سوالات درس هشتم علوم پنجم

سوالات درس هشتم علوم پنجم

سوالات درس 8 داخل کتاب علوم پنجم

سوالات درس هشتم علوم پنجم

نام درس : کار ها آسان میشود | موضوع : سوالات متن | پنجم ابتدایی

سوالات درس 8 داخل کتاب علوم پنجم

سوالات علوم پنجم

گزارشدرس هشتم :: کار ها آسان میشود

1- اهرم چیست؟
جواب اهرم میله ی بلند و محکمی است که نقطه ای از آن به چیزی یا جایی تکیه داده می شود.

2- وقتی جسمی را هل می دهیم یا می کشیم، در اصل چه می کنیم؟
جواب به آن نیرو وارد می کنیم.

3- اگرجسمی در جایی ساکن باشد، چه موقع حرکت می کند؟
جواب وقتی به آن نیرو وارد شود.

4- به کمک اهرم می توان چیزهای سنگین را … آسانتر… جابجا کرد.

5- چند اهرم را نام ببرید؟
جواب در نوشابه بازکن، الاکلنگ، میخ کش، پیچ گوشتی، دستگیره ی در.

6- اهرم چند قسمت دارد نام ببرید؟
جواب سه قسمت،

الف- تکیه گاه.

ب- قسمتی که نیرو به آن وارد می شود ( بازوی محرک ).

پ- قسمتی که اهرم برجسم نیرو وارد می کند ( بازوی مقاوم ).

7- ماشین چیست؟
جواب به وسایلی مانند اهرم و سطح شیبدار که انجام دادن کارها را آسان می کنند، ماشین می گویند.

8- سطح شیبدار یعنی چه؟
جواب هرگاه سطحی با زمین زاویه ی تند ( کمتر از 90 درجه ) بسازد، به آن سطح شیبدار می گویند.

9- از سطح شیبدار در چه جاهایی استفاده می کنیم؟
جواب برای سهولت حرکت وسایل چرخدار مانند صندلی چرخدار، گاری حمل وسایل و برانکارد، بین خیابان و پیاده رو، جلو درب بیمارستانها، فرودگاهها، فروشگاهها، سینماها، سالنهای ورزشی و ….، استفاده می شود.

10- ماشنهای پیچیده را تعریف کنید؟
جواب هر ماشین پیچیده از به هم پیوستن چند ماشین ساده به وجود آمده است مانند دوچرخه، ماشین لباسشویی، چرخ گوشت و اتومبیل.

11- ماشین ها نیروی خود را از کجا به دست می آورند؟
جواب از باد، آب، نیروی بدن انسان ( نیروی ماهیچه )، نیروی سوختهای فسیلی ( بنزین، نفت، گازوییل ).

12- انرژی الکتریکی را از کجا به دست می آوریم؟
جواب نیروگاههای آبی سدها، باتری ها، سلولهای خورشیدی، نیروگاههای گازی و بادی.

13- ما از انرژی الکتریکی چه استفاده هایی می کنیم؟
جواب ایجاد گرما – ایجادحرکت – ایجاد نور- ایجاد نیروی آهنربایی

14- آیا می توانیم از انرژی الکتریکی، انرژی حرکتی به دست آوریم؟
جواب مثال بزنید. بلی به وسیله ی استفاده از موتور الکتریکی.

15- موتور الکتریکی چیست؟
جواب به وسیله ای که انرژی الکتریکی را به انرژی حرکتی تبدیل می کند موتور الکتریکی می گویند.

16- آرمیچر چیست؟
جواب آرمیچر یک موتور الکتریکی ساده است که اگر به باتری وصل شود، می چرخد و می تواند پروانه ی کوچکی را بچرخاند.

17- آیا همه ی وسایل برقی موتور الکتریکی دارند؟
جواب خیر

18- چند وسیله را نام ببرید که در آن از موتور الکتریکی استفاده می شود؟
جواب پنکه ( سقفی، دستی )، چرخ گوشت، لباسشویی، سشوار، درل برقی.

19- کدامیک از وسایل برقی خانه ی شما موتور الکتریکی دارند؟
جواب پنکه، لباسشویی، سشوار، درل برقی، چرخ گوشت، میکسر، آب میوه گیری.

اگر سوالات بالا را دوست نداشتید از سوالات زیر استفاده کنید

1- از ترکیب کربن و اکسیژن چه ماده ای به دست می آید؟
جواب اکسید کربن ( مونو اکسید کربن – دی اکسید کربن )

2- تجزیه ی شیمیایی یعنی چه؟
جواب تجزیه ی مواد به کمک مواد شیمیایی.

3- تجزیه ی الکتریکی یعنی چه؟
جواب تجزیه ی مواد به کمک نیروی الکتریسیته ( باتری ) مانند تجزیه ی آب و نیز تولید برق در باتری اتومبیل.

4- از تجزیه ی آب چه موادی ( عناصری ) به دست می آید؟
جواب اکسیژن – ییدروژن.

5- چند نوع اهرم داریم؟
جواب سه نوع،

الف: تکیه گاه بین نیروی مقاوم و نیروی محرک قرار دارد.

ب: نیروی مقاوم بین نیروی محرک و تکیه گاه قرار دارد

پ: نیروی محرک بین نیروی مقاوم و تکیه گاه قرار دارد.

6- شیب یعنی چه؟
جواب زاویه ای که سطح شیبدار با زمین می سازد شیب می گویند.

7- چه موقع شیب سطح شیبدار کمتر است؟
جواب هرچه زاویه ی شیب کمتر باشد ( کوچکتر باشد )، شیب سطح شیبدار کمتر است.

8- چه موقع شیب سطح شیبدار بیشتر است؟
جواب هرچه زاویه ی شیب بیشتر باشد ( بزرگتر باشد )، شیب سطح شیبدار بیشتر است.

9- هرچه شیب سطح شیبدار کمتر باشد، نیروی کمتری برای بالا بردن جسم نیاز داریم.

10- هرچه شیب سطح شیبدار کمتر باشد، فاصله ی بیشتری را طی می کنیم.

11- هرچه شیب سطح شیبدار بیشتر باشد، نیروی بیشتری برای بالا بردن جسم نیاز داریم.

12- هرچه شیب سطح شیبدار بیشتر باشد، فاصله ی کمتری را طی می کنیم.

ادامه سوالات فصل هشتم

1- ماشین چیست؟
جواب ماشین وسیله ای است که به ما کمک می کند تا کارها را آسانترانجام دهیم برای مثال جک اتومبیل، پیچ گوشتی، سطح شیبدار، قرقره، چرخ و محور همه ماشین هستند.

2- ماشین ها از چه راههایی به ما کمک می کنند؟
جواب وارد کردن نیرو به جسم – تغییر حهت نیرو

3- ماشین ساده چیست؟
جواب به ماشین هایی که پایه و اساس ساخت ماشینهای دیگر هستند ماشین ساده می گویند

4- ماشین های ساده چند گروه هستند. نام ببرید؟
جواب دو گروه خانواده ی اهرم – خانواده ی سطح شیبدار.

5- اهرم چیست؟
جواب اهرم میله ی بلند و محکمی است که نقطه ای از آن به چیزی یا جایی تکیه داده می شود.

6- اهرم چند قسمت دارد نام ببرید؟
جواب سه قسمت،
الف- تکیه گاه.
ب- قسمتی که نیرو به آن وارد می شود.
پ- قسمتی که اهرم برجسم نیرو وارد می کند یا محل قرار گرفتن جسم.

7- بازوی محرک به چه بخشی از اهرم می گویند؟
جواب از نقطه ای که نیرو به اهرم وارد می شود تا تکیه گاه را بازوی محرک می گویند.

8- بازوی مقاوم به چه بخشی از اهرم می گویند؟
جواب از نقطه ای که اهرم برجسم نیرو وارد می کند تا تکیه گاه را بازوی مقاوم می گویند.

9- اهرم ها را چگونه طبقه بندی می کنند؟
جواب اهرمها را براساس محل قرار گرفتن نیروی محرک، تکیه گاه و نیروی مقاوم به سه نوع تقسیم می کنند.

10- اهرم ها جند نوع هستند. نام ببرید؟
جواب سه نوع،
الف: نوع اول – تکیه گاه بین نیروی مقاوم و نیروی محرک قرار دارد مانند الاکلنگ – قیچی – انبردست – سیم چین – سیم بُر.
ب: نوع دوم – نیروی مقاوم بین نیروی محرک و تکیه گاه قرار دارد مانند چرخ دستی – فندق شکن – درنوشابه بازکن.
پ: نوع سوم – نیروی محرک بین نیروی مقاوم و تکیه گاه قرار دارد مانند موچین – یخ گیر- پَنس.

11- تفاوت اصلی اهرم نوع اول با دو نوع دیگر اهرم چیست؟
جواب در اهرم نوع اول نیروی محرک ونیروی مقاوم برخلاف جهت هم حرکت می کنند و از آن می توان برای تغییر جهت نیرو استفاده کرد ولی در بقیه ی انواع اهرم چنین نیست.

12- چرا در اهرمهای نوع دوم و سوم، تغییر جهت نیرو وجود ندارد؟
جواب زیرا در اهرمهای نوع دوم و سوم، تکیه گاه در یکی از دو سر اهرم قرار دارد.

13- ناخن گیر از چند اهرم درست شده است؟
جواب دو اهرم، دسته ی ناخن گیر ( نوع دوم ) – پایه ی ناخن گیر ( نوع سوم ).

مطالب مرتبط

اینترنت شما در
همگام درس
همیار
۵۰%رایگان محاسبه میگردد

دیدگاه های تایید شده : 48 | در انتظار بررسی: 0

 • فاطمی :

  من از این برنامه خیلی رازی هستم
  عاللییییییییییییییییییییییی

  • آرشیدا :

   آخرین درس ها رو ندارن اما عالیه فقط مشکلش همینه

 • فاطمی :

  من از این برنامه خیلی رازی هستم

 • آریانا :

  ریاضی تا فصل هفت باشر

 • Majid :

  یادش بخیر کلاس پنجم بودم این درسرو دوست داشتم الان شیشمم

 • چوچان :

  اگه میشه جواب این سوال را بدید
  به چند روش میتوانیم بین جسم سنگین و سبک در اهرم تعادل ایجاد کنیم ؟

  • محمد :

   فکر کنم ۲

  • . :

   در این صورت باید‌جسم سنگین تر را به تکیه‌گاه نزدیک تر کنیم تا تعادل بین دو جسم حفظ شود

  • مژده :

   سلام باید جسم سبک رو به تگیه گاه نزدیک کنیم روش اول
   روش دوم این هست که باید به جسم سبک اضافه کنیم
   روش سوم یعنی روش آخر این هستش که با ید جسم سنگین به تگیه گاه نزدیک شود

 • mahdimdhdiehdvdish@gmail.com :

  عالی. سولات

 • f.motlagh2017@gmail.com :

  عالیییییییییییییییییی🤩

  • ترانه :

   منم خیلی خوشحالم که میتونن مردم میتونن بهره گیری کنن

   • نساء :

    برنامه خوبیه فقط چرا سوالات درس نهم رو هم داره من فقط درس 8 رو خواستم و یکدونه سوال چندین بار تکرار میشه برنامه زیاد خوبی نیست😑

   • HamGamDars :

    نوشتیم اگر سوالات بالا را دوست نداشتید ….
    دو سری سوال هست با متن مختلف و شبیه هم

 • امیرعلی :

  خوبههههههههههههههههههههههههههههههههه

  • امیرمهدی :

   عالیه این برنامه

  • عرفان :

   خیلی خوبه

 • امیر زرنگ :

  عالیی خیلی خوبه من تو امتحان خیلی خوب گرفتم خیلی کمک میکنه دست سازندش درد نکنه واقعا عالیه

  • امیرعلی :

   راست میگه عالیه

   • امیر زرنگ :

    ممنون داش مخلصی

   • مژده :

    سلام باید جسم سبک رو به تگیه گاه نزدیک کنیم روش اول
    روش دوم این هست که باید به جسم سبک اضافه کنیم
    روش سوم یعنی روش آخر این هستش که با ید جسم سنگین به تگیه گاه نزدیک شود

 • آوین :

  سلام برنامه ی خوبیه👌
  ولی من ی برنامه ی بهتر سراغ دارم😉
  هوم درس 🤞
  خیلییییییییییی بهتره⁦☺️⁩😎
  امتحانش ضرری نداره🙃💗

  • نخبه :

   حرف مفت نزن این برنامه بهترین برنامه جهانه😏😏

  • لونا :

   هوم درس هیچی نداره

  • محمدرضا :

   دروغ نگو هوم درس همینه واسه همینه اگه بری تو سایتش مینویسه دانلود اپلیکیشن همیار😏

  • سارینا :

   اره هوم درس از این بهتره چیه این اَه حالم بهم میخوره از این سایت 😟

   • هلیا :

    خنگ جان این همون هوم درسه

   • Rosha :

    بچه ها فحش ندید 🙈
    زشته 😐☝🏻

  • هستی :

   بله هوم درس بهتره ولی فکر کنم این سایت هم از هوم درس تقلید می کنه نمیدونم

 • نرگس فراهانی :

  خیلییی عالی من اونجا هایی که جا موندم از درس رو از طریق همیار انجام میدهم

 • آرین :

  عالی

 • آرین :

  بد نیست هوم درس خوبه

 • alyasjwan66@gmail.com :

  عالی

 • امیر :

  عالیه

 • REQ :

  عالیه من داخل این میخونم⭐⭐⭐💪

 • M :

  عالیه
  این همون هوم درسه

 • غزل :

  این برنامه عالیه
  در ضمن این همون هوم درسع

 • ماهان علیدوست :

  آین برنامه عالیه عالیه عالیه

 • سید علی رضا مجد پور :

  ALi
  این برنامه عالی هست ممنون🥰🥰

 • Rosha :

  و ادامه فصل ها لطفا 😻👀❤✌🙏

 • tahazula500@gmail.com :

  عالی

 • آنا :

  میشه کسی به سوال من پاسخ بده 👇

  الاکلنگ نوعی ـــــــــــــــــــ است

  • HamGamDars :

   اهرم هست
   سوال 10 سری دوم رو نگاه کنید

 • محراب :

  برنامه خوبه من چون بد خطم از روی این برنامه درس میخونم خیلی برنامه خوبیه ولی همونه فرق زیادی نداره

 • Sajedeh :

  ممنون از همیار لطفا ریاضی هم بزارید کامل

 • Sali :

  عالییییییییهههه

 • Sali :

  عالیههههه
  میشه به این سیوال پاسخ بدید
  ماشین چی میخواد؟

 • محمد :

  از ۱۰ ۱۰ میدم

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *