جواب درس 16 فارسی ششم |صفحه 103 و 104 و 105

گام به گام درس 16 فارسی ششم

جواب درس شانزدهم فارسی ششم

گام به گام درس 16 فارسی ششم

نام درس : آداب هنر | موضوع : گام به گام | ششم ابتدایی

جواب درس شانزدهم فارسی ششم

گام به گام فارسی ششم / درس شانزدهم :: آداب هنر

درک مطلب صفحه 103 فارسی ششم

درک مطلب

۱- با توجه به متن، سه مورد از فایده های قصه خواندن را بیان کنید.
پاسخ: 1-آگاهی از سرگذشت پیشینیان،2- بیشتر شدن معرفت انسان نسبت به قدرت الهی،3- به دست آوردن تجربه‌های فراوان

۲- با توجه به سوره‌ی هود، چه چیزی موجب ثابت گرداندن دل می‌شود؟
پاسخ: خداوند بلند مرتبه به حضرت محمد (ص) می‌ گوید: «ای محمد، ما اخبار و داستان ‌های پیامبران پیش از تو را برای تو روایت می ‌کنیم، این چیزی است که باعث آرامش تو می‌ شود.

۳- منظور نویسنده از بیان عبارت زیر چیست؟
«سخنان محال و گزاف نگوید که در چشم مردم سبک شود.»
پاسخ: یعنی اینکه سخنان غیر ممکن و بیهوده نگوییم، چون در چشم مردم، ارزش و شان خود را از دست می‌دهیم.

۴- واعظ کاشفی می‌گوید: «نظم در قصه خوانی چون نمک است در دیگ؛ اگر کم باشد، طعام بی‌مزه بود و اگر بسیار گردد، شور شود؛ پس اعتدال نگاه باید داشت.» آیا با این گفته موافقید؟ مثالی از درس‌های گذشته بیان کنید که نظر شما را تأیید کند.
پاسخ: بله موافقم.

۵- اگر بخواهید قصّه‌ای برای خواندن انتخاب کنید، چه ویژگی‌هایی را برای آن در نظر می‌گیرید؟
پاسخ: عبرت انگیزی، کشش و جذابیت و گیرایی، منطقی بودن روند داستان، گزیده گویی، نثر ساده و قصه گونه

معنی آداب هنر فارسی ششم

بدان که قصّه خواندن و شنیدن، فایده‌ی بسیاری دارد:
پاسخ: آگاه باش که داستان(قصه)خواندن و شنیدن فایده‌های بسیاری دارد.

اوّل آنکه از احوال گذشتگان خبردار شود.
پاسخ: فایده‌ی اوّل این است که از تاریخ و سرگذشت پیشینیان آگاه می‌شود .

دویم آنکه چون عجایب بشنود، نظر او به قدرت الهی، گشاده گردد.
پاسخ: فایده‌ی دوم این است که وقتی انسان درباره شگفتی‌های جهان می‌خواند شناخت او نسبت به قدرت خداوند بیشتر می‌شود.

سیم، چون محنت و شدت گذشتگان شنود، داند که هیچ کس از بند محنت آزاد نبوده است، او را تسلی باشد.
پاسخ: فایده‌ی سوّم این است که وقتی داستان رنج و سختی‌هایی که گذشته گان کشیده اند را می‌فهمد به این نکته پی می‌برد که هیچ کس بدون رنج و درد نبوده و این سختی‌ها فقط برای او نیست در نتیجه موجب کم شدن غم و اندوه او می‌شود.

چهارم، چون زوال ملک و مال سلاطین گذشته شنود، دل از مال دنیا و دنیا بردارد و داند که با کس، وفا نکرده و نخواهد کرد.
پاسخ: فایده‌ی چهارم این است که وقتی اخبار نابودی و تباهی سرزمین و اموال پادشاهان گذشته را می‌شنود دیگر به مال دنیا دل نمی‌بنند چون می‌داند که دنیا و مال دنیا به هیچ کس وفادار نمانده و نخواهد ماند.

پنجم، عبرت بسیار و تجربه‌ی بی شمار او را حاصل شود.
پاسخ: فایده‌ی پنجم این است که پند فراوانی می‌گیرد و تجربه زیادی به دست می‌آورد.

و خدای تعالی با حضرت رسول (ص) می‌گوید: «ای محمّد، ما از قصّه های رسولان و خبر های پیغمبران بر تو می‌خوانیم؛ آنچه بدان، دل را ثابت گردانیم و فایده های کلی تو را حاصل گردد» (قرآن کریم، سوره‌ی هود، آیه‌ی 120).
پاسخ: خداوند بلند مرتبه به پیامبر(ص) می گوید«ای محمد ما داستان‌های پیامبران(قبل از تو) و اخبار پیغمبران را برای تو می‌خوانیم(روایت می‌کنیم) و از آنها سودهای بی‌اندازه به تو می‌رسد.

پس معلوم شد که در قصه های گذشتگان،فایده ای هست و خواننده و گوینده و شنونده را از آن فایده رسد. اگر پرسند که قصّه خوانی، چند نوع است، بگوی دو نوع: اول حکایت و دویم نظم خوانی.
پاسخ: پس مشخص شد که دانستن داستان‌های گذشتگان فایده‌هایی دارد که هم برای خواننده و هم گوینده و هم شنونده مفید است. اگر از تو پرسیدند که قصّه گویی چند نوع است؟ بگو دو نوع: اول داستان‌هایی که به صورت حکایت است دوم داستان‌هایی که در قالب شعر است.
اگر پرسند که آداب حکایت گویان چند است،
معنی: اگر از تو پرسیدند که قصّه گویان چه گونه حکایتی را بیان می‌کنند؟

بگوی: اول آمکه قصه ای که ادا خواهد کرد، باید که بر استاد خوانده باشد و با خود تکرار کرده باشد تا فرو نماند. دویم آنکه چست و چالاک به سخن در آید و خام نباشد.
پاسخ: بگو اول این که فرد قصّه‌ای را که می‌خواهد باز گو کند برای یک استاد بخواند و هچنین با خود تمرین کرده باشد تا در هنگام قصّه گویی چیزی را از یاد نبرد. دوم این که در فن سخن گفتن چابک و زرنگ باشد و بی‌تجربه نباشد.

سیم باید که داند که جاعت، لایق چه نوع سخن است، بیشتر، از آن گوید که مردم، راغب آن باشند.
چهارم، نثر را وقت وقت به نظم آراسته گرداند که بزرگان گفته اند: نظم در قصّه خوانی چون نمک است در دیگ؛ اگر کم باشد، طعام بی مزه و اگر بسیار گردد شور شود؛ پس اعتدال، نگاه باید داشت.
پاسخ: سوم این که باید بداند چه سخنی برای شنوندگان مناسب است و بیشتر در مورد مطالبی حرف بزند که مردن می‌‌پسندند، چهارم این که باید در زمان‌های مناسب در بین قصّه ساده خود از شعر نیز استفاده کند زیرا بزرگان گفته اند شعر در میان قصه خواندن مانند نمک زدن به غذا است اگر کم بزنی غذا بی‌مزه می‌شود و اگر زیاد بزنی غذا شور می‌شود پس باید میانه روی کرد.

پنجم، سخنان محال و گزاف نگوید که در چشم مردم، سبک شود.
پاسخ: پنجم این که سخنان غیر ممکن و بیهوده نگوید زیرا در چشم مردم، ارزش و شان خود را از دست می‌دهد.

اگر پرسند که آداب نظم خوانی چند است،
پاسخ: اگر بپرسند که آداب شعر خوانی چگونه است؟

بگوی: اول آنکه به آهنگ خواند.
پاسخ: بگو اول این که آهنگ و وزن شعر را درست رعایت کند.

دویم، سخن را در دل مردم بنشاند.
پاسخ: دوم این که شعر را طوری بخواند که در مردم تاثیر گذار باشد.

سیم، اگر بیتی مشکل پیش آید، شرح آن با حاضران بگوید.
پاسخ: سوم این که اگر در میان شعر بیتی بود که فهم آن برای دیگران مشکل بود آن بیت را توضیح بدهد.

چهارم، چنان نکند که مستمع، ملول گردد.
پاسخ: چهارم این که به شکلی سخن نگویید که شنوده خسته شود

پنجم، صاحب آن نظم را در اول یا آخر، یاد کند و فاتحه و تکبیر گوید.
پاسخ: پنجم در اول یا آخر شعر از نام شاعر آن شعر یاد کند و برای او فاتحه ای بخواند.

بخوان و حفظ کن صفحه 104 کتاب درسی

به گیتی، به از راستی، پیشه نیست

به گیتی، بِه از راستی، پیشه نیست ز کژیّ بَتَر، هیچ اندیشه نیست

معنی: در جهان هیچ کاری بهتر از راستی و درستی نیست و هیچ فکری از دروغ و ناراستی بدتر نیست.

سخن گفتن کژ ز بیچارگی است به بیچارگان بر، بباید گریست

معنی: دروغ گفتن نشانه‌ی بیچارگی است و برای بیچارگان باید گریه کرد.

هر آن کو که گردد به گردِ دروغ ستم کاره خوانیمش و بی فروغ

هرکسی که دروغ می‌گوید ظالم و بی‌خرد است.

همه راستی کن که از راستی نیاید به کار اندرون، کاستی

معنی: همیشه راست گو باش که از راست گویی هیچ وقت ضرری به انسان نمی‌رسد.

هر آن کس که با تو نگوید دُرُست چنان دان که او دشمنِ جانِ توست

معنی: هر کسی که به تو دروغ می‌گویید او را دشمن جان خود بدان

گشاده است بر ما، درِ راستی چه کوبیم خیره، درِ کاستی؟

معنی: در راست گویی و درست کاری برای ما باز است چرا با لجبازی باید به سمت دروغ گویی و بد کاری پیش برویم؟

مکن دوستی با دروغ آزمای همان نیز با مردِ ناپاک رای

معنی: با کسی که دروغ می‌گوید دوستی نکن همان گونه که با انسان‌های ناپاک دوستی نمی‌کنی

خوانش و فهم 105 فارسی ششم

خوانش و فهم 105 فارسی ششم

1-در مصراع به گیتی به از راستی پیشه نیست خوانش دو واژه به چگونه است؟
اولین «به» حرف است و آن را اینگونه می‌ خوانیم: بـ + ـه (ـِ)
دومین «به» صفت است (به معنای بهتر) و آن را اینگونه می ‌خوانیم: بـ + ـه (هـ)

2-بیت گشاده است بر ما در راستی چه کوبیم خیره در کاستی به چه مفهومی اشاره دارد؟
پاسخ: به مفهوم راستگویی و صداقت اشاره دارد

در این قسمت جواب سوالات فارسی ششم را قرار داده بودیم. پیشنهاد میشود از درس 17 فارسی ششم نیز دیدن فرمایید.

جهت مشاهده سوالات و گام به گام کتاب های خود؛ کافیست نام درس یا شماره صفحه آن را به همراه عبارت "همگام درس" در گوگل جست و جو کنید.

مطالب مرتبط

اینترنت شما در
همگام درس
همیار
۵۰%رایگان محاسبه میگردد
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

 • Sepehr :

  نخوندم🗿🤝

 • علی :

  سلام عالیه

 • یک استقلالی :

  عالی ممنون

 • هری پاتر :

  عالیییییییییی😍💓😜👍🏻

 • * :

  همه رو گفتید
  عالیه

 • صتی :

  هیچی نفهمیدم ولی مرصی😐🙂🤣👐

 • HANANEH :

  میشه لطفا معنی لغت های ایم درس را بنویسید

 • محمد :

  خیلی الی ممنونم ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐اینقدر ستاره هم کمه واسش

  • ناشناس :

   محمد جان شما عالی رو اینطوری می‌نویسن نه الی این یعنی الی’

   • :) :

    دمت گرم🤣

 • رویا تاجیک :

  بسیار عالی بود

 • AMINSHAHVERDI :

  اول سلام به همه
  این برنامه بهترینه یعنی عالیه
  دست و پای سازندشو میبوسم

 • سنا :

  سئوال ۵ درک مطلب:
  در قرآن کریم، سوره ی هود، آیه ی ۱۲۰ چه گفته شده؟
  گفته شده:(( ای محمد، ما از قصه های رسولان و خبر های پیغمبران بر تو می خوانیم؛ آنچه بدان، دل را ثابت گردانیم و فایده های کلی تو را حاصل گردد)).

  • HamGamDars :

   مرسی عزیزم

 • Parsa :

  خیلی این برنامتون نوبه نیلی تو درسام به من کمک کرد و میکنه، سازنده های برنامه همیار….. شمـــــــا خیــــــــــــــلی خوبیـــــن

 • HA§TI :

  سلام خسته نباشید.
  اگر میشه سازنده گرامی لغات و معنی شعر ها و درس رو بگذارید ممنون.

  متشکرم از این سایت خوبتون.♡

 • عالی :

  عالی

 • tahamnswry06@gmail.com :

  عععععععععععاااااااااااااااااااااااالللللللللللییییییی
  عالی عالی عالی عالی عالی عالی

 • mosiiyoshty@gmail.com :

  واقا عالی هست من ازش رازی هستم

 • سلام :

  عالی

 • امیر حسین عظیمی :

  عالی خیلی خوبه همه رو داره

 • فاطمه :

  خوبه عالیه

 • ستایش :

  سلام
  جواب سوال ۴ درک مطلب:
  هر دو در بستر یک داستان هستند و هر کدام را با یک نظم و آهنگی میخوانیم

  • HamGamDars :

   مرسی عزیزم

   • ستایش :

    خواهش میکنم

   • ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ :

    سلام خوبه عالیه

 • بدون ایمل :

  خوب بود اما کاش جواب آخری هم می دادی

 • کوثر :

  عالی بود کاشکی معنی کلمه هارو هم داشت

 • امیرحسین :

  مممون

 • امیرحسین :

  من سوال 4 را نمی دانم
  لطفاً جواب را بگذارید.
  Tenks

  • یه دوست :

   Tenks اونجوری نمی نویسند اینجوریه Thanks

 • ثنا :

  جواب سوال ۴ درک مطلب:
  در هر دو باید فهم آسان و پر فایده و پر معنا باشد و هر دو در قالب داستان هستند.

  • HamGamDars :

   مرسی ثنا جان

   • متین :

    مرسی 👏

 • بنیامین :

  خیلی خوب ممنون متشکرم

 • بنیامین :

  ممنون
  خیلی خوب متشکرم

  • Sofi :

   سلام،ممنون بابت برنامه ی خوبتون💗.
   ولی اگه میشه لطفا آرایه های ادبی شعر هارو هم بزارید و اینکه چندتا جمله دارن؛مرسییی.

 • بنیامین :

  ممنون

 • امیر علی :

  Good 👍

  • mohamad424852@gmail.com :

   👍👍GOOD

   • mohammadmi1388@gail.com :

    good

 • abolfazlmirshahi661@gmail.com :

  خیلی عالیه

  • محیا :

   معنی کلمات کجا هستند؟؟

   • لعیا :

    باید اپلیکیشن را نصب کنی

  • تانیا :

   جواب سوال ۴ درک مطلب:
   هر دو باید لحن مناسب داشته باشد.
   هر دو عبرت آموز و پند آموز هستند.
   باید جوری بیان شوند که قابل درک باشد.

  • الینا :

   درک مطلی صفحه ۱۰۳شماره۴ اینم میشه هر دو در بستر ای داستان هستن و هر یک را با نظم و اهنگی میخوانیم