درس ششم زبان نهم با جواب

درس ششم زبان نهم با جواب

معنی و حل تمرینات درس ۶ زبان انگلیسی نهم

درس ششم زبان نهم با جواب

نام درس : درس 6 | موضوع : گام به گام | پایه نهم

معنی و حل تمرینات درس ۶ زبان انگلیسی نهم

گام به گام زبان نهم / در این بخش شما میتوانید جواب تمرینات درس ششم انگلیسی نهم را مشاهده و دریافت نمایید. جواب فعالیت های صفحه 96 و 97 و 98 و 99 و 100 و 101 و 102 و 103  را قرار داده ایم

معنی درس ششم زبان نهم

معنی درس ششم زبان نهم

Reza: We plan to go to the lake. Do you want to come?

رضا: ما قصد داریم به دریاچه برویم . آیا میخوایی تو هم بیایی؟

Ehsan: I don’t think so. I don’t like school trips. Last summer I fell and broke my leg.

احسان: فکر نمیکنم. من گردش های مدرسه را دوست ندارم. تابستان گذشته زمین خوردم و پایم را شکستم.

Reza: It sometimes happens. I twisted my ankle last winter. I stayed home for two weeks!

رضا: گاهی اوقات اتفاق می افتد. زمستان گذشته قوزک پام پیچ خورد و دو هفته در خانه ماندم.

Ehsan: That’s too bad! I didn’t know that.

احسان: چه بد! نمیدونستم.

Reza: Yeah…, but after that, I participated in Helal-e-Ahmar first aid classes. I learned how to take care of myself.

رضا: بله… اما بعد از اون من توی کلاس های کمک های اولیه هلال احمر تمرین کردم. یاد گرفتم چطور از خودم مراقبت کنم.

Ehsan: I like that. Can you give me some advice?

احسان: من آن را دوست دارم. میتونی چندتا توصیه بهم بکنی.

Reza: Sure!

رضا: حتما!

معنی صفحه 97 انگلیسی نهم

جواب صفحه ۹۷ زبان نهم

جواب صفحه ۹۷ زبان نهم

بله تصادف کرد.
نه نبرید.
بله پای من شکست.
نه پشت من آسیب مدید.
آیا مینا تصادف کرد؟
آیا علی انگشت خود را برید؟
آیا پای شما شکست؟
آیا پشت شما آسیب دید؟

جواب درس 6 زبان نهم

جواب درس 6 زبان نهم

رضا
او پایش را در پارک شکست.
سرش به در خورد.
چون که با سرعت رانندگی کردند.
چه کسی تصادف کرد؟
پای او کجا شکست؟
سر امیر چطور آسیب دید؟
چرا آنها تصادف کردند؟

معنی صفحه 98 زبان نهم

کلمات صفحه ۹۸ انگلیسی نهم

She burned her hand. : او دستش را سوزاند.
He broke his leg : او پایش را شکست
He hit his head on the door: او سرش را به در زد.
It is bleeding. این دارد خونریزی میکند
It hurts a lot. این خیلی درد می کند.

معنی صفحه 99 زبان نهم

کلمات صفحه ۹۹ انگلیسی نهم

Please stick (put) a plaster on the wound:  لطفاً یک چسب زخم روی زخم بچسبانید.
She cut her finger: انگشتش را برید.
I hurt my knee: من به زانویم آسیب زدم
She takes care of her mother: او از مادرش مراقبت می کند.
He has some bruises:  او چند کبودی دارد.

معنی صفحه 100 انگلیسی نهم

معنی صفحه 100 انگلیسی نهمدانش آموز 1: ببخشید معلم! انگشت حمید برید.
معلم: چی؟ بزارید ببینم. اوه کسی چسب زخم داره؟
دانش آموز 2: فکر کنم من داشته باشم. یه لحظه
معلم: لطفا عجله کنید! خون ریزی دارد.
دانش آموز 2: پیداش کردم. بفرمایید.
معنی لیستینگ درس 6 زبان نهم

معنی لیستینگ درس 6 زبان نهم

نزولیصعودی
در حیاط یک گربه است.
ما تصادف کردیم.
ما در اصفهان زندگی میکنیم.
کت من کجاست؟
چه چیزی مطالعه میکنی؟
آنها کی به مدرسه رفتند؟
آیا او باهوش است؟
آیا آنها فوتبال بازی میکنند؟
آیا او تابستان را دوست دارد؟
آیا آنها در مدرسه ناهارشان را میخورند؟
فوق العاده است!
چه گل زیبایی!

معنی و جواب Find it صفحه 103 انگلیسی نهم

صفحه 103 انگلیسی نهم

معنی: مادرم تازه مقداری کلوچه پخته بود. او آنها را روی میز گذاشت. برادر کوچکم رضا گرسنه بود. او یک کلوچه میخواست. او از صندلی بالا رفت تا یکی بردارد. او افتاد و سرش اسیب دید. او دوباره از صندلی بالا رفت. او اینبار یکی برداشت. کلوچه داغ بود. دست او سوخت و شروع به گریه کرد.

جواب صفحه ۱۰۳ انگلیسی نهم

جواب صفحه ۱۰۳ انگلیسی نهم

 جواب صفحه 104 انگلیسی نهم

Listen to the conversation and answer the questions below.
A: به گفتگو گوش دهید و به سوالات زیر پاسخ دهید.

1. Why did the girl fall down?
Because she didn’t see ……the ball…… .
2. How did she break her leg?
She …………fell down…… .
3. What did her mother do?
…………she said “sit down and don’t move” and she called 115…… .

 جواب صفحه 105 انگلیسی نهم

Listen to the audio and answer the questions below.
B: به صوت گوش دهید و به سوالات زیر پاسخ دهید.

1. Who was in the fire?
A child was in the fire?
2. How did Omid hurt his back?
He went into the fire to save the child.
3. Where is Omid now?
He is in the hospital now.

 جواب صفحه 106 انگلیسی نهم

سوالات زیر را روی کارت (A) بخوانید.
سپس از همکلاسی های خود بپرسید و پاسخ های آنها را روی کارت (B) بنویسید.
 جواب صفحه 106 انگلیسی نهم

جواب Review ۳  صفحه ۱۰۸ زبان انگلیسی نهم

جواب Review 3  صفحه 108 زبان انگلیسی نهم

جواب Review ۳  صفحه ۱۰۸ زبان انگلیسی نهم

جواب Review ۳  صفحه ۱۰۸ زبان انگلیسی نهم

 جواب صفحه 109 انگلیسی نهم

a) You can produce some sentences with falling and rising intonations.
شما میتوانید جمله هایی با آهنگ های افتادن و برخاستن ایجاد کنید؟

شگفت انگیز است.. It’s wonderful! جواب صفحه 109 انگلیسی نهم
عالی است.2. That’s great! جواب صفحه 109 انگلیسی نهم
دوستش دارم.3. I like it. جواب صفحه 109 انگلیسی نهم
دستش را سوزاند4. She burnt her hand. جواب صفحه 109 انگلیسی نهم

b) You can write some sentences with falling and rising intonations.
شما میتوانید جمله هایی با آهنگ های افتادن و برخاستن ایجاد کنید؟

آیا او دانش آموز است؟1.Is he a student? جواب صفحه 109 انگلیسی نهم
عالی است.2. It is wonderful! جواب صفحه 109 انگلیسی نهم
آنها آن ماشین را دوست دارند.3. They like that car. جواب صفحه 109 انگلیسی نهم
دستش شکست.4. He broke his hand. جواب صفحه 109 انگلیسی نهم

a)You can write some words about media.
شما میتوانید چند واژه درباره رسانه بنویسید.

Email ایمیلMassage پیامinterview مصاحبه
information اطلاعاتTV program برنامه تلوزیونیinternet اینترنت
Mobile تلفن همراهsend ارسالcomputer کامپیوتر

 جواب صفحه 110 انگلیسی نهم

b)You can write the relevant word(s), phrase(s) or sentence(s) for each picture.
شما میتوانید برای هر تصویر کلمه ، عبارت یا جمله های مرتبط بنویسید.
 جواب صفحه 109 انگلیسی نهم

 جواب صفحه 111 انگلیسی نهم

جواب این صفحه را میتوانید از طریق لینک زیر مشاهده نمایید. جهت ذخیره در گالری روی آن نگه داریدزبان نهملینک مشاهده صفحه 111 درس ششم زبان نهم

کلمات جدید درس 6 انگلیسی پایه نهم

 1. Accident: تصادف
 2. Advice: نصیحت
 3. After: بعد از
 4. Ankle: قوزک پا
 5. Anyone: هر کس، کسی
 6. Back: پشت، کمر
 7. Bake: پختن
 8. Bleed: خونریزی کردن
 9. Broke شکستن – شکل گذشته فعل
 10. Bruise: کوفتگی، کبود شدگی
 11. Burn: سوختن
 12. Burnt: سوختن – شکل گذشته فعل
 13. Call: زنگ زدن
 14. Clever: باهوش
 15. Climb: بالا رفتن
 16. Coat: کت
 17. Cookie: بیسکویت
 18. Cry: گریه کردن
 19. Cut: بریدن
 20. Drove: راندن – شکل گذشته فعل
 21. Fast: سریع
 22. Fell: افتادن
 23. Fell down: پایین افتادن
 24. Finger: انگشت
 25. First aid: کمک های اولیه
 26. Flower: گُل
 27. Found: فهمیدن – شکل گذشته فعل
 28. Health: سلامتی
 29. Here you are: بفرمایید
 30. Hit: زدن
 31. Hungry: گرسنه
 32. Hurry up: عجله کردن
 33. Hurt: صدمه دیدن
 34. I don’t think so: من اینطور فکر نمی کنم
 35. Injuries: صدمات
 36. Knee: زانو
 37. Know: دانستن، شناختن
 38. Lake: دریاچه
 39. Last summer: تابستان گذشته
 40. Learn: یادگرفتن
 41. Leg: پا
 42. Little: کوچک
 43. Look: نگاه کردن
 44. Lunch: ناهار
 45. Myself: خودم
 46. Participate: شرکت کردن
 47. Plan: نقشه
 48. Plaster: چسب زخم
 49. Put: گذاشتن
 50. Saw: دیدن – شکل گذشته فعل
 51. So: بنابراین
 52. Start: شروع کردن
 53. Stay: ماندن
 54. Stick: چسباندن
 55. Sure: مطمئن بودن
 56. Take care: مراقبت کردن
 57. Too bad: خیلی بد
 58. Trip: سفر
 59. Twist: پیچ خوردگی
 60. Wound: زخم
 61. Yard: حیاط

 

جهت مشاهده سوالات و گام به گام کتاب های خود؛ کافیست نام درس یا شماره صفحه آن را به همراه عبارت "همگام درس" در گوگل جست و جو کنید.
اینترنت شما در
همگام درس
همیار
۵۰%رایگان محاسبه میگردد
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

 • taha. sdg :

  عالی و پر کاربرد

 • مهران محمدی :

  سلام خیلی ممنون از سایت خوبتون🌹
  کلمه fell شکل گذشته فعل است.
  و
  Fell down یعنی پایین افتاد.
  لطفا ویرایش کنید.

 • امير :

  عالی وخیلی بهم کمک کرد مثل همیشه

 • امیر :

  سلام چرا لغات آخر کتاب رو ندارد

 • کیان :

  خیلی عاااالی بود، کاش گرامرها رو هم بزارید

 • Ellend :

  سلام وقت بخیر
  میخواستم تشکر کنم از سازنده این سایت ، شما واااقعا فوق العاده هستید من توی یادگیری زبان خیلی مشکل داشتم اما با جزوه های شما کامل یادگرفتم ، خواهش میکنم ازتون سال های بعد هم همینطوری هوای مارو داشته باشید بااینکه مدارس حضوری شده ولی تنها معلم ها برای ما کافی نیستن درکنار شما بهتر میشه درس خوند.
  ممنون بخاطر تمام تلاش هاتون💙

 • محمد :

  چرا گرامر نیست عزیز دل برادر

 • یاسین شبانی عزیزم :

  شبانی گفته فعل های بی قاعده آخر کتاب هم بزارید

 • جعفر منفرد :

  سلام ، درود برشما

 • Hinata :

  صفحه ۱۱۱ سوال B دومی یکم غلط داره. جوابی که شما برای این سوال دادید :

  When did your brother have an accident on Azadi Street yesterday
  ولی سوال when داره، خودش داره سوال میپرسه چه زمانی ؛ پس نیاز نیست آخر سوال yesterday که جوابه رو بیاریم.
  ممنونم ازتون. ♥︎

 • Mohammad :

  خیلی خوب بود ممنون از ساتیتون

 • دانش آموز :

  عالی بود شنبه امتحان دارم چند سایت مراجعه کردم مثل این سایت عالی بود بهترین💥💥

 • lanaseyyed1386@gmail.com :

  صفحه ۱۰۳ در ترجمه برادر بزرگم اشتباه‌س‌ در کتاب نوشته شده my little brother = برادر کوچیکم

  • HamGamDars :

   ممنونم ویرایش شد

 • فاطمه :

  عالی بود ممنون ❤❤

 • Narges :

  عالی بود،ولی بعضی صفحه ها مثل صفحه ۱۱۱ رو نداشت

 • mahan :

  بعد از صفحه ۱۱۱نیست لطفا بزارید ممنونم♥

 • mohaddese :

  خوب بود
  دوس داشتم🙄🤷🏻‍♀️

  • نرگس :

   حرف نداشت

 • حسینی :

  سلام لطفا معنی کلمات فتودیکشنری درس هارو هم اضافه کنید

 • Mohasel Bartar :

  از شما متشکرم

 • فاطمی :

  لیسینینگ ندارع ک☹️

  • HamGamDars :

   قرار دادیم

   • کیانا :

    مرسیییییی

 • 릴리스 :

  معنی صفحات ۱۳۱ تا ۱۳۳ رو هم بزارید ممنون ❤

 • ~Army :

  لطفااگه میشه معنی صفحات اخر کتابم بزارید ممنون❤

 • ناشناخته در دنیا :

  وایییی بسیار ممنون و متشکرم از مطالب 🌺🌺🌷🌷🌷🌷🌷🌺🌺🌷🥀🌷🌺🥀🌺🥀🌺💮🌺💮

 • مرینت دوپنچنگ :

  عالی کیوتم

 • . :

  بقیه تمرین نیست صحفه های ۱۰۴.۱۰۵.الی۱۲۱

  • HamGamDars :

   سلام مطلب آپدیت شد

   • KING :

    مرسی سرور گرامی😂💙❤

 • Arsh :

  خوب فقط جواب تمرینای اخر درسو نداشت😑

  • HamGamDars :

   سلام مطلب آپدیت شد

 • احمدی :

  عااااالی بود

 • موسی الرضا :

  سلام ممنون عالی است

 • ندا :

  عالی بود من خوشم اومد با ابنکه من هنوز ششم دارم انگلیسی با همیار تمرین میکنم

  • آلفرد زیگلر :

   به به عالی

 • آرین :

  عالی بود عالییییییییی

  • fateme :

   بسیار عالی و کامل بود خیلی ممنونم بابت سایت خوبتون

  • مبین :

   واقعا عالی من برای امتحان نوبت دوم نهم خیلی تلاش کردم ایشالله موفق شوم