گام به گام فصل 5 علوم نهم + جواب فعالیت ها

گام به گام فصل ۵ علوم نهم

جواب فعالیت های علوم نهم فصل پنجم

گام به گام فصل 5 علوم نهم

نام درس : نیرو | موضوع : جواب فعالیت ها | پایه نهم

جواب فعالیت های علوم نهم فصل پنجم

 گام به گام علوم نهم / فصل ۵ :: نیرو / جواب فعالیت های علوم نهم درس ۵ ، پاسخ جمع آوری اطلاعات ، خود را بیازمایید ها ، فکر کنید ها و آزمایش کنید های صفحه ۵۳ و ۵۴ و ۵۵ و ۵۶ و ۵۸ و ۵۹ و ۶۰ و ۶۱ و ۶۲ فصل پنجم علوم تجربی پایه نهم

جواب فعالیت صفحه ۵۳ و ۵۴ علوم نهم

دانش آموزان در شکل‌های زیر جسمی که در ابتدا ساکن است، را هل می‌دهند. اثر اعمال این نیروها را در هر شکل توضیح دهید. (سطح زمین را صاف و صیقلی فرض کنید تا بتوانید از نیروی اصطکاک صرف نظر کنید)
الف) دانش آموزان از دو طرف با نیروی ۱۰۰N جعبه را هل می‌دهند.
پاسخ: هر دو نیروی ۱۰۰ نیوتن در خلاف جهت هم وارد می‌کنند و بنابراین برآیند نیروها برابر صفر است و جسم حرکت نمی‌کند.فعالیت صفحه 53 و 54 علوم نهم

جواب صفحه ۵۴ علوم نهم👇

ب) دانش آموز سمت چپ با نیروی ۱۲۰N و دانش آموز سمت راست با نیروی ۵۰N جعبه را هل می‌دهد.
پاسخ: نیروها در خلاف هم هستند و نیرویی که به سمت راست وارد می‌شود، بیشتر است. پس جسم به سمت راست حرکت می‌کند.فعالیت صفحه 53 و 54 علوم نهم

همگام درس / HamGamdars.com

پ) هر دو دانش آموز با نیروی ۶۰N  جسم را به طرف راست هل میدهند.
پاسخ: نیروها هم جهت هستند و برآیند آنها با جمع نیروها به دست می‌آید و در مجموع نیروی خالص ۱۲۰ نیوتن به راست وارد می‌شود و جسم حرکت می‌کند.فعالیت صفحه 53 و 54 علوم نهم

از این فعالیت چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟
پاسخ: هر گاه نیروی خالصی به جسم ساکن اثر کند، جسم شروع به حرکت می‌کند.

 

جواب خود را بیازمایید صفحه ۵۴ علوم نهم

خود را بیازمایید صفحه 52 علوم نهمالف) اگر بخواهیم جسمی را به حرکت درآوریم یا سرعت آن را تغییر دهیم، چه باید کنیم؟
پاسخ: باید نیروی خالصی در جهت مورد نظر به آن وارد کنیم. اگر ساکن باشد در اثر نیرو به حرکت در می‌آید و اگر در حرکت باشد، سرعت آن افزایش یا کاهش می‌یابد.

ب) اگر خودرویی بخواهد متوقف شود، باید در کدام جهت به آن نیرو وارد شود؟
پاسخ: باید نیروی خالصی در جهت خلاف حرکت به آن وارد شود. برای این منظور نیروی موتور کاهش می‌یابد تا نیروی اصطکاک که در خلاف جهت حرکت خودرور است به نیروی موتور غلبه کند و خودرو متوقف شود.

جواب آزمایش کنید صفحه ۵۵ علوم نهم

آزمایش کنید صفحه 53 علوم نهم۳ــ این کار را با ۳ یا ۴ برابر کردن جرم وزنه ادامه دهید. در کدام حالت جسم سریعتر طول میز را طی میکند؟ شتاب جسم در کدام حالت بیشتر است؟
پاسخ: هر چه جرم وزنه بیشتر می‌شود، جسم سریع‌تر طول میز را طی می‌کند. پس هر چه نیرو بیشتر می‌شود، شتاب حرکت چهارچرخه بیشتر می‌شود.
-از این آزمایش چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟
پاسخ:  با افزایش نیروی خالص وارد بر جسم، شتاب آن بیشتر می‌شود. شتاب یک جسم با نیروی وارد بر آن رابطۀ مستقیم دارد.

۴ــ این بار جرم روی چهارچرخه را تغییر دهید و در ضمن جرم وزنه ٔ متصل به نیروسنج را نیز طوری اختیار  کنید که نیروسنج در هر آزمایش با جرم های مختلف چهارچرخه، عدد یکسانی را نشان دهد. با افزایش جرم چهار چرخه، چه تغییری در شتاب حرکت آن دیده میشود؟
پاسخ:  هر چه جرم چهارچرخه بیشتر می‌شود، شتاب حرکت جسم کاهش می‌یابد.
از این آزمایش چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟
پاسخ: با افزایش جرم جسم، شتاب آن کمتر می‌شود. شتاب جسم با جرم آن رابطۀ وارون دارد.

همگام درس / HamGamdars.com

جواب گفت و گو کنید صفحه ۵۶ علوم نهم

خودروهای مسابقه به گونه‌ای طراحی می‌شوند که دارای موتورهای قوی باشند تا بتوانند نیروی زیادی را بین جاده و خودرو ایجاد کنند. همچنین آنها تا آنجا که ممکن است سبک طراحی می‌شوند. این نوع طراحی؛ یعنی نیروی زیاد موتور و جرم کم اتومبیل، روی شتاب آنها چه تأثیری می‌گذارد؟
پاسخ: نیروی زیاد و جرم کم هردو به افزایش شتاب خودرو کمک می‌کنند. افزایش نیرو، شتاب را زیاد می‌کند. کاهش جرم هم شتاب را زیاد می‌کند.  در هر دو حالت شتاب خودرو افزایش می یابد . زیرا طبق قانون دوم نیوتن (a=F÷m) گفت و گو کنید صفحه 54 علوم نهمنیروی زیاد افزایش نیروی موتور باعث افزایش شتاب و کاهش جرم باعث افزایش شتاب می شود .

جواب خود را بیازمایید صفحه ۵۸ علوم نهم

خود را بیازمایید صفحه 56 علوم نهم

جرم دانشآموزی ۵۰ کیلوگرم است. وزن این دانشآموز در سطح زمین چقدر است؟
پاسخ:  W = mg = ۵۰ × ۹/۸ = ۴۹۰ N

 

 

جواب گفت و گو کنید صفحه ۵۹ علوم نهم

گفت و گو کنید صفحه 57 علوم نهمفرض کنید مطابق شکل پسر و اسب، روی اسکیت ها ساکن اند. پسر، اسب را هل میدهد و هر دوی آنها شتاب پیدا میکنند و به حرکت در میآیند اما شتاب آنها در خلاف جهت یکدیگر است. کدام یک از آنها دارای شتاب بیشتری میشود؟ توضیح دهید.
پاسخ: وقتی پسر اسب را هل می‌دهد نیرویی (نیروی کنش) را به اسب وارد می‌کند. بر اساس قانون سوم نیوتن اسب هم همان قدر نیرو (نیروی واکنش) به پسر وارد می‌کند.
گفت و گو کنید صفحه 57 علوم نهم

چون اندازهٔ نیروهای کنش و واکنش برابرند، ولی جرم پسر خیلی کمتر از جرم اسب است، پس پسر شتاب بیشتری پیدا می‌کند.

منبع جواب گاما 

جواب خود را بیازمایید صفحه ۶۰ علوم نهم

اگر در شکل ۱۳ جرم جسم ۱۰kg باشد، وزن جسم و مقدار نیروی عمودی سطح چند نیوتون است؟
پاسخ:
W = mg = ۱۰×۹.۸ = ۹۸N
N =W = mg = ۱۰×۹.۸ = ۹۸N

جواب فعالیت صفحه ۶۲ علوم نهم

فعالیت صفحه 60 علوم نهم
آزمایشی طراحی کنید که با آن بتوانید:
الف ) نیروی اصطکاک وارد بر جسمی مانند یک قطعه چوب مکعبی در حال لغزش روی سطح را اندازه بگیرید.
پاسخ: وسایل مورد نیاز : میز ، مکعب چوبی (۲ عدد)، وزنه های کوچک ، کفه ، ترازو
سطرح میز و سطح مکعب چوبی را تمیز ، دستگاه را مطابق شکل سوار کنید و مکعب را از سطح بزرگترش روی میز قرار دهید.
ب ) نشان دهید که نیروی اصطکاک جنبشی بهطور محسوسی به مساحت سطح تماس دو جسم بستگی ندارد. پاسخ:
فعالیت صفحه 60 علوم نهمبا تغییر دادن سطح چوبی (کوچک و بزرگ) و اندازه گیری نیرو
پ ) نشان دهید که هرچه جسم سنگینتر شود (با قرار دادن اجسام دیگر روی مکعب) نیروی اصطکاک جنبشی نیز افزایش مییابد.
پاسخ: می توانیم روی مکعب چوبی وزنه قرار دهیم و نیروی اصطکاک را اندازه بگیریم

همگام درس / HamGamdars.com

جواب جمع آوری اطلاعات صفحه ۶۲ علوم نهم

جمع آوری اطلاعات صفحه 60 علوم نهم

الف) در چه مواردی باید نیروی اصطکاک را کم کرد و این عمل چگونه انجام می‌شود؟
پاسخ: * در ورزش اسکی برای کاهش اصطکاک از واکس زدن چوب اسکی استفاده می‌شود.
* روغن کاری سطوح یاتاقان‌ها برای جلوگیری از فرسودگی آنها
* برای بهتر عمل کردن ترمز ماشین لازم است که زبری و جنس لنت ترمز مناسب باشد.
* استفاده از بلبرینگ اصطکاک را کاهش می‌دهد. بلبرینگ‌ها دارای سطح گرد و صاف هستند و به هنگام تماس با اجزای دیگر روی آنها می‌غلتند

منبع جواب گاما 

ب) در چه مواردی باید نیروی اصطکاک را افزایش داد و این عمل چگونه انجام می‌شود؟
پاسخ: * ژیمناست دست‌هاى خود را قبل از انجام حرکت روى وسیلهٔ ورزشى به پودر منیزیم آغشته مى‌سازد تا بتواند میله را محکم در دست خود نگه دارد و از سر خوردن دست جلوگیرى نماید.
* کفش‌هاى بسکتبال طورى ساخته مى‌شوند که کف آنها روى کف‌پوش زمین سر نخورد و حداکثر اصطکاک به وجود آید.
* پاشیدن شن یا نمک روی سطح جادهٔ لغزنده در برف و یخبندان زمستان برای جلوگیری از سرخوردن خودروها
* در اسکی کوهستان برای صعود از پوست مخصوصی استفاده می‌شود که زیر چوب اسکی چسبانده می‌شود و اصطکاک زیر اسکی را افزایش می‌دهد و با این تکنیک می‌توان بر روی برف صعود کرد.
* انسان با استفاده از اصطکاک آتش روشن می‌کند.

حتما پیشنهاد میشود برای مشاهده درس بعدی گام به گام علوم نهم بر روی لینک جواب فصل ۶ علوم نهم کلیک نمایید. همچنین میتوانید سوالات علوم نهم را دریافت نمایید.

جهت مشاهده سوالات و گام به گام کتاب های خود؛ کافیست نام درس یا شماره صفحه آن را به همراه عبارت "همگام درس" در گوگل جست و جو کنید.

مطالب مرتبط

اینترنت شما در
همگام درس
همیار
۵۰%رایگان محاسبه میگردد
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

 • pante :

  tanks

 • Saba :

  خیلی خووووووووبه❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥

 • Narii :

  عالییییییییییی
  دست سازندش درد نکنه😗😍

 • Sana :
 • Sheyda :

  Great 🔥

 • امید حسین زاده :

  خیلی ممنون این سایت خیلی عالی هست دوسش دارم ❤️❤️ انشاالله درس هام خوب میشه 😎🤩

 • Aboltaji8567 :

  ممنون بابت برنامه تون ilove you mr

 • فاطمه محمدی :

  بخدا دمتون گرم عالی حرف ندارهههههه

 • یاسین :

  عـالـیـیـیـیـی هـسـت مـطـالـب ایـن سـایـت واقـعـن تـو ایـن دوره زمـونـه کـرونـا بــه در دمـون خـورد مـطـالـب خـوبــه ایـنـ سـایـت🙃🙂😜

 • Hadis :

  من خیلی از این سایت راضی هستم
  همه درسام رو از تو این سایت برمیدارم
  سایت همگام درس عالی هست ازش بهره ببرید👌
  نمیدونم اگه این سایت نبود چ میکردم😑😂شاید میوفتادم همه درسامو

 • ممد :

  خود را بیازمایید صفحه ۶۰ رو یکم با توضیح میگید .

 • سپهر کیانی :

  سلام توی خود را بیازمایید صفحه ۶۰ وزن رو اشتباه محاسبه کردین ۱۰ ضرب در ۱۰ نمیشه ۱۰ ضرب در ۹.۸ دهم میشه همون فرمول تبدیل جرم به نیوتن که عدد جرم ضرب در ۹ ممیز ۸ دهم میشه

  • رضیه خراسانی :

   سلام
   خیر اشتباه نیست ولی حرف شما هم درسته
   اینجا اومده تقریب زده چون نه و 8 دهم تقریبا میشه 10ص 57 پایین صفحه شتاب جاذبه در سطح زمین تقریبا… نوشته شده این مطلب

 • ژینا :

  عال

 • Mahsa :

  من همیشه از مطالب ساییتون استفاده میکنم و باید بگم عالییییییه🌺🙏

 • Maryam ❤️ :

  خیلی عالی ممنونم 🌹

 • عسل :

  خیلی ممنون😍💙

 • حالا اا :

  عالیه خدا خیرتون بده⁦🤲🏻⁩⁦🤲🏻⁩

  • Saba :

   آره واقعا

   • دیانا :

    بله درست

 • Armin Moini :

  عالییییییی دمتون گرم
  ممنون

 • فاطمه کورکی :

  عــــــــــالــــــــــــــیـــــــــــــــــی❤❤❤❤👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻دست سازنده اش درد نکنه دمت گرم 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻