گام به گام درس 3 عربی هشتم

گام به گام درس 3 عربی هشتم

جواب تمرینات درس سوم عربی هشتم

گام به گام درس 3 عربی هشتم

نام درس : درس سوم | موضوع : گام به گام | پایه هشتم

جواب تمرینات درس سوم عربی هشتم

در قسمت زیر میتوانید جواب عربی هشتم درس سوم را مشاهده نمایید.

درس 3 عربی هشتم

جواب صفحه 28 عربی هشتم

جواب صفحه 16 عربی هشتم

مِهْنَتُکَ فِی الْمُستَقبَلِ
شغل شما در آینده

جواب صفحه 16 عربی هشتم

جوابمعلم وارد کلاس شد و گفت: «درس امروز در مورد شغل آینده است. چه (کدام) شغلی را دوست داری؟»

صادق: من کشاورزی را دوست دارم. زیرا آن برای پیشرفت کشور کار مهمی است، مهندس کشاورزی خواهم شد.

جواب صفحه 29 عربی هشتم

جواب صفحه 16 عربی هشتم

جوابناصر: من کتاب‌ فروشی را دوست دارم، زیرا کتاب ‌ها گنج هستند. رسول خدا (ص) در مورد آنها فرموده (گفته) است: «کتاب‌ها، باغ‌ های دانشمندان هستند.»

 

جواب صفحه 16 عربی هشتم

همیار

جوابقاسم: مخترع خواهم شد و تلفن همراه (موبایل) جدیدی خواهم ساخت.

 

جواب صفحه 16 عربی هشتم

جوابمن ورزش را دوست دارم. من بازیکن ممتازی (سرشناسی) در فوتبال هستم.

 

جواب صفحه 16 عربی هشتم

جوابمن چشم پزشکی را دوست دارم. برای خدمت به مردم پزشک خواهم شد.

 

جواب صفحه 16 عربی هشتم

 

جوابدانش ‌آموزان صاحبان شغل ‌ها را ذکر کردند مانند معلم و نانوا و پلیس و شیرینی فروش و فروشنده و پرستار و آهنگر و غیره.

معلم: هدف شما از انتخاب شغل چیست؟

عارف: خدمت به مردم. زیرا هر یک از ما به دیگران نیاز داریم.

معلم: کدام شغل مهم است؟ (چه شغلی مهم است؟)

حامد : هر شغلی مهم است و کشور به همه شغل‌ها نیاز دارد.

معلم: ما باید به همه شغل‌ها احترام بگذاریم.

رسول خدا (ص) فرموده است: بهترین مردم سودمند ترینشان برای مردم است.

جواب صفحه 31 عربی هشتم

* با توجّه به الگوی خوانده شده ترجمه کنید.
أنَا سَأَعْمَلُ:
جوابمن کار خواهم کرد.

أَنتِ سَوْفَ تَفْحَصینَ الْمَریضَهَ:
جوابتو (مؤنث) مریض را معاینه خواهی کرد.

أَنتَ سَوفَ تَفْرَحُ:
جوابتو (مذکر) خوشحال خواهی شد

 

بدانیم صفحه 33 عربی هشتم

1- من نانوا هستم. از ساعت 5 صبح نان می‌پزم.

2- من معلم شیمی هستم. درس را برای دانش‌آموزان توضیح می‌دهم.

3- تو (مذکر) پلیس هستی. امنیت را در کشور حفظ می‌کنی.

4- تو (مؤنث) پزشک هستی. بیماران را با دقت معاینه می‌کنی.

 

تمرینات 

جواب صفحه 32 عربی هشتم

جواب صفحه 34 عربی هشتم

با توجّه به متن درس به پرسش‌ های زیر پاسخ کوتاه دهید.

1- ماذا قالَ النَّبیُّ حَولَ الْکُتُبِ؟ الکُتُبُ بَساتینُ العُلماءِ
2- ما هوَ الْهَدَفُ مِنِ انْتِخابِ الشُّغْلِ؟ خِدمَه الناس
3- حَولَ أَیِّ مَوضوعٍ کانَ دَرسُ الْیَومِ؟ مِهْنَتُکَ فِی الْمُستَقبَلِ
4- ماذا سَتَصیرُ فِی الْمُستَقبَلِ؟ سَاْصیِرُ طَبیباً
5- أَیُّ شُغلٍ مُهِمٌّ بِرَأْیِک؟ کُلُ مِهنَه مُهِمَّهُ

جواب صفحه 34 عربی هشتم

جمله‌های زیر را با توجّه به تصویر ترجمه کنید.

جواب صفحه 34 عربی هشتم

من آشپز هستم، غذایی لذیذ خواهم پخت.

 

جواب صفحه 34 عربی هشتم

من نجار هستم. صندلی چوبی خواهم ساخت.

جواب صفحه 34 عربی هشتم

تو پزشکی کوشا هستی، بیماران را معاینه می‌کنی

جواب صفحه 34 عربی هشتم

تو (مؤنث) کشاورزی کوشا هستی. برنج را درو می‌کنی.

 

جواب صفحه 33 عربی هشتم

جواب صفحه 34 عربی هشتم

جمله‌های زیر را ترجمه کنید؛ سپس زیر فعل مضارع خط بکشید.
1- أنتَ حَدّادٌ. تَصنَعُ الْأَبوابَ وَ النَّوافِذَ.  تو (مذکر) آهنگر هستی. درها و پنجره‌ها را می‌سازی.
2- أنتِ موَظَّفَهٌ. تَکتُبینَ رَسائِلَ إداریَّهً.  تو (مؤنث) کارمند هستی. نامه‌های اداری را می‌نویسی.
3- أنَا جُندیٌّ. أَرفَعُ عَلَمَ وَطَنی إیران.  من یک سرباز هستم. پرچم وطنم ایران را بالا می‌برم.
4- أنَا مُمَرِّضَهٌ. أَخدِمُ النّاسَ.  من یک پرستار هستم. به مردم خدمت می‌کنم.

جواب صفحه 34 عربی هشتم

زیر هر تصویر نام آن را به عربی بنویسید

زیر هر تصویر نام آن را به عربی بنویسید.
حَدّاد / نَجّار / مُمَرِّضَه / کاتِب / حَلْوانیّ / خَبّاز / شُرطیّ / خَیّاطَهٌ / طَبیبَه / طَبّاخَه / فَلّاحَه / مُدَرِّسَه

جواب صفحه 35 عربی هشتم جواب صفحه 35 عربی هشتم

جواب صفحه 35 عربی هشتم

جواب صفحه 35 عربی هشتم

در گروه‌های دو نفره مکالمه کنید. «پاسخ کوتاه کافی است.»

1- فی أَیِّ صَفٍّ أَنتَ (أَنتِ)؟ فی الصَّفِّ الثامن
2- مِن أَینَ أَنتَ (أَنتِ)؟ مِن ایرانَ
3- أَ تَعرِفُ (تَعرِفینَ) اللُّغَهَ الْعَرَبیَّهَ؟ نَعَم
4- کَم کِتاباً فی حَقیبَتِکَ (حَقیبَتِکِ)؟ ثَلاثَهُ
5- أَینَ الْخَلیجُ الْفارِسیُّ؟ فی جَنوب ایرانَ

 

جواب صفحه 36 عربی هشتم

جواب صفحه 37 عربی هشتم

با استفاده از کلمات زیر جدول را کامل کنید و رمز را به دست آورید.
حَلْوانیّ / مُمَرِّضات / ریاضَه / آخَر/ عالَمینَ / مِهنَه / بَیع / دَوَران / حَدّاد / نِهایَه / قاطِع / مَرضَی / خامِس / کُرَهُ الْقَدَمِ / موَظَّفَه / کُنوز/ شُرطیّ / عَمود / طِبُّ الْعُیونِ / وَحْدَک / یالَیتَنی / بِلاد / سَوفَ
1- دیگر   آخَر
2- جهانیان   عالَمینَ
3- آهنگر   حَدّاد
4- پایان   نِهایَه
5- خانم‌های پرستار   مُمَرِّضات
6- ورزش   ریاضَه
7- شیرینی فروش    حَلْوانیّ
8- بیماران    مَرضَی
9- بُرنده    قاطِع
10- شغل    مِهنَه
11- فروش    بَیع
12- چرخیدن    دَوَران
13- پنجم    خامِس
14- فوتبال    کُرَهُ الْقَدَمِ
15- گنج‌ها    کُنوز
16- خانم کارمند    موَظَّفَه
17- پلیس    شُرطیّ
18- نشانۀ آینده    سَوفَ
19- ستون    عَمود
20- چشم پزشکی     طِبُّ الْعُیونِ
21- کشور، شهرها     بِلاد
22- ای کاش من     یالَیتَنی
23- تو به تنهایی    وَحْدَک

الدَّهرُ یَومانِ یَومٌ لَکَ وَ یَومٌ عَلَیکَ

 

جواب صفحه 38 عربی هشتم

 

جواب صفحه 38 عربی هشتم

بخوانید و ترجمه کنید.
1- اَلْإنسانُ بِعَقلِهِ. (ارزش) انسان به عقل اوست.
2- اَلْعَقْلُ حُسامٌ قاطِعٌ.  عقل، شمشیری برنده است.
3- اَلْعَقْلُ حِفْظُ التَّجارِبِ.  عقل حفظ تجربه هاست.
4- ثَمَرَهُ الْعَقلِ مُداراهُ النّاسِ. نتیجه عقل مدارا کردن با مردم است.
5- غایَهُ الْعَقلِ الاِعْتِرافُ بِالْجَهلِ.  نهایت عقل، اعتراف به نادانی است.
* تحقیق کنید و نام چند شغل یا ورزش را به عربی با تصویر در قالب روزنامۀ دیواری بنویسید.
السائق: راننده – کره الید: هندبال – الصیدَلی: داروساز – المُخرج: کارگردان – المُمَثل: بازیگر

دیدگاه : 75

 • ناشناس :

  عالییت

 • ناشناس :

  عالی عالی عالی

 • مهزیار :

  عالی

 • آیلین :

  خیلی خوبه

 • مهدیه :

  خیلی عالیه عالی عالی

  • سالار :

   عالللللللی

 • رویا :

  عالی بود

  • امیر :

   عااااااااااااالی
   از این مطلب خوبتون لطفا درس های دیگر هم بگزارید

   • 후려 :

    عالی بود…ممنون^_^

 • ... :

  عالی بود👏👍

 • ناشناس :

  😚😚😚😚

 • ناشناس :

  عالی

 • کیمیا :

  عالی

 • Amir🌷 :

  بسیار عالی بود

  • علی :

   ممنون

 • ناشناس :

  عالی بود ممنون از لطف تون

  • ناشناس :

   😝😘

   • ناشناس :

    واقعان خوبه

 • ناشناس :

  خیلی خیلی عالی بود

  • ناشناس :

   عالییییی

 • Hadi z :

  خیلی عالیه ممنون

 • ناشناس :

  خیلی خوب بود

 • کیانا :

  خیلی خوب بود ❤️

 • آیدا :

  خیلی عالی ممنون

 • ناشناس :

  عالی عالی عالی 👏👏

 • ناشناس :

  عالی بود ممنون

 • ناشناس :

  خیلی خوب بود .
  مرسی

 • ناشناس :

  خیلی خوب بود کارم راه افتاد

 • ابوالفضل جهانشاهزاده :

  چرا بقیه درسا رو نداره

  • HamGamDars :

   توی این هفته اضافه میشه

  • Reza :

   😍😍😍

 • ناشناس :

  عالی بود

 • Arosha :

  خیلی خوبه 🥰

 • اناهیتا :

  واقعا عالی بود

 • nusratpurianarian :

  عالی است

 • ناشناس :

  بسیار عالییی👍

 • ناشناس :

  عالی بود ممنونم

 • ناشناس :

  عالی واقعا

 • ناشناس :

  چرا بقیه درسا نیست؟ لطفا بقیه درسا هم بزارید

  • HamGamDars :

   امروز قرار میگیره

 • عسل :

  خوب بود ولی ای کاش بدانیم صفحه ۳۰ رو توضیح میدادین

 • ناشناس :

  عالیه 💝💐💐💐💐

 • ناشناس :

  اصلا خوب نیست

 • زهرا :

  عالی عالی خیلی به دردم خورد ممنون ⚘❤

 • محمد :

  بقیه درسا را بزاری د کی قرار میگره

  • HamGamDars :

   تا درس پنجم آماده شده

 • ناشناس :

  فوق العاده بود 😍😍😍😍😍 فقط درس پنج هم بزارید

 • نا شناس :

  واقعا عالی بود دست تون در نکنه واقعا خیلی خوب بود ای کاش بقیه درس ها هم همینطوری بود 👌👌

 • ستاره :

  واقعا عالی حرف نداره 👌👌❤❤👑👑

  • محمد رضا :

   ستاره خیلی خوب گفتی

 • ۰۰۰۰۰ :

  عالی بود دقیق و کامل و درست

 • ناشناس :

  عالیییییییییییییییی خییلیییییی خوووووببببب اسسسستتتتت👌👌👌👌👌👌👌

 • ناشناس :

  واقعا عالیه🤩🤩

 • امیر :

  خیلی خوبه.واقعا عالیه

 • مهدی :

  چ حرفه ای جواب درست میده😂😂

 • Ali0_0Joon :

  ممنون.کارم راه افتاد👌🏼❤

 • ستایش :

  ممنون عالیییییی بود
  خدا خیرتون بده

 • محمد رضا :

  ستاره خیلی خوب گفتی

 • •~• :

  عالییی دمتون گرم

 • عامر :

  👈خوب👆😈

 • عامر :

  👈باحاله👉👆

 • hani :

  خیییییییییییییییییییللللیییییییییییییییییییی عالی

 • Nahid :

  واقعا عالی

 • علیرضا صابرزهی :

  واقعا ییییییییییییییییییه دم سازندش گرم

 • مهدی سالاری :

  خیلی خوب و عالی است

 • ناشناش :

  عالی بود خدا خیرتون بده

 • Amir :

  It is a very good

 • abolfazl :

  《عالییییی》《♧◇♡♤》Yes

 • مهدیه :

  خییییلی به درد بخوره عالیه مرسی❤

 • اقای خاص :

  درس 3 ص38 کنز الحکته رو اضافه کنید
  ممنون از سایت خوبتون درمتون گرم
  خسته نباشید

 • اقای خاص :

  ببخشید دوستان نظر قبلی من اشتباه شده و فقط صفحه ای که سایت از کتاب میزنه اشتباش و بقیه چیزا سر جاشه
  ممنون از سایت خوبتون
  دم همتون گرم و
  خسته نباشید و
  در پناه حق باشید…!
  یا علی

  • HamGamDars :

   مرسی که گفتید صفحه ها ویرایش شدند

 • متین خر خون :

  عالی بود ._.

 • A :

  مرسی خیلی خوب بود

 • Erffan :

  خوبه

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *