سوالات درس 6 مطالعات هشتم با جواب

سوالات متن مطالعات هشتم درس 6

سوالات درس ششم مطالعات هشتم

سوالات متن مطالعات هشتم درس 6

نام درس : درس ششم : قوه قضاییه | موضوع : سوالات متن | پایه هشتم

سوالات درس ششم مطالعات هشتم

در قسمت زیر برای شما عزیزان سوالات متن درس 6 مطالعات هشتم را آماده کرده ایم که امیدوارم دوست داشته باشید.

درس ششم: قوه قضائیه

توجه : در این مطلب 2 سری سوالات متن برای شما آماده کرده ایم سری اول سوالات : تعداد کم تر برای مطالعه سریع تر درس ها میباشد و سوالات سری دوم سوالات بیشتر و بروز تر است که با توجه به وقت و یا حوصله شما دانش آموز ؛ هرکدوم رو که راحت تر بودید بخونید پیشنهاد میشه سوالات سری دوم رو بخونید تعداد سوالات اول : 18 | تعداد سوالات سری دوم 29

1 -چه کسانی از نوجوانان در برابر آسیب ها و تهدیدات محافظت می کنند؟
پاسخ: خود، خانواده، مدرسه و قانون

2 -هر فرد چگونه می تواند از خود در برابر آسیب ها و تهدیدات محافظت کند؟
پاسخ: هر فرد نسبت به بدن و روح و روان خود مسئول است و باید از اعمال و رفتاری که به سلامتی بدنی و روانی او لطمه می زند، پرهیز کند.البته در این راه باید همیشه از خداوند متعال کمک بگیریمو از طریق نماز و دعا از او بخواهیم تا ما را یاری کند که در راه راست حرکت کنیم و به وسوسه های شیطانی تسلیم نشویم.

3 -پدر و مادر در تربیت فرزندان از چه حقوقی برخوردار هستند؟
پاسخ: پدر و مادر در تربیت و مراقبت فرزندان، حق قانونی دارند .آنها حق دارند تا زمانی که فرزندان شان مستقل نشده اند، بر فعّالیت های آنها نظارت دقیق داشته باشند.

4 -قانون چگونه می تواند از افراد جامعه محافظت کند؟
پاسخ: قانون از حقوق همه افراد از جمله نوجوانان حمایت می کند. نیروی انتظامی) پلیس (برای برقراری امنیت و حفاظت از مردم تالش و با کسانی که قوانین را نقض کنند، برخورد می کند.

5 -آیا پلیس برای محافظت از افراد جامعه از قدرت مطلق برخوردار است؟
پاسخ: پلیس قانون وضع نمی کند و قدرت نامحدود هم ندارد، بلکه پلیس نیز در چارچوب قوانین و تا جایی که قانون به او اجازه می دهد، می تواند عمل کند.

6 -نقش قوه قضائیه در کشور چیست؟
پاسخ: در هر جامعه ای باید نهادی وجود داشته باشد که عدالت اجتماعی را برقرار سازد، بر اجرای قوانین نظارت کند، با تخلفات برخورد کند و متخلفان را به مجازات برساند. این نهاد، »قوّه قضائیه« است که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی افراد است.

7 -رئیس قوه قضائیه چگونه انتخاب می شود؟ 
پاسخ: بر طبق قانون اساسی، رئیس قوّه قضائیه از سوی رهبر جمهوری اسلامی به مدت پنج سال انتخاب می شود.

8 -رئیس قوه قضائیه باید چه ویژگی هایی داشته باشد؟
پاسخ: باید فردیمجتهد ، عادل، آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر باشد.

9 -وظایف قوه قضائیه را نام ببرید؟
پاسخ: 1 -رسیدگی به شکایت های مردم و حل اختلافات آنها 2 – کشف جرم، تعقیب و مجازات مجرمان3 -اقدامات مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم4-گسترش عدل و آزادی های مشروع در جامعه5 -نظارت بر حسن اجرای قوانین در سازمان ها و دستگاه های اداری

10 -یکی از مهم ترین وظایف قوه قضائیه چیست؟
پاسخ: حل کردن اختلافات مردم

11 -افراد از چه راه هایی می توانند اختلافات خود را حل کنند؟
پاسخ: در درجه اوّل از راه مسالمت آمیز و با گفت وگو موضوع را حل کنند و در این راه از افراد باتجربه تر و ریش سفیدان فامیل و شورای حل اختالف محلّه کمک بگیرند و در صورتی که نتیجه ای حاصل نشد برای حل اختالف به دادگاه مراجعه نمایند.

12 -به طور کلی دعاویی که در دادگاه مطرح می شوند، به چند دسته تقسیم می شوند؟ نام ببرید؟
پاسخ: به دو دسته تقسیم می شوند : دعاوی (اختلافات)حقوقی و دعاوی (اختلافات) کیفری

13 -منظور از شکایت های کیفری چیست؟ مثال بزنید.
پاسخ: مربوط به اعمالی است که دادگاه برای فردی که مرتکب جرمی شده است، مجازات تعیین می کند. نمونه هایی از دعاوی کیفری: موقعیت(1 (در یک مغازه، فردی به هنگام اختالف بر سرموضوعی با یک مشتری دیگر شروع به توهین و فحاشی و افترا زدن به او نمود و او را با قدرت نمایی تهدید کرد. به موجب قانون، فحاشی و افترا یا قدرت نمایی، جرم است و مجازات زندان دارد. موقعیت(2 (در محله آقای صادقی فردی در منزل شخصی اش افراد بیمار را می پذیرد و از آنها حق ویزیت دریافت می کند .این فرد مجوز نظام پزشکی ندارد. در این موقعیت نیز به موجب قانون، اگر کسی بدون داشتن مدرک، خود را پزشک، مهندس، وکیل و…، معرفی کند و بخواهد از راه فریب دیگران، منافعی را به دست آورد. »غصب عنوان« نموده و این کار، جرم است و مجازات زندان دارد.

14 -منظور از دعاوی حقوقی چیست؟ مثال بزنید.
پاسخ: مربوط به اعمالی است که دادگاه مجازاتی تعیین نمی کند بلکه افراد را ملزم می کند که تکالیف شان را انجام دهند یا حقوق قانونی دیگران را بدهند. نمونه هایی از دعاوی حقوقی : موقعیت(3)یک یاز همسایگان خانم شریفی در هنگام ساختمان سازی به طور ناخواسته، قسمتی از خانه او را با لودر خراب کرده است. در این موقعیت دادگاه، میزان ضرر و زیان را تعیین می کند و فرد باید خسارات را بپردازد. موقعیت(4(آقای سعیدی ادعا می کند بخشی از زمین کشاورزی آقای محسنی را خریده و در آن درخت کاری نموده است اما آقای محسنی می گوید مقدار زمین تصرف شده مطابق با سندی که تنظیم شده، نیست. در این موقعیت نیز پس از رأی دادگاه، فردی که خطا کرده، باید حقوق دیگری را به او پس دهد.

15 -اختلافات در دادگاه چگونه حل می شود؟
پاسخ: در دادگاه، قاضی مدارک خواهان) شاکی(و خوانده را مطالعه می کند و از آنها می خواهد تا دلایل خود را بیان کنند.

16 -قاضی باید چه ویژگی هایی داشته باشد؟
پاسخ: قاضی باید فردی عادل و آشنا با قوانین باشد.

17 -به چه کسی وکیل می گویند؟
پاسخ: وکیل کسی است که در رشته حقوق درس خوانده و به قوانین آشناست و پروانه(اجازه نامه (وکالت دارد.

18 -قبل از نوشتن شکایت چه کار باید کرد؟
پاسخ: افراد می توانند قبل از نوشتن شکایت در مجتمع های قضایی، با مشاور حقوقی در آن مجتمع مشورت کنند تا بدانند چگونه شکایت خود را مطرح کنند.

✅✅✅✅✅ همگام درس ✅✅✅✅✅

سوالات سری دوم برای آمادگی بیشتر در امتحانات 

1_ چه کسانی از نوجوانان در برابر آسیایی ها و تهدیدات، محافظت می کنند؟
جواب:  خود – خانواده – مدرسه – قانون

2_ کار قوه قضائیه چیست؟ (نقش قوه قضائیه در کشور چیست؟)
جواب:  نهادی که عدالت اجتماعی را برقرار می سازد، بر اجرای قوانین نظارت می کند، با تخلفات برخورد می کند و متخلفان را به مجازات می رساند.

3_ رئیس قوه قضائیه توسط چه کسی انتخاب می شود؟
جواب:  توسط رهبر

4_ مدت زمان ریاست رئیس قوه قضائیه چند سال است؟
جواب:  پنج سال است.

5_ ویژگی های رئیس قوه قضائیه چیست؟
جواب:  فردی مجتهد، عادل، آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبّر

6_ قبل از مراجعه به قوه قضائیه برای رفع مشکل بهتر است چه کنیم؟ (افراد از چه راه هایی می توانند اختلافات خود را حل کنند؟)
جواب:  از راه مسالمت آمیز و با گفت و گو مساله را حل کنیم.
از افراد با تجربه تر و ریش سفیدان فامیل کمک بگیریم.
شورای حل اختلاف محله برویم.

7_ انواع دَعاوی را نام ببرید.
جواب:  دعاوی کیفری و حقوقی

8_ دعاوی کیفری به چه معناست؟
جواب:  دادگاه برای فردی که مرتکب جرمی شده است، مجازات تعیین می کند.
مثال: فحاشی و افترا – قدر ت نمایی و تهدید – غصب و جعل عنوان

9_ فحاشی و افترا چه مجازاتی دارد؟
جواب:  زندان

10_ فحاشی و افترا چه نوع دعاوی است؟
جواب:  کیفری

11_ اگر بدون داشتن مدرک، خود را پزشک معرفی کنیم، چه مجازاتی دارد؟
جواب:  زندان

12_ اگر بدون داشتن مدرک، خود را پزشک معرفی کنیم، چه نوع دعاوی دارد؟
جواب:  کیفری

13_ دعاوی حقوقی به چه معناست؟ مثال بزنید.
جواب:  دادگاه مجازاتی تعیین نمی کند بلکه افراد را ملزم می کند که تکالیفشان را انجام دهند یا حقوق قانونی دیگران را بدهند.
مثال: تخریب بخشی از خانه همسایه هنگام ساختمان سازی – تصرف زمین فروشنده بیش از مقدار درج شده در سند

14_ اگر خانه همسایه را در زمان ساخت و ساز ناخواسته با لودر خراب کنیم چه مجازاتی دارد؟
جواب:  باید خسارت آن را بدهیم.

15_ اگر خانه همسایه را در زمان ساخت و ساز ناخواسته با لودر خراب کنیم چه نوع دعاوی است؟
جواب:  حقوقی

16_ اگر زمینی را خریده باشیم و در مقداری از زمین بغلی هم درخت کاشته باشیم چه مجازاتی دارد؟
جواب:  باید حقوق دیگری را به او پس بدهیم.

17_ اگر زمینی را خریده باشیم و در مقداری از زمین بغلی هم درخت کاشته باشیمچه نوع دعاوی است؟
جواب:  حقوقی

18_ در همه دادگاه ها، افراد حق دارند فردی را به عنوان وکیل انتخاب کنند تا از حقوق آنها دفاع کند.

19_ وکیل کیست؟
جواب:  وکیل در رشته حقوق درس خوانده و به قوانین آشناست و پروانه وکالت دارد.

20_ هر فرد چگونه می تواند از خود در برابر آسیب ها و تهدیدات محافظت کند؟
جواب:  هر فرد نسبت به بدن و روح و روان خود مسئول است و باید از اعمال و رفتاری که به سلامتی بدنی و روانی او لطمه می زند، پرهیز کند. البته در این راه باید همیشه از خداوند متعال کمک بگیریم و از طریق نماز و دعا از او بخواهیم تا ما را یاری کند که در راه راست حرکت کنیم و به وسوسه های شیطانی تسلیم نشویم.

21_ پدر و مادر در تربیت فرزندان از چه حقوقی برخوردار هستند؟
جواب:  پدر و مادر در تربیت و مراقبت فرزندان، حق قانونی دارند .آنها حق دارند تا زمانی که فرزندان شان مستقل نشده اند، بر فعّالیت های آنها نظارت دقیق داشته باشند.

22_ قانون چگونه می تواند از افراد جامعه محافظت کند؟
جواب:  قانون از حقوق همه افراد از جمله نوجوانان حمایت می کند. نیروی انتظامی (پلیس) برای برقراری امنیت و حفاظت از مردم تالش و با کسانی که قوانین را نقض کنند، برخورد می کند.

23_ آیا پلیس برای محافظت از افراد جامعه از قدرت مطلق برخوردار است؟
جواب:  پلیس قانون وضع نمی کند و قدرت نامحدود هم ندارد، بلکه پلیس نیز در چارچوب قوانین و تا جایی که قانون به او اجازه می دهد، می تواند عمل کند.

24_ وظایف قوه قضائیه را نام ببرید؟
جواب: 
1_ رسیدگی به شکایت های مردم و حل اختلافات آنها
2_ کشف جرم، تعقیب و مجازات مجرمان
3_ اقدامات مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم
4_ گسترش عدل و آزادی های مشروع در جامعه
5_ نظارت بر حسن اجرای قوانین در سازمان ها و دستگاه های اداری

25_ یکی از مهم ترین وظایف قوه قضائیه چیست؟
جواب:  حل کردن اختلافات مردم

26_ اختلافات در دادگاه چگونه حل می شود؟
جواب:  در دادگاه، قاضی مدارک خواهان (شاکی_‌ و خوانده را مطالعه می کند و از آنها می خواهد تا دلایل خود را بیان کنند.

27_ قاضی باید چه ویژگی هایی داشته باشد؟
جواب:  قاضی باید فردی عادل و آشنا با قوانین باشد.

28_ قبل از نوشتن شکایت چه کار باید کرد؟
جواب:  افراد می توانند قبل از نوشتن شکایت در مجتمع های قضایی، با مشاور حقوقی در آن مجتمع مشورت کنند تا بدانند چگونه شکایت خود را مطرح کنند.

29_ حل اختلاف مردم از وظایف کدام یک از قوای سه گانه می باشد؟
جواب:  قوه قضاییه

 

 

جهت مشاهده سوالات و گام به گام کتاب های خود؛ کافیست نام درس یا شماره صفحه آن را به همراه عبارت "همگام درس" در گوگل جست و جو کنید.

مطالب مرتبط

اینترنت شما در
همگام درس
همیار
۵۰%رایگان محاسبه میگردد
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

 • ججججججج✌😏 :

  پاس ماس نخبگی واس ماس خوب گفتم بگید آره حالا که خوندی برو درستو بخون

 • AmirAli10R :

  خوب بود😒😏

 • مـ‌بـ‌ی! :

  چکا کنم درسا تو مخم برن😑

  • امیرعباس :

   درس بخون

 • مهدیار :

  خیلی خوب
  سوالات درس به درس همیار بسیار کامل و جامع است اما پاسخ سوالات خیلی بلند هستند و می توانند خلاصه تر شوند .

 • امیر حسام :

  عالی هست اما جواب ها زیاد هست

 • مبیناشمایی پور :

  عالی مطابق با سوالات خانم

 • zahdahmdyzynb@gmail.com :

  سلام راستش من از برنامه شما خیلی راضی هستم راستش بعضی از معلمان سوال نمیدین برای همون من خیلی مشکل داشتم
  واقعا ممنون

 • انسیه رحیمی :

  عالیه واقعا سوالات خوبی هستن و برای دانش آموزانی که معلمشون سوالات درس رو نمیگن این برنامه خیلی خوبه

 • رضا :

  خیلی ممنون بابت این سازنده 🥰🥰

 • نفس و متین حسینی :

  عالیه عالی معلم ما سوال های درس رو نمیگه و ما باید سوال در بیاریم و این سایت خیلی خیلی به ما کمک کرد
  ممنونم 🥰❤👩🏻‍💻👨🏻‍💻

 • من :

  عالی بود

 • ツJ口Kモ尺亗 :

  سوالات بسیار عالی هست و راضی هستم فقط ای کاش میشد گزینه دانلود رو هم میزاشتین تا هروقت نیاز شد دانلود کرده باشیم و بخونیم👊😏

  • ملی :

   خیلی خیلی عالی

 • نازنین :

  صورت سوال رو پیچیده کنید

  • .... :

   اگه لازم بود یه سری دیگه نمونه سوال میزاشتم واسه شما خر خونا😒🙄. همینا رو بخون. حوصله داری.😑 معلم ما خودش گفته از این سایت و برنامه بخونین از اینجا براتون میدم. 😊🙂

   • ... :

    برا ما هم گفتن😁

 • Mamal :

  خیلی خوب

 • امیر علی :

  بدرد نمیخوره سوالاش معلمم از یکی از اینا هم تپرسید اه

  • محمد :

   اره راست میگی بدرد نمیخوره بعضی‌ها به درد میخوره از بعضی بیشتر نه

   • ریحانه :

    نه کاملا عالی هست چون که معلم ما در ازمون از این سوال ها اورد و من این سوالات رو در کتابم مینویسم و خیلی به درد میخوره :/

  • امیر :

   دوست عزیز اینها نمونه سوال هست که درس را درک کنید

  • اصلا هرک :

   داداش مشکل از معلم تویه

 • Alireza :

  بسیار عالی تشکر از مدیر سایت

 • مبینا :

  عالی

 • کیانا :

  واقعا عالی
  با این کرونا معلم ها درس ها رو سوال بندی نمی کنن
  ولی با این متن کل درس سوال بندی شوده 🌈🌈

  • ابوالفضل :

   اره خیلی خوب بود

   • امیر حسام :

    عالی هست اما جواب ها زیاد هست

 • پرویز :

  خیلی خیلی خوبه

 • ❤❤ :

  هرچند که واقعا درس خیلی سختی هست اما سوالاتش خوبه به من کمک میکنه چون ما معلم هامون سوال نمیگن و خودمون مجبوریم که سوال در بیاریم و این سایت خیلی کمک میکنه ممنون

  • پریسا :

   بله واقعا معلم ها چرا سوال نمیگن
   اونا وضیفشونه که باید سوال بدن حالا ما ها مثلاً میایم از گوشی از اینترنت مشکلمونو حل می کنیم
   اما اونایی که اصلا گوشی ندارن و دسترسی به اینترنت ندارن اونا میخواین چکار دیدم که میگم حالا برخی از همکلاسی های ما همینجورین گوشی ندارن
   این پیامو نوشتم که معلما ببینن یکم دلشون بسوزه

 • زهرا :

  بسیار سوالات عالی داشت من که راضی بودم😘❤

 • مائده :

  عالی

 • زینب :

  خیلی زیاد عالی بود

 • هانیه :

  عالی خیلی خوبه

  • ایلیا :

   عالی

 • ستایش :

  عالی

 • عشق فقط امیر حسین ارمان 😘 :

  عالی

 • فاطمه :

  عالی ممنون

 • حدیثه :

  بسیار عالی و خوب

 • ناشناس :

  خوبه

  • ماردین :

   عالی بود ممنون👏❤️

 • امیرحسین :

  خیلی خوب است

 • اشکان رحیم پور :

  درس را دوست دارم

  • ناشناس :

   همین

   • مـ‌بـ‌ی! :

    چکا کنم درسا تو مخم برن😑