معنی درس اول فارسی نهم (شعر آفرینش)

معنی شعر آفرینش فارسی نهم (درس 1)

معنی درس اول فارسی نهم

معنی شعر آفرینش فارسی نهم (درس 1)

نام درس : آفرینش همه تنبیه خداوند دل است | موضوع : معنی کلمات – معنی شعر | پایه نهم

معنی درس اول فارسی نهم

🧧 معنی فارسی نهم / درس اول :: آفرینش همه تنبیه خداوند دل است

معنی آفرینش همه تنبیه خداوند دل است

معنی آفرینش همه تنبیه خداوند دل است  

بامـــدادی که تفــاوت نــکند لیل و نهار  / خوش بَود دامنِ صـــحرا و تمـاشای بهار

معنی: در صبح زود اوّل بهار که طول شب و روز آن یکسان است، رفتن به صحرا و تماشای گل های زیبای بهاری، لذّت بخش است.
لغت: بامداد : صبح زود / لیل : شب / نهار : روز
آرایه‌ها: لیل و نهار : تضاد / بهار و نهار : جناس

آفریـنش همه تنبــهِ خـــداوندِ دل است / دل ندارد که ندارد به خـــداوند اِقــــرار

معنی: تمام پدیده های آفرینش برای آگاه کردن انسان های عارف است و اگر کسی وجود خدا را انکار کند و به خدا ایمان نیاورد، ذوق و احساسی ندارد.
لغت: آفرینش :  آفریده های جهان / تنبیه : هوشیار کردن / خداوند دل : صاحب دل ( انسان عارف ) / دل در مصراع دوم : احساس و عاطفه / اقرار : اعتراف
آرایه ها: واج آرایی « د » / که و به : جناس / دل : مجازاً احساس و عاطفه
نکته دستوری: آفرینش : مشتق / که در مصراع دوم به معنی کسی که، ضمیر مبهم است / همه : بدل

این همه نقشِ عـجب، بر در و دیوار وجود / هر که فکرت نکند، نقش بُوَد بر دیـــــوار

معنی: هر کسی که با این همه نقش ها و پدیده های شگفت انگیز هستی به آفریننده‌ی آنها نیندیشد، همانند عکس و تصویر روی دیوار، بی احساس و بی روح است.
لغت: عجب : عجیب / وجود : هستی / فکرت : فکر و اندیشه
آرایه ها: در و دیوار : مراعات نظیر / دیوار وجود : اضافه تشبیهی / بر و در : جناس

کوه و دریا و درخــتان، همه در تسبیح‌اند / نه همه مستمعی، فهم کند این اَســــــرار

معنی: همه موجودات هستی در حال نیایش خداوند هستند، امّا هر شنونده ای این راز را درک نمی کند.
لغت: تسبیح : نیاش کردن، خدا را به پاکی یاد کردن / مستمع : شنونده
آرایه ها: کوه و دریا و درختان : مراعات نظیر / بیت تلمیح دارد به آیه 44 سوره اسراء

معنی آفرینش همه تنبیه خداوند دل است  

خبرت هست که مــرغان سحر می‌گویند: / آخر اِی خفته، سَر از خوابِ جهالت، بردار؟

معنی: آیا خبر داری که پرندگان سحری به هنگام صبح می‌گویند : ای انسان غافل، از بی خبری و نادانی، رها شو.
لغت: مرغان : پرندگان / خفته : غافل و بی خبر / جهالت : نادانی
آرایه ها: خواب، سحر و خفته : مراعات نظیر / سر و سحر : جناس / خواب جهالت : اضافه تشبیهی / سر از خواب برداشتن : کنایه از آگاهی و بیداری
نکته‌ی دستوری: « ت » در خبر، نهاد است / خفته : صفت جانشین اسم : ای انسان خفته .

تا کِی آخر چو بنفشه، سَر غفلت در پیش؟ / حیف باشد که تو در خوابی و نرگس، بیدار

معنی: تا کی می خواهی مانند گل بنفشه در غفلت و نادانی به سر ببری. حیف است که تو بی خبر و غافل باشی و گل نرگس بیدار و آگاه باشد.
لغت: حیف : افسوس، دریغ
آرایه ها: بنفشه و نرگس : مراعات نظیر / چو بنفشه : تشبیه / در و سر : جناس / بنفشه در این بیت نماد غفلت و سر افکندگی / نرگس، نماد بینایی و آگاهی است / سر غفلت در پیش گرفتن : کنایه
نکته دستوری: «حیف» نقش مسند دارد. / « ی » در خوابی، به معنی « هستی » فعل سنادی است.

 که تواند که دهــد میــوۀ اَلوان از چوب؟ / یا که داند که بر آرد گل صد برگ از خار؟

معنی: تنها خداوند بزرگ است که می تواند از چوب درخت، میوه های رنگارنگ و از خار، گل های سرخ زیبا، پدید آورد.
لغت: الوان : جمع لون، رنگ ها / گل صد برگ : نوعی گل سرخ با گل برگ های پُر پَر.
آرایه ها: چوب : مجازاً درخت / گل و خار : تضاد / نکته دستوری: هر دو مصراع، استفهام انکار است . / صد برگ : صفت مرکّب

عقل حیران شود از خوشـــۀ زریـن عِنَب / فهم، عـاجز شـــود از حقۀ یاقــــوت انار

معنی: عقل از زیبایی خوشه طلایی انگور، متحیّر و فهم از درک زیبایی و ظرافت دانه های انار که مانند یاقوتی سرخ و ارزشمند، می درخشد، ناتوان است.
لغت: حیران: سرگردان / عنب: انگور / حقّه: ظرفی کوچک، که در آن جواهی نگه داری شود. / یاقوت: سنگی قیمتی به رنگ های سرخ، زرد و کبود
آرایه‌ها: حیران شدن عقل و عاجز بودن فهم: تشخیص / عنب و انار: مراعات نظیر / حقّه ی یاقوت انار: اضافه تشبیهی ( دانه‌های انار به کیسه ای پر از یاقوت تشبیه شده است.)

 پاک و بی عیب خدایی که به تقدیر عزیز / ماه و خورشیـــد مُسَخر کند و لیل و نهار

معنی: خداوند پاک و بی عیب با فرمان خود، تمام پدیده ها و موجودات را (ماه و خورشید و شب و روز را) مطیع خود کرده است.
لغت: تقدیر: سرنوشت، فرمان خدا / مسخّر: رام و مطیع
آرایه‌ها: لیل و نهار: تضاد / ماه و خورشید: مراعات نظیر / بیت، تلمیح به آیات قران دارد.

معنی آفرینش همه تنبیه خداوند دل است  

 تا قیامت سخن اَندر کرم و رحــــمت او / همه گویند و یکی گفـــته نــیاید ز هزار

معنی: اگر همه مردم تا روز قیامت دربارۀ بخشش و لطف خداوند سخن بگویند باز هم یکی از هزاران لطف و رحمت خداوند، گفته نمی شود.
نکته دستوری: «تا» حرف اضافه است و قیامت، متمّم.

نعمتت بار خدایا، ز عدد بیـــــرون است / شکرِ اِنعام تو هـرگز نکند شـــکر گـــزار

معنی: پروردگارا نعمت های تو قابل شمارش نیست و هیچ انسان شکرگزاری نمی تواند، شکر نعمت های بی کران تو را به جای آورد.
لغت: اِنعام : بخشش، نعمت دادن / اَنعام : چهارپایان / بار : آفریننده، خالق، نیکوکار
آرایه‌ها: نعمت، شکر، انعام، و شکر گزار : مراعات نظیر / زعدد بیرون بودن : کنایه از بی شمار بودن
نکته دستوری: «ت» در نعمتت : مضاف الیه / هرگز: قید نفی

سعدیا، راست روان گوی ســعادت بردند / راستی کن که به منـــزل نرسد، کج رفتار

معنی: ای سعدی! انسانهای درست کار، به سعادت و خوش بختی می رسند، بنابراین تو هم انسانی صادق و  راستگو باش، زیرا انسان های بدرفتار به هدف و مقصودش نمی رسد.
لغت: راست روان: انسان های درست کار / گوی: توپ کوچک / کج رفتار: انسان بدکار
آرایه‌ها: که و به: جناس / گوی سعادت: اضافه تشبیهی / گوی بردند: کنایه از دست یافتن و سبقت گرفتن
نکته دستوری: سعدی: مناد و «ا» : ندا / راست روان : مرکّب ( « ان» جمع در ساختمان اسم دخالتی ندارد.) / کج رفتار: مشتق. مرکّب و صفت جانشین اسم (انسان کج رفتار)

معنی کلمات آفرینش همه تنبیه خداوند دل است

معنی کلمات آفرینش

معنی حکایت سفر صفحه 16 فارسی نهم

افسار اسب کشید و ساعتی درنگ کرد :
معنی: اسب را نگه داشت و مدتی در آن مکان توقف کرد

می گوید: معرفت این است که من در آنم :
معنی: می گوید: شناخت آن چیزی است که من انجام می دهم.

گرد خویش می گردم و پیوسته در خود سفر می کنم تا هر چه نباید. از خود دور گردانم :
معنی: دور خودم می گردم و مدام در درون خودم سفر می کنم تا چیزهایی را که نباید در من باشد (مسائل منفی)، از خود دور کنم.

جهت مشاهده دیگر کتاب ها میتوانید از سایت همگام درس استفاده کنید. همچنین پیشنهاد میشود از جواب درس 2 فارسی نهم و همچنین معنی 2 فارسی نهم نیز دیدن فرمایید.

جهت مشاهده سوالات و گام به گام کتاب های خود؛ کافیست نام درس یا شماره صفحه آن را به همراه عبارت "همگام درس" در گوگل جست و جو کنید.

مطالب مرتبط

اینترنت شما در
همگام درس
همیار
۵۰%رایگان محاسبه میگردد

دیدگاه های تایید شده : 123 | در انتظار بررسی: 2

 • زینب :

  خیل خوب بود.
  فقط اگه تاریخ ادبیات رو هم میزاشتین بهتر بود.
  ولی در کل خیلی عالی بود. ممنون از شما.

  • Amis :

   توی جزوه اش هست

 • Ayda :

  خوب بود ای کاش نقش دستوری هم میزاشتین
  ولی به درد بخور بود ممنون♥️

  • امیر محمد شهنوازی :

   واقعا سایت خوبیه

 • نیلوفر :

  عالی بود مرسی ازتون♡☆

 • ❌Mobina❌ :

  خیلی خوب بود فقط بخش نکات دستوریشو نمی فهمم اونارودهم اگه توضیح بدین خیلی عالی تر هم میشه

  • ابوالفضل جان :

   بله منم قبول دارم

 • Amir ho3ein :

  عالی‌بود

 • زهرا :

  خیلی سایت و برنامه عالیی خیلی ممنون ازتون🌺🌺💚💚

  • دیار مرادی :

   سلام من دیار مرادی هستم

   • دیار مرادی :

    برنامه خوبی هست

 • نیما :

  دقت کنین همه نظر ها دختر هستن😂تنبلا به جای گام به گام بیاین کتاب بخونین

  • به تو چه :

   درسته همه دخترا هستن ولی دقت کن پسرا تنبل ان و درس نمی خونن ولی دخترا درسشون براشون مهمه و جنابعالی اینجا چه کاری انجام میدی؟ اقاب تنبل؟ نگو خودش اومد که اصلا قابل قبول نیست

   • Njla :

    راس میگه پسرا درس نمی خونن.

   • ARTIN :

    زر نزن بابا

   • حسین :

    بنظرتون پسرا تنبلن پس اینهمه دانشمند پسر داریم دانشمند دختر نداریم پسرا مخشون خیلی بهتر کار میکنه فقط اگه استفاده کنن

   • محمد حسین :

    انیشتن هم درختر بوده همه ی پرفسور ها دخترن اینجور که تو میگی

   • Amir :

    دخترا دنیا رو موازی میبینن اشتباه نشه ولی ۹۹درصد دانشمندان جهان مردن😂😂😂اون یه درصدم ماری کوری هستش که باید بهش افتخار کنین

   • بازم به تو چه :

    دخترا خیلی زحمت نکشین آخرش باید واسه ما پسرا ضرف بشورید😂😂

   • ابولی :

    حق گفتی ما پسرا درس نمیخونیم ولی مشقامون از رو گام به گامه 😁

   • امیر :

    عالی بود ❤️

   • یه بنده خدا :

    همه دخترام درس براشون مهم نیس الان خوده من اصلا مهم نی فق به زور میخونم🙄😂

   • God :

    پسرا درس خون نیستن چرا اکثرا رتبه یک کنکور پسره؟
    چرا این همه آدم موفق همه مرد هستن
    خانم درسخون
    فک نکنم شما ت جایگاهی باشی که درمورد درس خون بودن یا نبودن پسرا نظر بدی
    شما تهش قرارع کل زندگیت زیر پر و بال یکی از همین پسرا بچرخه

   • Saeed :

    کی گفته پسرا درس خون نیستن دخترا چشمای کورتون رو باز کنید

   • AMIR R20 :

    خوب همه پسرا درس خون نیستن اگه قرار بود همه درس بخونن همه دانشمند میشدن خوب 🤨 اونایی که درس می خوانن به اندازه کل کلاس درس می خونن و بار همه رو می کشن و درس می خونن😔

   • ... :

    داداچ اینجام سایته کتاب نیس که دخترا نظر دادن

   • بهار :

    وای وای
    نمیفهمم این جر و بحثای الکی چیه سر جنسیت میکنین چیزی که دست خودمونم نبوده
    هم پسر تنبل داریم هم دختر تنبل داریم ، از طرفیم هم دختر دانشمند داریم هم پسر دانشمند اگر میگید دانشمند دختر کمه باید بهتون بگم که حداقل کم کم کمش ۵۰ درصد دخترا بخاطر خانواده های عقب افتاده اجازه ادامه تحصیل ندارن میخاین نمونشو بگم : یکیش همین پسرایی که میان اینجا و میگن دخترا بعدا باید برای ما کار کنن و این حرفا ، ایشون از آدمایی هست که پسر پرستن و جنسیت دخترو پایین تر از پسر میبینن در حالی که این ظلمه و درک پسرا بهش نمیرسه و باید ریشه کن شه چون همه با هم برابریم
    همین آینده ای که تو میگی خب توم باید صبح تا شب مثل خر کار کنی هزار تومن پول دربیاری برای زنت اسکل

   • بی نام :

    تا زمانی که انقدر جاهلیت زیاد شده که هنوز فرق میزارین بین دختر و پسر نه تنها پیشرفت نمیکنید بلکه اگه پیشرفت هم کنید یک انسان با ذهنی جاهل دارید..‌‌ جم کنید این بساطو بابا ما همه آدمیم دانشمند زن داریم مرد هم داریم زنان چون در تاریخ بخاطر مرد سالاری نتونستن پیشرفت کنن دلیل نمیشه هوششون کمتر باشه‌.من خودم پسرم و کاملا مخالف این حرفا هستم….!

   • SOHEYL :

    همه دانشمندان بشر مرد هستن و ضریب هوشی مردان بالا هست حالا بیا پایین بچه سرمون درد گرفت

  • به تو چه :

   پسرا هم میان ولی نظرشون رو نمیکن تا کسی بهشون نگه تنبل اقاب اسکل

   • Njla :

    چرا خودت ازش استفاده میکنی🤔🤔

   • امیرحسین :

    پسرا درس میخونن اگه یکم درس میخوندی میفهمیدی که بیشتر آدمای مشهور پسرن😌

   • Amir :

    خخخ بیا پایین بابا😂😐👍

   • Mr.x :

    پسرا نظرشون رو نمی گن چون وقتشون رو دوست ندارن الکی هدر بدن
    پسرا وقتشون رو از سر راه نیاوردن که بیان توی شبکه های اجتماعی ولگردی کنن

   • حسین :

    ببخشید چرا انقدر اشتباه تایپی داری ؟یعنی چی آقاب ؟

   • ریحانه :

    ببین تو به بقیه پسرا ک دانشمند بودن افتخار مکنی
    معلومه جنسیت پرستی
    عقب افتاده هایی مث شما زیادن
    تو اگ مخای چیزی برا افتخار کردن داشته باشی خدت برو دانشمند شو
    بعدم کشوری ک ما توش زندگی مکنیم دانشمند زن قبول نمکرده و اکثرا خانواده های کم عقلی مث شماها نمیزاشتن دخترا برن مدرسه…..شما صبر کن اینده نزدیکه

   • مبینا :

    دخترا خیلیی درس خون تر از پسراهستن جهت اطلاع از نظر علمی هم ثابت شده مذکر ها نیم کره سمت چپ مغزشون کار نمیکنه، دانشمند و پروفسور دخترهم اوووه تا دلت بخواد داریم، درضمن ما دخترا هرچی باشیم تهش شما پسرا باید بیاین سرخم کنین تا به غلامی قبولتون کنیم…..

   • ارشیا :

    اولا پسرا کلا نظر دادنشون نمیاد دوم به شما چه مربوط سوم اون پسرایی که درس میخونن درسشون رو از دخترا هم جدی تر میخونن و چهارم دخترا این همه درس بخوننم فوقش بشن خانه دار یا اختلاص گر مملکت😂

  • Barbod :

   داداش عجب به نکته دقیقی توجه کردی 😂😂😂😂

  • 🙃 :

   چرا آنقدر تبعیض جنسیتی هر کی اومده اینجا معلومه که درس خون هست چون که برای درس ارزش قائل شده ، کسایی که درس نمی‌خونن که وارد اینجا نمیشن. بعضی هام نظر میدن چه دختر چه پسر

  • SHAYAN-_- :

   🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣😆😆😆😆

   • ف :

    نه عزیز من بعضی ها فقط برای اینکه معلم شون بهشون صفر نده میان از اینجا تقلب میکنن

  • رستا :

   مچکرم از شما خیلی خوب بود

  • R :

   چرا الکی به خودمون زحمت بدیم وقتی قراره آخر سر شماها هی برید خرمالی کنین تا خرج مارو بدین😂🤞

  • امیر :

   خب عزیز شما که پسری اینجا چ میکنی؟

  • black :

   خب ک چ؟
   ینی فقد کسی میتونع از این مطالب استفادع کنع ک تنبلع؟ بیخودی نباف!
   مخ آکبندتو ب کار بنداز شاید اصن واس رفع اشکال اومدع اصنممممم فضولیش برا نخودی مث ت نموندع..!

 • Tahnin :

  واقعا عالیه دوستان 😉😍

 • Tahnin :

  واقعا عالیه دوستان

  • پیدرت! :

   اصلا ربطی به جنسیت نداره به انسانیته من الان که میبینم یه کم عقل یه چرتی گف و بالای 60 نفذگر بازخورد احمقانه تر دادن ادم باشید نشوندهنده انسانیت 0 تونه با تشکر از مطالب سایت همگام درس و عوامل زحمت کشش❤😐

   • ... :

    صلوات 🖐️😂
    🌹اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم🌹

 • mahdieh :

  حتمن خودتم اومدی اینجا نگا گام به گام کنی 😅😂مرسی عالی بود

 • Mehrab :

  خیلی خیلی عالیه

 • به تو چه :

  این دخترا میگن پسرا تنبلن ک..و شر نگید لطفا این همه مرد پول دار هست من تنها تو ایران ندیدم دختری مهندس یا کارای خیلی مهم با پول زیاد بشه فقط مردا این کارارو دادن بیشورای آشغال

 • Arta :

  سلام ممنون محتوای سایتتون خوبه ولی من اینجا میام که درس بخونم نه اینکه بعد چهار خط متن یهو ی تبلیغ وسط متن ترمکزم رو از بین ببره لطفا تبلیغ هارو دو طرف تصویر قرار بدید و کمتر کنید.

 • ELENA=/ :

  تبعیض قاعل نشین=/ حالا چون پسرا نظر ندادن دلیل نمیشه ک درس نمیخونن… هرکسی ی علایقی داره و بعضیا درسشون مهمه براشون… کلا اینکه کاری ب جنسیت نداره ما هممون برابریم:)

  • AMIN :

   حرف حساب

   • Mobi :

    سلام خسته نباشد ممنونم ازشما که زحمت کشیدید و برامون این جزوه های عالی رو آماده کرد🤗

  • بازم به تو چه :

   👌👌👌

  • Arsalan :

   احسنت
   این حرف منطقی بود

  • /: :

   تموم شد

   خیلی تاثیر گذار بود

  • VAHID :
  • سعید :

   بله دقیقا👏🏻

  • نازی :

   چرا شر میگی برعکس الان به خودمون ضربه زدی اونا باهوشن نیومدن اینجا دنبال اینا بگردن ما خنگیم اومدیم اینجا

  • pipi :

   دروغ قشنگی گقتی

  • کیان :

   این اولین دختریه دیدم همچین حرفی زده♥️♥️♥️

  • negin :

   اول برای کسانی که میگن پسرا درس نمیخونن . چرا اتفاقا خیلی هم خوبند . همه انسان ها شبیه هم نیستن . همه دختر ها درس خون نیستن همه پسر ها هم درس خون نیستن .
   دوم برای اون پسر بی فرهنگ و سطح پایینی که اومد گفت دختر ها اخرش چیزی نمیشن باید ظرف بشورند . نه اتفاقا دختر های داریم که باید این شرایط تبعیض جنسیتی خودشون برای خودشون کسی هستن بدون واسطه پدر یا شوهر . تبعیض جنسی رو الان ببین به نظرت در گذشته چقدر بیشتر بود؟
   اصلا در اون زمان دخترا های زیادی نمیتونستن تحصیل کنند نه تو ایران بلکه تو جهان . واقعا به نظرت در دوران انیشتن چند دختر تحصیل کرده داشتیم.
   بیشتر اقایون دانشمند داریم چون شرایط اقایون زمین تا اسمون با خانمها فرق میکرد .
   انسان های بی شعور و احمق مثل تو زیادن . اول از همه به فکر خواهر و مادر خودت باش بعد به فکر دختر مردم .

   • ... :

    درود🌹

   • Reyhane :

    دیشب که من برای اولین بار امدم نظر بدم و تشکر کنم با این حرف ها مواجه شدم نمیدونم بحث برای کی هست ولی من تا دیروز به نسل خودم به هم سن سال های خودم که اینده ساز از نظر شغلی که هیچ اینده ساز فرهنگ هستن افتخار میکردم. خیال میکردم بچم های ده مااا قرار این مسخره بازی رو بزارن کنار خیال میکردم نسل ما قرار هست قبول کنه دختر هااا میتونن فریاد بزنن پسر ها هم احساسات دارن و میتونن گریه کنن ولی فهمیدم نه خیر هم نسل های مثلا روشن فکر من. از نسل عرب جاهل بد تر کردن خجالت نمیکشید مثل بچه مهده کودکی هااا نشستید میگید پسرا شیرن. دخترا باد کنک هست. دختر هایی که گفتن پسر هااا تنبلن. قلت کردین. پسر هایی هم که گفتید دختر ها توانایی پیشرفت ندارن. باید زیر بال پر کسی باشن. گووووه خوردید
    من ادم بی تربیتی نیستم ولی لیاقت مغذ های کوچیک شما ها همین ههسر شمااا ها که ازدواج رو. زیر بال پر قرار دادن یک زن میبینید
    با چشم خودم خانواده هایی دیدم که مرد کار نمیکنه نون اور خونه زن هه
    به چشم خودم دیدم. زن هایی که پا به پای شوهرشون کار کردن زن های خونه دار هم به نوبه خود یک زن موفق هه که تونسته خونه زندگی رو. نگه داره

   • نازی :

    افرین نگین جان بهت افتخار میکنم که همچین دختر با درکی رو در این سایت دیدم

  • :) :

   این افکار غلط رو بزارید کنار
   هیچ ربطی نداره ک چون پسری درس نمیخونی
   یا چون دختری نباید درس بخونی و بری شوهر کنی
   درسخون بودن یا نبودن هرکس به خودش مربوطه
   برایِ همدیگه تبعیض قائل نشید:)

  • Parham :

   الان من پسرم از مطالب هم استفاده کردم ولی علاقه ای به نظر دادن ندارم😐

 • (: :

  خیلی خوب و مفید بود ممنون …..

  فقط توی بعضی بیت ها آرایه ها کامل نوشته نشده بود و بعضیا از قلم افتاده بود

 • فاطمه :

  عالی بود

 • Mohamad :

  عالییی مرسی😁❤❤

 • ryhnmb :

  عالی بود واقعا ممنون

 • Ermia :

  عالیییییییییی😍❤️

 • مهندس امیر :

  ببین دخترا گریه ایی و بابایی هستن فقط بخوابن روی مبل و از گوگل یا گام به گام جواب سوال هارو بنویسن ولی فرق ما پسرا ما تلاش میکنیم و خودمون زحمت میکیشیم و ۲۰ میگیریم از گوگل بزنیم یا از سایت بگیریم

  • جانا :

   اگر خودت تلاش می‌کنی پ الان اینجا چیکار میکردی؟

  • Arkan :

   لابد تو اینجا داشتی رد میشدی تو این وبلاگ؟ پس حرف زیادی نزن خودت اومدی اینجا جواب سوالاتو دربیاری

  • فاطمه :

   واقعا اعتماد به نفست سودوتنیه آقای مهندس امیر مراقب باش سقف که سهله آسمون رو سرت خراب نشه فعلا بیشتر جمعیت پسر ها رو تو فنی حرفه میشه پیدا کرد نه تو نظری

   • علی :

    دوباره خواستی درستش کنی خراب کردی فنی حرفه ای چیه همه آمار ها یکسانه دختر و پسر امارش فرقی نداره حرفت واقعا بی ربط بود فک کردی فقط دخترا میتونن نظری بزنن؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 • AMIN :

  حرف حساب

 • AMIR :

  کاملا صحیح

 • کاکا سنگی🗿 :

  عالی

 • علی :

  اره عزیزم

 • ممد :

  همه رو جمع نبند خانوم به تو چه

  • mohi :

   یک اینکه هیچ ربطی ب چنسیت یه ادم نداره ک لوس باشع
   پسرای زیادیم هستن ک خیلی لوس تر از ما دختران
   من نمیگم ما خوبیم پسرا بدن نه اتفاقا ادمای موفق جامعه ما اکثریت پسره چون پسرا نسبت ب ماها محدودیت و آزادیه بیشتری دارن
   و همین باعث میشه ک موفق تر باشن
   تویی ک داری تلاش میکنی ک خودت 20بگیری چرا ت این سایتی
   من خودم یکی از هموناییم ک تقلب تو کارم نیست و خودم تلاش میکنم واسه نمره گرفتن
   ولی دخترای زیادی مثل من هستن ک شب امتحان واسه اینکه توی سایت ها مطالب خلاصه شده رو میزارن میان از روی اینا میخونن
   پس ربطی ب جنسیت نداره
   الانم دوران عهد قاجار نیس ک بگن چون تو دختری و بدنت ضعیف تر از پسره حق درس خوندن نداری
   همه ی ادم ها با تلاش و پشتکار میتونن موفق باشن

 • Amir :

  عالی

 • VAHID :

  خدایی کی میخاد اینارو ‌خفظ کنه یا ابلفضل 😑👏

  بیاین پایین دخترا جا کمه بالا وایسادین

  ماعم آدمیم 🥱

  • خاطره :

   شما خدادادی زیادی ادعاتون میشه اون بالابالا هم خدادادی هستین لازم نیس ما جا رو برا شماها خالی کنیم

 • سعید :

  بهترین سایت واسه دروس پایه ها هست ممنون از سازنده عزیز من همه درسامو با این سایت پاس کردم👍🏻❤

 • God :

  ما درس خوندیم
  فقط می‌دونیم که ارزش ما بیشتر از این ی نظر دادن هست ک اثبات کنیم ما درس میخونم یا نه
  نمونه بخوای….
  مدرکش ت دنیا پرع

 • ناشناس :

  ممنان

 • Ilya :

  دسخوش گل گفتی

 • به تو چه :

  اگر شما خیلی باهوشین عقاب رو درست بنویس

 • امیر حسین :

  مجبوری ،مخصوصا فردا که باید 16تا درسا بدیم

  • امیر حسین :

   اینهمه دنبال کننده داشت همگام نمیدونستیم 😑🍒

 • :

  سایت خیلی خوبی دارید خیلی دنبال کنایه ها بودم برای آزمون نهایی ها ممنون از کمکتون ♡

 • Ali :

  سلام دمتون گرم ک با بهترین و بروزترین جواب تو درسا کمک میکنید 🌹🌹🌹🌹

 • کبیر :

  بسیار عالی و پر انرژی باشید دمتون گرم

 • yas. :

  باشه، ولی چرا انقدر باهم دیگه بد صحبت می‌کنید؟؟؟
  این تبعیض جنسیتی‌های کلیشه‌ای حداقل از بین ما که نسلِ درحال تحصیل این جامعه هستیم باید برداشته بشه.
  اتفاقا پسرا خیلی هم خوب درس می‌خونن، دخترا هم همینطور؛ اگر بخوان.
  به پسر همونطور که می‌تونه یه آشپز موفق بشه، یک دختر هم می‌تونه یه مکانیک بشه.
  این چیزا خیلی بی‌ادبانه‌ست، ما اون نسلی هستیم که داره بخاطر این کلیشه‌ها و تبعیض‌ها اذیت می‌شه، اونوقت به جای اینکه تلاش کنیم از بین ببریمش خودمون هم جزوی از این کلیشه‌ها شدیم.

  • amir :

   اره راست می گه

  • .... بای :

   😲😲😲 سیّد کارت درسته

  • نم :

   حق به توان 1000 :))))))

 • Ahmad.. :

  سلام خیلی بد بود 😂شوخی کردم خیلی خوبه.خدا کنه هممون به جاهای بالا برسیم

 • یه اصکل که حرفاش حقع :

  سلام.
  میخواستم یه مطلبی بنویسم به کسانی که میگن : دخترا درس نمیخونن یا میگن : پسرا تنبلن.
  دوستان همه انسان ها نتبلی در درونشون هست فقط وای بر اون لحظه که بیدار بشه.
  و اینکه چرا دانشمند زن نداریم؟ چرا زن تاریخی کم هست؟
  چون ما نگذاشتیم!
  ما با جمله : زن جاش تو اشپز خونست
  سعی کردیم خودمون و دیگران رو توجیح کنیم! درست میگم؟
  ما اجازه پیشرفت به زنان ندادیم حالا ما نه ، قدیمی تر ها که معمولا فرهنگشون پایین تر هستش
  لطفا این بحث رو تموم کنید تا بیشتر کشمکش به وجود نیاد
  مرسی از سایت همگام درس برای ایجاد این برنامه.

  • خاطره :

   اره دقیقا
   این حرفا از وقتی شروع شد ک بعضی از نسل ها ذهنیتشون این بود ک نمیخواستن قبول کنن دخترا هم مث پسرا میتونن هر کاری ک علاقه دارن انجام بدن و یاد بگیرن ولی ما یعنی دختران نسل جدید این ذهنیت رو از بین میبریم و بهشون نشون میدیم ک دختر جاش تو اشپز خونه نیس و میتونه میکانیک یا هر چیزی ک دوست داره بشه

  • علی :

   بله ، شما درست می فرمایید ولی شاید دقیق هم نه !!!
   دانشمند زن خیلی داشتیم ، ولی هیچ کس شناخته نشدن و خیلیاشون هم کلا فراموش شدن .
   تلاش مهمه. وقتی دختری که دلش می خواد دانشمند بشه ولی کسی نمی زاره باید ولش کنه؟ حالا دانشمند هم نه ، مثلا کار دیگه !!!!
   هرکه طاووس خواهد جور هندوستان کشد.

   • خاطره :

    بله این درسته هر کی میخواد به جایی برسه بایـــــد تلاش کنه دختر و پسر هم نداره

  • :) :

   خیلی حرفت درسته

  • :) :

   کاش آدمایی مثل تو زیاد شن

   • نازی :

    واقعا واسه خودمون متاسفم که میزاریم یک ادم بیشعور اینطوری هممونو به هم بریزه

    و اینکه دختر و پسر فرقی نداریم هممونو خدا آفریده هممونو انسان به دنیا اورده
    و اینکه دخترو پسرایی داریم که داهل این سایت خیلی ادعا مسکنن که خیلی خوبن اره همه خوبیم ولی این حرفا باعث نمیشه که اینطوری خودتونو بالا بگیرین پسرایی که میگین دخترا باید ظرف بشورن اگه اینطوری باشه که سنگ رو سنگ بند نمیشه یا اون دخترایی که میگن پسرا تنبلن خیلی اشتباه میکنید الان دو نمونه شاعر چیره دست بهتون معرفی میکنم که خودتونم میشناسیدشون
    برای دخترا شاعر سعدی یا فردوسی
    و برای پسرا شاعرمون پروین اعتصامی یا خانم هلن کلر که داستان زندگیشونو نوشتن
    فقط میخواستم بگم همه اعضای یک جامعه ایم بیاین باهم این جامعه رو بالا بکشیم

    و در آخر ممنون بابت سایتت عالیتون

   • حیحییی :

    هععییییی +++++++++++ ادمایی که جنسیت پرست نباشن زیادن… ولی اونایی ک جنسیت پرستن زیاد تر :))))))) چرا خیلیا از انسانیت بویی نبردنو فقط بلدن به جنس مخالف خودشون و نژاد های دیگ هیت بدن ؟ هعععیییی گاد….

 • نازی :

  بابت اشتباه تایپی ها متاسفم چون گوشیم خرابه اشتباه تایپ میکنم 😘💐💐💐💐

 • محمد :

  عجب بیکارایی هستینا. بشینین درس بخونین

 • sara :

  واو داشتن این گام به گامو می‌خوندم چون کتابم گم شده بود و کنجکاو شدم نظر هارو هم خوندم وباورم نمیشه از این همه تبعیضات جنسی که داخل نظرات دیدم چه دخترش به پسر و چه پسرش به دختر یعنی هنوز که هنوزه این افکار خاک خورده رو کسی هم مگه دار ؟! حداقلش فکر نمی‌کردم نسل های دهه نود ودهه هشتادی همچین نگرش های قدیمی و درعین حال اشتباه رو داشته باشن ولی خب انگار راسته که میگن نگرش های قدیمی همیشه باقی میمونه و ممنون از کسایی که حداقل اونقدری فهمیده بودن که پسر و دختر واقعا از نظر توانایی فرقی باهم ندارن جامعه به همچین آدم های فهمیده ای نیاز داره نه به افکار خاک خورده

 • zamix :

  کامنتا چقد سمن

 • Q__Q :

  اقا اومدیم یک کلام جزوه پیدا کنیم برای جمع بندی کلا نظرات کاری کرد از نسل بشری نا امید شیم چه وضعشه افتادید به جون هم برای هیچی
  ؟ به سهم خودش جهان دانشمند زن داشته مرد هم داشته پسر درس خون داشته دختر درس خون هم داشته کی گفته هر کی از مطالب اینترنت بهره میبره صرفا دنبال تقلب و نمره است؟ من پس فردا امتحان فارسی دارم به صورت حضوری و پسر هم هستم ولی تا به عمرم نه تقلب کردم و نه حتی فکرش هم کردم افتادید به جون هم دخترا ظرف باید بشورن پسرا نباید درس بخونن؟ به هیچ وجه این موضوع رو درک نمیکنم سه ساله از این سایت برای جمع بندی شب امتحانی استفاده میکنم و یا وقتی نکته رو تو تدریس معلم از قلم انداختم ولی تا به حال یک بار هم کامنت ها رو جزء امروز نه خونده بودم نه کامنتی گذاشته بودم اگر کسی کامنت میذاره خب بذاره اگرم کسی نمیذاره دلیل نمیشه که درس نمیخونه اینهمه وقتی رو که حرص میخورید و الکی دعوا میکنید برید دنبال کار و زندگی تون اوج بهره وری از زمان رو خواهید داشت در ضمن اساتید محترم لازم دیدم نکته ای رو ذکر کنم غلط املایی ماشالا موج میزنه اونم تو زبان مادری! ادبیات برخی اشخاص هم که قربونش برم نگو و نپرس اقا زشته اقا شومه اقا نحسه نکنید این بحث های بیخود رو جان عزیزتون.

 • :

  واقعا واسه همچین طرز تفکری متاسفم ، این واقعا تبعیضه
  همین کسی که داره چرت و پرت میگه میدونه اگر خودش ی دختر خوشگل و خوش هیکل ببینه زانو هاش شل میشن آخه یکی نیست بهش بگه اسکللل اگر ما دخترا نبودیم تو اسکل اینجا نبودی ننه خودتم ی زمانی دختر بوده واقعا ادم بی ادبی نیستم ولی با بعضی ها اگر اندازه فهم و درکشون صحبت نکنی متوجه نمیشن که چه چرت و پرت هایی دارن میگن
  اینکه دانشمند مرد بیشتر ، اینکه بیشتر افراد مهم مردن ، اینکه رتبه اول کنکور اکثرا مردِ نشونه اینه که دخترا بخاطر وجود همچین تفکراتی، همچین نگرش هایی باید تو خونه بشینن یا بعضی هاشون به قول خودت بیان زیر بال و پر یکی از همین پسرا ، اگر افردای از امثال شما پسرا میتونستید خودتونو کنترل کنید فضای امنی برای دخترا بوجود میومد و این باعث میشد خانواده عده ای از دخترا اجازه بدن که راحت درس بخونن بخاطر شما ها بخاطر فضای جامعه بخاطر هزار تا دلیل که ریشه همشون همینه دخترا به جایگاهی که حقشونه نرسیدن
  تو ، خبر داری چن تا دختر تو خونه نشستن با حسرت درس خوندن
  لطفا نیا از چیزی صحبت کن که دسته خودت نبوده انتخابش
  حالا خوبه خودت انتخاب نکردی پسر باشی ، واقعا متاسفم واسه همچین آدمایی که همچین عقاید دارن
  ی کاری میکنید آدم از جنسیتش زده بشه
  اگر همچین آدمایی با همچین تفکراتی نبودن جهان جای بهتری بود واقعا

  • هانیه :

   واقعا بیکار تمام عیار هستید 🤣🤣🤣🤣

 • Mahdi :

  هم متاسفم برای بعضی از پسرا و هم متاسفم برای بعضی از دخترا به خاطر طرز فکرشون

 • هانیه :

  اومدم بهتون بگم ما دخترا ثابت میکنیم به پسرا که بفهمید دخترسالاری یعنی چی

  اینو به همهء دخترای ناز این سرزمین قشنگم میگم که برای آرزو هاتون بجنگید دیگه الان زمان قدیم نیست که مرد سالاری باشع الان نوبت ماهاستت😍😘😘

  از صمیم قلبم همتون رو دوست دارم

  واینکه ی نکته برای آقا پسرا شما هم تلاش کنید شاید ما به آقایی قبولتون کردیم 😂😂

  فعلا یاعلی

 • سه نقطه :

  ساعت پنجه داشتم معنی شعر میخوندم رسیدم اینجا
  بخدا نزدبک یه ساعته گیر کردم دارم میخونم نظرارو 😑😂
  بابا بیخیال شید ما همه فرزندان میهن عزیزمون هستیم دعوا کار زشتیه
  عیبه 😂😂😂👋

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *