدن فرمایید.

جهت مشاهده سوالات و گام به گام کتاب های خود؛ کافیست نام درس یا شماره صفحه آن را به همراه عبارت "همگام درس" در گوگل جست و جو کنید.
اینترنت شما در
همگام درس
همیار
۵۰%رایگان محاسبه میگردد
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

 • تیزهوشانی بیچاره :

  من یه تیزهوشانی هستم و کل مدرسه و کلاس ما از رو سایت های مختلف جواب هارو مینویسیم. من خودم کتابم خالی خالی بود و فقط واس امتحان از همگام استفاده کردم. فقط فقط اینو میتونم بگم(ممنونننننننن)

 • سارا :

  مرسی از سازندش عالیییی بود واقعا

 • سارا :

  عالیههههه

 • عرفان :

  بد است

 • Amir :

  دمتون گرم عالیییی

 • ایلیا :

  خیلی خوب بود ممنون 🧡🧡🧡

 • یک پسر از پسر های دنیا :

  واقعااااااااااااخیلیییییییییی خوبه
  مرسی از سازنده

 • Asal :

  با تشکر🌹

 • من یه پسری باهوش هستم :

  واقعا خوب بود خداییییییش
  ولی تبلیغاتش زیاد بود

 • عالی 👍👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻 :

  عالی 👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻

 • نيلرام :

  ممنون. همه درس ها رو داشت .عالی بود سایت تون🌹

 • Faraz :

  زیاد خوب نبود😶

  • Kimia :

   خیلی هم خوب بود

 • محمد :

  عالی و دارای تمامی سوال ها و جواب ها
  با تشکر از همیار

 • مهبد :

  عالی بود فقط در متن ترجمه کلمات پنجشنبه و جمعه رو یادتون رفته بنویسید

 • ی بنده خدا :

  ممنو عالی بود
  کاش میشد درس ریاضی pdif در نمیومد

 • اگه میخواستم بدونی مینوشتم :

  برای درس عربی نمونه سوال قرار بدهند

  هرکی موافقه 👍استیکر را بفرستد

 • Mohammad :

  خیلییییی خوبه

 • Honeybunny :

  عالی ممنون 💜

 • پسر تنها :

  داداش عالیه ولی بگیرین این رو درست کن که بعضی چیز ها رو نداره و کتاب سال 1400 هستش

 • نگین :

  اره وقتی توی درس دهم میزنی فقط درس دهمه نه همه درسا☝🏻

 • taha :

  عالی اصلا یه سایت و اپلیکیشن عالی

 • محمد حسین جعفری :

  فردا مدرسه باید برم 😩
  آخه چرا اینقد رنج!

  • اگه میخواستم بدونی مینوشتم :

   😿😿

 • 김 가가💜 :

  😁 سایتتون عالیه ممنون من هروقت مشکل دارم از این سایت استفاده میکنم خیلی خوبه⁦(•‿•)⁩

 • ARMY :

  ممنون خیلی خوب بود

 • باران :

  عالیه بهترینه

 • ادم🫠 :

  عالییییی
  بخصوص سر امتحان مجازی😂
  خدا خیرتون بده

 • دانش آموز :

  ممنون از شما خیلی خوب بود😘😘😘😘😘🌼🌼🌼🌻

 • شخص خاصی نیستم :

  بازم نجاتم دادین😂😀

 • امیررضا :

  عالی است فقط لطفا تمرین سوم رو معنی کنید ممنون

  • HamGamDars :

   سلام اضافه شد

 • مرضیه :

  عالی یود ممنون

 • مخملی :

  واقعا سایت خوب و نرم افزار کار راه بندازیه.
  ممنونم از تمام عوامل♥️🌾🌾💐💐

 • Reza :

  بسیارررررررررررررررررررررررر عالیییییییییی

 • فاطمه :

  خیلی خوب است

 • elham :

  Great

  Thank you 😊💓☺💗💛💖😊💓☺💗💛

  • مای :

   بچه هاااااا مدرسه حضوری شد

 • پوکر فیس :

  عالی بود🤣💜

 • به نام خدا :

  خیلی خوب بود ممنونم❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️💓

 • HamGamDars :

  ویرایش شد!

 • ناشناس :

  عالی بود

  • دنیام ❤️ :

   خیلی خوبه

 • hannah :

  تو تمرین ثانی قسمت 1 نوشتید چه کسی تو را در آپ انداخت درستش اینه که چه کسی تور را در آپ انداخت
  ( میدونم آپ رو اشتاه نوشتم ولی کلا نمیتونم b نویسم توی کامنتام نمیدونم چرا :/…)

  • HamGamDars :

   مشکلی نداشت !

 • queen 😂 :

  مرسیییی
  من ک اصن نتونستم اون متنرو ترجمه کنم 😐😂
  اصن عاشق درس خوندنمم 😂
  در هر صورت ممنون خیلی کمک کرد :))❤

 • سارا :

  عالییییییی

 • نرگس :

  عالی بود خیلی ممنون

 • ali :

  متن ترجمه درس ، دارای نقص هایی هست

 • پارسا :

  اسم منم پارسا است چه جالب🙂😉🙃

  • یاشار :

   اسم منم یاشاره چه باحااال 🌚

   • امیرمحمد :

    اسم منم امیرمحمد است چه جالب

   • ... :

    چقدر شما باحالین هه هه هه😒
    مسخره ها درس بخونین🙃🔗

   • نقطه خط :

    عالی بهترین برنامه هست
    شمایی که نوشتی بشین درستو بخون تو چه بیکاری هستی اومدی کامنت هارو خوندی

 • محمدمهدی :

  سلام عالی بود فقط چند تاغلط داشت لطفا اون هارا تصحیح کنید

 • من :

  عالی

 • علی :

  عالی

 • ادم 😐 :

  واقعا کامل بود برای تقلب مرسی😆😂😂

 • فاطیما :

  خیلی خیلی ممنون بسیار عالی بود❤💙💚💛💜💓💕💖💗💝💞💟

 • ارمیتا :

  عالی بود خیلی

 • زهرا ابراهیمی :

  عالیه تشکر می کنم بابت مطلب های خوب برای ما دانش آموزان من سرگروهم و برای زیرمجموعه هام مطلب هارا می فرستم و عالی یادمیگیرن🌺🌷🌹🌻🌸🤩🤗😃

  • پارسا :

   خیلی ممنون از برنامتون

   • پارسا :

    چه جالب اسم منم پارسا است

 • MohammadsajadEskandari :

  عالییییییییییییییییییی خیلی ممنون

 • طاها :

  ممنون عالییی

 • یک دانش آموز :

  مثل همیشه واقعا عالی

 • Sofia :
 • علی شاخ :

  عالی شاخ شدم

  بهترنی هست جووونم جونممم

 • علی شاخ :

  عالی شاخ شدم

 • Hasti :

  عالی. بود.

 • زهرا :

  عالیییییی و مفید بود
  متشکرم 🌈

  • پویان :

   😐 پلیز اینستا منو بزن😂msp_800

   • ABOLFAZL :

    سلام

 • Ef :

  عالی
  ولی چرا درس های دیگه رو نداره🤔🤔

  • ساجده :

   شما باید بزنی گوگل و اسمه سایتو بزنی میاد

   • طاهر :

    چیو بزنم گوگل؟

   • HamGamDars :

    آخر هر جستجو بزنید همگام درس تا همین سایت براتون بیاد

  • Aka.kh :

   عالی👌👌👌👌

  • Eslami :

   چون شما فقط عربی رو تو سرچ زدی اگه برنامه همیار رو دانلود کنی تمام دروس از پایه چهار تا نه هستش

  • zinat :

   چه توقعی داری از گوگل که همه ی درس هارو بیاره؟ ::

   • HamGamDars :

    این کامنت قدیمیه و در اون زمان درس های بعدی نبودند که اضافه کردیم ❤

  • زهرا :

   بزن تو فروشگار برنامه همیار بعد دانلودش کن
   برات همه درس ها میاد😉

 • مریم :

  عالییییییی بود

 • محمد :

  خیلی خوب بود وعالب👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍

 • محمد :

  خیلی خوب بود

 • Fatemeh :

  چرا درس های دیگه را نداره

  • ستایش :

   چون که تو این دروس زدی نه درس های دیگ
   هاهاهاهاهاها
   حال کردی😂😂😛😵

   • یزدان :

    نه

   • امیر حسین :

    نه

   • ALISAN.GAMER :

    😐😐😐

   • Amiralk :

    نه

   • Amirali :

    نه

   • پارسا :

    🤣🤣🤣🤣🤣

   • ی بنده خدا :

    😐

   • zahra :

    نح😑😑😑

   • ی :

    متوجه نشدم …

   • نیلای :

    من متوجه نشدم ینی چی ؟؟

   • محمد :

    یعنی باید کلاس های هشتم ونهم استفاده کنید اگه کلاس هشتم هستی باید هشتم انتخاب کنی نه هفتم

   • SobhanSadeqi :

    خیلی خیلی خوب بو ممنون❤️❤️❤️

   • Kimia :

    اصن عالیییی😔🤝

   • Kimia :

    به این نتیجه رسیدم که تو درس رو بیخیال شو همین رو ادامه بده به ی جایی میرسی 😐🦕

   • کارزان :

    بابا بنازم سایتو …
    دست سازندش درد نکن❤🌹🚶‍♂️

   • alireza :

    آره خوب نبود🤣🤣🤣🤣تو هم حال کردی هاهاهاهاها

  • Parsa :

   عالی بود همه درس ها رو داره

   • خدای بزرگ :

    شما زیاد درس بلد نیستید بخونین میفهمین

   • مهدی :

    آره دیگه اگه بری کلاس هشتم اونو میاره الان اومدی کلاس هفتم

   • brOken :

    دیگر نیاز نیست برای نمک به کشور های دیگه تکیه کنیم چون یه منبع تمام نشدنی نمک پیدا کردیم 🗿🗿

  • Abolfazl hacker Heart :

   این برنامه یعنی حرف نداره من الان باهاش دارم کار میکنم این برنامه عالی هستش

  • خیلی خوب :

   عالیه

   • یە کسی :

    یک اشتباە کوچک کردین صفحەی ۱۱۷ اولین جملە دانش اموز شما تا چهار شنبە رو نوشتید ولی تا جمعە است نە چهار شنبە✌😜

  • بنده خدا :

   به دلیل اینکه زیرا