گام به گام درس 1 فارسی هشتم

گام به گام درس 1 فارسی هشتم

جواب خود ارزیابی ها و فعالیت ها

گام به گام درس 1 فارسی هشتم

نام درس : پیش از اینها | موضوع : گام به گام درسی | پایه هشتم

جواب خود ارزیابی ها و فعالیت ها

گام به گام فارسی هشتم

گزارشدرس 1 :: پیش از اینها

» معنی شعر پیش از اینها

خودارزیابی صفحه 14 فارسی هشتم

خودازیابی هشتم

1- شاعر در مصراع «اینجا خانه خوب خداست» به چه نکته‌ای اشاره دارد؟
جواب به مسجد اشاره دارد

2- درک و دریافت خود را از مصراع «نام او نور و نشانش روشنی» بیان کنید.

جواب خدا همچنان که در قرآن آمده است «اللهُ نورُ سموات و الاَرض» نور است، راهنما و روشنی بخش زندگی بندگان است.

3- چه راه‌هایی برای شناخت خداوند هستی وجود دارد؟
جواب همه آفریده‌های خدا مانند طبیعت و… نشانه‌ای برای شناخت خداوند است. به گفته سعدی: برگ درختان سبز در نظر هوشیار / هر ورقش دفتری است معرفت کردگار

 

گفت‌وگو صفحه 15 فارسی هشتم

گفتگو هشتم

1- درباره زمینه فکری شعر «ستایش» گروه‌ها گفت‌وگو کنید.
جواب زمینه فکری شعر سعدی ستایش خداست و در آن صفت‌ها و عظمت خدا و همچنین معجزه بعضی از پیامبران ذکر شده است. این ابیات برگرفته از آیات قرآن است و زمینه فکری آن، همان فکر قرآنی است.

2- درباره ارتباط مفهوم آیه زیر با متن درس پس از تأمّل و تفکّر، گفت‌وگو کنید.
«ما از رگِ گردن به شما نزدیک‌تریم» (سوره «ق»، آیه16)

جواب خدا از همه چیز و همه کس به ما نزدیک‌تر است. در همه جا حضور دارد و همیشه با ماست

 

فعالیت‌های نوشتاری صفحه 15 فارسی هشتم

فعالیت‌های نوشتاری

1- از متن «ستایش» و «درس اوّل» واژه‌هایی بیابید که در آنها یکی از حروف «ذ، ز، ض، ظ» به کار رفته باشد.
جواب نماز، لحظه، ذهن، وضو

2- جدول زیر را کامل کنید. جواب 
فعالیت‌های نوشتاری صفحه 15 فارسی هشتم

3- ردیف و قافیه را در بیت هشتم و هجدهم شعر «پیش از اینها» مشخّص کنید.
جواب بیت 8: ردیف: نبود، نبود / قافیه: ما و زیبا
جواب بیت 18: ردیف: تازه کرد، تازه کرد / قافیه: دست و رویی، گفت‌وگویی

4- سعدی در بیت زیر، به کدام داستان‌های دینی اشاره دارد؟
گلستان کُند آتشی بر خلیل گروهی بر آتش بَرَد ز آب نیل
جواب به داستان در آتش افکندن حضرت ابراهیم (ع) توسط نمرود و غرق شدن فرعون در آب نیل به خواست خدا اشاره می‌کند.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.