سوالات فصل سوم علوم هشتم با جواب

سوالات فصل سوم علوم هشتم با جواب

سوال و جواب درس 3 علوم هشتم

سوالات فصل سوم علوم هشتم با جواب

نام درس : از درون اتم چه خبر | موضوع : سوالات متن | پایه هشتم

سوال و جواب درس 3 علوم هشتم

سوالات متن علوم هشتم

گزارشفصل سوم :: از درون اتم چه خبر

فایل دانلودی به صورت تایپ شده روی متن کتاب در آخر مطلب !

1_ ذره های سازنده اتم را نام ببرید.
جواب:  الکترون – پروتون – نوترون

2_ ویژگی های الکترون را بنویسید.
جواب:  جرم الکترون بسیار ناچیز است – بار الکتریکی الکترون منفی است – الکترون ها به دور هسته اتم می چرخند.

3_ با توجه به ساختار فرضی سه اتم هیدروژن ، کربن و اورانیوم هر اتم آنها از چند ذره تشکیل شده است؟
جواب:  هیدروژن دارای یک الکترون و یک پروتون است ولی نوترون ندارد. کربن دارای 6 الکترون و 6 پروتون و 6 نوترون است. و اورانیوم دارای 92 الکترون و 92 پروتون و 146 نوترون است.

4_ عدد اتمی (z) چیست؟
جواب:  به تعداد پروتون های هر اتم (به تعداد باراهای مثبت اتم) عدد اتمی می گویند. برای مثال اتم سوم 11 پروتون دارد. پس عدد اتمی سدیم 11 است.

5_ چرا تعداد پروتون های یک اتم معین و ثابت است؟
جواب:  چون با تغییر تعداد پروتون ها، نوع اتم نیز تغییر می کند.

6_ چرا اتم کربن در حالت عادی بار الکتریکی ندارد؟
جواب:  چون در اتم کربن به اندازه بار مثبت (6 پروتون)، بار منفی (6 الکترون) وجود دارد.

7_ عدد اتمی عنصرها را در کجای نشانه شیمیایی می نویسند؟
جواب:  عدد اتمی را گوشه پایین سمت چپ نماد شیمیایی می نویسند. مثال: 126C

8_ عنصر را تعریف کنید.
جواب:  به ماده ای که از یک نوع اتم تشکیل شده است عنصر می گویند.

9_ تاکنون چند عنصر شناخته شده است؟
جواب:  118 عنصر

10_ عناصر چگونه در جدول تناوبی مرتب شده اند؟
جواب:  عناصر بر اساس افزایش عدد اتمی در جدول تناوبی مرتب شده اند. بنابراین عدد اتمی مکان هر عنصر را در جدول تعیین می کند.

11_ دانشمندان چگونه از درون اتم اطلاعات بدست آوردند؟
جواب:  با انجام آزمایش های مختلف و با روش های غیر مستقیم و مطالعه مدل ها.

12_ چرا مدل بور به مدل منظومه شمسی معروف است؟
جواب:  زیرا ساختار اتم در این مدل بسیار شبیه منظومه شمسی است و مشابه حرکت سیارات به دور خورشید، الکترون ها در مسیرهای دایره ای به دور هسته در حرکت اند.

13_ در اتمی که دارای 8 الکترون است ، چند الکترون در مدار دوم قرار می گیرد؟
جواب:  6 الکترون

14_ ایزوتوپ چیست؟
جواب:  به اتم هایی از یک عنصر که در تعداد نوترون ها با هم تفاوت دارند، ایزوتوپ می گویند.

15_ عدد جرمی چیست؟
جواب:  به مجموع تعداد پروتون ها و نوترون های یک اتم عدد جرمی گفته می شود.

16_ عدد جرمی عنصرها را در کجای نشانه شیمیایی می نویسند؟
جواب: 

17_ همه مواد از اتم ساخته شده اند.

18_ جرم پروتون با جرم نوترون تقریبا برابر است.

19_ بار الکتریکی پروتون مثبت است.

20_ بار الکتریکی نوترون خنثی است.

21_ سبک ترین ذره سازنده اتم کدام است؟
جواب:  الکترون؛ جرم الکترون در مقایسه با دو ذره دیگر بسیار ناچیز است. پروتون و نوترون جرم تقریبا برابری دارند.

22_ مقدار (اندازه) بار الکتریکی e-p با هم برابر است ولی از نظر نوع بار با هم متفاوت هستند.

23_ تعداد نوترون می تواند کمتر یا بیشتر از پروتون باشد.

24_ تعداد الکترون و پروتون یک عنصر با عنصر دیگر متفاوت است.

25_ تعداد پروتون های اتم هر عنصر را عدد اتمی آن می گویند.

26_ عدد اتمی عنصرها را در سمت چپ و پایین نشانه شیمیایی می نویسند.

27_ ماده ای که از یک نوع اتم تشکیل شده است عنصر می گویند.

28_ در جدول تناوبی عناصر بر اساس افزایش عدد اتمی مرتب شده اند.

29_ با توجه به مدل بور، اکسیژن در لایه 2 الکترون و در لایه دوم 6 الکترون قرار می گیرد.

30_ عدد جرمی عنصرها را در سمت چپ و بالا نشانه شیمیایی می نویسند.

31_ به مجموع تعداد پروتون ها و نوترون ها عدد جرمی می گویند.

32_ ایزوتوپ ها چه شباهت هایی با یکدیگر دارند؟
جواب:  تعداد پروتون های یکسانی دارند.

33_ ایزوتوپ ها چه تفاوت هایی با یکدیگر دارند؟
جواب:  تعداد نوترون های برابری ندارند.

34_ تفاوت کربن 12 با کربن 13 در چیست؟
جواب:  کربن 12: 6 نوترون دارد و ولی کربن 13: حاوی 7 نوترون است.

35_ عدد اتمی کربن 12 و 13 و 14 چند است؟
جواب:  هر سه دارای 6 پروتون می باشند و عدد اتمی آن ها 6 است.

36_ بیشترین و کمترین عدد جرمی ایزوتوپ هیدروژن چیست؟
جواب:  1 و 3

37_ کدام ایزوتوپ هیدروژن ناپایدار است و خاصیت پرتوزایی دارد؟
جواب:  ایزوتوپ هیدروژن – 3

38_ ماده پرتوزار را تعریف کنید.
جواب:  موادی که ایزوتوپ پرتوزا دارند، به ماده پرتوزا معروف اند.

39_ کاربردهای مفید ماده پرتوزا را بنویسید.
جواب:  تولید انرژی – شناسایی و درمان بیماری ها – تشخیص آتش سوزی

40_ عنصرهای تشکیل دهنده نمک خوراکی را نام ببرید.
جواب:  سدیم و کلر

41_ نام دیگر نمک خوراکی چیست؟
جواب:  سدیم کلرید

42_ یون چیست؟
جواب:  به اتم هایی که تعداد بار الکتریکی بار مثبت و منفی آن ها یکسان نباشد یون می گویند. به عبارتی اتم هایی که تعداد پروتون و الکترون نابرابر دارند یون می گویند.

43_ انواع یون را نام ببرید.
جواب:  یون مثبت و منفی

44_ در چه صورتی اتم به یون تبدیل می شود؟
جواب:  اگر اتمی الکترون بدست آورد یا الکترونی از دست بدهد دارای بار الکتریکی مثبت یا منفی می شود.

45_ یون منفی چیست؟
جواب:  اگر یک اتم خنثی الکترون بیشتری به دست آورد، دارای بار خالص منفی می شود و به عنوان یک یون منفی شناخته می شود.

46_ یون مثبت چیست؟
جواب:  اگر یک اتم خنثی، یک یا چند الکترون خود را از دست دهد، دارای بار خالص مثبت می شود و به عنوان یک یون مثبت شناخته می شود.

47_ عدد جرمی عنصری 75 است و نوترون های آن 9 واحد بیشتر از الکترون هایش است. عدد اتمی عنصر را مشخص کنید؟
جواب:  راه حل:
2x + 9 = 75
2x = 75 – 9 ⇒ 2x = 66
عدد اتمی عنصر 33 خواهد بود.

48_ کربن با 6 پروتون و عدد جرمی 14 دارای چند الکترون و چند نوترون است؟
جواب:  6 الکترون دارد و 6 – 14 = 8 نوترون دارد.

49_ عنصری که نوترون ندارد و عدد اتمی آن با عدد جرمی باهم برابر است را نام ببرید.
جواب:  هیدروژن

50_ برخی از ایزوتوپ ها ناپایدار و پرتوزا هستند.

51_ در یک اتم ناپایدار نسبت تعداد نوترون به پروتون از یک و نیم بیشتر می باشد.

52_ اگر از اتم الکترون جدا شود دارای الکتریکی مثبت می شود.

53_تعداد الکترون های کدام اتم با یون لیتیم یک بار مثبت برابر است؟
الف) هلیم ب) بریلیم ج) بور د) هیدروژن
جواب:  الف) هلیم

من را بخوان : فایل های زیر به صورت PDF میباشد؛ بعد از دانلود در برنامه مدیریت فایل و پوشه Download یا اسناد قابل نمایش است. برای باز کردن فایل نیز نیاز به نصب PDF خوان دارید (پیشنهادی Google PDF)

همچنین برای این فصل شما میتوانید جواب فعالیت های فصل 3 علوم هشتم را مشاهده نمایید و برای سوالات درس بعدی نیز سوالات فصل 4 علوم هشتم را پیشنهاد میکنیم

جهت مشاهده سوالات و گام به گام کتاب های خود؛ کافیست نام درس یا شماره صفحه آن را به همراه عبارت "همگام درس" در گوگل جست و جو کنید.

مطالب مرتبط

اینترنت شما در
همگام درس
همیار
۵۰%رایگان محاسبه میگردد
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

 • داشت ابول :

  پرو ولی با ادب😂

 • فاطمه :

  با سلام و تقدیم احترام 🙏
  دوستان ما میدونیم که بار الکتریکی الکترون و پروتن با هم برابر هست. پس چرا در جدول صفحه 22 نوشته بار الکتریکی الکترون میشه منفی یک و بار الکتریکی پروتن میشه مثبت یک چرا باهم برابر نیستن؟ ممنون میشم منو راهنمایی کنید

  • امیرعلی :

   سلام بار الکتریکی الکترون منفی و بار الکتریکی پروتون مثبت است بخاطر همین باید تعداد الکترون و پروتون با هم برابر باشد که اتم خنثی باشد اگر تعداد الکترون با پروتون برابر نباشد آنگاه اتم به یون تبدیل میشود اگر الکترون بیشتر بود یون منفی و اگر پروتون بیشتر باشد یون مثبت خواهیم داشت

   در ضمن اشتباه شما در این بود که
   تعداد الکترون و پروتون با هم برابر است نه بار الکتریکی الکترون و پروتون

   البته فکر نکنم بعد از یک سال دوباره بیای تو دیدگاه های درس سه علوم هشتم ولی من گفتم شاید برا بقیه بدرد بخوره 🤣🤣

 • امیر :

  آخ نکشی مارو با مغذت

 • ریحانه :

  خیلی خوب بود ولی خیلی مطالب اضافه تر هم گفته بود در سظح کتاب کار خیلی سبز بود

  • مهدیه :

   دوستان این فصل بجز حساب کتاب ریاضی ای که داره دیگه سوال ندارن

 • محمد حسین حیدری :

  اوکی

 • Zahra :

  سلام
  خسته نباشید

  خیلی خوب نبود من که اصلا خوشم نیومد

 • مهدی :

  سوالا برا من نمیاره

 • مهدی :

  عالی

 • Mohammad :

  چرا جواب فصل ۳ نیست

 • زهرا :

  عاشقش شدم
  عالیییه

 • زهرا :

  عاشقش شدم
  عالیییی
  دستتون درد نکنه

 • Nikto :

  خوشبحالت من علومم خیلی ضعیفه

 • Nikto :

  خوشبحالت علومم ریده

 • مهوی :

  میگم عالی ولی اینارم مثل فارسی کنید

 • محمد :

  باسلامــــ✋
  برنامه عالی است.
  فقط یک سوال داشتم؟صفحه ی 25 شکل 3 علوم هشتم فصل 3 عدد جرمی شکل اولی اتم را اشتباه نوشتن یا درست؟
  به نظر اشتباه چون من شمردم شد 12

 • Taha :

  خیلی کاربردی بود من که تونستم بیشتر امتحانام رو با همیار بالای ۱۹ بزنم

 • Sherin :

  صفحه ی ۲۴ برا همون شکل ها شما عدد نوترون را غلط نوشتید بعد هم عدد اتمی یا همون نوترون ها را با z نشون میدن

 • انگور :

  خیلی.مممنونممممممم عالیییییییییییییی بود

 • arshyakazemi8@gmail.com :

  عالییییییی

 • Arash :

  🙃😕

 • سرنا :

  واقعا عالیه تموم سوالا رو با جواب های کامل داره اگه قصد دانلودش رو دارید ی لحظه هم صبر نکنید😊🌼

  • salarfezivb@gmail.com :

   سلام
   خوبی

 • کـیـنـا :

  خیلی خوب بود‌ممنون

 • محمدنبی احمدی :

  عالی هست آقای دکتر

 • دینا :

  عااالییی بود😍

 • Ali_edtis :

  عالی بود من که واقعا راضی ام

 • نگین :

  به نظر منم خوبه دانلودش کردم اما من علومم خوبه و زیاد احتیاجی ندارم

  • arasahmadijvan@gmail.com :

   بد😂

  • یه بنده خدا :

   بابا نکشیمون درس خون😐

 • yasaman :

  😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑وا

 • samira :

  عالیببیییی

 • ریحانه :

  عالیههه حتما دانلود کنین

  • ارش :

   باح باح

 • فریال نیک منش :

  عالی ⁦👌🏻⁩ بود و به نظرم اگه کسی براش درس اهمیت داشته باشه . حتما دانلود یک کنه

 • معراج ارجمند :

  خوبه ولی کاش همه درس هارو زود تر قرار بدید
  ممنون

 • رضایی :

  خیلی عالی و مفید ممنون از تلاشتون
  کاش همه فصل ها و درس ها رو بذارید

 • ناشناس :

  ساید خوب شاید نه چون من به هر حال علومم خوبه

  • yasaman :

   😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑

   • امیرحسین زمانی :

    👌

  • Typing :

   خوش بحالت بیا به منم درس بده

  • Kkkkk :

   بابا نکشیمون خرخون

  • ریحانه :

   علوم منم خوبه اما چون مطالب سنگین بوده از سوالات خوشت نیومده

  • یه نفر :

   به درک که خوبه چیکار کنیم

 • farzad :

  عالیه خیلی خوبه

 • ملیکا: :

  خوبه سوالاتش کامله من ک راضی ام

 • ناشناس :

  واقعا عالی

 • رویا :

  عاییییییی بود

 • مهین :
  • عایشه :

   یعنی چی

   • M x :

    یعنی پشمام