گام به گام فصل 5 علوم نهم + جواب فعالیت ها

گام به گام فصل 5 علوم نهم

جواب فعالیت های علوم نهم فصل پنجم

گام به گام فصل 5 علوم نهم

نام درس : نیرو | موضوع : جواب فعالیت ها | پایه نهم

جواب فعالیت های علوم نهم فصل پنجم

 گام به گام علوم نهم / فصل 5 :: نیرو / جواب فعالیت های علوم نهم درس ۵ ، پاسخ جمع آوری اطلاعات ، خود را بیازمایید ها ، فکر کنید ها و آزمایش کنید های صفحه ۵۳ و ۵۴ و ۵۵ و ۵۶ و ۵۸ و ۵۹ و ۶۰ و ۶۱ و ۶۲ فصل پنجم علوم تجربی پایه نهم

فعالیت صفحه 53 و 54 علوم نهم

دانش آموزان در شکل‌های زیر جسمی که در ابتدا ساکن است، را هل می‌دهند. اثر اعمال این نیروها را در هر شکل توضیح دهید. (سطح زمین را صاف و صیقلی فرض کنید تا بتوانید از نیروی اصطکاک صرف نظر کنید)

الف) دانش آموزان از دو طرف با نیروی 100N جعبه را هل می‌دهند.

پاسخ: هر دو نیروی 100 نیوتن در خلاف جهت هم وارد می‌کنند و بنابراین برآیند نیروها برابر صفر است و جسم حرکت نمی‌کند.فعالیت صفحه 53 و 54 علوم نهم

ب) دانش آموز سمت چپ با نیروی ۱۲۰N و دانش آموز سمت راست با نیروی ۵۰N جعبه را هل می‌دهد.

پاسخ: نیروها در خلاف هم هستند و نیرویی که به سمت راست وارد می‌شود، بیشتر است. پس جسم به سمت راست حرکت می‌کند.فعالیت صفحه 53 و 54 علوم نهم

📘 همگام درس / HamGamdars.com 📘

پ) هر دو دانش آموز با نیروی 60N  جسم را به طرف راست هل میدهند.

پاسخ: نیروها هم جهت هستند و برآیند آنها با جمع نیروها به دست می‌آید و در مجموع نیروی خالص 120 نیوتن به راست وارد می‌شود و جسم حرکت می‌کند.فعالیت صفحه 53 و 54 علوم نهم

از این فعالیت چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟

پاسخ: هر گاه نیروی خالصی به جسم ساکن اثر کند، جسم شروع به حرکت می‌کند.

 

خود را بیازمایید صفحه 54 علوم نهم

خود را بیازمایید صفحه 52 علوم نهم

الف) اگر بخواهیم جسمی را به حرکت درآوریم یا سرعت آن را تغییر دهیم، چه باید کنیم؟
پاسخ: باید نیروی خالصی در جهت مورد نظر به آن وارد کنیم. اگر ساکن باشد در اثر نیرو به حرکت در می‌آید و اگر در حرکت باشد، سرعت آن افزایش یا کاهش می‌یابد.

ب) اگر خودرویی بخواهد متوقف شود، باید در کدام جهت به آن نیرو وارد شود؟
پاسخ: باید نیروی خالصی در جهت خلاف حرکت به آن وارد شود. برای این منظور نیروی موتور کاهش می‌یابد تا نیروی اصطکاک که در خلاف جهت حرکت خودرور است به نیروی موتور غلبه کند و خودرو متوقف شود.

آزمایش کنید صفحه 55 علوم نهم

آزمایش کنید صفحه 53 علوم نهم

 

پاسخ: 3- هر چه جرم وزنه بیشتر می‌شود، جسم سریع‌تر طول میز را طی می‌کند. پس هر چه نیرو بیشتر می‌شود، شتاب حرکت چهارچرخه بیشتر می‌شود.

از این آزمایش چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟

پاسخ:  با افزایش نیروی خالص وارد بر جسم، شتاب آن بیشتر می‌شود. شتاب یک جسم با نیروی وارد بر آن رابطۀ مستقیم دارد.

پاسخ: 4- هر چه جرم چهارچرخه بیشتر می‌شود، شتاب حرکت جسم کاهش می‌یابد.

از این آزمایش چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟

پاسخ: با افزایش جرم جسم، شتاب آن کمتر می‌شود. شتاب جسم با جرم آن رابطۀ وارون دارد.

📘 همگام درس / HamGamdars.com 📘

گفت و گو کنید صفحه 56 علوم نهم

خودروهای مسابقه به گونه‌ای طراحی می‌شوند که دارای موتورهای قوی باشند تا بتوانند نیروی زیادی را بین جاده و خودرو ایجاد کنند. همچنین آنها تا آنجا که ممکن است سبک طراحی می‌شوند. این نوع طراحی؛ یعنی نیروی زیاد موتور و جرم کم اتومبیل، روی شتاب آنها چه تأثیری می‌گذارد؟ نیروی زیاد و جرم کم هردو به افزایش شتاب خودرو کمک می‌کنند. افزایش نیرو، شتاب را زیاد می‌کند. کاهش جرم هم شتاب را زیاد می‌کند.

پاسخ: در هر دو حالت شتاب خودرو افزایش می یابد . زیرا طبق قانون دوم نیوتن گفت و گو کنید صفحه 54 علوم نهم
نیروی زیاد افزایش نیروی موتور باعث افزایش شتاب و کاهش جرم باعث افزایش شتاب می شود .

 

خود را بیازمایید صفحه 58 علوم نهم

خود را بیازمایید صفحه 56 علوم نهم

پاسخ:  W = mg = 50×9/8 = 490 N

 

 

گفت و گو کنید صفحه 59 علوم نهم

گفت و گو کنید صفحه 57 علوم نهم

پاسخ: وقتی پسر اسب را هل می‌دهد نیرویی (نیروی کنش) را به اسب وارد می‌کند. بر اساس قانون سوم نیوتن اسب هم همان قدر نیرو (نیروی واکنش) به پسر وارد می‌کند.

 

گفت و گو کنید صفحه 57 علوم نهم

چون اندازهٔ نیروهای کنش و واکنش برابرند، ولی جرم پسر خیلی کمتر از جرم اسب است، پس پسر شتاب بیشتری پیدا می‌کند.

منبع جواب گاما 

خود را بیازمایید صفحه 60 علوم نهم

اگر در شکل ۱۳ جرم جسم 10kg باشد، وزن جسم و مقدار نیروی عمودی سطح چند نیوتون است؟
پاسخ:
W = mg = ۱۰×۹.۸ = ۹۸N
N =W = mg = ۱۰×۹.۸ = ۹۸N

فعالیت صفحه 62 علوم نهم

فعالیت صفحه 60 علوم نهم

پاسخ: الف ) وسایل مورد نیاز : میز ، مکعب چوبی (2 عدد)، وزنه های کوچک ، کفه ، ترازو

سطرح میز و سطح مکعب چوبی را تمیز ، دستگاه را مطابق شکل سوار کنید و مکعب را از سطح بزرگترش روی میز قرار دهید.

فعالیت صفحه 60 علوم نهم

 

پاسخ: ب )با تغییر دادن سطح چوبی (کوچک و بزرگ) و اندازه گیری نیرو

پاسخ: پ) می توانیم روی مکعب چوبی وزنه قرار دهیم و نیروی اصطکاک را اندازه بگیریم

 

📘 همگام درس / HamGamdars.com 📘

جمع آوری اطلاعات صفحه 62 علوم نهم

جمع آوری اطلاعات صفحه 60 علوم نهم

الف) در چه مواردی باید نیروی اصطکاک را کم کرد و این عمل چگونه انجام می‌شود؟

پاسخ: * در ورزش اسکی برای کاهش اصطکاک از واکس زدن چوب اسکی استفاده می‌شود.
* روغن کاری سطوح یاتاقان‌ها برای جلوگیری از فرسودگی آنها
* برای بهتر عمل کردن ترمز ماشین لازم است که زبری و جنس لنت ترمز مناسب باشد.
* استفاده از بلبرینگ اصطکاک را کاهش می‌دهد. بلبرینگ‌ها دارای سطح گرد و صاف هستند و به هنگام تماس با اجزای دیگر روی آنها می‌غلتند

منبع جواب گاما 

ب) در چه مواردی باید نیروی اصطکاک را افزایش داد و این عمل چگونه انجام می‌شود؟
پاسخ: * ژیمناست دست‌هاى خود را قبل از انجام حرکت روى وسیلهٔ ورزشى به پودر منیزیم آغشته مى‌سازد تا بتواند میله را محکم در دست خود نگه دارد و از سر خوردن دست جلوگیرى نماید.
* کفش‌هاى بسکتبال طورى ساخته مى‌شوند که کف آنها روى کف‌پوش زمین سر نخورد و حداکثر اصطکاک به وجود آید.
* پاشیدن شن یا نمک روی سطح جادهٔ لغزنده در برف و یخبندان زمستان برای جلوگیری از سرخوردن خودروها
* در اسکی کوهستان برای صعود از پوست مخصوصی استفاده می‌شود که زیر چوب اسکی چسبانده می‌شود و اصطکاک زیر اسکی را افزایش می‌دهد و با این تکنیک می‌توان بر روی برف صعود کرد.
* انسان با استفاده از اصطکاک آتش روشن می‌کند.

حتما پیشنهاد میشود برای مشاهده درس بعدی گام به گام علوم نهم بر روی لینک جواب فصل 6 علوم نهم کلیک نمایید. همچنین میتوانید سوالات علوم نهم را دریافت نمایید.

جهت مشاهده سوالات و گام به گام کتاب های خود؛ کافیست نام درس یا شماره صفحه آن را به همراه عبارت "همگام درس" در گوگل جست و جو کنید.

مطالب مرتبط

اینترنت شما در
همگام درس
همیار
۵۰%رایگان محاسبه میگردد

دیدگاه های تایید شده : 22 | در انتظار بررسی: 0

 • فاطمه کورکی :

  عــــــــــالــــــــــــــیـــــــــــــــــی❤❤❤❤👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻دست سازنده اش درد نکنه دمت گرم 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻

 • Armin Moini :

  عالییییییی دمتون گرم
  ممنون

 • حالا اا :

  عالیه خدا خیرتون بده⁦🤲🏻⁩⁦🤲🏻⁩

  • Saba :

   آره واقعا

   • دیانا :

    بله درست

 • عسل :

  خیلی ممنون😍💙

 • Maryam ❤️ :

  خیلی عالی ممنونم 🌹

 • Mahsa :

  من همیشه از مطالب ساییتون استفاده میکنم و باید بگم عالییییییه🌺🙏

 • ژینا :

  عال

 • سپهر کیانی :

  سلام توی خود را بیازمایید صفحه ۶۰ وزن رو اشتباه محاسبه کردین ۱۰ ضرب در ۱۰ نمیشه ۱۰ ضرب در ۹.۸ دهم میشه همون فرمول تبدیل جرم به نیوتن که عدد جرم ضرب در ۹ ممیز ۸ دهم میشه

  • رضیه خراسانی :

   سلام
   خیر اشتباه نیست ولی حرف شما هم درسته
   اینجا اومده تقریب زده چون نه و 8 دهم تقریبا میشه 10ص 57 پایین صفحه شتاب جاذبه در سطح زمین تقریبا… نوشته شده این مطلب

 • ممد :

  خود را بیازمایید صفحه ۶۰ رو یکم با توضیح میگید .

 • Hadis :

  من خیلی از این سایت راضی هستم
  همه درسام رو از تو این سایت برمیدارم
  سایت همگام درس عالی هست ازش بهره ببرید👌
  نمیدونم اگه این سایت نبود چ میکردم😑😂شاید میوفتادم همه درسامو

 • یاسین :

  عـالـیـیـیـیـی هـسـت مـطـالـب ایـن سـایـت واقـعـن تـو ایـن دوره زمـونـه کـرونـا بــه در دمـون خـورد مـطـالـب خـوبــه ایـنـ سـایـت🙃🙂😜

 • فاطمه محمدی :

  بخدا دمتون گرم عالی حرف ندارهههههه

 • Aboltaji8567 :

  ممنون بابت برنامه تون ilove you mr

 • امید حسین زاده :

  خیلی ممنون این سایت خیلی عالی هست دوسش دارم ❤️❤️ انشاالله درس هام خوب میشه 😎🤩

 • Sheyda :

  Great 🔥

 • Sana :
 • Narii :

  عالییییییییییی
  دست سازندش درد نکنه😗😍

 • Saba :

  خیلی خووووووووبه❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥

 • pante :

  tanks

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *