گام به گام درس 1 عربی هشتم

گام به گام درس 1 عربی هشتم

جواب تمرینات درس اول عربی هشتم

گام به گام درس 1 عربی هشتم

نام درس : درس اول | موضوع : گام به گام | پایه هشتم

⭕ جواب و ترجمه درس اول عربی هشتم

در قسمت زیر میتوانید گام به گام عربی هشتم برای درس اول را مشاهده نمایید. گام به گام عربی هشتم درس اول / ترجمه و جواب صفحه های ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ و ۱۶ و ۱۷ و ۱۸ و ۱۹ و ۲۰ و ۲۱ پاسخ تمرینات درس ۱ عربی هشتم

گام به گام عربی هشتم درس اول /

ترجمه صفحه 12 عربی هشتم

جواب صفحه 12 عربی هشتم

اَلسَّلامُ عَلَیْکُمْ أَیُّهَا الطُّلّابُ؛
معنی: سلام بر شما ای دانش آموزان

أَهْلاً وَ سَهْلاً بِکُم فِی الصَّفِّ الثّامِنِ؛
معنی: به کلاس هشتم خوش آمدید

کَیْفَ حالُکُمْ؟
معنی: حال شما چطور است؟ (چطورید؟)

اَلسَّنَهُ الدِّراسیَّهُ الْجَدیدَهُ مُبارَکَهٌ.
معنی: سال تحصیلی جدید مبارک.

اَلْحَمْدُ لِلّهِ لَِأنَّکُم قادِرونَ عَلَی فَهْمِ الْعِباراتِ الْبَسیطَهِ.
معنی: خدا را شکر، زیرا شما می توانید عبارت های ساده را بفهمید.

ترجمه درس ۱ صفحه ۱۲ عربی هشتم

⭕ جواب صفحه 13 عربی هشتم

جواب تمرینات درس اول عربی هشتم

🔶 تمرین اول

📘 ترجمه کنید

1- هٰذَا الشُّرطیُّ، إیرانیٌّ.
ترجمه: این پلیس ایرانی است.

2- هٰذِہِ الْحَلْوانیَّهُ، ماهِرَهٌ.
ترجمه: این شیرینی پزی ماهر است.

3- ذٰلِکَ الطَّبّاخُ، نَظیفٌ.
ترجمه: آن آشپز تمیز است.

4- تِلْکَ الْحافِلَهُ، کَبیرَهٌ.
ترجمه: آن اتوبوس بزرگ است.

5- هٰذانِ الْمُوَظَّفانِ، صادِقانِ.
ترجمه: این دو کارمند صادق هستند.

6- هاتانِ الْمُمَرِّضَتانِ، صابِرَتانِ.
ترجمه: این دو پرستار صبور هستند.

7- هٰؤلُاءِ الزُّمَلاءُ، واقِفونَ.
ترجمه: این همکاران ایستاده اند.

8- أولئِکَ الْأُمَّهاتُ، جالِساتٌ.
ترجمه: آن مادران ، نشسته اند.

ممکن است بخشی از ترجمه بالا درست نباشد ؛ لطفا در بخش نظرات درست بودن یا نبودن آن را در بخش نظرات ارسال کنید.

🔶 تمرین دوم 

📘با توجه به تصویر پاسخ کوتاه دهید.

جواب صفحه 14 عربی هشتم جواب صفحه 14 عربی هشتم

جواب صفحه 14 عربی هشتم

🔶 تمرین سوم

📘 زیر هر تصویر، تعداد آن را به عربی بنویسید.

واحِد / اِثنانِ / ثلَاثَه / أرَبعََه / خَمسَه / سِتَّه / سَبعَه / ثَمانیَه / تِسعَه / عشََرهَ / أحَدَعَشََر / اِثناعَشَرَ

جواب صفحه 14 عربی هشتمثَمانیَه جُنودٍ

جواب صفحه 14 عربی هشتمخَمسَه شُهَداء

جواب صفحه 14 عربی هشتمأحَدَعَشََر لاعِبینَ

جواب صفحه 14 عربی هشتمتِسعَه أَلوان

جواب صفحه 14 عربی هشتماِثناعشَر شَهرْاً

جواب صفحه 14 عربی هشتمسَبعَه کُتُبٍ

جواب صفحه 15 عربی هشتم

🔶 تمرین چهارم

ترجمه کنید.

ترجمه کنید.

1- أَنتُما ذَکَرتُما صَدیقَکُما.
ترجمه: شما به دوست خود اشاره کردید.

2- هُمْ لَعِبوا کُرَهَ الْقَدَمِ.
ترجمه: آنها فوتبال بازی می کردند.

3- أَنتُنَّ کَتَبْتُنَّ رَسائِلَ.
ترجمه: شم نامه نوشتید.

4- هُما نَجَحا فِی امْتِحانِهِما.
ترجمه: آنها در امتحانات خود قبول شدند.

5- هُنَّ وَصَلْنَ إلی المَْوقفِ.
ترجمه: آنها (آن زنان) به ایستگاه رسیدند.

6- هُما وَجَدَتا مِفتاحَهُما.
ترجمه: آنها (آن دو زن) کلیدشان را یافتند.

7- أَنَا طَبَخْتُ رُزّاً لَذیذاً.
ترجمه: من برنج خوشمزه پختم.

جواب صفحه 16 عربی هشتم

🔶 تمرین پنجم

📘 عبارت های مرتبطِ دو ستون را با خطّی به هم وصل کنید.

جواب صفحه 16 عربی هشتم

جواب صفحه 17 عربی هشتم

🔶 تمرین ششم (سادس)

📘 جاهای خالی را با کلمۀ مناسبی از داخل پرانتز پر کنید. (أَسوَد / أَبیَض / أَحمَر/ أزَرقَ / أَخضَر/ أَصفَر)

جواب صفحه 10 عربی هشتم

جواب صفحه 18 عربی هشتم

🔶 تمرین هفتم (سابع)

📘 نام روزهای هفته را به ترتیب در این برنامۀ هفتگی بنویسید. دو کلمه اضافه است.
(اَلْخَمیس / اَلسَّبْت / اَلجُْمُعَه / اَلاِثْنَین / اَلْأَربِعاء / اَلْأَحَد / اَلثُّلاثاء)

یوَمُ اَلسَّبْتالْعَرَبیَّهُالرّیاضَهُالْفارِسیَّهُ
یوَمُ اَلْأَحَدالرّیاضیاتُالْعُلومُ الاِجتمِاعیَّهُالْعُلومُ التَّجْریبیَّهُالتَّربیَهُ الدّینیَّهُ
یوَمُ اَلاِثْنَینالْعُلومُ الاِجتمِاعیَّهُتَعلیمُ الْقُرآنِالتَّفَکُّرُ وَ أُسلوبُ الْحَیاهِ
یوَمُ اَلثُّلاثاءالْعُلومُ التَّجْریبیَّهُالرّیاضیاتُالْعَمَلُ وَ التِّقْنیَّهُ
یوَمُ اَلْأَربِعاءالْإنجِلیزیَّهُالْإِملاءُالْإِنشاءُالثَّقافَهُ وَ الْفَنّ

جواب به ترتیب از بالا: یوَمُ اَلسَّبْت /  یوَمُ اَلْأَحَد / یوَمُ اَلاِثْنَین / یوَمُ اَلثُّلاثاء / یوَمُ اَلْأَربِعاء

🔶 تمرین هشتم

📘 نام هر فصل را بنویسید.

جواب صفحه 18 عربی هشتم

به ترتیب تصاویر : اَلرَّبیع – اَلصَّیف – اَلْخَریف –  اَلشِّتاء

جواب صفحه 19 عربی هشتم

🔶 تمرین نهم _ تاسع

📘 الف) کلمات مترادف و متضاد را معلوم کنید. =✅  ، ≠❌

أُمّ ✅ والِدَهبَیت ✅ مَنزِلحَزِنَ ❌ فَرِحَ
ذَهَبَ ❌ رَجَعَأَب ✅ والدِخَلْف ✅ وَراء
عُدْوان ✅ عَداوَهکَبیر ❌ صَغیرقَریب ❌ بَعید
جَمیل ❌ قَبیحبُستان ✅ حَدیقَهأَمْسِ ❌ غَد

📘 ب) کلمات متضاد را دو به دو کنار هم بنویسید.
قَلیل – بِدایَه – تَحْت – غالیَه – کَثیر – فَوْق – آخِر – سوء – حُسْن – یَمین – أوَّل – رَخیصَه – حارّ – یَسار – بارِد – نِهایَه
جواب: قَلیل ≠ کَثیر
– بِدایَه ≠ نِهایَه
– تَحْت ≠ فَوْق
– غالیَه ≠ رَخیصَه
– آخِر ≠ أوَّل
– سوء ≠ حُسْن
– یَمین ≠ یَسار
– حارّ ≠ بارِد

🔶 تمرین دهم _ عاشر

📘 کدام کلمه از نظر معنایی یا دستوری با بقیه کلمات نا هماهنگ است؟

1- مَصنَع – مَکتَبَه – مَدرَسَه – مَلَک
کارخانه – کتابخانه – مدرسه – فرمانروایی کرد

2- شَعَرْنَ – لاعِبونَ – فاعِلینَ – مُدَرِّسات
احساس کردند – بازیکن – انجام دهندگان – معلم‌ها

3- رَحِمَ – خافَ – وَراءَ – نَصَرَ
رحم کرد – ترسید – پشت – یاری کرد

4- رَجُلانِ – حَدائِق – أَشجار – فَواکِه
مردان (دو مرد) – باغ‌ها – درختان – میوه‌ها

5- هَرَبَ – هٰذا – ذٰلِکَ – هٰذِہِ
فرار کرد – این – آن – این

6- أَنا – وَردَه – أَنتَ – هُمْ
من – گل – تو – آنها

7- صورَه – لِماذا – کَیفَ – مَنْ
عکس – برای چه – چگونه – چه کسی

8- وَقَعَ – قَذَفَ – رُبَّ – سَلِمَ
افتاد – انداخت – چه بسا – سالم ماند

جواب صفحه 20 عربی هشتم

🔶 تمرین یازدهم _ الحادی عشر

📘گزینه مناسب را انتخاب کنید.

جواب صفحه 12 عربی هشتم

🔶 تمرین دوازدهم _ الثّانَی عشر

📘 این کلمات را در جای مناسبی از جدول بنویسید.
(حَقائِب / یَومانِ / واقِفینَ / أَحیاء / حَرَمَینِ / مؤمِنات / فائِزونَ / ناجِحات)

مثنّیجمع مذکّر سالمجمع مؤنّث سالمجمع مکسّر
یَومانِواقِفینَمؤمِناتأَحیاء
حَرَمَینِفائِزونَناجِحاتحَقائِب

 

ترجمه صفحه 21 عربی هشتم

🔶 تمرین سیزدهم _ الثّالِثَ عشر

📘ترجمه این کلمات را در جدول بنویسید.

1- ثَمانیَه = هشت
2- شَهْر = ماه
3- وَصَلَ = رسید
4- أُسبوع = هفته
5- أَسْرار = رازها
6- لَیْتَ = کاش
7– ما ذَهَبْنا = نرفتیم
8- طَریق = راه
9- وَحْدَه = تنهایی
10- شَبَکَه = تور
11- نار = آتش
12- کُلّ = همه
13- مَدینَه = شهر
14- ما أَکَلْنا = نخوردیم
15- نَجْم = ستاره
16- صَفّ = کلاس
17- سَفینَه = کشتی
18- سَمَکَه = ماهی
19- أَحمَر = سرخ
20- مُساعَدَه = کمک
21- کانَ = بود
22- عِنْدَ = نزد
23- باب = در
24- صَیْف = تابستان
25- وَجَع = درد
26- رَأَیْتُ = دیدم

اینترنت شما در
همگام درس
همیار
۵۰%رایگان محاسبه میگردد

دیدگاه های تایید شده : 57 | در انتظار بررسی: 0

 • علی :

  خیلی خوبه

 • محمد قاسمی رضا :

  عالی ممنونم انشالله فرصتی باشه جبران کنیم🤩🤩

  • HamGamDars :

   مرسی عزیزم

   • سهیل :

    دست شما درد نکنه فقط اینا درست نوشته شده؟؟
    جواب هاش

   • HamGamDars :

    بله عزیز
    خوبی انلاین بودن این برنامه به اینه که اگه اشتباه باشه میشه تغییرش داد و دانش آموزان توی این مورد کمک میکنن
    چون همه فقط برای کپی کردن توی کتابشون نمیان که

   • وحید محمودی :

    عالیییی

 • ناشناس :

  عالی

  • محمد :

   عالی خیلی ممنون از این برنامه

 • ح :

  عالی بود ممنون میگم من تازه این برنامه ریختم میگم درس هایی دیگه چی؟

  • HamGamDars :

   به مرور اضافه میشه
   برنامه چون آنلاین هست نیاز به بروز رسانی ندارد و کتاب های دیگه به اون در آینده اضافه خواهند شد

 • ناشناس :

  چرا ریاضی نداره

 • محدثه مولایی :

  چرا ریاضی نداره

 • سارا :

  درس سوم کجاست ؟؟

  • HamGamDars :

   هر هفته یک درس اضافه خواهد شد!

 • ناشناس :

  درس ۲ با جواب

  • نگین :

   سلام

 • متین :

  سلام میشه عربی بقیه درسها رو هم بزارین

  • HamGamDars :

   به زودی کامل میکنیم عزیز

 • ناشناس :

  عالی ممنون اززحماتتون

 • فاطی :

  میشه درس سوم و چهارم عربی رو بزارین

  • HamGamDars :

   سلام حتما طی این هفته قرار میگیره

 • ناشناس :

  عالی بودن

 • anarashdy45@gmail.com :

  عالی بودن مرسی میشه ترجمه درس اول ر بزاری؟

  • HamGamDars :

   سلام
   ترجمه شده دیگه!

 • ناشناس :

  میشه لطفاً نگارش و ریاضی رو بزارید

 • ناشناس :

  خیلی عالیه☺

 • ناشناس :

  خیلی عالیه☺

 • ناشناس :

  دمتون گرم

 • ناشناس :

  هر سایتی میرفتم ناقص بود …واقعا این سایت بهترین سایت بود …..ممنونم از سایت خوبتون

  • HamGamDars :

   خواهش عزیزم

 • سامیار :

  عالی

 • اتنا :

  ببخشید چرا عربی بعضی درس هارو نداره

  • HamGamDars :

   تا درس سوم قرار گرفته
   به زودی تمام دروس پایه هشتم تا نیم سال اول قرار میدیم

 • H :

  چطوری میشه این فایل شمارو سیو کرد ؟

  • HamGamDars :

   اسکرین شات باید بگیرید

 • بنیامین :

  نرم افزار همگام درس هم هست

  عالی

  • HamGamDars :

   اسم برناممون همیار هست 😘

 • ناشناس :

  خیلی عالیه
  واقعا معرکه هست من همیشه دنبال همچین چیزی بودم اصلا پیدا نمی‌کردم یا یک صفحه اش نبود یا معنی هاش نصفه نیمه بود ولی این هم کامل بود هم چیزی از قلم نداخته بود من که واقعا راضی بودم👌👌👌👌👌👌👌👌👌👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏

 • ناشناس :

  خیلی عالی بود ممنون 🌹🌹🌹

 • محمد :

  عالی بود تا به حال چیزی به اینطور ندیده بودم.

 • پارسا :

  عالی ممنون

 • Ayda :

  واقعا عالی بود اینطوری بهتر متوجه میشم نمیدونم چرا واقعا😅

 • دینا :

  چرا همه درس ها توش نیس خواهشا رسیدگی کنین هرچه سریع تر همه ی درس هارو قرار بدین ممنون

 • Avin :

  مرسی از برنامه خوبتون واقعا عالی بود
  ❤❤

 • رهام :

  چرا نمیشه دانلود کردن

 • Abolfazl :

  عالیه حتما دانلود کنید👍👍👍👍👌👌👌

 • علی :

  دمت گرم اگه نبودی رد میشدم خیلی مردی ایشالله هرچی میخای خدا بهت بده

 • ایمان :

  واقعا خیلی عالی هست من که راضی بودم
  ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐

 • ابوالفضل :

  دمتون گرم عالی ترین هستین خیلی دمتون گرم

 • ابوالفضل :

  دمتون گرم عالی ترین هستین خیلی دمتون گرم ممنون از شما

 • ابوالفضل :

  فقط یک چیزی هرچی گشتم ترجمه این درسو پیدا نکردم!؟

  • HamGamDars :

   کدوم صفحه نبود؟

 • ابوالفضل :

  اها پیدا کردم ترجمرو😅😅

 • محمد محراب :

  عالیه حتی پولی هم نیست

 • یونس :

  عالی

 • باران :

  خیلی عالیه
  😙😙😙😙😙😙

 • احمد :

  خداروشکر خدا خیرتون بده ممنونم🌹

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.