گام به گام درس چهارم زبان انگلیسی هفتم

گام به گام درس چهارم زبان انگلیسی هفتم

جواب درس 4 زبان انگلیسی هفتم

گام به گام درس چهارم زبان انگلیسی هفتم

نام درس : درس چهارم | موضوع : گام به گام | پایه هفتم

جواب درس 4 زبان انگلیسی هفتم

جواب زبان انگلیسی هفتم

گزارشدرس چهارم :: خانواده من

معنی صفحه 22 انگلیسی هفتم

معنی صفحه 16 انگلیسی هفتم

Student 1: Nice picture! Is that your father?

دانشجو 1: تصویر خوبی! پدرته؟

Student 2: Yes, he is.

دانشجو 2: بله ، او هست.

Student 1: How old is he?

دانش آموز 1: چند سال دارد؟

Student 2: 38.

 دانشجو 2: 38

Student 1: What’s his job?

 دانشجو 1: شغل او چیست؟

Student 2: He’s a mechanic.

 دانشجو 2: او یک مکانیک است.

Student 1: And your mother?

دانش آموز 1: و مادر شما؟

Student 2: She’s 35. She is a housewife.

دانشجو 2: او 35 ساله است. او یک خانه دار است.

 

معنی صفحه 23 انگلیسی هفتم

معنی صفحه 23 انگلیسی هفتم

How old is your father?

How old is your mother?

How old is your brother?

How old is your sister?

How old is your uncle?

How old is your aunt?

پدرت چند ساله است؟

مادرت چند ساله است؟

برادرت چند ساله است؟

خواهرت چند سالشه؟

دایی چند ساله است؟

عمه شما چند ساله است؟

He’s 38 (years old).

She’s 35 (years old).

He’s 14 (years old).

She’s 8 (years old).

He’s 45 (years old).

She’s 30 (years old).

 

او 38 ساله است

او 35 ساله است

او 14 ساله است

او 8 ساله است.

او 45 ساله است.

او 30 ساله است

 

معنی صفحه 23 انگلیسی هفتم (2)

معنی صفحه 23 انگلیسی هفتم (2)

What is your father’s job?

What is your mother’s job?

What is his uncle’s job?

What is her aunt’s job?

What is his job?

What is her job?

شغل پدر شما چیست؟
شغل مادرت چیست؟
شغل عمویش چیست؟
شغل عمه اش چیست؟
شغلش چیه؟
شغلش چیه؟

معنی صفحه 24 انگلیسی هفتم

Listen to the school secretary and a student talking. He’s completing a school form for the student.

به صحبت های دبیر مدرسه و دانش آموز گوش دهید. او در حال تکمیل یک فرم برای دانش آموز مدرسه است.

School Secretary: What’s your father’s name?

دبیر مدرسه: نام پدر شما چیست؟

Student: Goodarz Safari.

دانشجو: گودرز صفری.

School Secretary: How do you spell his first name?

دبیر مدرسه: چگونه اسم کوچک او را هجی می کنید؟

Student: That’s G-O-O-D-A-R-Z.

دانشجو: این G-O-O-D-A-R-Z است.

School Secretary: Thank you.

دبیر مدرسه: متشکرم

Say your father’s name and spell it.

نام پدر و پدر خود را بگویید

حل تمرینات صفحه 26 انگلیسی هفتم

حل تمرینات صفحه 26 انگلیسی هفتم 

 

حل تمرینات صفحه 26 انگلیسی هفتم 

50 ahmad’s fatherbardia
44mohammad’s fatherarash
43alireza’s fathermohsen

 

جواب صفحه 26 زبان هفتم

you can say your age. شما میتوانید سن خود را بگویید؟

I am …………………………………… .

b) you can ask your friend’s age. می توانید از دوستان خود سن بپرسید.

How ………old are you?……

c) you can say the month of your birth.  می توانید ماه تولد خود را بگویید.

My birthday is ……in azar……… .

d) you can ask the month of your friend’s birth.

When’s …………………your birthday……………………… ?

a) you can introduce your family members.

My ……fathers…………’s name is ………ali……… .

b) you can say their jobs.

My …………father……… is a ……police……… .

جواب صفحه 27 زبان هفتم

جواب صفحه 27 زبان هفتم

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *