درس دوم زبان انگلیسی هشتم | درس 2

گام به گام درس دوم زبان انگلیسی هشتم

جواب و معنی درس 2 زبان هشتم

گام به گام درس دوم زبان انگلیسی هشتم

نام درس : درس اول | موضوع : گام به گام | پایه هشتم

جواب و معنی درس 2 زبان هشتم

گام به گام زبان هشتم / درس 2

جواب و معنی درس اول زبان انگلیسی هشتم همراه با پاسخ تمرینات کتاب زبان هشتم

معنی درس دوم زبان هشتم

معنی درس دوم زبان هشتم

Teacher: What do you do in the afternoons, Reihaneh?

ریحانه ، بعد از ظهرها چکار می کنی؟

Student: Well, I go to the gym on Sundays and Tuesdays.

خوب ، من یکشنبه و سه شنبه به باشگاه می روم.

Teacher: How about Friday mornings?

صبح های جمعه چطور؟

Student: I stay at home and relax. Why?

من در خانه می مانم و استراحت میکنم. چطور؟

Teacher: You know, Shiva is not very good at English. Can you help her?

می دونی ، شیوا در زبان انگلیسی مهارت چندانی ندارد. آیا می توانید به او کمک کنید؟

Student: Oh, sure.

بله حتما

Teacher: That sounds great! When can you start?

عالی است کی میتونی شروع کنی؟

Student: This Wednesday afternoon.

این چهارشنبه بعد از ظهر

Teacher: That’s fine. Thank you. I’ll let her know.

خوبه. متشکرم. به او خبر خواهم داد.

| همگام درس ” HamGamDars | 

ترجمه صفحه ۱۹ زبان انگلیسی هشتم درس ۲

جواب صفحه 19 زبان هشتم

جواب صفحه 19 زبان هشتم

من به مدرسه میروم.صبح ها چه کار می کنید؟
ما ورزش می کنیم.بعد از ظهرها چه کار می کنید؟
من دروسم را می خوانم.عصر ها چه کار میکنی؟
ما تلویزیون تماشا می کنیم.صبح های جمعه چه می کنید؟
به اقوامم سر می زنم.عصرهای پنجشنبه چه می کنید؟

| همگام درس ” HamGamDars | 

جواب صفحه 19 زبان هشتم

Time ExpressionsThe WeekendWeekdays
در صبحپنج شنبهشنبه
بعد از ظهرجمعهیک شنبه
در بعدازظهردو شنبه
در روز های هفتهسه شنبه
در آخر هفتهچهار شنبه

| همگام درس ” HamGamDars | 

جواب صفحه 19 زبان هشتم

هر روز هفتهچه مواقع / چه روز هایی به مدرسه میروید؟
هر چهارشنبه بعد از ظهرچه مواقع / چه روز هایی به خرید میروید؟
در شنبه ها و سه شنبه هاچه مواقع / چه روز هایی ورزش میکنید؟
در دوشنبه صبحچه مواقع / چه روز هایی به انگلیسی میخوانید؟
در یک شنبه بعد از ظهرچه مواقع / چه روز هایی به کتابخانه میروید؟

| همگام درس ” HamGamDars | 

جواب صفحه 21 زبان هشتم

Student: Excuse me, sir, what’s هفته روزهای in English?

 ببخشید آقا “روزهای هفته ” به انگلیسی چه میشود؟

Teacher: That’s ‘weekdays’.

این “روزهای هفته” است.

Student: How do you spell it?

چطور آن را هجی می کنید؟

Teacher: W-E-E-K-D-A-Y-S.

Student : Thanks. And how do you say S-T in ‘study’∗?

با تشکر. و چگونه می توانید S-T را در “مطالعه” بگویید؟

Teacher: The correct pronunciation is ‘study’.

 تلفظ صحیح آن “مطالعه” است.

Student: There’s no /e / at the beginning, right?

 در آغاز هیچ / e / وجود ندارد ، درست است؟

Teacher: No, there isn’t

: نه ، وجود ندارد

| همگام درس ” HamGamDars | 

ترجمه صفحه ۲۲ – ۲۳ – ۲۴ – ۲۵ زبان انگلیسی هشتم درس ۲

جواب صفحه 22 زبان هشتم

help her mothergo to schoolneda
play gamesgo to the parknasrin
read booksgo to the libraryzahra
watch TVgo to homeMina

| همگام درس ” HamGamDars | 

جواب صفحه 24 زبان هشتم

جواب صفحه 24 زبان هشتم

| همگام درس ” HamGamDars | 

جواب صفحه 25 زبان هشتم

جواب صفحه 25 زبان هشتم

 

» حتما پیشنهاد میشود از درس سوم زبان هشتم نیز دیدن فرمایید.

اینترنت شما در
همگام درس
همیار
۵۰%رایگان محاسبه میگردد
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.