معنی درس دوازدهم فارسی نهم (پیام‌ آور‍ رحمت) + حکایت سیر سلمان

معنی درس دوازدهم فارسی نهم ( پیام‌ آور‍ رحمت) + حکایت سیر سلمان

درس 12 فارسی نهم

معنی درس دوازدهم فارسی نهم ( زن پارسا) + حکایت سیر سلمان

نام درس : پیام آور رحمت | موضوع : معنی کلمات – معنی شعر | پایه نهم

درس 12 فارسی نهم

🧧 معنی فارسی نهم / درس دوازدهم :: پیام آور رحمت

معنی کلمات درس پیام آور رحمت

غنیمت شمردن: سود بردن از چیزی، استفاده کردن
پیامد: نتیجه
امیر: حاکم، فرمانروا
حقیر: خوار، کوچک
خادم: خدمتگزار، مستخدم اندیشه
مدار: نترس
خلد: بهشت، دوام، بقا
دفع شود: دور شود
ناگوار: ناخوشایند
سیرت: خلق و خو، روش
توبره: کیسه بزرگ از
بهر: برای
تکبر: بزرگی نمودن، غرور
روضه: باغ، گلزار
مشتاق: آرزومند
شکوهمند: باشکوه، با عظمت
سیما: چهره
سعادت: خوشبختی

جواب درس 12 فارسی نهم

معنی عبارت های مهم درس پیام آور رحمت

❇️ طنین دلنشین کلام ایشان، فراتر از جغرافیای فرهنگی تاریخ بشری است و جانهای پاک، پیوسته مشتاق شنیدن آن هستند.
معنی: پیام و آهنگ زیبا و دل انگیز سخنان پیامبر)ص(، بسیار گستردهتر و فراتر از محدوده فرهنگهای تاریخ بشری است و وجود تمام انسانهای پاک، همواره و همیشه عالقه مند شنیدن آن پیامها و سخنان ناب است.
آرایه های ادبی: جان های پاک: مجاز از انسان های درستکار

❇️ پیام پیامبر(ص)، گنجینه و آبشخوری است که انسانیّت، همواره برای تازگی و شکوفایی و شکوهمندی خود بدان، نیازمند است.
معنی: پیام ها و سخنان پیامبر (ص) هم چون گنج با ارزش و سرچشمه ای است که انسان های صالح و درستکار همواره برای تازگی، شادابی، بزرگی و شکوه خود به آنها نیازمند هستند.
آرایه های ادبی: تشبیه پیام پیامبر به گنجینه و آبشخور
تشبیه پنهان انسانیت به گل ⇐ با نسبت دادن صفت های تازگی و شکوفایی

❇️ ای ابوذر، خداوند متعال به سیمای ظاهر و دارایی ها و گفته هایتان نمینگرد؛ بلکه به دله ها و کردارتان می نگرد.
معنی: ای ابوذر خداوند بلند مرتبه به زیبایی و چهره ظاهری و اموال و سخنان شما توجه نمیکند، بلکه به اعمال و رفتار و باطن قلبتان توجه میکند.

❇️  ای ابوذر، پنج چیز را پیش از پنج چیز، غنیمت شمار: جوانی‌ات را پیش از فرا رسیدن پیری، تندرستی‌ات را پیش از بیماری، بی‌نیازی‌ات را پیش از نیازمندی، آسایشت را پیش از گرفتاری و زندگی‌ات را پیش از مرگ.
معنی: ای ابوذر قبل از اینکه پیر شوی قدر جوانی خود را بدان، پیش از بیمار شدن قدر سلامتی خودت را بدان. پیش از اینکه به کسی محتاج شوی قدر بی نیازی ات را بدان و نگذار نیازمند خلق خدا شوی. راحتی و آسایشی که داری را قدر بدان و نگذار به گرفتاری تبدیل شود. و در نهایت پیش از مردن و تا زنده ای ارزش زندگی را بشناس و آن را تلف نکن.
آرایه های ادبی: تضاد و تقابل در جوانی و پیری، تندرستی و بیماری، بی نیازی و نیازمندی، آسایش و گرفتاری، زندگی و مرگ

❇️ ای ابوذر، اگر دربارۀ چیزی که به آن علم نداری، از تو پرسیده شود، بگو نمیدانم تا از پیامدهای ناگوار آن در امان بمانی.
معنی: ای ابوذز، اگر دربارۀ چیزی که علم و شناخت نداری از تو پرسش شود، بگو که پاسخ آن را نمیدانم تا از اتفاقات و حواد ناخوشایند آن در امان و آسوده باشی.
آرایه های ادبی: تناسب معنایی دارد با: کمال است در نفس انسان، سخن / تو خود را به گفتار، ناقص مکن (سعدی)

❇️ ای ابوذر، به اندازۀ نیاز، سخن بگوی. گشاده روی و خندان باش که خدای تعالی، گشاده روی و آسان گیر را دوست دارد.
معنی: ای ابوذر، سخنان بیهوده و نادرست را نگو و به اندازه نیاز خود، حرف بزن و همیشه خندان و شاداب باش. زیرا خدای بلند مرتبه، انسان خندان و با گذشت را دوست دارد.
آرایه های ادبی: بگوی و روی: ‌سجع
گشاده رو بودن: ‌کنایه از خوش برخوردی با دیگران
آسان‌گیر: کنایه از با گذشت بودن

معنی صفحه 93 فارسی نهم 👇

❇️ ای ابوذر، هم نشین نیک بهتر از تنهایی و تنهایی، بهتر از هم نشین بد است. مَثَلِ مؤمنان، جمله چون یک تن است؛ چون یک اندام را رنجی رسد، همۀ اندام‌ها آگاهی یابند و رنجور شوند.
معنی: ای ابوذر، دوستی با آدم های خوب بهتر از تنهایی است، اما تنهایی بهتر از دوستی و معاشرت با افراد بد و دوستان ناباب است. رابطه مؤمنان با یکدیگر مانند رابطه اعضاء بدن با یکدیگر است که وقتی یکی از اعضا آسیب می بیند همه اعضا آگاه می شوند و رنج می برند و ناراحت می شوند.
آرایه های ادبی: تکرار: همنشین و تنهایی
تضاد: بین نیک و بد
تمثیل (تشبیه ارتباط مومنان به رابطه اعضای بدن با هم)

❇️ ای ابوذر، مبادا با برادر مسلمانت قهر کنی؛ زیرا کردار شایسته در هنگام قهر، به درگاه پروردگار پذیرفته نمی‌شود. مومن برای رهایی از گناه و نافرمانی، بیش از گنجشکِ در قفس، تلاش می‌کند.
معنی: ای ابوذر، هرگز خشونت را با مسلمانان دیگر شریک ندهید، زیرا در هنگام عصبانیت حتی اعمال نیک و پاداش شما مورد قبول خداوند قرار نمی گیرد. برای آلوده نشدن به گناه بسیار تلاش کن مثل گنجشکی که در قفس برای آزادی تلاش می کند.
آرایه های ادبی: برادر مسلمان مجاز از تمام هم کیشان (مسلمانان)
تمثیل (تشبیه تلاش مومن برای دوری از گناهان جسمانی و فکری به تلاش گنجشک در قفس برای آزادی)

❇️ مَثَل مؤمنان، جمله چون یک تن است؛ چون یک اندام را رنجی رسد، همۀ اندام ها آگاهی یابند و رنجور شوند.
معنی: مثل مومنان، همگی مثل اندام یک بدن است، وقتی به یکی از اندام آسیب و رنجی برسد تمام اندام ها با خبر میشوند و رنجور و ناراحت
میشوند

معنی حکایت سیر سلمان فارسی نهم

معنی حکایت سیر سلمان فارسی نهم

 

سلمان فارسی بر لشکری امیر بود. در میان رعایا چنان حقیر می‌نمود که وقتی خادمی به وی رسید، گفت: «این توبره کاه، بردار و به لشکرگاه سلمان بر.»
معنی: سلمان فارسی امیر و فرمانده لشکری بود. در میان مردم آن‌قدر خود را کوچک نشان می‌داد که وقتی خدمتکاری به او رسید، گفت: «این کیسه بزرگ کاه بردار و به اردوگاه سلمان ببر.»

چون به لشکرگاه رسید، مردم گفتند: «امیر است.»
معنی: زمانی که به اردوگاه لشگر رسید، مردم گفتند: «او امیر و فرمانده است.»

آن خادم بترسید و در قدم وی افتاد.
معنی: آن خدمتکار ترسید و از سلمان عذرخواهی کرد.

سلمان گفت: «به سه وجه، این کار را از برای خودم کردم، نه از بهر تو، هیچ اندیشه مدار.
معنی: سلمان گفت: « به سه دلیل، این کار را برای خودم انجام دادم، نه به خاطر تو، نگران نباش.

اول آنکه تکبر از من دفع شود؛ دوم آنکه دل تو، خوش شود؛ سوم آنکه از عهده حفظ رعیت، بیرون آمده باشم.»
اول بخاطر اینکه خودخواهی و غرور از من دور شود؛ دوم به این دلیل که تو خوش‌حال شوی؛ سوم آنکه معنی: مسئولیت خودم را که همان مواظبت از مردم است، انجام داده باشم.

معنی لغت :
امیر : فرمانده
رعایا : جمع رعیت ، عموم مردم
حقیر : کوچک و بی ارزش
توبره : کیسه بزرگ
وجه : دلیل
اندیشه : ترس
تکبر : خود بینی و غرور
هیچ : اصلاً ، هرگز
سیّم : صورت قدیمی سوم
روضه : باغ
خلد : بهشت

تاریخ ادبیات :
کتابی است از مجد خوافی در قرن هشتم به تقلید از گلستان سعدی نوشته است.

جهت مشاهده دیگر کتاب ها میتوانید از سایت همگام درس استفاده کنید. همچنین پیشنهاد میشود از جواب درس 13 فارسی نهم و همچنین معنی 13 فارسی نهم نیز دیدن فرمایید.

جهت مشاهده سوالات و گام به گام کتاب های خود؛ کافیست نام درس یا شماره صفحه آن را به همراه عبارت "همگام درس" در گوگل جست و جو کنید.

مطالب مرتبط

اینترنت شما در
همگام درس
همیار
۵۰%رایگان محاسبه میگردد
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

 • خسته از درس :/ :

  عالیه! فقط جز این درس،تو متون و نوشتار درسا ایراد هست (اشتباه لغتی،مشکل املایی… ) ☘️

 • Sogand :

  حکایت سیرت سلیمان ناقصه!

 • Amir :

  سلام
  همونطور که چند نفر گفته بودن معنی حکایت مشکل داره و ناقصه.

 • جوجه فضایی :

  معنی درس اصلا کامل نیست؛تقریبا نصف در س بدون معنی هستش

 • Anusha :

  عالی بود واقعا ممنون 🥰🥰

 • Ghazall :

  سلام یه سوالی داشتم من توی هر سایتی
  که گشتم همه مثل هم
  چندتا بیت رو معنی کردید چرا کل درس رو معنی نمیکنید
  و اینکه شما نوشتید درس دوازدهم زن پارسا
  درحالی که درس دوازده(پیام‌آور‍رحمت )هست

  • HamGamDars :

   سلام بقیه سایت ها فقط کپی پیست میکنن
   بخش های ناقص اضافه شد

 • M.B :

  تصویری که گذاشتین درس سیزدهمه.
  لطفا اصلاح کنید.
  با تشکر

  • HamGamDars :

   ممنونم ویرایش شد

 • امیر علی کریمی :

  سلام ببخشید این بخش به ایرادی داره و اون هم نام بخش هست و اشتباه نوشته شده است و درستش این هست

  (درس دوازدهم «پیام آور رحمت» )

  اگه میشه هر چه سریع تر درستش کنید ، خیلی ممنون .

  • HamGamDars :

   ممنونم ویرایش شد

  • هاجر :

   عالیییییییییی مرسییی👏👏👏👏♥️

 • مبین :

  بی نظیر بود

 • آرش :

  دمتون گرم با این برنامتون

 • محمد :

  خییلی برنامه عالیه من دوست دارم تو ساختش کمک کنم.

 • Amir :

  بهتر از این نییسس🥰

 • Amir :

  برنامش عالیهههه