جواب درس 17 فارسی ششم | صفحه 108 و 113

گام به گام درس 17 فارسی ششم

جواب درس هفدهم فارسی ششم

گام به گام درس 17 فارسی ششم

نام درس : ستاره روشن | موضوع : گام به گام | ششم ابتدایی

جواب درس هفدهم فارسی ششم

گام به گام فارسی ششم

درس هفدهم :: ستاره روشن

معنی درس 17 فارسی ششم

چنان خواندم که چون بزرگ‌مهر حکیم، برادران را وصیت کرد که «در کتب خوانده ام که آخرالزمان پیغامبری خواهد آمد، نام او محمّد مصطفی (ص) اگر روزگار یابم، نخست کسی من باشم که بدو گروم. شما هم فرزندان خود را چنین وصیت کنید تا بهشت یابید».
معنی: در جایی خوانده ام که بزرگ مهر حکیم به برادران خودش توصیه کردد که «در کتاب‌ها خوانده‌ام که در آخر زمان پیامبری خواهد آمد که نام او محمِد مصطفی (ص) است اگر در آن زمان زنده باشم اولین کسی خواهم بود که به او ایمان می‌آورد، شما هم به فرزندان خودتان این تو صیه را بکنید تا به بهشت بروید.»

حکما و علما نزدیک وی آمدند و می‌گفتند که مارا از علم خویش بهره دادی و هیچ چیز دریغ نداشتی تا دانا شدیم، ستاره‌ی روشن ما بودی که مارا راه راست نمودی ما را یادگاری ده از علم خویش.
معنی: عالمان و دانشمندان نزد او می‌آمدند و به او می‌گفتند: که ما را زا علم و دانش خودت بهره مند کردی و هیچ و چیزی را برای ما کم نگذاشتی تا ما آگاه شدیم، برای ما مانند ستاره‌ی روشنی بودی که راه درست را به ما نشان می‌داد، به ما از دانش خود یادگاری بده.

گفت: وصیت کنم شما را که خدای، عزوجل به یگانگی شناسید و وی را اطاعت دارید و بدانید که کردار زشت و نیکوی شما می‌بیند و آنچه در دل دارید، می‌داند و زندگانی شما به فرمان اوست.
معنی: گفت: به شما سفارش می‌کنم که خداوند عزیز و بزرگوار را یگانه بدانید و از دستورات او پیروی کنید و بدانید که کارهای خوب و بد شما را می‌بیند و هرچه در دل و فکر خود داشته باشید می‌داند و زندگی شما در دست اوست.

نیکویی گویید و نیکوکاری کنید که خدای، عزوجل، که شما را آفرید برای نیکی آفرید و زینهار تا بدی نکنید و از بدان دور باشید که بد کننده را زندگانی، کوتاه باشد و پارسا باشید و چشم و گوش و دست از حرام و مال مردمان، دور دارید.
معنی: سخن خوب بگویید و کار های نیکو انجام دهید زیرا خدای عزیز و بزرگوار شما را برای انجام خوبی‌ها آفریده و هوشیار باشید که بدی نکنید و از آدمهای بد نیز دوری کنید، زیرا کسی که در زندگی بدی می‌کند عمر درازی نخواهد داشت و پرهیز گار باشید و چشم و گوش دست خود را از کار های حرام و مال مردم دور نگه دارید.

راست گفتن، پیشه گیرید که روی را روشن دارد و مردمان، راست گویان را دوست دارند و راست گوی هلاک نشود و از دروغ گفتن دور باشید که دروغ زن، ارچه گواهی راست دهد، نپذیرند.
معنی: راست گو باشید که راست گویی باعث نورانی شدن چهره می‌شود و مردم هم انسان راست گو را دوست دارند و انسان راست گو از یاد ها نخواهد رفت و از دروغگویان دوری کنید زیرا دروغ اگر راست هم بگویید کسی حرف او را قبول نمی‌کند.
و مردمان را عیب مکنید که هیچ کس بی عیب نیست. هرکه از عیب خود نابینا شد، نادان تر مردم باشد.

و خوی نیک، بزرگ تر عطاهای خدای است عزوجل. و از خوی بد دور باشید که بندگران است بر دل بر پای. همیشه بد خو در رنج بزرگ باشد و مردمان از وی به رنج و نیکو خوی در هر دو جهان ستوده است و هر که از شما به زاد بزرگ تر باشد، وی را بزرگ تر دارید و حرمت او نگاه دارید.
معنی: و عیب جویی مردم را نکنید که هیچ کسی نیست که بدون عیب باشد؛ هرکسی که عیب خود را نمی‌بیند از همه نادان تر است. اخلاق خوب بزرگترین بخشش خداوند عزیر و بزرگوار است. از اخلاق بد دوری کنید که مانند زنجیر سنگینی است که بر دل و یا پای انسان بسته شده باشد، انسان بد اخلاق همیشه هم خود را رنج می‌دهد و هم دیگران را. انسان خوش اخلاق در هر دو جهان مورد ستایش است. هر که از نظر سن و سال در میان شما بزرگ تر است به او ارزش به دهید و احترامش را نگه دارید.

درک مطلب صفحه 108 فارسی ششم

درک مطلب

۱- از نظر بزرگمهر، نادانترین مردم چه کسانی هستند؟
پاسخ: هرکه از عیب خود بی خبر باشد و از دیگران عیب جویی کند‌؛چون هیچ کسی بی عیب نیستــ

۲- «ستاره‌ی روشن» در عبارت «ستاره‌ی روشن ما بودی که ما را راه راست نمودی»، به چه کسی اشاره دارد؟
پاسخ: حکیم بزرگمهر (بزرگمهرِ حکیم)

۳- از نظر نویسنده، بزرگمهر چگونه انسانی بود؟ عبارت‌هایی از متن بیان کنید که نظر او را نشان دهد.
پاسخ: از نظر نویسنده بزرگمهر انسانی عالم و با دانش بوده و علم و دانش خود را با دیگر افراد به اشتراک می گذاشت و آنها را نیز آگاه می کرد. در عبارت زیر بیان شده است:
«حکما و علما نزدیک وی آمدند و می‌گفتند که ما را از علم خویش بهره‌دادی و هیچ چیز دریغ نداشتی تا دانا شدیم، ستاره‌ی روشن ما بودی که ما را راه راست نمودی.  ما را یادگاری ده از علم خویش.»

۴- بزرگمهر این وصیت‌ها را قرن‌ها پیش بیان کرده است. به نظر شما کدام‌یک از این وصیت‌ها، امروز نیز کاربرد دارد؟
پاسخ: ۱- سخن خوب بگویید و کار های نیکو انجام دهید. زیرا خدای عزیز و بزرگوار شما را برای انجام خوبی‌ها آفریده
۲- خداوند عزیز و بزرگوار را یگانه بدانید و از دستورات او پیروی کنید.
۳- هوشیار باشید که بدی نکنید و از آدم‌های بد نیز دوری کنید، زیرا کسی که در زندگی بدی می‌کند عمر درازی نخواهد داشت.
۴- پرهیز گار باشید و چشم و گوش دست خود را از کار های حرام و مال مردم دور نگه دارید.
۵- راست‌گو باشید که راست گویی باعث نورانی شدن چهره می‌شود و مردم هم انسان راست‌گو را دوست دارند.
۶- از دروغگویان دوری کنید زیرا دروغ‌گو اگر راست هم بگویید کسی حرف او را قبول نمی‌کند.
۷- و عیب جویی مردم را نکنید که هیچ کسی نیست که بدون عیب باشد؛ هر کسی که عیب خود را نمی‌بیند از همه نادان‌تر است.
۸- از اخلاق بد دوری کنید که مانند زنجیر سنگینی است که بر دل و یا پای انسان بسته شده باشد، انسان بد اخلاق همیشه هم خود را رنج می‌دهد و هم دیگران را.

۵- با توجّه به متن درس، منظور از «ستاره‌ی روشن» چه کسی است؟
پاسخ: حکیم بزرگمهر

درک و دریافت صفحه 113 فارسی ششم

1- به نظر شما چرا، شیخ مکت بخانه ابتدا از آموزش دادن به ممنون خودداری می‌کرد؟
پاسخ: چون ممنون می‌گفت که همه چیز را می‌داند و ادعای دانستن داشت.

2- به نظر شما زیباترین بخش این داستان،کدام قسمت است؛ چرا؟

پاسخ: ممنون برخاست. آب کوزه در کنار درخت، خالی کرد. کوزه ی خالی پیش آورد و گفت: این یعنی «خالی شو تا پر شوی» چون در اینجا شیخ از یک ادم مغرور ، ادمی متواضع می سازد.

3- نظر بچّه‌ها در مورد «ممنون» چه بود؟
پاسخ: بخشی که شیخ کوزه‌ی آب را خود را به ممنون داد و با کوزه‌ی دیگر در آن آب ریخت و وقتی که پر شد آب سرازیر شد؛ چون راه زندگی ممنون را عوض کرد و او فهمید که باید خالی باشد تا پرشود.

4- اگر می‌خواستید نام جدیدی برای داستان انتخاب کنید، نام آن را چه می‌ گذاشتید؟
پاسخ: ۱- کوزه‌ ی خالی ۲- کوزه‌ ی دل ۳- مکتب خانه‌ ی گنجشکان

در این قسمت جواب سوالات فارسی ششم را قرار داده بودیم. پیشنهاد میشود از درس 1 فارسی ششم نیز دیدن فرمایید.

جهت مشاهده سوالات و گام به گام کتاب های خود؛ کافیست نام درس یا شماره صفحه آن را به همراه عبارت "همگام درس" در گوگل جست و جو کنید.

مطالب مرتبط

اینترنت شما در
همگام درس
همیار
۵۰%رایگان محاسبه میگردد
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

 • Armin :

  دست سازنده و هم کار هایش گرم خسته نباشی

 • اًَُِّع/واًَُِّ/اسمم کوًَُِّ :

  سلام
  خیلی ممنون از برنامه خوبتون
  واقعا عالیه👌
  خیلی ممنون از سازنده این برنامه واقعا
  زحمت کشیدین 💟
  بی زحمت به غلط املایی ها هم توجه کنید

 • Salqr :

  ممنون از برنامتون لطفا سوالات امتحانی هم بذارید

 • Matin🗿 :

  سلام
  اگه میشه کارگاه درس پژوهی را هم قرار دهید

 • علی محبوبی :

  سلام به همهی دست در کاران گرامی
  ببخشید شما ها چجوری برنامه می سازید تور خدا بگید من عاشق برنامه یاختنم؟😪

 • abtinparvaz8959@gmail.com :

  خیلی عالی دست گلتون درد نکنه

 • محیا :

  واینکه این برنامه عالیییی

 • ناشناس :

  عالی بود

 • سلام من از همیار استفاده میکنم: :

  عالی است

 • محیا :

  سلام این برنامه خوب نیست عالی
  فقط میشه درس های ۱۵,۱۶,۱۷رو بزارین
  ممنون میشم♡✭

 • Amir Hossein Hasili :

  عالی حرف نداره❤💖💗💞🥰🤩

 • سارینا :

  عالی هس ادم وقتی ک امتحان داره یادش میره یه سوال بنویس بعد طول میکشع جواب بنویسی اما میتونه از اینجا بنویسه هرکسی هم منحرف این بازی هست برنامه رو نصب نکنه خیلی دوصش😚😍 دارمم

 • علی :

  خوشم نیومد
  گدرت😏
  شوخی کردم عالی بود.فقط اگ میشه سوالات‌ش رو بزارید

 • لـــــطـــــــیـــــفــــــــی :

  سلام به همگی♥ ممنون از زحماتتون ولی لطفا برای فارسی هم نمونه سوال بزارید خیلی ممنون💕

  • دانش اموز مدرسه ی نمونه دولتی :

   عالیییی باوو

 • mahdi900 :

  عالی یه لایک بنداز پایین 😁🖒🖒🖒🖒🖒🖒🖒🖒نه خوشم اومد

 • ناشناس :

  خیلی عالی بودولی کاشکی معنی شعر نیایش هم میذاشتید و اینکه معنی درس وهم خانواده ومتضاد 💗💗💗💜

 • ناشناس :

  عالی مثل همیشه

 • anahitaa :

  خیلی ممنونم بابت همه چیز واقعا عالی بود

 • Merlin :

  عالیییییییییی 👌👌👌👌👌

  • ریحانه :

   با سلام ممنون از برنامتون
   لطفا سوالات فارسی را هم در برنامه بگذارید

 • Merlin :

  واقعا عالیه 👌

  ممنون از سازندش واقعا عالیه

 • درحال نوشتن :

  خیلی ممنونم لطفا اگه میشه معنی کلمات هم بزارید 🙏

 • ناشناس :

  عالیه👍

  • Merlin :

   واقعا عالیه 👌

   ممنون از سازندش

 • army :

  عالییییییییی فقط اگه میشه کارگاه درس پژوهی رو هم بگذارید 💜I purple you 💜

 • محمدباقر :

  ممنون از سایت خوبتون اگه میشه برنامه برا سایت درست کنید

  • HamGamDars :

   اپلیکیشن همیار رو از بازار نصب کنید

   • مدیر سایت :

    همیار از کلاس ۴ تا ۸ داره و گام به گام هم داره

   • 🍻 zahra :

    جواب سوال 5 🙂
    نادان ترین مردم از دید درس کیست؟
    پاسخ : هرکه از عیب خود بی خبر باشد و از دیگران عیب جویی کند‌؛چون هیچ کسی بی عیب نیستــ 🪴

   • HamGamDars :

    ممنونم عزیزم

   • پرهام :

    من دارم برنامتون خیلی هم خوبه

   • سناشناس :

    من دارم عالیه😍😍

  • شایان :

   من برنامه همیار این سایت را دارم. خیلی هم دستشان درد نکند واقعا خیلی مطالب قشنگی بود

   • zahra 🍻 :

    خواهشـ❤️

 • •|zahra|• :

  خــیـــلــے مــمــنــونــم
  عــــــــــــــــالــ👌👐ــــــے بوووود👍👍👍👍👏💕

 • عباس محمدی :

  عالی بود لایک 👍✌🏻✌🏻✌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻

  • Negin :

   خیلی خوبه

 • زهرا :

  خیلی خیلی ممنونم