جواب فعالیت های درس هشتم دفاعی نهم

گام به گام درس هشتم دفاعی نهم

جواب فعالیت های دفاعی نهم درس 8

گام به گام درس هشتم دفاعی نهم

نام درس : نظام جمع و شیوه های رزم انفرادی | موضوع : گام به گام | پایه نهم

جواب فعالیت های دفاعی نهم درس 8

گام به گام دفاعی نهم / درس هشتم:: نظام جمع و شیوه های رزم انفرادی

 

فعالیت (1) صفحه 72 دفاعی نهم:

در کارهای اجتماعی و زندگی فردی، »نظم« نقش عمده و تعیین‌ کننده‌ای دارد. خداوند بزرگ وجود نظم در نظام آفرینش را مسئله مهمی به حساب آورده و در جای جای قرآن کریم مردم را به تفکر در نظم نظام آفرینش دعوت کرده است تا از این راه، به وجود خداوند متعال پی ببرند.
امیرالمومنین علی (ع) در آخرین وصیّت نامه خویش، بیش از هر چیز مردم را به رعایت نظم در کارها سفارش کرده اند.
با مشورت معلم و همکلاسی ‌هایتان موارد ی از توجه و سفارش به نظم را در آیات قرآن و کلام امیرالمومنین علی (ع) پیدا کنید و همینجا بنویسید.
1ــ توجه به نظم در آیات قرآن:

پاسخ: -برای مثال در آیه شریفه »إنا کل شیء خلقناه بقدر « به معنای ما هر چیزی را به اندازه آفریدیم ،خداوند سبحان به نظم در آفرینش اشاره دارد.

سفارش به نظم در کلام امیرالمومنین علی:

پاسخ: امام علی (ع) میفرمایند: شما را (ای حسن و حسین) و همه خانواده و فرزاندم و هر کس را که نوشته من به او میرسد، به تقوای الهی و نظم در کارهایتان سفارش می کنم.

ارسالی امیر علی

نظم در تکوین،نظم در تشریع،نظم در روایات
سفارش به نظم در کلام امیر المومنین علی علیه السلام:سفارش نظم به فرزندانشان در پایان عمر:شما را به تقوای الهی و نظر در کارهایتان توصیه میکنم.

 

فعالیت (2) صفحه 78 دفاعی نهم:

با همراهی معلم درباره حالت دیگری از نظام جمع که در شکل نشان داده شده است، تحقیق کنید.
1ــ زیاد کردن فاصله به اندازه یک آرنج:
پاسخ: در این نظامجمع فقط افراد با فرد کنار دست خود به اندازه یک آرنج فاصله دارند.

2ــ زیاد کردن فاصله به اندازه یک دست:
پاسخ: در این حالت هرفرد با فرد کناری خود به اندازه یک دست فاصله دارد.

3ــ زیاد کردن فاصله به اندازه دو دست:
پاسخ: در این حالت نفر وسط به اندازه دودست با نفر راست و چپ خود فاصله دارد.

فعالیت (3) صفحه 79 دفاعی نهم

دانش‌آموزان با سازماندهی منظم، این بخش از فعالیت را در محوطه مدرسه به صورت عملی و با همراهی معلم درس آمادگی دفاعی انجام می‌دهند.
1ــ اجرای فرمانهای حرکات نظام جمع با شمارش
برای اجرای فرمانهای حرکات نظام جمع با شمارش پس از ادای فرمان حرکت نظام جمع، فرمانده فرمان می‌دهد. بشمار »یک« کلیه نفرات ضمن اجرای جزء یکم با صدای بلند شمارش را تکرار می‌‌کنند. با فرمان بشمار دو همه نفرات مجدداً ضمن اجرای جزء دوم فرمان شمارش را تکرار می‌کنند، مثلاً »فرمان« به راست راست با شمارش. فرمانده فرمان می‌دهد، به راست راست. با شمارش بشمار یک کلیه نفرات ضمن گردش روی پاشنه پای راست و پنجه های پای چپ به کمک چرخش سریع شانه به اندازه 90درجه به سمت راست میچرخند (جزء یکم فرمان) و با صدای بلند و همزمان میگویند: »یک«. سپس فرمان داده میشود »بشمار دو«، همه نفرات پس از مکس کوتاهی بدون آنکه پای چپ را خم کنند، از کوتاه‌ترین راه آن را به پای راست می‌چسبانند (جزء دوم فرمان) و همزمان می گویند: »دو«.

2ــ اجرای فرمان‌های نظام جمع بدون شمارش
اگر بخواهیم حرکات نظام جمع بدون شمارش توسط افراد انجام شود، پس از ادای فرمان حرکت نظام جمع؛ تمامی نفرات بدون تکرار شماره حرکت را اجرا می‌کنند؛ برای مثال در فرمان به چپ چپ، فرمانده فرمان میدهد: »به چپ چپ« و کلیه نفرات جزء یکم و جزء دوم حرکت را بدون شمارش اجرا می‌کنند.
پاسخ: این فعالیت باید به صورت عملی و درحیاط مدرسه انجام گیرد.

فعالیت (4) صفحه 85 دفاعی نهم:

با مشورت معلم و سایر منابع تحقیقاتی، درباره شیوه‌های دیگر جهت‌یابی بحث کنید.
1ــ تنه بریده شده درختان
پاسخ: اگر تنه درخت بریده شده را نگاه کنیم هریک از دایره های تنه درخت نشان دهنده یک سال عمردرخت میباشد. درختی که به طور دائم آفتاب به تنه اش بتابد دایره های نشان دهنده عمرآن درخت ، در یک سمت به هم نزدیک ترشده و درسمت دیگر ازهم دور خواهند بود. سمتی که به همنزدیک ترند بیشتر شمال خواهد بود و سمتی که دایره هایش ازهم دور اند جنوب خواهد بود.

2ــ شاخه برگ درختان و لانه مورچه
پاسخ: مورچه ها خاک النه خودرا به سمت شرق می ریزند تا هنگام روز بعنوان سایه بانی برایشان عمل کند. روش شاخه و برگ درختان خیلی قابل اطمینان نیست در نیمکره شمالی زمین جهت رو به جنوب در معرض آفتاب بیشتری است و تابش خورشید رشد شاخه ها و برگ هارا زیاد میکند.

3ــ آب شدن برف در دامنه کوه
پاسخ: در نیمکره شمالی زمین جهت روبه جنوب در معرض آفتاب بیشتری است. پس بنابراین برف کمتری در دامنه کوه ها باقی می ماند.

4ــ قبرهای مسلمانان
پاسخ: مرده را طوری روی دست راست به سمت قبله می خوابانند. پس اگر شما طوری ایستاده باشید که نوشته های سنگ قبر را به درستی می خوانید سمت چپتان قبله است.

5  ــ محراب مساجد
پاسخ: .محراب مساجد به طرف قبله است. وقتی جهت قبله را بدانیم جهت های دیگر مشخص می شوند . در کشورما قبله به سمت جنوب غربی میباشد.

فعالیت (5) صفحه 86 دفاعی نهم:

1ــ با همراهی و نظارت معلم در حیاط مدرسه (فضایی که آفتاب‌گیر باشد)جهت‌یابی با شاخص و ساعت عقربه‌دار را به صورت عملی انجام دهید. همچنین جهت‌های اصلی و فرعی را مشخص کنید.
تذکر: از کار برد رنگ برای عالمتگذاری کف حیاط مدرسه خودداری کنید.
پاسخ: می توان این کار را به صورت عملی در حیاط مدرسه انجام داد.

2ــ با تحقیق و همراهی معلم خود به‌وسیله سوزن و آهنربا قطب نما بسازید و در حیاط مدرسه جهت‌یابی را تمرین کنید.
پاسخ: برای درست کردن قطبنما به یک سنجاق آهنی و یک لیوان آب نیاز داریم. سنجاق باید سبک باشد تا روی آب شناور بماند. می توان از یک کاغذ یابرگ درخت درزیر آن استفاده کرد تا سنجاق به زیر آب فرو نرود. چنانچه سنجاقی که به کار می بریم مغناطیسی باشد دراین حالت آنرا روی آب قرار می دهیم و سنجاق می چرخد و برای ما راستای شمال و جنوب را نشان می دهد.

 

 

فعالیت(6) صفحه 88 دفاعی نهم:

با مشورت معلم و استفاده از دیگر منابع، راههای دیگر جهت‌یابی در شب را توضیح دهید.
1ــ مجموعه ستاره بادبادکی
پاسخ: حدود هفت -هشت ستاره در آسمان وجود دارد که به شکل بادبادک یا علامت سوال می‌باشند. این ستارگان نیز از شرق به غرب حرکت می‌کنند، و در همه حال دنباله بادبادکى آنها به‌طرف جنوب است.

2ــ مجموعه ستارگان خوشه پروین
پاسخ: دسته‌اى (حدود ده تا پانزده) ستاره، به شکل خوشه انگور، در یک جا مجتمع هستند که به آن مجموعه خوشه‌ پروین می‌گویند. این ستارگان مانند خورشید از شرق به طرف غرب در حرکتند، ولى در همه حال دُمِ آن‌ها به طرف مشرق است.

3ــ هلال ماه
پاسخ: در این روش باید بدانیم در نیمه اول ماه قمری هستیم یا نیمه دوم. به همین منظور ابتدا دوسر هلال ماه را بایک خط فرضی به یکدیگر وصل می کنیم اگر شکلی شبیه حرف p شد نیمه اول، و سمت برجسته جهت مغرب را نشان می دهد و اگر شکل شبیه به q در نیمه دوم ،و سمت برجسته جهت مشرق را نشان می دهد.

فعالیت (7) صفحه 93 دفاعی نهم

با مشورت معلم و استفاده از منابع دیگر، راه‌های دیگر تخمین مسافت را توضیح دهید.
1ــ تخمین مسافت با استفاده از دو چشم و انگشت اشاره

تخمین مسافت با استفاده از دو چشم
پاسخ: بوسیله یکی از انگشتان خود به هدفی که میخواهید تخمین مسافت بزنید ، نشانه روی کنید و یکی از چشمان خود را ببندید ، سپس آن چشمتان را که باز است ببندید و با چشم دیگرتان نگاه کنید ( در این حالت انگشت خود را روی هدف نمی بینید ، بلکه مقداری جابجا شده ) مقداری که انگشتتان را جابجا می بینید تخمین زده (تخمین مسافت در عرض ) و در عدد 10 ضرب کنید ، حاصلضرب فاصله شما تا هدف بر حسب متر بدست می آید.

2ــ تخمین مسافت با کلاه نقابدار

تخمین مسافت با کلاه نقابدار
پاسخ: بدین ترتیب که کلاه نقاب دار را بر سر گذاشته و بطرف منطقه مورد نظر ، لبه کلاه را با هدف مماس کرده،بدون اینکه سر بالا و پائین حرکت کند به طرف منطقه خودی عقب گرد می کنیم،حال در منطقه خودی لبه کلاه روی هر چیزی که قرار گرفت مشخص می کنیم و این فاصله را قدم شماری می کنیم .این فاصله بدست آمده تقریباً مساوی با فاصله تا هدف اصلی است.
3ــ قدم شعار
ــ در زمین‌های صاف هر ..125قدم معمولی.. قدم معمولی مساوی 100 متر است .
ــ در زمین‌های سر بالایی هر …130 قدم معمولی... قدم معمولی مساوی 100 متر است .
ــ در زمین‌های شیب و سرازیری هر ..120 قدم معمولی... قدم معمولی مساوی 100 متر است .

فعالیت (8) صفحه 95 دفاعی نهم

راه پیمایی تاکتیکی روزانه حرکت در زمین‌های باز با انجام اقدامات ایمنی و تأمینی در روز به مسافت 4 کیلومتر.
* تمرین حرکات نظام جمع شامل ایستادن، از جلو نظام، خبردار، آزاد، به چپ چپ، به راست راست، عقب گرد و از راست نظام.
* جهت‌یابی در روز با استفاده از خورشید، شاخص یک متری، ساعت عقربهدار، درختان و سایر روشها به تشخیص معلم.
*تخمین مسافت در روز با استفاده از یگان صد متری، شکل ظاهری افراد و سایر روش‌ها به تشخیص معلم.
پاسخ: این فعالیت باید به شکل عملی و درحیاط مدرسه انجام شود.

 

برای مشاهده درس بعدی روی جواب درس 9 دفاعی نهم کلیک کنید. همچنین میتوانید جواب فعالیت های دفاعی نهم را مشاهده نمایید.

جهت مشاهده سوالات و گام به گام کتاب های خود؛ کافیست نام درس یا شماره صفحه آن را به همراه عبارت "همگام درس" در گوگل جست و جو کنید.

مطالب مرتبط

اینترنت شما در
همگام درس
همیار
۵۰%رایگان محاسبه میگردد
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

 • zam :

  عالی ممنونم😍😍

 • Z :

  عالی بود
  سایت شما خیلی خوب هست
  من برای درس هام از این سایت استفاده میکنم 🌸

 • مرصاد :

  بهترین سایت هست که من تاحالا دیدم

 • آیناز :

  خیلی ممنونم عالی بود سلامت باشین .😍😍

 • Sina⚠️ :

  خوب بود 👌 🤍

 • مبینا :

  سلام. واقعا ممنونم خیلی بهم کمک کرد ممنون با ارزوی بهترین ها برای شما ممنون بابت وقتی که گذاشتید عالی بود! ♡

 • هینا :

  وای دستتون درد نکنه .
  اون همه درس و تکلیف و امتحان و کلاس های متفرقه و … دارم دیگه وقت نمی کنم اینا رو خودم بنویسم . واسه همین هر وقت نتونم از اینجا کمک می گیرم . خسته نباشید

 • ایدا :

  خیلی بینظیر هستین عالی بود

 • خادم الزهرا :

  ممنون از شما

 • علیرضا :

  سلام اول اینکه خیلی ممنون از شما خیلی کمک کردید دوم اینکه از اون همه فعالیت ها من فقط یکی نتونستم بنویسم که باید انجام بدیم دیگه معلم هم برای یک دونه ایراد نمیگیره باز هم ممنون 🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏👏👏👏👏👏👏👏👏🥀🌷🌹⚘

 • Mja :

  بسیار عالی ♥️

 • آرمان :

  بد نبود

 • مــحـمدحســین .‌‌‌..... :

  متنتون مفید بود اما زیاد بود درکل دمتون گرم همیشه پاسخ های خوبی رو بزارید

 • ناشناس :

  متنتون مفید بود اما زیاد بود درکل دمتون گرم همیشه پاسخ های خوبی رو بزارید

 • ترنم :

  دستتون درد نکنه شما که انقدر زحمت کشیدید یه خورده بیشتر میکشیدید که مطالبتون کامل تر باشه تا همه به خوبی از ساییتون نظر بدهند💖🤘

 • حسین :

  چرا ضربدر. ۱۰ میشه🤔

 • امیرحسین :

  قرص خنده همه چیزت خوبه😋😋

 • علی :

  حاجی واقعا دمتون گررررررم
  ولی خیلی زیاد ود دستم ناود شد تا نوشتم کوتاه تر کنید

  • Hani :

   کوتاه که مینویسیم معلم میگه از رو بچه ها خلاصه نوشتی
   بزار زیاد باشه تا معلم چیزی نگه:-)

 • علی :

  واقعا دستتون درد نکنه…..

  خسته نبااااششییییدددددد ❤

 • وحید :

  فکر می کنید چرا امام علی(ع) در سفارش به فرزندشان،ابتدا و بعد از سفارش به تقوای الهی،به نظم سفارش کرده اند؟

 • امیدحسینی :

  خیلی شرت بودن جواباتون

 • ستایش :

  دقیقاً 👍یک کار هم بلد نیستن درست انجام بدن 😒😐😑😤

 • هادی :

  خیلی ممنون ، مطالبتون عالیه❤❤❤❤

 • فاطیما :

  واقعا عالی بود دستتون درد نکنه خیلی مفید بود ❤🌹

 • کاکتوس :

  سلام واقعا نمی‌دونم چرا بعضی ها اینجوری نظر دادن شاید اون موقع مطالب کامل نبوده ولی این مطلبی که من دیدم خوب بود و بدردم خورد اپلیکیشن‌تون هم نصب کردم
  یک دلیل بیشتر نداره چون واقعا مطالبتون بروز هست و بر اساس کتاب های جدید هست و مثل بیشتر سایت ها قدیمی نیست
  ولی نباید زیاد از حل تمرین های شما استفاده کرد وگرنه آدم هیچی یاد نمیگیره😅😅

  • HamGamDars :

   بله بروز رسانی شده

 • علیرضا بهره اور :

  سلام و عرض تشکر خدمت شما اون اشخاصی که میان و حرف های خوبی نمیزنن نمیدونم مشکلشون چیه مطالب به این خوبی نه تبلیغی و نه چیزی به این خوبی خیلی از این سایت ها فقط تبلیغ هستن و امکان استفاده رو سخت میکنن این سایت یکی از بهترین سایت هایی هست که دیدم و اونایی که بی ادبی میکنن رو واقعا براشون متاسفم این نشانه تربیت خانواده هاشو هست😟😟😟😟😟😟😠😠😠😠

 • ناشناس :

  خیلی عالی ممنونم

 • Mobina :

  عالی

 • امیررضا :

  تشکر ویژه از سایت و نویسنده این مطال واقعا دستون درد نکنه زحمت کشیدین من هر سایتی که میرفتم همش نسخه ی قدیمی پود

 • zahrasadeghi :

  سلام ممنون خوب بود

  • یکی :

   ممنون از سایت خوبتون واقعا عالیه خیلی منظم و دسته بندی شده من عاشق بخش انتخاب سریع صفحه هستم عالیه🥰🥰♡

 • مری :

  خب بود

  ولی خو خیلییی طولانی به مولا مردم تا نوشتمشون ای همع حجموووو ..

  تخخخ🥀🚶🏻‍♀️🖤❤📿🚬😂

  • Hani :

   مرسی خیلی عالی
   جدیدن تمام جواب هایی که نیاز دارم رو از توی سایت شما بر میدارم هر سایتی که میرم جواب سوالا نسخه قدیمی شه ولی سایت شما بروزه
   همیشه عالی بدرخشین

 • شعور شعوزاده :

  بسیار متشکریم از تمامی معلمین عزیز و افرادی که به فکر ما دانش اموزان هستند متن کاملا کاربردی است💚💚💛💛❤❤

 • نرگس :

  عالیییی بود😍😍😍😍😍😍♥️

 • Yeganeh :

  ممنون از شما ♥♥♥♥♥♥♥🥰

  • mohammad :

   خوب بود

 • Hajar :

  عالی بود.☘️
  حجم کم ولی مفید☘️

 • Ze :

  سلام عالی بود واقعا کمک کرد بهم ممنون😍🥰

 • Zahra :

  سلام خیلی ممنونم از جواب های درست کم حجم ولی پر معنیتون من برای تمام درس هام از سایت خوبتون استفاده میکنم و خیلی هم راضیم متشکر

  • Mehraneh :

   عالی بود ممنون 💞😉

 • زینب :

  من دنبال جوابم فقط میگین به عهده دانش اموز اه اه😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡

  • HamGamDars :

   مطلب بروز رسانی شد!

  • رزینا :

   والا من اگه میخواستم برم خودم تحقیق کنم اینجا نمیومدم😐✌🏻

  • سهیلا :

   اگه قراره همه چی اینحااماده باشه که چرامدرسه میرین همینقدرشم براتون زیادیه اگه اینجاهمچیوبذارن شماواون معلمتون واون شادچین چراایناهستن فقط بخاطردرس خوندن.
   تشکرازسایت باارزش وزحمت کش همیارخسته نباشید.

 • ادهم شاه :

  واقعا کسی نمیدونه؟

 • asal :

  نصف بیشترشو نوشته بر عهده دانش اموز
  خب من اگ بلد بودم ک خودم مینوشتم

 • Shaghayegh :

  یه وقت خسته نشینننننن💩👿🤮🤬🙄

 • Pari :

  من اگه خودم میدونستم نمی اومدم تو گوگل سرچ کنم که مارو علاف خودتون میکنید😠😒😒😒😒

  • HamGamDars :

   مطلب بروز رسانی شد!

  • adi.lin :

   واقعا خوبه..شاید یه جاهایی زده به عهده خودمون…ولی واقعا هیچ جوابی برای سوال وجود نداره..آمادگی دفاعی درس سختی نیست ولی درس کاربردی هم نیست..پس دوستانی ک فقط نظر منفی پست میکنین…درک کنین ک درواقع خودتون باید از اول حلش میکردید…حالا ک برنامه نویس ها و معلم هایی هستن ک همچین برنامه‌ یا سایتی تشکیل بدن ک ما جواب هارو در اختیار داشته باشیم…توهین بهشون زیاده رویه…لطفا قبل از بیان کردن حرفی…یکم منطقی فکر کنید.

   • iman :

    👍👍👍

 • سید مجتبی میری :

  اگه میشه سوالات هم بزارید با تشکر

 • A :

  خیلی ممنون 😞

 • آرزو :

  مرسی واقعا😒😶🤦🏻‍♀️

  • HamGamDars :

   مطلب بروز رسانی شد!

 • آرزو :

  مرسی واقعا😶😒

 • مهشید :

  زحمت کشیدید خسته نشین

  • hsh :

   شما خسته نباشین✨✨

 • امیرعلی :

  توجه به نظر در آیات قرآن:نظم در تکوین،نظم در تشریع،نظم در روایات
  سفارش به نظم در کلام امیر المومنین علی علیه السلام:سفارش نظم به فرزندانشان در پایان عمر:شما را به تقوای الهی و نظر در کارهایتان توصیه میکنم.
  من اینجوری نوشتم هر کی دوست نداره ننویسه

  • ابولفضل :

   اخه آدم عاقل اگه ما بلد بودیم تو گوگل چیکا میکردیم🤦🏿‍♂️😡👿

   • Amir mzni :

    داش اون متن ها جوابشه😐 اون بوسیله جواب اولی اون در زمین های صاف یا سر بالایی هم جواب پایینیه😐😐😐🙏

  • Pa :

   دمت گرم

 • شادی :

  من بلد بودم بیکار نبودم بیام از شما بپرسم که😑🤬

  • 😛فضولیش به شما نمیرسه 😛 :

   میخواستی نیای 🤗