سوالات فصل دوم علوم هشتم با جواب

سوالات فصل دوم علوم هشتم با جواب

سوال و جواب درس 2 علوم هشتم

سوالات فصل دوم علوم هشتم با جواب

نام درس : تغییر های شیمیایی در خدمت زندگی | موضوع : سوالات متن | پایه هشتم

سوال و جواب درس 2 علوم هشتم

سوالات متن علوم هشتم

گزارشفصل دوم :: تغییرهای شیمیایی در خدمت زندگی

فایل دانلودی به صورت تایپ شده روی متن کتاب در آخر مطلب !

1_ ترش شدن شیر یک تغییر شیمیایی است. چرا؟
جواب:  چون مزه، بو و خواص شیر تغییر می کند و شیر ترش شده، قابل خوردن نیست.

2_ تغییرهای شیمیایی مفیدند یا مضر؟
جواب:  تغییرهای شیمیایی می توانند مفید یا مضر باشند.

3_ ترش شدن شیر یک تغییر شیمیایی مفید است؟
جواب:  خیر – ترش شدن شیر یک تغییر شیمیایی غیر مفید است.

4_ پخته شدن غذا یک تغییر فیزیکی مفید است؟
جواب:  خیر – پخته شدن غذا یک تغییر شیمیایی  مفید است.

5_ پختن غذا یک تغییر شیمیایی مفید است؟
جواب:  بله – پختن غذا یک تغییر شیمیایی مفید است.

6_ چرا آتش سوزی در جنگل تغییر مضر است؟
جواب:  زیرا گازهای آلوده کننده تولید می شود و منابع تولید کننده اکسیژن و کاغذ و … از بین می رود. ولی از طرف دیگر باعث فعال شدن دانه ی سخت و نهفته درختان در روی زمین می شود.

7_ چرا پیر شدن تغییر مضر است؟
جواب:  زیرا سلول ها فرسوده شده و توانایی انسان کاهش می یابد ولی از طرف دیگر باعث رشد و تکامل فرد می شود.

8_ چرا فاسد شدن میوه تغییر مضر است؟
جواب:  زیرا موجب رشد میکروب ها شده و بیماری زا می باشد. از طرف دیگر بازگشت مواد به طبیعت است و اگر در پای درختان فاسد شود. به صورت معدنی به خاک باز می گردد و موجب رشد گیاه می شود که در این صورت مفید است.

9_ چرا زنگ زدن آهن تغییر مضر است؟
جواب:  مضر است زیرا استحکام فلز کم می شود از طرف دیگر باعث بازگشت مواد به طبیعت است.

10_ چرا پوسیدگی کاغذ تغییر مضر است؟
جواب:  مضر است زیرا استحکام کاغذ کم می شود از طرف دیگر باعث بازگشت مواد به طبیعت است.

11) وقتی یک ماده دچار تغییر شیمیایی یا فیزیکی می شود، آیا انرژ شیمیایی آن تغییر می کند؟
جواب:  بله – در هر دو حالت تغییر شیمیایی یا فیزیکی، انرژی شیمیایی ماده تغییر می کند.

12_ اگر دو عدد قرص ویتامین ث را داخل نصف لیوان آب داخل لیوان چه تغییری می کند؟
جواب:  حل شدن قرص جوشان یک واکنش شیمیایی است. (تغییرات شیمیایی یا تغییرات دما همراه هستند.) که در آن مقداری انرژی مصرف می شود و گرماگیر است و دمای محتویات درون لیوان و در نتیجه دمای دماسنج پایین می آید.

13_ در اثر حل شدن قرص جوشان در آب چه ماده ای حاصل می شود؟
جواب:  گاز کربن دی اکسید

14_ چرا باید سوختن مواد را کنترل کرد؟
جواب:  زیرا در غیر این صورت، نمی توانیم از انرژی شیمیایی آزاد شده آن ها، به درستی استفاده کنیم.

15_ چرا هر چه هوای درون یک ظرف بیشتر باشد شمع زمان بیشتری روشن می ماند؟
جواب:  زیرا میزان اکسیژن لازم بیشتری برای سوختن شمع فراهم می شود و زمان روشن ماندن شمع طولانی می شود.

16_ گازهای اصلی تشکیل دهنده هوا چه هستند؟
جواب:  اکسیژن و نیتروژن

17_ چند درصد هوا را گاز اکسیژن و چند درصد را گاز نیتروژن تشکیل می دهد؟
جواب:  21 درصد اکسیژن و 78 درصد نیتروژن

18_ آزمایشی طراحی کنید که ثابت کند یک پنجم هوا اکسیژن است.
جواب:  با استفاده یک لوله آزمایش که داخل آن هوا پر شده است یک سیم داخل آن قرار می دهیم و با استفاده از هیتر شروع به گرم کردن سیم می کنیم. سیم با اکسیژن واکنش داده و شروع به سوختن می کند و با این روند پیستون شروع به حرکت کرده و به 4/5 مقدار اولیه می رسد که نشانه 1/5 هوا اکسیژن است.

19_ عناصر سازنده شمع را نام ببرید.
جواب:  هیدروژن و کربن

20_ اجزای مثلث آتش را نام ببرید.
جواب:  اکسیژن – ماده سوختنی – گرما

21_ همه مواد انرژی شیمیایی ذخیره شده دارند.
جواب:  این جمله صحیح است.

22_ تغییرهای شیمیایی می توانند مفید یا مضر باشند.

23_ مواد انرژی شیمایی (ذخیره شده) دارند.

24_ تغییرهای شیمیایی می توانند مفید یا مضر باشند.
جواب:  این جمله صحیح است.

25_ ترش شدن شیر یک تغییر شیمیایی غیر مفید است.
جواب:  این جمله صحیح است.

26_ پخته شدن غذا یک تغییر فیزیکی مفید است.
جواب:  این جمله غلط است.

27_ پختن غذا یک تغییر شیمیایی مفید است.
جواب:  این جمله صحیح است.

28_ پختن غذا یک تغییر شیمایی مفید است و چه کمکی در بدن ما می کند؟
جواب:  کمک می کند تا هضم آن در بدن ما آسان تر انجام شود.

29_ مشخص کنید کدامیک از تغییر زیر مفید و کدامیک مضر است؟
جواب:  الف) آتش سوزی در جنگل:زیان آور است: زیرا گازهای آلوده کننده تولید می شود و منابع تولید کننده اکسیژن و کاغذ و … از بین می رود. ولی از طرف دیگر باعث فعال شدن دانه ی سخت و نهفته درختان در روی زمین می شود.
ب) پیر شدن:زیان بار است زیرا سلول ها فرسوده شده و توانایی انسان کاهش می یابد ولی از طرف دیگر باعث رشد و تکامل فرد می شود.
ج) فاسد شدن میوه:مضر است زیرا موجب رشد میکروب ها شده و بیماری زا می باشد. از طرف دیگر بازگشت مواد به طبیعت است و اگر در پای درختان فاسد شود. به صورت معدنی به خاک باز می گردد و موجب رشد گیاه می شود که در این صورت مفید است.
د) زنگ زدن آهن:مضر است زیرا استحکام فلز کم می شود از طرف دیگر باعث بازگشت مواد به طبیعت است.
ه) پوسیدگی کاغذ:مضر است زیرا استحکام کاغذ کم می شود از طرف دیگر باعث بازگشت مواد به طبیعت است.

30_ در اثر تغییرهای شیمیایی و فیزیکی انرژی مواد تغییر می کند.

31_ برای استفاده کردن از انرژی شیمیایی مواد یک روش نام ببرید.
جواب:  سوختن

32_ سوختن نوعی تغییری شیمیایی است که با تولید نور و گرما همراه است.

33_ کدام گاز زغال نیم افروخته را شعله ورتر می کند؟
جواب:  اکسیژن

34_ حدود 0/03 درصد هوا را گاز دی اکسید کربن تشکیل می دهد که اساس آتش خاموش کن ها به حساب می آید.

35) شمع از جنس پارافین است.

36_ در اثر سوختن پارافین شمع (هیدروکربن) کدام مواد تولید می شود (فرآورده ها کدامند)؟
الف) اکسیژن و کربن دی اکسید
ب)‌ اکسیژن و بخار آب
ج) کربن دی اکسید و بخار آب
د) نور و گرما
جواب:  د) نور و گرما

37_ فرآورده را تعریف کنید.
جواب:  به موادی که در طی واکنش در اثر شیمیایی (واکنش دهنده ها) تولید می شوند فرآورده می گویند.

38_ واکنش دهنده را تعریف کنید.
جواب:  به موادی که در ابتدای واکنش دچار تغییر شیمیایی می شوند واکنش دهنده گویند.

39_ گاز کربن مونوکسید چیست؟
جواب:  یک گاز بی رنگ، بی بو و بسیار سمی و کشنده است.

40_ مشخصات گاز کربن مونوکسید چیست؟
جواب:  یک گاز بی رنگ، بی بو و بسیار سمی و کشنده است.

41_ گاز گرفتگی و خفه شدن با گاز کربن مونوکسید را توضیح دهید.
جواب:  در اثر سوختن ناقص مواد آلی گاز بی رنگ و بی بویی تولید می شود. این گاز تمایل برای چسبیدن به هموگلوبین خوبی دارد و نمی گذارد اکسیژن در دم وارد شود، فرد در اثر کمبود اکسیژن به راحتی خفه می شود.

42_ آزمایشی طراحی کنید که نشان دهد از سوختن شمع ، گاز کربن دی اکسید تولید می شود.
جواب:  اگر گاز کربن دی اکسید حاصل از سوختن شمع وارد آب آهک شود، رنگ آن کدر می شود.

43_ جانداران چگونه انرژی مورد نیاز خود را تامین می کنند؟
جواب:  با سوزاندن مواد غذایی در بدن خود

44_ چرا حبه قند آغشته به خاک باغچه سریع تر می سوزد؟
جواب:  چون در خاک باغچه ماده ای وجود دارد که کمک می کند، سوختن قند آسان تر شود که همان کاتالیزگر است.

45_ کاتالیزگر چیست؟
جواب:  موادی که در خاک باغچه وجود دارد و چنانچه حبه قند آغشته به خاک باغچه شود کمک می کند سوختن قند آسان تر شود این مواد همان کاتالیزگر است.

46_ کاتالیزگرهایی که در بدن موجودات زنده وجود دارد چه نام دارد؟
جواب:  آنزیم

47_ کار آنزیم چیست؟
جواب:  آنزیم ها سبب می شوند تغییرات شیمیایی در بدن موجودات زنده سریع تر انجام شوند.

48_ گلوکز در بدن موجودات زنده به چه موادی تبدیل می شود؟
جواب:  ضمن آزاد کردن انرژی به کربن دی اکسید و بخار آب تبدیل می شود.

49_ چگونه می توان انرژی آهن را آزاد کرد؟
جواب:  یکی دیگر از راه های آزادسازی انرژی شیمیایی استفاده از انرژی الکترون ها می باشد. به وسیله دو تیغه ی مختلف و محلول اسیدی مناسب می توان از حرکت الکترون الکتریسیته به وجود آورد.

50_ برای استفاده کردن از انرژی ذخیره شده در مواد به جز سوزاندن آنها چه روش های دیگری وجود دارد؟
جواب:  1) انرژی ذخیره شده در غذاها در بدن وجود زنده با ترکیب با اکسیژن آزاد می شود.
2) با انجام واکنش های شیمیایی مختلف در وسایلی مانند: باتری شیمیایی به انرژی الکتریکی تبدیل می شود.
3) استفاده از نور برای تولید برق و گرما
4) استفاده از خاصیت مغناطیسی مواد

51_ در باتری چه نوع تبدیل انرژی صورت می گیرد؟
جواب:  انرژی شیمیایی مواد به انرژی الکتریکی تبدیل می شود.

52_ مثالی برای تبدیل انرژی شیمیایی مواد به شکل جریان الکتریکی بنویسید.
جواب:  باتری

53_ در تغییرهای شیمیایی موادی که دچار تغییر شیمیایی می شوند واکنش دهنده نامیده می شود.

54_ موادی که در اثر تغییرهای شیمیایی تولید می شوند فرآورده می گویند.

55_ در اثر سوختن چوب و گاز در فضای بسته یا اتاقی که هوا در آن جریان ندارد چه گازهایی تولید می شود؟
جواب:  کربن دی اکسید و بخار آب و کربن مونوکسید.

56_ در اثر سوختن چوب و گاز در فضای بسته یا اتاقی که هوا در آن جریان ندارد علاوه بر کربن دی اکسید و بخار آب، گاز کربن مونوکسید نیز تولید می شود.

57_ مواد غذایی مانند مواد دیگر، انرژی شیمیایی دارند.

58_ آنزیم ها باعث می شوند که تغییرات شیمیایی در بدن موجودات زنده کندتر انجام شود.
جواب:  این جمله غلط است.

59_ گلوکز نیز در بدن موجود زنده در حضور آنزیم با اکسیژن ترکیب و ضمن آزاد کردن انرژی به کربن دی اکسید و بخار آب تبدیل می شود.

60_ اگر فلزهای مس و آهن را در شرایط مناسب به طور غیر مستقیم به یکدیگر متصل کنید می توانید انرژی الکتریکی تولید کنید.

61_ اگر یک تغییر شیمیایی در شرایط مناسبی انجام شود، می تواند کار انجام دهد و جسمی را جا به جا کند.

من را بخوان : فایل های زیر به صورت PDF میباشد؛ بعد از دانلود در برنامه مدیریت فایل و پوشه Download یا اسناد قابل نمایش است. برای باز کردن فایل نیز نیاز به نصب PDF خوان دارید (پیشنهادی Google PDF)

همچنین برای این فصل شما میتوانید جواب فعالیت های فصل 2 علوم هشتم را مشاهده نمایید و برای سوالات درس بعدی نیز سوالات فصل 3 علوم هشتم را پیشنهاد میکنیم

جهت مشاهده سوالات و گام به گام کتاب های خود؛ کافیست نام درس یا شماره صفحه آن را به همراه عبارت "همگام درس" در گوگل جست و جو کنید.

مطالب مرتبط

اینترنت شما در
همگام درس
همیار
۵۰%رایگان محاسبه میگردد
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

 • Hesam aslani seyed fatemi :

  امیدوارم بدونید چقدر کمک کردید بهمون همگام درس سپاس گزاریم

 • دانیال :

  خیلی ممنون بابت برنامه خوبتان

 • یزدان فر :

  سلام خدمت سازندگان این سایت و برنامه
  برنامه کاملی عالی هست ولی منتها سوال ۴
  (پخته شدن غذا یک تغییر فیزیکی مفید است؟
  جواب: خیر – پخته شدن غذا یک تغییر شیمیایی غیر مفید است.)
  پخت غذا درسته تغیر شیمیایی ولی مفید هست

  • HamGamDars :

   ممنون ویرایش شد

 • kian arjmand :

  یه نگاه به سوال های ۴ و ۵ بکنید … ولی در هر صورت خیلی خوبه این برنامه

 • ارشیا :

  ببخشید من ۳ روز دیگ امتحان پایان ترم دارم و هیچی نخوندم و هیچ غلطی نکردم نمیتونید سوالای مهم درسی و امتحانی رو ب من بگید

  • Ok :

   خوب من الان چیکارم کنم به …. انجام ok

 • شاهو :

  خوب بود. اگه سوالاش تایپی بود بهتر بود

 • جواد :

  عالی از استاد بهفر

 • نسیم :

  عالی

 • امیر محمد کریمی :

  این تکمیلی فصل دوم علوم هشتم هست اگه میشه فصل دوم علوم ساده رو هم بزارید

  • HamGamDars :

   فایل جدید رو دوباره دریافت کنید

 • محمدپویا :

  برنامه خوبیه👌👌👌👌

 • علی :

  خیلی خیلی خیلی خوب ولی کمه یکمم سوالاش تو امتحان نیست🙁

  • 🗿 :

   ۶۰ تا سوال کمه؟😐
   نه بیا سوالای امتحانم بگیر.امر دیگه ای نیس؟؟

   • سامی مهربونِ:)) :

    داداش این دیگه…. نمیدونم اسمشو چی بزارم!

 • آرین بوستانی :

  عالی تشکر از شما💜

 • Majid :

  کلاس پنجم ریاضی ففصل های دیگه بزارید داداشم مخواد.

 • 77777 :

  چرا سوالات مثل سوال های فصل ۱ یا ۳ یا ۴ نیست

  • EMAD_tataloo :

   خوب عزیز درس ۲ آنچنان سوالی نداشت به اندازه درس های دیگه سوال نداشت بیشتر نکته ریز داشت

 • بنده خدا :

  برنامه همیار خیلی خوبه حتما نصبش کنین

 • ناشناس :

  من در درس علوم خیلی ضعیفم و معلمم خیلی بد درس میده میخاستم تک تک سوالات متن در رو برام بزارید

  • HamGamDars :

   اینا تک تک سوالات درسه

   • Mahan :

    Ok👌🏻📚

   • Habîbê :

    😂عه چه جالب