گام به گام درس 4 فارسی هشتم

گام به گام درس 4 فارسی هشتم

جواب خود ارزیابی ها و فعالیت ها

گام به گام درس 4 فارسی هشتم

نام درس : سَفَر شکفتن | موضوع : گام به گام درسی | پایه هشتم

جواب خود ارزیابی ها و فعالیت ها

گام به گام فارسی هشتم

گزارشدرس 4 :: سَفَر شکفتن

خودارزیابی صفحه 39 فارسی هشتم

خودازیابی هشتم

1- چرا زندگی به یک سفر تشبیه شده است؟
جواب چون زندگی هم مانند سفر پر فراز و نشیب است گاهی آرام و گاهی طوفانی و دشوار، برای عده‌ای کوتاه مدت و برای عده‌ای دیگر طولانی‌تر است.

2- علّت اصلی بحران‌های زندگی چیست؟
جواب آشنا نبودن افراد با مهارت‌های زندگی، عدم کسب مهارت در مسائل مختلف.

3- برای حلّ مشکل کم‌رویی یا گستاخی، چه باید کرد؟
جواب بر عواطف و هیجانات خود غلبه کرد و ارتباط درست و موثر و سنجیده‌ای با دیگران برقرار کرد.

4- مهارت‌ها چه تأثیری در زندگی ما دارند؟
جواب کسب مهارت‌ها و تفکر خلاق در کشف و نوآوری، در جست‌وجوی راه حل‌های جدید برای رویارویی با مشکلات زندگی به ما کمک می‌کند.

 

گفت‌وگو صفحه 41 فارسی هشتم

گفتگو هشتم

1- روایت «من عَرَفَ نَفسَه، فَقَد عَرَفَ رَبَّه: هرکس خود را بشناسد، خدای خویش را شناخته است» با کدام مهارت زندگی ارتباط دارد؟
جواب خود آگاهی، شناخت توانایی‌ها، نیازها، استعدادها و ضعف‌های خود

2- برای دوست‌یابی و حفظ دوستان خوب، به چه مهارت‌هایی نیاز داریم؟
جواب 1- ارتباط مؤثر، درست و سنجیده 2- چیرگی بر احساسات و هیجانات و مهار آنها

 

فعالیت‌های نوشتاری صفحه 41 فارسی هشتم

فعالیت‌های نوشتاری

1- شکل درست کلمه‌های زیر را بنویسید.
«استئدادها و ضعف‌ها، محارت‌های لازم، بهره و نسیب، احساسات و حیجانات، نضیر و مانند»
جواب «استعدادها و ضعف‌ها، مهارت‌های لازم، بهره و نصیب، احساسات و هیجانات، نظیر و مانند»

2- بخش‌های هریک از جمله‌های زیر را در جدول قرار دهید؛ سپس اسم‌ها را جداگانه در یک سطر بنویسید.
* ندا آمد.
* حسین سیب خورد.
* علی روزنامه را به دوستش داد.

نهادمفعولمتممفعل
نداآمد
حسینسیبخورد
علیروزنامهدوستشداد

 

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.