سوالات درس 13 مطالعات نهم با جواب

سوالات درس 13 مطالعات نهم با جواب

سوالات درس سیزدهم مطالعات اجتماعی نهم

سوالات درس 13 مطالعات نهم با جواب

نام درس : نهضت مشروطه | موضوع : سوالات متن | پایه نهم

سوالات درس سیزدهم مطالعات اجتماعی نهم

سوالات متن مطالعات نهم / درس سیزدهم :: نهضت مشروطه

دانلود PDF سوالات درس 13 (ندافی)مشاهده

سوالات از روی کتاب: کلیک کنید

سوالات صفحه 84سوالات صفحه 85سوالات صفحه 86
سوالات صفحه 87سوالات صفحه 88سوالات صفحه 89

1_ انقلاب مشروطیت در زمان کدام شاه بود؟
پاسخ:  مظفرالدین شاه

2_ در نظام پادشاهی استبدادی کشور چگونه اداره می شود؟
پاسخ:  پادشاه از قدرت و اختیارات فراوانی برخوردار است و خواست وی در حکم قانون است و او بر اساس میل و اراده خود حکومت می کند.

3_ در نظام پادشاهی مشروطه کشور چگونه اداره می شود؟
پاسخ:  قدرت و اختیارات پادشاه بر اساس قانون محدود می شود و اداره کشور تنها در اختیار شاه نیست و نهادهایی مانند مجلس شورا و هیئت وزیران یا دولت در اداره کشور مشارکت و دخالت دارند.

4_ چرا انقلاب مشروطه به وقوع پیوست؟
پاسخ:  عقب ماندگی ایران و ناتوانی حکومت قاجار در برابر روسیه و انگلستان
آموزه های دین اسلام و مذهب شیعه در برابر مبارزه با ظلم
آشنایی ایرانیان با افکار و دستاوردهای تمدن جدید اروپا بود

5_ ناصرالدین شاه چگونه مرد؟
پاسخ:  به دست میرزا رضا کرمانی به قتل رسید.

6_ روحانیان مشهور تهران در دوره مظفرالدین شاه که انجمنی از آزادی خواهان تشکیل دادند؟
پاسخ:  آیت الله سید محمد طباطبایی و آیت الله سید عبدالله بهبهانی

7_ ماجرای فلک کردن بازرگانان در چه دوره ای اتفاق افتاده بود؟
پاسخ:  در دوره مظفرالدین شاه

8_ صدر اعظم مظفرالدین شاه که بود؟
پاسخ:  عین الدوله

9_ علاءالدوله چه کرد؟
پاسخ:  به بهانه گران شدن قند؛ تعدادی از بازرگانان را به چوب بست.

10_ پس از فلک کردن بازرگانان مردم چه کردند؟
پاسخ:  بازار بسته شد – آیت الله طباطبایی و مردم در حرم حضرت شاه عبدالعظیم بست نشستند.

11_ خواسته مردم پس از بست نشستن در حرم چه بود؟
پاسخ:  تاسیس عدالت خانه

12_ وقتی مظفرالدین شاه به خواسته های بَست نشینان خود توجه نکرد چه شد؟
پاسخ:  افزایش اعتراض های مردمی
شهادت طلبه جوان
مهاجرت علما به قم
بست نشینی مردم در سفارت انگلستان

13_ خواسته مردم پس از بست نشستن در سفارت انگلستان چه بود؟
پاسخ:  تشکیل مجلس شورا

14_ چه کسانی در انقلاب مشروطیت نقش موثر داشتند؟
پاسخ:  علما – روشنفکران – تجار – پیشه وران و کارگران

15_ چه کسی فرمان مشروطه را صادر کرد؟ (در زمان چه کسی مجلس شورای ملی تشکیل شد؟_
پاسخ:  مظفرالدین شاه

16_ در چه سالی فرمان مشروطه را صادر شد؟
پاسخ:  سال 1285 شمسی

17_ در زمان چه کسی برای اولین بار کشور ما دارای قانون اساسی شد؟
پاسخ:  مظفرالدین شاه

18_ هدف انقلاب مشروطیت چه بود؟
پاسخ:  هدف برقراری حکومت قانون و رها کردن کشور از چنگ استبداد داخلی و سلطه خارجی ها

19_ چرا هدف های اصلی انقلاب مشروطیت تحقق نیافت؟
پاسخ:  به دلیل مخالفت طرفداران حکومت استبدادی
اختلاف و دودستگی میان مشروطه خواهان
افزایش دخالت های خارجی
وقوع جنگ جهانی اول

20_ جانشین مظفرالدین شاه که بود؟
پاسخ:  محمدعلی شاه

21_ پس از چند ماه اختلاف و درگیری موافقان و مخالفان مشروطه محمدعلی شاه چه کرد؟
پاسخ:  به دستور او مجلس به توپ بسته شد.

22_ مجاهدان مشروطه خواه در تبریز ه کسانی بودند؟
پاسخ:  ستارخان و باقرخان

23_ پس از محمدعلی شاه چه کسی جانشین او شد؟
پاسخ:  پسر خردسالش، احمد میرزا

24_ آیت الله شیخ فضل الله نوری چه می گفت؟
پاسخ:  می گفت مشروطه باید مشروعه و بر اساس اسلام باشد.

25_ سرنوشت آیت الله شیخ فضل الله نوری چه شد؟
پاسخ:  محاکمه توسط مشروطه خواهان
شهادت در میدان شهر

26_ جنگ جهانی اوّل بین چه کشورهایی بود؟
پاسخ:  متحدین و متفقین

27_ پیروز جنگ جهانی اوّل که بود؟
پاسخ:  متفقین

28_ متحدین چه کشورهایی بودند؟
پاسخ:  آلمان – ایتالیا – اتریش – مجارستان – عثمانی

29_ متفقین چه کشورهایی بودند؟
پاسخ:  انگلستان – روسیه – فرانسه – در اواخر جنگ آمریکا

30_ نظام پادشاهی مشروطه جایگزین نظام پادشاهی استبدادی شد.

31_ همزمان با تاسیس حکومت قاجار، انقلاب کبیر فرانسه رخ داد.

32_ جنگ جهانی اول چند سال طول کشید؟
پاسخ:  4 سال

33_ چه کسی با قوای اشغالگر انگلیسی جنگید؟
پاسخ:  رئیسعلی دلواری

34_ نظام پادشاهی استبدادی چه نوع حکومتی است؟
پاسخ:  در نظام پادشاهی استبدادی، پادشاه از قدرت و اختیارات فراوانی برخوردار است، خواست وی در حکم قانون است و او بر اساس میل و اراده خود حکومت می کند.

35_ فرمان مشروطیت توسط مظفرالدین شاه در مرداد 1285 صادر شد.

36_ انقلاب مشروطیت باعث شد نظام پادشاهی مشروطه جایگزین نظام پادشاهی استبدادی شد.

37_ به دستور محمدعلی شاه، مجلس به توپ بسته شد و منحل گردید.

38_ دلیر مردان تنگستانی به فرماندهی رئیسعلی دلواری ضربه سنگینی به اشغالگران وارد آوردند.

39_ جنگ جهانی اول پس از 4 سال با پیروزی متفقین به پایان رسید.

40_ نظام پادشاهی مشروطه چه نوع حکومتی است؟
پاسخ:  در نظام پادشاهی مشروطه قدرت و اختیارات پادشاه بر اساس قانون محدود می شود و اداره کشور تنها در اختیار شاه نیست و نهادهایی مانند مجلس شورا و هیئت وزیران (دولت_ در اداره کشور مشارکت و دخالت دارند.

41_ زمینه های انقلاب مشروطه را بیان کنید.
پاسخ:  زمینه های سیاسی و اقتصادی با زمینه های فکری و فرهنگی

42_ واگذاری امتیازات بسیار به انگلیسی ها و روس ها چه زیان هایی برای کشورمان داشت؟
پاسخ:  ضربه شدیدی به صنعت، کشاورزی و بازرگانی ایران وارد کرد و بیکاری را در سراسر کشور گسترش داد. در این دوره با وجود فقر و بیکاری مردم، مأموران مالیاتی حکومت با بی رحمی از آنها مالیات طلب می کردند.

43_ زمینه های فکری و فرهنگی انقلاب مشروطه به چند دسته تقسیم می شود؟
پاسخ:  دو دسته: 1- زمینه های داخلی 2- زمینه های خارجی

44_ زمینه های فکری و فرهنگی داخلی انقلاب مشروطه را بیان کنید.
پاسخ:  آموزه های دین اسلام و مذهب شیعه مردم را به مبارزه با ظلم و تلاش برای برقراری عدالت فرا می خواند. مردم مسلمان ایران با درس گرفتن از قیام امام حسین و واقعه کربلا، همواره آماده بودند که در برابر ظلم و بی عدالتی بایستند.

45_ زمینه های فکری و فرهنگی خارجی انقلاب مشروطه را بنویسید.
پاسخ:  آشنایی ایرانیان با افکار و دستاوردهای تمدن جدید اروپا
هم زمان با تأسیس حکومت قاجار، انقلاب کبیر فرانسه رخ داد.

46_ انقلاب کبیر فرانسه همزمان با تأسیس کدام حکومت در ایران بود؟
پاسخ:  قاجار

47_ منظور از روشنفکران چه کسانی بودند و نقش آنها در انقلاب مشروطه چه بود؟
پاسخ:  این عده که اغلب تحصیل کردگان اروپا و مدرسه دارالفنون بودند، و به روشنفکران معروف شدند، تلاش می کردند که از طریق کتاب و روزنامه د مردم را با محاسن حکومت قانون (حکومت مشروطه_ و معایب حکومت استبدادی آشنا کنند.

48_ چه عواملی انگیزه مردم را برای مبارزه با استبداد و سلطه خارجی بیشتر کرد؟
پاسخ:  موفقیت نهضت تنباکو و در پی آن، قتل ناصرالدین شاه به دست میرزای کرمانی

49_ چرا در دوره پادشاهی مظفرالدین شاه بر خشم و نارضایتی مردم افزوده شد؟
پاسخ:  مظفر الدین شاه، فرمانروایی نرم خو و ناتوان بود – در دوره او، سوء استفاده و ستمگری مأموران حکومت و دخالت بیگانگان در امور کشور ادامه یافت و بر خشم و نارضایتی مردم افزود.

50_ رهبران روحانی که با تشکیل انجمن از آزادیخواهان به فکر ایجاد تغییراتی به نفع مردم افتادند، چه کسانی بودند؟
پاسخ:  آیت الله سید محمد طباطبایی و آیت الله سید عبد الله بهبهانی

51_ یکی از مهمترین حوادثی که انقلاب مشروطیت را سرعت بخشید چه بود؟
پاسخ:  ماجرای چوب و فلک کردن بازرگانان توسط عین الدوله بود.

52_ ماجرای چوب و فلک کردن بازرگانان توسط عین الدوله چه بود؟
پاسخ:  عین الدوله صدراعظم، مظفرالدین شاه برای ترساندن مخالفان و جلوگیری از گسترش اعتراض ها دست به کار شد و به علاء الدوله دستور داد به بهانه گران شدن قند، تعدادی از بازرگانان را به چوب ببندد.

53_ پس از به چوب بستن بازرگانان توسط عین الدوله مردم چه اقدامی انجام دادند؟
پاسخ:  به دنبال این واقعه، بازار بسته شد و گروهی از علما به رهبری آیت الله طباطبایی به نشانه اعتراف در حرم حضرت شاہ عبد العظیم بست نشستند.

54_ مهمترین خواسته معترضین در حرم عبدالعظیم چه بود؟
پاسخ:  تأسیس عدالت خانه برای رسیدگی به شکایت های مردم و اجرای عدالت

55_ هنگامی که مظفرالدین شاه به خواسته های مهاجران عبدالعظیم عمل نکرد علما و مردم دست به چه اقدامی زدند؟
پاسخ:  اعتراض های مردم دوباره شروع شد. در جریان این اعتراض ها، طلبه جوانی به شهادت رسید و در نتیجه، تعدادی از علما این بار به نشانه اعتراض به قم مهاجرت کردند. هم زمان، تعدادی از مردم تهران در اعتراض به حکومت قاجار در سفارت انگلستان بست نشستند. مهمترین خواسته های معترضان، تشکیل مجلس شورا بود.

56_ چه گروه ها با قشرهایی در انقلاب مشروطیت نقش موثری داشتند؟
پاسخ:  علاوه بر علما و روشنفکران که رهبری انقلاب مشروطیت را عهده دار بودند، گروه ها و قشرهای اجتماعی مختلف مانند تجار، پیشه وران و کارگران نیز در این انقلاب نقش موثری داشتند.

57_ دو مورد از عوامل موفقیت انقلاب مشروطیت را بیان کنید.
پاسخ:  آموزه های دین اسلام و مذهب شیعه
– قرار گرفتن روشنفکران در کنار سایر گروه ها
– آشنایی ایرانیان با تمدن جدید، اروپا.

58_ محمدعلی شاه چگونه پادشاهی بود؟
پاسخ:  پادشاهی مستبد بود.

59_ چه کسانی در برابر استبداد محمدعلی شاه به با خاستند و چه نتیجه ای گرفتند؟
پاسخ:  مجاهدان مشروطه خواه در تبریز به رهبری ستارخان و باقرخان در برابر حکومت استبدادی محمدعلی شاه به پا خاستند علمای مشروطه خواه نجف تیز آنان را به مقاومت در برابر شاه مستند دعوت کردند. طرفداران مشروطه در گیلان و اصفهان با مشاهده ایستادگی مردم تبریز، روحیه گرفتند و راهی پایتخت شدند و تهران را فتح کردند.

60_ فاتحان تهران پس از فتح تهران چه تصمیمی گرفتند؟
پاسخ:  محمدعلی شاه را برکنار کردند و پسر خردسالش، احمد میرزا، را به جانشینی او برگزید.

61_ چرا آیت الله شیخ فضل الله نوری به مخالفت با انقلاب مشروطه پرداخت؟
پاسخ:  وی معتقد بود افرادی که رهبری انقلاب مشروطه را به دست گرفته اند، به اسلام اعتقادی ندارند و می خواهند افکار و فرهنگ کشورهای اروپایی را در ایران گسترش دهند. منظور او برخی از روشنفکران بودند که در تقلید از اروپا بیان زیاده روی می کردند.

62_ شیخ فضل الله نوری توسط چه کسانی به شهادت رسید؟
پاسخ:  برخی از مشروطه خواهان بعد از برکناری محمد علی شاه، با فرصت طلبی شیخ را به اتهام مخالفت با نظام مشروطه محاکمه کردند و به شهادت رساندند.

63_ شهادت شیخ فضل الله نوری چه تأثیری بر اوضاع ایران داشت؟
پاسخ:  شهادت او تأثیر نا مطلوبی بر اوضاع ایران داشت و موجب اختلاف و دشمنی بیشتر در داخل کشور شد.

64_ مهمترین موانع و مشکلات داخلی نظام مشروطه را توضیح دهید.
پاسخ:  استبداد محمد علی شاه و وابستگی او به روسیه اختلاف بین رهبران مشروطه – انحراف از مسیر اسلام

65_ قرارداد 1907 بین کدام کشورها بسته شد؟
پاسخ:  انگلستان و روسیه

66_ روسیه و انگلستان در قرارداد 1907 تقریبا کدام نواحی ایران را تحت نفوذ خود گرفتند؟
پاسخ:  روسیه شمال، شمال شرقی و شمال غربی و انگلستان جنوب شرقی ایران را تحت نفوذ خود قرار داد.

67_ دف انگلستان و روسیه از امضای قرارداد 1907 چه بود؟
پاسخ:  برای مقابله با قدرت روزافزون آلمان و متحدانش، تصمیم گرفتند به جای رقابت با یکدیگر همکاری کنند.

68_ قرارداد 1907 چه نتایجی برای ایران داشت؟
پاسخ:  روسیه با خیالی آسوده در امور داخلی ایران مداخله می کرد و اجازه نمی داد که دولت و مجلس اوضاع آشفته کشور را سرو سامان دهند. علاوه بر این نیروهای روسیه وارد خاک ایران شدند. آنها در تبریز تعدادی از مشروطه خواهان را کشتند و در مشهد نیز حرم امام رضا (ع_ را به گلوله بستند.

69_ جنگ جهانی اول در چه سالی و بین چه کشورهایی رخ داد؟
پاسخ:  در سال 1914 میلادی  / ۱۲۹۳شمسی_ بین متحدین و متفقین

70_ نتیجه جنگ جهانی اول چه بود؟
پاسخ:  بر اثر این جنگ، میلیون ها نفر کشته، زخمی و آواره شدند و خسارت ها و ویرانی های زیادی به بار آمد.

71_ موضع ایران در جنگ جهانی اول چه بود؟
پاسخ:  دولت ایران در ابتدای جنگ جهانی اول بی طرفی کامل خود را اعلام کرد اما انگلستان، روسیه و عثمانی این بی طرفی را نادیده گرفتند و نیروهای خود را وارد ایران کردند. پس از آن برخی مناطق ایران صحنه نبرد نیروهای روسیه و انگلستان با قوای عثمانی بود.

72_ آثار و پیامدهای سیاسی و اجتماعی جنگ جهانی اول در ایران را بنویسید.
پاسخ:  جنگ جهانی اول موجب بی ثباتی و آشفتگی بیشتر اوضاع ایران شد. به دلیل حضور نیروهای اشغالگر و درگیری های نظامی، دولت مرکزی به نهایت ضعف رسید و تسلط خود را بر امور کشور از دست داد. نافرمانی و سرپیچی از فرمان دولت مرکزی گسترش یافت و امنیت و آسایش مردم از بین رفت. در آن سالها، ایرانیان دچار مصیبت های بزرگی مانند قحطی، فقر، گرسنگی و شیوع بیماری های واگیر دار شدند و افراد زیادی جان خود را از دست دادند.

جواب درس 13 مطالعات نهم

اگر سوالات بالا را دوست نداشتید از سوالات زیر استفاده کنید

در جاهای خالی کلمات مناسب قرار دهید.
1. فرمان مشروطیت توسط مظفرالدین شاه در مرداد ۱۲۸۵ صادر شد.
٢. انقلاب مشروطیت باعث شد نظام پادشاهی مشروطه جایگزین نظام پادشاهی استبدادی شد.
٣. به دستور محمد علیشاه، مجلس به توپ بسته شد و منحل گردید.
۴. دلیر مردان تنگستانی به فرماندهی رئیسعلی دلواری ضربه سنگینی به اشغالگران وارد آوردند.
۵. جنگ جهانی اول پس از ۴ سال با پیروزی متفقین به پایان رسید.

گزینه صحیح را انتخاب کنید.
۶. قرارداد ۱۹۰۷ بین کدام کشورها بسته شد؟
الف) انگلستان و فرانسه ب) آمریکا و آلمان ج) انگلستان و روسیه د) آمریکا و روسیه

۷. کدام یک از روحانیون زیر با انقلاب مشروطه مخالفت کرد؟
الف) آیت الله طباطبایی ب) شیخ فضل الله نوری ج) آیت الله بهبهانی د) میرزای شیرازی

۸. کدام یک از کشورهای زیر در جنگ جهانی اول جزء کشورهای متفقین بود؟
الف) آلمان ب) ایتالیا ج) انگلستان د) عثمانی

درست و یا نادرست بودن عبارت های زیر را مشخص کنید.

۹. نظام پادشاهی مشروطه نوعی حکومت است که در آن اختیارات شاه بر اساس قانون محدود می شد.
درست

۱۰. دو تن از رهبران مشروطه خواه تبریز ستارخان و باقرخان بودند.
درست

۱۱. در جنگ جهانی اول ایران طرفدار متفقین بود.
نادرست

به سؤالات زیر پاسخ کامل دهید.

۱۲. ماجرای چوب و فلک کردن بازرگانان توسط عین الدوله چه بود؟
پاسخ:  عین الدوله صدراعظم مظفرالدین شاه برای ترساندن مخالفان و جلوگیری از گسترش اعتراض ها به حاکم تهران (علاءالدوله) دستور داد به بهانه گران شدن قند، تعدادی از بازرگانان را به چوب ببندد.

۱۳. محمد علیشاه با چه اقداماتی به مقابله با مشروطه برخاست؟
پاسخ:  محمد علیشاه، پادشاهی مستبد بود. او با پشتیبانی دولت روسیه و حمایت طرفداران حکومت استبدادی، تصمیم گرفت حکومت نوپای مشروطه را نابود سازد پس از چند ماه اختلاف و درگیری، به دستور محمد علیشاه، مجلس به توپ بسته شد و منحل گردید.

۱۴. زمینه های انقلاب مشروطه را بیان کنید.
پاسخ:  الف) زمینه های سیاسی و اقتصادی؛ ب) زمینه های فکری و فرهنگی

۱۵. مهمترین خواسته معترضین در حرم عبدالعظیم (مهاجرت اول) چه بود؟
پاسخ:  تأسیس عدالت خانه برای رسیدگی به شکایت های مردم .

۱۶. سرانجام و نتیجه جنگ جهانی اول چه بود؟ بیان کنید.
پاسخ:  جنگ جهانی اول پس از چهار سال با پیروزی متفقین به پایان رسید. بر اثر این جنگ، میلیونها نفر کشته، زخمی و آواره شدند و خسارتها و ویرانی های زیادی به بار آورد.

درس 13 مطالعات نهم

پروانه قلی پور دبیر محترم مطالعات ناحیه 2 خرم آباد (استان لرستان)

جزوه درس 13 مطالعات نهم مشاهده

 

همچنین پیشنهاد میشود از جواب فعالیت های درس 13 مطالعات نهم نیز دیدن فرمایید. همچنین برای دیگر مطالب از گام به گام مطالعات نهم و گام به گام فارسی نهم نیز میتوانید استفاده کنید.

» سوالات درس 14 مطالعات نهم

جهت مشاهده سوالات و گام به گام کتاب های خود؛ کافیست نام درس یا شماره صفحه آن را به همراه عبارت "همگام درس" در گوگل جست و جو کنید.

مطالب مرتبط

اینترنت شما در
همگام درس
همیار
۵۰%رایگان محاسبه میگردد
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

 • پارسا :

  خیلی خوب بود ممنون اونایی که میگن بد بوده یا زیاده بخاطر اینکه خودشون حوصله ندارن بخونن ولی در کل ممنون واقعا کمک کرد🙏

 • mohadse.legoo :

  سوالاتش خوبه ولی من کمی شو خوندم حسش نبود لطفا یکم کمش کنید من تنیلیم میاد😂😂😂

 • ناشناس :

  خیلی ممنون بابت سوالات خوبتون واقعاا عالیییههه
  Thankes a lot

 • PARK JIMIN :

  لطفا تعداد سوالات رو کمتر کنید و حجم تعداد سوالات بازم ممنون 💜

 • PARK JIMIN :

  سوالات خیلی زیاده ولی بازم ممنون 💜

 • محمد :

  واقعا ممنونم از شما بابت این سوال ها بسیار خوب بودن ❤️🙏

 • فاطمه :

  سلام خیلی ممنون بابت سوالات

  قبول دارم زیاده
  ولی داخل امتحان همین ها میاد پس بهتره اینا رو بخونید چون خیلی کمک میکنه من هرچی معلمم نمونه سوال فرستاده از همینا بوده بعدش هم این سوال انقدر خوب توضیح داده که اگه تا سوال ۴۰ هم بخونی بقیه رو میتونی جواب بدی

 • محمد امبن :

  سلام تعداد سوالات زیاد بود من نمونه سوالات خواندم ممنون از برنامه خوبتون

 • هلنا :

  عالیه واقعا ممنون ♥️

 • ابوالفض :

  عالی خیلی خوبه ولی زیاره یکم

  • Yasin :

   یکم زیادی

   خیلی زیاده😡😡

 • :

  در کل سوالات قسمت دوم خوبه
  ولی مطالعات کلا درس بیخودیه

 • Mohsen :

  کل متن کتاب به خونی کمتر هست ولی سوالای این بهتره

 • محمد صدرا :

  آخه اینا رو کی طرح کرده خوب یکم فکر کن لامصب من امتحان دارم از اول تا آخر چطوری برای هر درس ۷۰ تا سوال رو بخونم ؟

 • M :

  سلام
  خوبه ولی خیلی سوال داره بعضیاشون هم داخل کتاب نیست ولی اینا بهتره ممنون میشم که سوالا خلاصه تر باشن

 • ابوالفضل :

  سوالات بسیار خوب هست و اگر اون هایی که میگن سوالات توی کتاب نیست یکم خوب درس گوش میکردن میفهمیدن همش داخل کتاب هست

 • میثم :

  خیلی هستش که🙄

 • عاطفه :

  راستش وقتی بچه ها میان این سوالات رو میخونن بد تر استرس میگیرن بهتره از متن کتاب سوال بدید و جوابش رو متن کتاب بزارید

 • سحر :

  سوال ۶۹ اشتباه هست
  متن کتاب جنگ جهانی اول در سال ۱۹۱۴ میلادی/۱۲۹۳ شمسی آغاز شد و…

 • سجی :

  سوالات خیلی زیاد بودن ولی برای راحت تر کردن سوالای قسمت دوم و کتاب رو بخونید ولی اگه سوال هارو خلاصه میکردن بهتر بود ولی با اینحال از هیچی بهتره و کمک میکنه🥱✋👌💞👍

 • بدون نام :

  سوالات کامله و نسبتا خوب ✔

 • امیر :

  عالی ماش الله

 • ⭐MムHムN⭐ :

  اخه چه خبره 80 تا سوال برا یه درس🤕

 • yas :

  بابو چخبر این همه سوال برای ی درس

  • M :

   آره خیلیه چطور میشه بخونی اینارو 🤦😔

 • SADRS :

  80 تا سوال فقط برای 4 صفحه درس.😮 خوب بود خوندنی بود آموختنی بود ولی نوشتنی نبود خلاصه ش میکردین بهتر بود👍🏻

  • مسعودزارع :

   خب قسمت دوم که کمتره رو بخون اونا مهمتره

 • لیلا :

  خوبه فقط یه سوال
  اولین جرقه نهضت مشروطه چی بود ؟

  • شاهدخت :

   سوالات خیلی زیادن🤕🤕😭😭

   • علی :

    راست میگه کمرم شکست

  • Mobina :

   درس قبلی هست

 • زهرا :

  سلام سوالات خیلی خوبی بود ممنون

 • راحیل :

  به نظر میاد سوالات چاپ قدیمه
  ولی با این حال ممنون از زحماتتون 🙏🏻

 • Fateme :

  ممنونم از مطالبی که میزارید فقط بی زحمت میشه بگید برای کدوم صفحه میشه
  اخه بعضی ها یا در کتاب نیست یا مطالب زیاده نمیشه پیدا کرد ❤👌

  • HamGamDars :

   بالای سوالات صفحات رو قرار دادیم براتون

 • آریا :

  به درد نمیخوره بیخودی زور نزنید پیدا کنید نیس تو کتاب 😒🔱

  • HamGamDars :

   سلام دوباره برسی کنید سوالات رو

 • Zm :

  عالی

 • فاطمه :

  زیاد خوب نیست اصلا هیچ کدوم تو کتاب نیستن

  • ممد :

   باشه فهمیدیم لازم نیست صد بار بگی که

 • .. :

  زیاد خوب نیست اصلا هیچ کدوم تو کتاب نیستن

 • Missbelieber :

  بعضی از سوالا جواب فعالیته و فکر نمیکنم لزومی داشت که اینارو به عنوان سوال استفاده میکردین چون تا جایی که من میدونم هیچوقت از فعالیت ها سوال نیومده👩🏻‍🦯

  • Mobina :

   نه میاد تو علومم حتی شکل ها و فعالیت ها و آزمایش ها میاد تو نوبت اول نمیان

 • ریحانه :

  خیلی سوالات خوبی هست
  درسته بعضی هاش تو کتاب نیست اما سر امتحانات نهایی از اینها میاد

 • متین فیضی :

  چرا تو کتاب نیست هیچ کدوم😐😂

  • مهدی سمیعی :

   هست همشون تو کتاب بگرد

  • Elmi :

   چون این درس کلن کتاب با سواب فرق داره یا باید کتاب رو بخونی یا سوالارو

   ولی این سوالا کامل تره !

 • T :

  بعضیاش تو کتاب نیست

 • ناشناس :
  • وحید :

   سوالات خیلی زیاده ولی ممنون

   • جالبه :

    بخاطر اینکه تاریخو باهاش ترکیب کردن

  • یاسین :

   بسیار عالی و ممنونم از لطف شما که این سوالات رو برای ما در این اپلیکیشن قرار دادین🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

  • محمد مهدی حسنی :

   خیلی خیلی خوب بود ..ممنون ازتون🤍🫂❤️👌🏻