گام به گام درس 1 عربی هشتم

گام به گام درس 1 عربی هشتم

جواب تمرینات درس اول عربی هشتم

گام به گام درس 1 عربی هشتم

نام درس : درس اول | موضوع : گام به گام | پایه هشتم

جواب تمرینات درس اول عربی هشتم

در قسمت زیر میتوانید گام به گام عربی هشتم برای درس اول را مشاهده نمایید.

جواب صفحه 2 عربی هشتم

جواب صفحه 2 عربی هشتم

1- سلام برشما ای دانش آموزان
2- به کلاس هشتم خوش آمدید
3- حال شما چطور است؟
4- سال تحصیلی جدید مبارک.
5- خدا را شکر، زیرا شما میتوانید عبارت‌های ساده را بفهمید.

 

تمرین عربی هشتم

سخنان حکیمانهٔ زیر را بخوانید سپس ترجمهٔ ناقص را کامل کنید.

1- اَلْعالِمُ بِلا عَمَلٍ کَالشَّجَرِ بِلا ثَمَرٍ.
دانشمندِ بدونِ عمل، مانندِ درختِ بدونِ میوه است.

2- مُجالَسَهُ الْعُلَماءِ عِبادَهٌ.
همنشینی با دانشمندان عبادت است.

3- رِضَا اللهِ فی رِضَا الْوالِدَینِ.
خشنودیِ خدا در خشنودیِ پدر و مادر است.

4- تَفَکُّرُ ساعَهٍ خَیرٌ مِنْ عِبادَهِ سَبعینَ سَنَهً.
ساعتی اندیشیدن، از عبادتِ هفتاد سال بهتر است.

5- اَلْمؤمِنُ قَلیلُ الْکَلامِ کَثیرُ الْعَمَلِ.
مؤمن، کم حرف و پُر کار است.

همیار

6- أَدَبُ الْمَرءِ خَیرٌ مِنْ ذَهّبِهِ.
ادبِ آدمی بهتر از طلای اوست.

 

جواب صفحه 4 عربی هشتم

تمرین عربی هشتم

سخنان حکیمانۀ زیر را بخوانید، سپس ترجمۀ درست را انتخاب کنید.

جواب صفحه 4 عربی هشتم

جواب صفحه 4 عربی هشتم

 

جواب صفحه 5 عربی هشتم

جواب صفحه 4 عربی هشتم

ترجمه کنید.

1- هذَا الشّاعِرُ، إیرانیٌّ.
این شاعر (مرد) ایرانی است.

2- هذِہِ الطَّبیبَهُ، ناجِحَهٌ.
این پزشک (زن) موفق است.

3- ذٰلِکَ اللّاعِبُ، فائِزٌ.
آن بازیکن (مرد) برنده است.

4- تِلْکَ الْکاتِبَهُ، عالِمَهٌ.
آن نویسنده (زن) داناست.

5- هذانِ الْبائِعانِ، شاکِرانِ.
این دو فروشنده (مرد) سپاسگزارند.

6- هاتانِ الْبِنتانِ، صابِرَتانِ.
این دو دختر بردبار هستند.

7- هؤلاءِ الْأَصدِقاءُ، واقِفونَ.
این دوستان (مرد) ایستاده‌اند.

8- أولئِکَ الْأُمَّهاتُ، جالِساتٌ.
آن مادران نشسته‌اند.

 

جواب صفحه 6 عربی هشتم

با توجّه به تصویر پاسخ کوتاه دهید.

جواب صفحه 6 عربی هشتم

جواب صفحه 7 عربی هشتم

جواب صفحه 7 عربی هشتم

زیر هر تصویر، تعداد آن را به عربی بنویسید.
(واحِد / اِثنانِ / ثلَاثَه / أرَبعََه / خَمسَه / سِتَّه / سَبعَه / ثَمانیَه / تِسعَه / عشََرهَ / أحَدَعَشََر / اِثناعَشَرَ)

جواب صفحه 7 عربی هشتم

 

جواب صفحه 8 عربی هشتم

جواب صفحه 8 عربی هشتم

ترجمۀ درست را انتخاب کنید.

1- أَنَا ما رَجَعْتُ إلَی بَیتی.
من به خانه‌ام باز نگشتم.

2- أَنتَ فَعَلْتَ واجِباتِکَ.
تو تکالیفت را انجام دادی.

3- أَنتِ غَسَلْتِ مَلابِسَکِ.
تو لباس‌هایت را شستی.

4- هوَ لَعِبَ مَعَ صَدیقِهِ.
او همراه دوستش بازی کرد.

5- هیَ طَرَقَتْ بابَ بَیتِها.
او درِ خانه‌اش را کوبید.

6- نَحنُ ذَهَبْنا إلَی صَفِّنا.
ما به کلاسمان رفتیم.

7- أَنتُم نَصَرْتُم أَصدِقاءَکُم.
شما دوستانتان را یاری کردید.

جواب صفحه 9 عربی هشتم

جواب صفحه 9 عربی هشتم

ترجمه کنید.
1- أَنتُنَّ کَتَبْتُنَّ دَرسَکُنَّ. شما درستان را نوشتید.
2- أَنتُما ذَکَرتُما صَدیقَکُما. شما دوستتان را یاد کردید.
3- هُمْ رَفَعوا أَیدیَهُم. آنها (آن مردان) دستشان را بالا بردند.
4- هُنَّ وَصَلْنَ إلی غُرفَتِهِنَّ. آنها (آن زنان) به اتاقشان رسیدند.
5- هُما قَرُبا مِنْ قَریَتِهِما. (آن دو مرد)، آنها به روستایشان نزدیک شدند.
6- هُما وَجَدَتا مِفتاحَهُما. آنها (آن دو زن) کلیدشان را یافتند.

عبارت‌های مرتبطِ دو ستون را با خطّی به هم وصل کنید.

عبارت‌های مرتبطِ دو ستون را با خطّی به هم وصل کنید.

عبارت‌های مرتبطِ دو ستون را با خطّی به هم وصل کنید.

جواب صفحه 10 عربی هشتم

جواب صفحه 10 عربی هشتم

جاهای خالی را با کلمۀ مناسبی از داخل پرانتز پر کنید. (أَسوَد / أَبیَض / أَحمَر/ أزَرقَ / أَخضَر/ أَصفَر)

جواب صفحه 10 عربی هشتم

 

جواب صفحه 10 عربی هشتم

نام روزهای هفته را به ترتیب در این برنامۀ هفتگی بنویسید. دو کلمه اضافه است.
(اَلْخَمیس / اَلسَّبْت / اَلجُْمُعَه / اَلاِثْنَین / اَلْأَربِعاء / اَلْأَحَد / اَلثُّلاثاء)

به ترتیب جدول از بالا به پایین

یوَمُ اَلسَّبْت

یوَمُ اَلْأَحَد

یوَمُ اَلاِثْنَین

یوَمُ اَلثُّلاثاء

یوَمُ اَلْأَربِعاء

 

جواب صفحه 11 عربی هشتم

جواب صفحه 11 عربی هشتم

نام هر فصل را بنویسید.

نام هر فصل را بنویسید.

به ترتیب تصاویر

اَلرَّبیع – اَلصَّیف – اَلْخَریف –  اَلشِّتاء

 

جواب صفحه 11 عربی هشتم

الف) کلمات مترادف و متضاد را معلوم کنید. = ، ≠

أُمّ = والِدَه بَیت = مَنزِل حَزِنَ ≠ فَرِحَ
ذَهَبَ ≠ رَجَعَ أَب = والدِ خَلْف = وَراء
عُدْوان = عَداوَه کَبیر ≠ صَغیر قَریب ≠ بَعید
جَمیل ≠ قَبیح بُستان = حَدیقَه أَمْسِ ≠ غَد

 

ب) کلمات متضاد را دو به دو کنار هم بنویسید.
قَلیل – بِدایَه – تَحْت – غالیَه – کَثیر – فَوْق – آخِر – سوء – حُسْن – یَمین – أوَّل – رَخیصَه – حارّ – یَسار – بارِد – نِهایَه
جواب : قَلیل ≠ کَثیر – بِدایَه ≠ نِهایَه – تَحْت ≠ فَوْق – غالیَه ≠ رَخیصَه – آخِر ≠ أوَّل – سوء ≠ حُسْن – یَمین ≠ یَسار – حارّ ≠ بارِد

جواب صفحه 12 عربی هشتم

جواب صفحه 12 عربی هشتم

1- مَصنَع – مَکتَبَه – مَدرَسَه – مَلَک
کارخانه – کتابخانه – مدرسه – فرمانروایی کرد
2- شَعَرْنَ – لاعِبونَ – فاعِلینَ – مُدَرِّسات
احساس کردند – بازیکن – انجام دهندگان – معلم‌ها
3- رَحِمَ – خافَ – وَراءَ – نَصَرَ
رحم کرد – ترسید – پشت – یاری کرد
4- رَجُلانِ – حَدائِق – أَشجار – فَواکِه
مردان (دو مرد) – باغ‌ها – درختان – میوه‌ها
5- هَرَبَ – هٰذا – ذٰلِکَ – هٰذِہِ
فرار کرد – این – آن – این
6- أَنا – وَردَه – أَنتَ – هُمْ
من – گل – تو – آنها
7- صورَه – لِماذا – کَیفَ – مَنْ
عکس – برای چه – چگونه – چه کسی
8- وَقَعَ – قَذَفَ – رُبَّ – سَلِمَ
افتاد – انداخت – چه بسا – سالم ماند

جواب صفحه 12 عربی هشتم

جواب صفحه 12 عربی هشتم

 

جواب صفحه 13 عربی هشتم

جواب صفحه 13 عربی هشتم

ترجمۀ این کلمات را در جدول بنویسید.
1- ثَمانیَه = هشت   2- شَهْر = ماه   3- وَصَلَ = رسید   4- أُسبوع = هفته   5- أَسْرار = رازها   6- لَیْتَ = کاش   7- ما ذَهَبْنا = نرفتیم   8- طَریق = راه   9- وَحْدَه = تنهایی   10- شَبَکَه = تور   11- نار = آتش   12- کُلّ = همه   13- مَدینَه = شهر   14- ما أَکَلْنا = نخوردیم   15- نَجْم = ستاره   16- صَفّ = کلاس   17- سَفینَه = کشتی   18- -سَمَکَه = ماهی   19- أَحمَر = سرخ   20= مُساعَدَه = کمک   21- کانَ = بود   22- عِنْد = نزد   23- باب = در   24- صَیْف = تابستان   25- وَجَع = درد   26- رَأَیْتُ = دیدم

 

 

جواب صفحه 14 عربی هشتم

جواب صفحه 14 عربی هشتم

این کلمات را در جای مناسبی از جدول بنویسید.
(حَقائِب / یَومانِ / واقِفینَ / أَحیاء / حَرَمَینِ / مؤمِنات / فائِزونَ / ناجِحات)

مثنّی جمع مذکّر سالم جمع مؤنّث سالم جمع مکسّر
یَومانِ واقِفینَ مؤمِنات أَحیاء
حَرَمَینِ فائِزونَ ناجِحات حَقائِب

 

 

دیدگاه : 56

 • علی :

  خیلی خوبه

 • محمد قاسمی رضا :

  عالی ممنونم انشالله فرصتی باشه جبران کنیم🤩🤩

  • HamGamDars :

   مرسی عزیزم

   • سهیل :

    دست شما درد نکنه فقط اینا درست نوشته شده؟؟
    جواب هاش

   • HamGamDars :

    بله عزیز
    خوبی انلاین بودن این برنامه به اینه که اگه اشتباه باشه میشه تغییرش داد و دانش آموزان توی این مورد کمک میکنن
    چون همه فقط برای کپی کردن توی کتابشون نمیان که

   • وحید محمودی :

    عالیییی

 • ناشناس :

  عالی

  • محمد :

   عالی خیلی ممنون از این برنامه

 • ح :

  عالی بود ممنون میگم من تازه این برنامه ریختم میگم درس هایی دیگه چی؟

  • HamGamDars :

   به مرور اضافه میشه
   برنامه چون آنلاین هست نیاز به بروز رسانی ندارد و کتاب های دیگه به اون در آینده اضافه خواهند شد

 • ناشناس :

  چرا ریاضی نداره

 • محدثه مولایی :

  چرا ریاضی نداره

 • سارا :

  درس سوم کجاست ؟؟

  • HamGamDars :

   هر هفته یک درس اضافه خواهد شد!

 • ناشناس :

  درس ۲ با جواب

  • نگین :

   سلام

 • متین :

  سلام میشه عربی بقیه درسها رو هم بزارین

  • HamGamDars :

   به زودی کامل میکنیم عزیز

 • ناشناس :

  عالی ممنون اززحماتتون

 • فاطی :

  میشه درس سوم و چهارم عربی رو بزارین

  • HamGamDars :

   سلام حتما طی این هفته قرار میگیره

 • ناشناس :

  عالی بودن

 • anarashdy45@gmail.com :

  عالی بودن مرسی میشه ترجمه درس اول ر بزاری؟

  • HamGamDars :

   سلام
   ترجمه شده دیگه!

 • ناشناس :

  میشه لطفاً نگارش و ریاضی رو بزارید

 • ناشناس :

  خیلی عالیه☺

 • ناشناس :

  خیلی عالیه☺

 • ناشناس :

  دمتون گرم

 • ناشناس :

  هر سایتی میرفتم ناقص بود …واقعا این سایت بهترین سایت بود …..ممنونم از سایت خوبتون

  • HamGamDars :

   خواهش عزیزم

 • سامیار :

  عالی

 • اتنا :

  ببخشید چرا عربی بعضی درس هارو نداره

  • HamGamDars :

   تا درس سوم قرار گرفته
   به زودی تمام دروس پایه هشتم تا نیم سال اول قرار میدیم

 • H :

  چطوری میشه این فایل شمارو سیو کرد ؟

  • HamGamDars :

   اسکرین شات باید بگیرید

 • بنیامین :

  نرم افزار همگام درس هم هست

  عالی

  • HamGamDars :

   اسم برناممون همیار هست 😘

 • ناشناس :

  خیلی عالیه
  واقعا معرکه هست من همیشه دنبال همچین چیزی بودم اصلا پیدا نمی‌کردم یا یک صفحه اش نبود یا معنی هاش نصفه نیمه بود ولی این هم کامل بود هم چیزی از قلم نداخته بود من که واقعا راضی بودم👌👌👌👌👌👌👌👌👌👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏

 • ناشناس :

  خیلی عالی بود ممنون 🌹🌹🌹

 • محمد :

  عالی بود تا به حال چیزی به اینطور ندیده بودم.

 • پارسا :

  عالی ممنون

 • Ayda :

  واقعا عالی بود اینطوری بهتر متوجه میشم نمیدونم چرا واقعا😅

 • دینا :

  چرا همه درس ها توش نیس خواهشا رسیدگی کنین هرچه سریع تر همه ی درس هارو قرار بدین ممنون

 • Avin :

  مرسی از برنامه خوبتون واقعا عالی بود
  ❤❤

 • رهام :

  چرا نمیشه دانلود کردن

 • Abolfazl :

  عالیه حتما دانلود کنید👍👍👍👍👌👌👌

 • علی :

  دمت گرم اگه نبودی رد میشدم خیلی مردی ایشالله هرچی میخای خدا بهت بده

 • ایمان :

  واقعا خیلی عالی هست من که راضی بودم
  ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐

 • ابوالفضل :

  دمتون گرم عالی ترین هستین خیلی دمتون گرم

 • ابوالفضل :

  دمتون گرم عالی ترین هستین خیلی دمتون گرم ممنون از شما

 • ابوالفضل :

  فقط یک چیزی هرچی گشتم ترجمه این درسو پیدا نکردم!؟

  • HamGamDars :

   کدوم صفحه نبود؟

 • ابوالفضل :

  اها پیدا کردم ترجمرو😅😅

 • محمد محراب :

  عالیه حتی پولی هم نیست

 • یونس :

  عالی

 • باران :

  خیلی عالیه
  😙😙😙😙😙😙

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *