جواب فعالیت فصل 8 علوم هفتم

جواب فعالیت فصل ۸ علوم هفتم

گام به گام علوم هفتم درس هشتم

جواب فعالیت فصل 8 علوم هفتم

نام درس : انرژی و تبدیل های آن | موضوع : جواب فعالیت ها | پایه هفتم

گام به گام علوم هفتم درس هشتم

گام به گام علوم هفتم / فصل هشتم :: انرژی و تبدیل های آن / جواب سوالات و فعالیت های درس هشتم علوم هفتم | پاسخ سوالات آزمایش کنید و اطلاعات جمع آوری کنید و فعالیت صفحه  ۶۶ و ۶۷ و ۶۸ و ۶۹ و ۷۰ و ۷۱ و ۷۲ و ۷۳ و ۷۴ و ۷۵ و ۷۶ درس ۸ علوم تجربی پایه هفتم متوسطه جواب سوالات فصل هشتم علوم هفتم

فعالیت صفحه ۶۶ علوم هفتم

به فهرست زیر، جمله‌هایی اضافه کنید که واژه کار در آنها معنای متفاوتی داشته باشد.
* امروز خیلی کار دارم.
* من در یک شرکت تولید بازی‌های رایانه‌ای کار می‌کنم.
* کار خوبی کردی به من سر زدی.
* بلند کردن وزنه ۲۰۰ کیلوگرمی کار سختی است.

فکر کنید صفحه ۶۷ علوم هفتم

فکر کنید صفحه 64 علوم هفتم

در علوم، مفهوم کار را چنان تعریف می‌کنیم که اندازه‌گیری آن ممکن باشد. به نظر شما کار انجام شده در کدام یک از جمله‌های فعالیت صفحه قبل قابل اندازه‌گیری است؟
پاسخ: جمله آخر
اگر پاسخ مثبت است، چگونه کار انجام شده را اندازه می‌گیرید؟
پاسخ: اندازه کار انجام شده به نیرویی که برای انجام آن کار صرف شده و مقدار جابه‌جایی جسم بستگی دارد. با اندازه‌گیری این دو مقدار و ضرب آنها مقدار کار انجام شده را به دست می‌آوریم.

همگام درس ، HamGamDars.com

آزمایش کنید صفحه ۶۷ علوم هفتم

وسایل و مواد: نیروسنج، متر یا خط‌کش و دو قطعه چوب (یا آجر)

روش آزمایش
۱- نیروسنج را به یکی از چوب‌ها وصل کنید که روی سطح افقی یک میز قرار دارد. (شکل الف)
۲- چوب را به آرامی توسط نیروسنج بکشید تا به مقدار دلخواه (مثلاً ۳۰سانتی‌متر) جابه‌جا شود.
۳- هنگام حرکت جسم به نیروسنج نگاه کنید و مقدار نیروی وارد شده بر قطعه آجر را بخوانید و در جدول زیر وارد کنید.
۴- مراحل ۲ و ۳ را برای حالتی که قطعه چوب ۵۰ سانتی‌متر جابه‌جا می‌شود، تکرار کنید.
۵- اکنون دو قطعه چوب را مطابق شکل (ب) روی یکدیگر قرار دهید و مراحل ۲ و ۳ را برای آن تکرار کنید. در این آزمایش نیز باید سعی کنید تا اجسام به آرامی و با سرعت ثابتی جابه‌جا شوند.
پاسخ: اگر در یک جابجایی ثابت نیرو دو برابر شود مثلاً: به جابه جایی همان ۰٫۵ متر باشد ولی نیرو را دو برابر کنیم، مقدار کار دو برابر می‌شود پس نیرو و جابه جایی با کار رابطه مستقیم دارد.

جابجایی (m)نیرو (N)جابجایی × نیرو
آزمایش اول (با یک قطعه چوب)۰/۳۰۳۰۹ ژول
۰/۵۰۵۰۲۵ ژول
آزمایش دوم (با دو قطعه چوب)۰/۱۵۳۰۴.۵ ژول
۰/۲۵۵۰۱۲.۵ ژول

همگام درس ، HamGamDars.com

خود را بیازمایید صفحه ۷۰ علوم هفتم

۱- شکل زیر شخصی را نشان می‌دهد که با نیروی افقی ۳۲۵ نیوتونی جعبه‌ای را به اندازه ۲ متر در امتداد نیروی وارد شده به آن جابه‌جا می‌کند. کاری که این شخص روی جعبه انجام می‌دهد، چقدر است؟خود را بیازمایید صفحه 66 علوم هفتمپاسخ:
با توجه به فرض‌های مسئله داریم:
نیروی وارد شده به جعبه از طرف شخص: ۳۲۵ نیوتون
جابه‌جایی جعبه در جهت نیروی وارد شده به آن: ۲ متر
با جای گذاری این مقادیر در رابطه کار داریم:

ژول ۶۵۰ = ۲ × ۳۲۵ = کار

۲- به شکل زیر و عددهای نوشته شده روی آن توجه کنید. برداشت خود را از این شکل با توجه به مفهوم کار بیان کنید. شما کدام روش را برای جابه‌جایی جسم ترجیح می‌دهید؟ دلیل انتخاب خود را توضیح دهید.
پاسخ: برای بالا بردن جسم تا ارتفاع ۱ متر به دو روش میتوان عمل کرد:
می‌توان با اِعمال ۱۰۰ نیوتون نیرو جسم را به صورت قائم به اندازه‌ی ۱ متر بلند کرد.
همچنبن می‌توان با اعمال ۵۰ نیوتون نیرو، جسم را به اندازه‌ی ۲ متر روی سطح شیب‌دار بالا برد.
مقدار کار انجام شده در روش اول:

ژول ۱۰۰N×۱m=۱۰۰ = مقدار کار در امتداد قائم

مقدار کار انجام شده در روش دوم:

ژول ۵۰N×۲m=۱۰۰ = مقدار کار در امتداد سطح شیبدار

بنابراین مشاهده میشود که در هر دو روش مقدار کار یکسان است.
من روش دوم (جابجایی جسم روی سطح شیبدار) را ترجیح میدهم زیرا نیروی کمتری نیاز دارد و در نتیجه راحت‌تر است.

خود را بیازمایید صفحه ۶۶ علوم هفتم

فعالیت صفحه ۷۰ علوم هفتم

فعالیت صفحه 67 علوم هفتم

گرمایی – صوتی – الکتریکی – شیمیایی – جنبشی – نورانی
الف) در یک رادیو، بخش زیادی از انرژی الکتریکی به انرژی صوتی تبدیل می‌شود.
ب) در یک چراغ قوه، انرژی شیمیایی ذخیره شده در باتری به انرژی الکتریکی تبدیل می‌شود. پس از آن لامپ، انرژی الکتریکی را به انرژی نورانی و انرژی گرمایی تبدیل می‌کند.

جواب فعالیت صفحه ۶۷ علوم هفتم

فکر کنید صفحه ۷۱ علوم هفتم

در هریک از حالت‌های زیر انرژی جنبشی (حرکتی) دو جسم را با هم مقایسه کنید.
الف) در شکل زیر هر دو اتومبیل مشابه‌اند، ولی اتومبیل سبز رنگ تندتر از اتومبیل قرمز رنگ حرکت می‌کند.
پاسخ: جرم هر دو اتومبیل یکسان است ولی اتومبیل سبز رنگ سرعت بیشتری دارد. بنابراین انرژی جنبشی آن بیشتر است.

ب) در شکل زیر اتومبیل و کامیون با یک سرعت حرکت می‌کنند.
پاسخ: سرعت اتومبیل و کامیون یکسان است ولی جرم کامیون بیشتر از جرم اتومبیل است در نتیجه انرژی جنبشی کامیون بیشتر است.

همگام درس ، HamGamDars.com

فعالیت صفحه ۷۲ علوم هفتم

فعالیت صفحه 68 علوم هفتم

پاسخ: وقتی روی جسمی که کار انجام می‌دهیم و انجام کار سبب حرکت آن می‌شود، جسم انرژی جنبشی به دست می‌آورد. جسمی که انرژی جنبشی داشته باشد، حرکت می‌کند. در صورت برخورد این جسم به اجسام دیگر به آن نیروها وارد می‌کند و در صورتی که باعث جابجایی اجسام شود، روی آنها کار انجام داده است.

ب) کار، انرژی را منتقل می‌کند.
پاسخ: جسمی که دارای انرژی است با وارد کردن نیرو به جسم دیگر، روی آن کار انجام می‌دهد، یعنی انرژی خود را به جسم دیگر انتقال می‌دهد.

آزمایش کنید صفحه ۷۲ علوم هفتم

وسایل و مواد: چند گلوله به جرم‌های متفاوت، یک قطعه نخ و یک تکه چوب
روش آزمایش
۱- هرگاه یک سر قطعه نخی را به گلوله‌ای وصل کنیم و سر دیگر نخ را همانند شکل روبه‌رو از نقطه‌ای آویزان کنیم به مجموعه نخ و گلوله، آونگ گفته می‌شود.
۲- همانند شکل روبه‌رو یک قطعه چوب را در مسیر حرکت آونگ قرار دهید.
۳- آونگ را از وضعیت قائم منحرف و رها کنید. پس از برخورد گلوله آونگ به قطعه چوب، جابه‌جایی آن را اندازه بگیرید.
۴- آزمایش را به ازای چند ارتفاع گلوله نسبت به سطح زمین انجام دهید و جابه‌جایی قطعه چوب را پس از برخورد گلوله آونگ با آن یادداشت کنید.
پاسخ: هرچه ارتفاع گلوله نسبت به سطح زمین بیشتر باشد، جابجایی قطعه چوب بیشتر است.
۵- آزمایش را برای گلوله‌های دیگری با جرم متفاوت تکرار کنید و نتایج حاصل را در گروه خود به بحث بگذارید و به کلاس درس ارائه کنید.
پاسخ: هر چه جرم گلوله بیشتر باشد، جابه‌جایی قطعه چوب بیشتر است. با توجه به مشاهدات بالا می‌توان نتیجه گرفت که هر چه جرم جسم و ارتفاع آن از سطح زمین بیشتر باشد، انرژی آن بیشتر است.

همان‌طور که از آزمایش قبل نتیجه گرفتید، انرژی پتانسیل گرانشی به وزن جسم و ارتفاع جسم از سطح زمین وابسته است.

همگام درس ، HamGamDars.com

فکر کنید صفحه ۷۳ علوم هفتم

فکر کنید صفحه 69 علوم هفتم

دریافت خود را از شکل زیر با توجه به مفاهیم انرژی جنبشی، انرژی پتانسیل گرانشی و تبدیل انرژی بیان کنید.
پاسخ: الف) وقتی سنگ را از زمین بلند کرده و در ارتفاعی نگه داشته‌ایم دارای انرژی پتانسیل گرانشی است.
ب) وقتی سنگ را رها می‌کنیم انرژی پتانسیل گرانشی تبدیل به انرژی جنبشی شده و بیشترین انرژی جنبشی در قبل از لحظه برخورد است.

فکر کنید صفحه ۶۹ علوم هفتم

خود را بیازمایید صفحه ۷۴ علوم هفتم

با توجه به قانون پایستگی انرژی در شکل زیر جای خالی را روی نمودار انرژی یک خودرو کامل کنید.
پاسخ: ۳۰۰۰۰ ژول به انرژی گرمایی تبدیل می‌شود.

خود را بیازمایید صفحه ۷۵ علوم هفتم

مقدار انرژی ای که بدن ما با خوردن یک تخم مرغ آب پز (حدود ۶۰ گرم)، یک گوجه فرنگی (حدود ۵۰ گرم) و یک نان لواش (حدود ۱۰۰ گرم) کسب می‌کند، چقدر است؟

پاسخ: در ابتدا انرژی هرکدام از این خوراکی‌ها را از جدول داده شده مشاهده می‌کنیم و آن را در جِرم هر ضرب می‌کنیم و در نهایت اعداد به دست آمده را با هم جمع می‌کنیم.

کیلوژول ۴۰۸ = ۶۰ × ۶/۸ = تخم مرغ

کیلوژول ۴۵ = ۵۰ × ۰/۹ = گوجه فرنگی

کیلوژول ۱۱۳۰ = ۱۰۰ × ۱۱/۳ = نان لواش

کیلوژول۱۵۸۳ = ۱۱۳۰ + ۴۵ + ۴۰۸ = مقدار کل انرژی

همگام درس ، HamGamDars.com

فعالیت صفحه ۷۶ علوم هفتم

فعالیت صفحه 72 علوم هفتم

فهرستی از غذاهایی را که در یک روز معین مصرف می‌کنید به همراه مقدار تقریبی آنها تهیه کنید. با توجه به این فهرست تعیین کنید که در این روز معین، بدن شما چه مقدار انرژی از این مواد غذایی کسب می‌کند.

غذامقدار(g)انرژی هر گرم (kj/g)انرژی کل غدا_(kj)
نان لواش۶۰۰۱۱.۳۶۷۸۰
سیب زمینی۲۰۰۳.۹۷۸۰
تخم مرغ۱۱۰۶.۸۷۴۸
شیر پر چرپ۱۵۰۳۴۵۰
روغن نباتی۱۰۳۲.۲۳۲۲
مرغ۲۰۰۶.۷۱۳۴۰
حبوبات۱۰۰۵۵۰۰
موز۸۰۳.۶۲۸۸
سیب۷۰۲.۴۱۶۸
جمع کل انرژی های دریافتی۱۱۳۷۶
برحسب کیلو کالری : ۲۷۰۸

فکر کنید صفحه ۷۲ علوم هفتم

فکر کنید صفحه ۷۶ علوم هفتم

دریافت خود را از شکل زیر با توجه به مفاهیمی که در این فصل فرا گرفتید، بیان کنید.

فکر کنید صفحه 72 علوم هفتم

پاسخ: انرژی نورانی خورشید در گیاه به انرژی پتانسیل شیمیایی تبدیل می‌شود. گیاه با استفاده از انرژی پتانسیل شیمیایی حاصل از عمل فتوسنتز و انرژی پتانسیل شیمیایی املاح معدنی موجود در خاک رشد می‌کند. با افزودن این سبزیجات به غذا، انرژی شیمیایی آنها در بدن ذخیره شده و هنگام انجام فعالیت به انرژی جنبشی (حرکتی) تبدیل می‌شود.

همگام درس ، HamGamDars.com

فکر کنید صفحه ۷۶ علوم هفتم

انرژی مورد نیاز یک نوجوان فعال و در حال رشد برای یک شبانه روز به طور متوسط بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰ کیلو ژول است. با توجه به نتیجه خود را بیازمایید صفحه ۷۱، آیا این وعده غذایی برای صبحانه یک نوجوان در سن و سال شما کافی است یا خیر؟
پاسخ: خیر کافی نیست زیرا گفته می‌شود که یک سوم انرژی دریافتی در طول روز باید از طریق صبحانه به بدن برسد و آن ۱۵۸۳ کیلوژول انرژی خیلی کمتر از یک سوم انرژی مورد نیاز یک نوجوان فعال در طول روز است.

جهت مشاهده سوالات و گام به گام کتاب های خود؛ کافیست نام درس یا شماره صفحه آن را به همراه عبارت "همگام درس" در گوگل جست و جو کنید.

مطالب مرتبط

اینترنت شما در
همگام درس
همیار
۵۰%رایگان محاسبه میگردد
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

 • Namik.godzilla :

  من اصلاً با درس مشکل دارم خانوادگیه😂ولی خوبه👍

 • S♡M :

  بسیار عالی ممنون از زحمات شما

 • سحر :

  فوق العاده هست. سپاس فراوان……

  • سایت همیار :

   خواهش میکنم گلم من سازنده این برنامه هستم👍🏻🙏🏻

   • همیار✅ :

    اره تو گفتی منم باور کردم
    انگار نمیشه جعلش کرد😐 ..

 • فری :

  عالی هس

 • Asma :

  خیلی عالیه
  مرسی❤️

  • Asma :

   من همیشه از این سایت مینویسم🙂❤️

 • Fati :

  خیلی عالیه
  من همیشه از این سایت مینویسم 😍❤️❤️

 • لونا :

  عااااااالیه🤩🤩🤩🤩🤩

 • 📚📍 :

  عالی بود ممنون😊😇

 • سهیل :

  عالیییییییییی

 • .. :

  عاااااالی ، ممنون👍❤

 • Amirreza :

  لقمه اماده 🙂

  • دخی عشقوک :

   دقیقا 👌🏼😀

 • Rita :

  عالی 🙂

 • محدثه براور :

  بدک نیست

  • Zahra :

   اگ بدک نیس که اینجا چ غلطی میکردی

   • دخی عشقوک :

    بچه خودت فهمیدی چی نوشتی😂

   • :

    ممنون✨

 • بهار :

  بسیار عالی و کامل، ممنون از شما که به در یادگیری بهتر کمک می کنید