سوالات درس 11 مطالعات هشتم با جواب

سوالات متن مطالعات هشتم درس 11

سوالات درس یازدهم مطالعات هشتم

سوالات متن مطالعات هشتم درس 11

نام درس : ورود اسلام به ایران | موضوع : سوالات متن | پایه هشتم

سوالات درس یازدهم مطالعات هشتم

در قسمت زیر برای شما عزیزان سوالات متن درس 11 مطالعات هشتم را آماده کرده ایم که امیدوارم دوست داشته باشید. در قسمت زیر میتوانید این سوالات متن مطالعات هشتم را مشاهده کنید

درس یازدهم :: ورود اسلام به ایران

1_ با ورود اعراب مسلمان چه حکومتی در ایران فروپاشی شد؟
جواب:  ساسانیان

2_ هنگام ظهور اسلام در شبه جزیره عربستان چه کسی بر ایران حکومت می کرد؟
جواب:  خسرو پرویز

3_ خسرو پرویز توسط چه کسی به قتل رسید؟‌
جواب:  توسط پسرش

4_ در زمان پیامبر چه سلسله ای بر ایران حکم فرما بود؟
جواب:  سلسله ساسانی

5_ در اواخر دوره ساسانی اوضاع به چه صورت بود؟‌
جواب:  شورش فرماندهان و رقابت های سیاسی آنها زیاد شده بود.
مردم به خاطر بی عدالتی ها و تبعیض و مالیات ناراضی بودند.
سیل موجب قحطی شده بود.

6_ اولین حمله اعراب مسلمان در چه دوره ای بود؟
جواب:  ابوبکر

7_ ابوبکر پس از حمله به ایران کجا را تصرف کرد؟
جواب:  مناطقی از بین النهرین

8_ ارتش ساسانی در چه جنگ مهمی شکست خورد؟
جواب:  قادسیه

9_ نام فرمانده ارتش ساسانی که در جنگ قادسیه کشته شد چه بود؟‌
جواب:  رستم فرخ زاد

10_ آخرین پادشاه ساسانی در زمان حمله اعراب مسلمان که بود؟
جواب:  یزدگرد

11_ یزدگرد توسط چه کسی به قتل رسید؟
جواب:  آسیابانی

12_ یزدگرد در کجا به قتل رسید؟
جواب:  مرو

13_ امپراتوری ساسانی چند سال بر ایران حکومت کرده بود؟
جواب:  400 سال

14_ مرکز خلافت امویان کدام شهر بود؟
جواب:  شام

15_ در بنی امیه چه امامانی به شهادت رسیدند؟
جواب:  امام حسن و امام حسین و امام سجاد و امام محمد باقر

16_ چه کسی در کوفه به خونخواهی امام حسین برخاست؟
جواب:  مختار ثقفی

17_ نام سردار ایرانی که در خراسان قیام کرد چه بود؟
جواب:  ابومسلم

18_ چه کسی اولین خلیفه عباسی بود؟
جواب:  سفاح

19_ چه کسی دومین خلیفه عباسی بود؟
جواب:  منصور

20_ پایتخت عباسیان در زمان خلافت دوم که بود؟‌
جواب:  بغداد

21_ خلفای عباسی که امامان شیعه را اذیت می کردند که بودند‌؟
جواب:  منصور، هارون الرشید و متوکل

22_ خلفای عباسی از ایرانیان در چه سمت هایی استفاده می کردند؟
جواب:  وزارت و فرماندهی سپاه و حکومت شهرها

23_ ابومسلم خراسانی را چه کسی به قتل رساند؟
جواب:  منصور

24_ خاندان مشهور ایرانی که به دست عباسیان کشته شوند که بودند؟
جواب:  بَرمکیان

25_ خلافت عباسی از چه دوره ای رو به ضعف نهاد؟
جواب:  قرن سوم هجری

26_ نخستین ایرانی که در زمان پیامبر مسلمان شد که بود؟
جواب:  سلمان فارسی

27_ پیشنهاد حفر خندق در جنگ احزاب توسط که بود؟
جواب:  سلمان فارسی

28_ در چه جنگی خندق حفر شد؟
جواب:  احزاب

29_ پیامبر در مورد سلمان چه فرمودند؟
جواب:  سلمان از اهل بیت ماست

30_ یاران باوفای امام علی که بودند؟
جواب:  سلمان، مقداد، ابوذر و عمار

31_ خواهر امام رضا که بودند؟
جواب:  حضرت معصومه (س)

32_ چه زمانی را می توان پایان دوره ی ایران باستان دانست؟
جواب:  از زمان ورود اعراب مسلمان به کشور ما و فروپاشی حکومت ساسانی

33_ همزمان با ظهور اسلام در عربستان چه کسی بر ایران حکومت می کرد و اوضاع ایران چگونه بود؟
جواب:  خسرو پرویز بر ایران، حکومت می کرد. او دعوت پیامبر (ص) را برای قبول اسلام نپذیرفت. وقتی خسروپرویز به دست پسر خود به قتل رسید، رقابت و دشمنی در درون دربار ساسانی، بیشتر شد؛ به طوری که در مدت چهار سال، بیش از ده نفر بر تخت شاهی نشستند.

34_ چه عواملی سبب ضعف و سقوط ساسانیان شد؟ (اوضاع ایران در آستانه حمله اعراب چگونه بود؟)
جواب:  * کاهش توان جنگی و ضعیف شدن روحیه سپاهیان به خاطر شورش های فرماندهان و دخالت های آنان در رقابت های سیاسی
* نارضایتی مردم به دلیل وجود نظام طبقاتی، بی عدالتی ها و تبعیض های اجتماعی و مالیات های سنگین
* گسترش قحطی (کمبود غذا) بر اثر طغیان رودهای دجله و فرات و شیوع بیماری طاعون و وبا

35_ فرمان حمله به مرزهای حکومت ساسانیان و امپراتوری روم شرقی را کدام یک از خلفا صادر کرد؟
جواب:  ابوبکر

36_ ایران چه زمانی و چگونه توسط اعراب مسلمان فتح شد؟
جواب:  به فرمان ابوبکر اعراب با حمله به مرزهای ایران مناطقی از بین النهرین (سواد) را تصرف کردند در زمان عمر قسمتهای زیادی از ایران فتح شد. ساسانیان در نبرد قادسیه شکست خوردند و رستم فرخ زاد فرمانده سپاه ساسانیان کشته شد و تیسفون پایتخت ساسانیان تصرف شد. در جنگ نهاوند یزدگرد سوم آخرین پادشاه ساسانی شکست خورد و شهرهای ایران به تصرف اعراب درآمد.

37_ پس از کدام جنگ شهر های ایران با سرعت بیشتری به تصرف اعراب درآمدند؟
جواب:  نهاوند

38_ حکومت ساسانیان بر ایران چه زمانی پایان یافت؟
جواب:  با ورود اعراب به خراسان، یزدگرد سوم به دست آسیا بانی در مرو به قتل رسید (31 ق) و امپراتوری ساسانی که بیش از چهارصد سال بر ایران فرمانروایی کرده بود، به پایان رسید.

39_ ویژگی های دوران خلافت امویان را بنویسید.
جواب:  * بنا نهادن حکومت بر پایه خشم و ظلم
* پای بند نبودن به دستورات دینی
* حکومت اشراف و سران قبایل عرب بر ولایات ایران
* برتر دانستن قوم عرب بر سایر اقوام و تحقیر اقوام غیر عرب از جمله ایرانیان

40_ چرا ایرانیان با شور و شوق به قیام مختار پیوستند؟
جواب:  مردم ایران که از ظلم و ستم و قوم گرایی امویان به ستوه آمده بودند، از هر فرصتی برای مخالفت و مبارزه با حکومت اموی، استفاده می کردند. ایرانیان در بسیاری از قیام ها و شورش هایی که علیه امویان به وقوع پیوست، حضور موثری داشتند. وقتی مختار ثقفی در کوفه به خونخواهی امام حسین (ع) و یارانش قیام کرد، ایرانیان با شور و شوق به او پیوستند.

41_ عباسیان چگونه به خلافت رسیدند؟
جواب:  خاندان عبّاسیان از مخالفان بنی امیه بودند. در اواخر حکومت اموی، آنها نمایندگانی را به نقاط مختلف ایران از جمله خراسان فرستادند و مردم را به قیام علیه بنی امیه و حکومت یکی از افراد خاندان پیامبر(ص) دعوت کردند، اما نمی گفتند منظورشان از آن فرد چه کسی است. ایرانیان مسلمان و به ویژه خراسانیان، دعوت عباسیان را پذیرفتند. سرانجام ابومسلم، سردار ایرانی در خراسان قیام کرد. او موفق شد امویان را شکست دهد و سَفّاح از خاندان عباسیان را به خلافت برساند.

42_ مرکز خلافت عباسیان چه شهری بود و چه کسی آن را بنا کرد؟
جواب:  منصور، خلیفه دوم عباسی، شهر بغداد را بنا کرد و آن را مرکز خلافت عباسیان قرار داد.

43_ شباهت و تفاوت عباسیان با امویان چه بود؟
جواب:  عباسیان نیز در ظلم و ستم، دست کمی از امویان نداشتند. خلفای عباسی از جمله منصور، هارون الرشید و متوکل، امامان شیعه را به سبب مبارزه با ظلم و ستم، به زندان انداختند و به شهادت رساندند. آنها نیز همچون اُمویان در کاخها به خوشگذرانی می پرداختند .خلفای عباسی بر خلاف اُمویان از ایرانیان در سمت های مهمی چون وزارت و فرماندهی سپاه و حکومت شهرها، استفاده می کردند.

44_ ایرانی که به خدمت عباسیان درآمدند چه سرنوشتی پیدا کردند؟
جواب:  بسیاری از ایرانیانی که به خدمت خلافت عباسی درآمدند، سرنوشتی تلخ و ناگوار داشتند؛ چنانکه منصور عباسی ناجوانمردانه ابومسلم خراسانی را به قتل رساند.

45_ برمکیان که بودند و چه موقعیتی در زمان خلافت عباسیان داشتند و چه سرنوشتی پیدا کردند؟
جواب:  بَرمکیان نیز که از خاندان های مشهور ایرانی بودند، به سرنوشت ابومسلم دچار شدند. این خاندان در زمان خلافت هارون، عهده دارو زارت و حکومت ولایات شدند و نفوذ و قدرت فراوان کسب کردند. خلیفه ناگهان بر آنان خشم گرفت و و دستور داد آنها را از قدرت برکنار و زندانی کنند و به قتل برسانند.

46_ ضعف و تجزیه قلمرو عباسیان از چه زمانی آغاز شد؟
جواب:  در قرن سوم هجری، خلافت عباسی رو به ضعف نهاد. در چنین شرایطی بود که به تدریج حکومت هایی در نقاط مختلف ایران شکل گرفت و تجزیه قلمرو پهناور خلافت آغاز شد.

47_ کدام ایرانی نخستین بارر به حضور پیامبر رسید و مسلمان شد ؟ در کدام جنگ به مسلمانان کمک کرد ونظر پیامبر درباره او چه بود؟
جواب:  به گفته برخی از مورّخان، سلمان فارسی نخستین ایرانی بود که در مدینه به حضور حضرت محمّد (ص) رسید و به دین اسلام مشرف شد. سلمان در جنگ احزاب (خندق) حضور داشت و پیشنهاد کرد برای دفاع از شهر مدینه در مقابل حمله مشرکان، خندقی حفر شود. پیامبر درباره او فرمود: «سلمان از اهل بیت ماست»

48_ حاکمان ایرانی یمن چه زمانی مسلمان شدند؟
جواب:  در زمان رسول خدا به مدینه رفتند و به دین اسلام ایمان آوردند.

49_ علل علاقه مندی ایرانیان به دین اسلام چه بود؟
جواب:  پیام اسلام، برابری و برادری بود؛ این پیام برای مردم ایران که از امتیازات طبقاتی اشراف ناخشنود بودند، جذابیت فراوانی داشت. علاوه بر آن، اخلاق و رفتار پیامبر(ص) و امامان شیعه، نقش مهمی در علاقه مندی ایرانیان به دین اسلام داشت. امام علی (ع) در دوران حکومت خود هیچ برتری و امتیازی برای اعراب، نسبت به غیر اعراب در نظر نمی گرفت. از این رو، ایرانیان علاقه و ارادت خاصی به آن حضرت و فرزندانش پیدا کردند. حضور امام رضا (ع) و خواهرش حضرت معصومه و برادرش حضرت شاه چراغ و دیگر امامزادگان در ایران، تأثیر زیادی بر توجه و گرایش مردم ایران به دین اسلام گذاشت.

 

جهت مشاهده سوالات و گام به گام کتاب های خود؛ کافیست نام درس یا شماره صفحه آن را به همراه عبارت "همگام درس" در گوگل جست و جو کنید.

مطالب مرتبط

اینترنت شما در
همگام درس
همیار
۵۰%رایگان محاسبه میگردد
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

 • Younes801 etehad :

  آخه همکاران محترم همیار،
  چرا سری اول و دوم رو مشخص نکردین ،من سری اول رو تو کتاب وارد کردم، بعد دیدم کلا سری اول و دوم جا به جا شده و اصلا مشخص نیست کدوم برای سری اوله

 • Yousef :

  بالاخره یه جا این سؤال ها به درد می خوره

 • roxy :

  با اینکه تاریخ دوست دارم ….ولی خیلی سخته و مثل سگ باید بشیم بخونم شنبه امتحانه ۱۱ تا درس رو باید بخونم..هق….چقدر بی رحمن آموزش و پرورش …..۳ روزه دارم تاریخ میخونم هیچی نمیره تووسرم …..

 • ی شهروند وفادار :

  ممنون ولی تاریخ ایچ جای زندگی به کار ما نمیاد به جاش درس هایی درباره زندگی بیارید

 • محمد ( :

  چرت ترین درس جهان چیه؟؟ 🙂

 • Amir :

  عالی هست ولی خدا وکیلی این ها به چه درد ما میخوره مثلا پادشاه غزنویان کی بود به چه درد ما میخوره😐☹😐☹😐☹

 • مهدی (کسایی ۱ ) :

  دوستان که برا امتحان دارن میخونن این همه سوال که نباید حفظ کنید اول متن کتاب حفظ کنید بعد مثل نمونه سوال به این ها جواب بدین می‌بینید همش بلدید اگه چند تا بلد نبودید حفظ کنید خیلی راحت تره چون این سوال ها از ریز ترین جای کتاب در آوردن و خود کتاب راحت تره
  درستش همینه

 • ابوالفضل تقی نژاد :

  😐😐تروخدا رحم کنید با ما😐😐

 • تیف! :

  اخههههه چرااااا دیگه نمیکشمممم فردا کل کتاب رو امتحان دارم:’/

 • .... :

  هه مثل منی تو منم امتحان دارم خیلی سخته

 • kazmy6366@gmail.com :

  عالی بوددددد🤍👐🏻😍
  ممنونم از شما بابت این سوالات کامل ک بزرایه ما گراشتیت🙂😍🧡
  عالی بود همه سوالاش کامل بود

 • نفس :

  خوب بود ناموسن چرت

 • Abolfazl :

  ممنون از سایت و اپلیکیشن همیار، که انقدر مطالب مفیدی در دسترس ما قرار میدهند🤓
  ولی…یک نفر بیاد منو قانع کنه که چرا ما باید عباسیان
  و مباسیان رو یاد بگیریم؟ اصلا وقتی که به درد ما نمیخوره…🤧واقعا چرا…😐😑

 • M :

  واقعا😔

 • masome🥲🌸 :

  ……عالی…..

 • ژپژتین :

  اقا این مسخره بازیا چیه میرسم سوال34میبینم حجم سوالا میره بالا و تغیر میکنه من این همه سوال در اوردم بعد بیام پایین اینارو ببینم خب یه توضیح میدادی

 • امیرعلی :

  عالی

 • fatemeh :

  عالیی🙃

 • مقاره :

  جررر مو ام لُرُم

 • مهیار :

  سایت که خیلی خوبه از همه لحاظ ولی سوالات خیلی زیاده هم جواب خیلی زیاده این همه رو انیشتین هم بدی نمیخونه از حدش خیلی گذشته

 • چیز های که در اینده به درد نمی خوره :

  خوبه ولی در اینده بدرد نمیخوره

 • یکی :

  ولی خدایی چرا باید اینارو بخونیم دیگه ایران باستان گذشت چرا باید انقد مارو زجر بدن حالا کاش متن درس یکم کوتاه تر بود

  • ودود :

   والا ب خدا دقیقاً ب ما چه اونا چ غلطی کردن و

 • Mobina :

  خوبن خیلی خوبن فردا امتحان داریم امیدوارم که این سوالا جواب بده
  ولی من نمیدونم چه کاره به گذشته داریم اینو نمی‌فهمم🙄😬😏

 • محمد طاها یداله پور :

  من معلم خیلی سخت گیری دارم و سوالاتی میگیره که به عقل هیچ کس نمیرسه
  ولی من هر وقت امتحان داریم حتی کتاب رو هم باز نمیکنم و از همه ی این سوالات که کپی گرفتم میخونم و یه بیست خوشگل میگیرم

 • محی :

  چقد سوالاش زیاده

 • زهرا :

  سلام بهترین برنامهس هتمأنصب کنید

 • پشمک :

  لامصب چهار برگ درسه کلا چهل نه تا سوال صلوات محمدی

 • ابوذر :

  فردا امتحان نوبت دارم رو همین برنامه همشو خوندم ببینم چی میشه… یا خدا

 • محمود :

  عالیه تعداد سوال هاش زیاده و خیلی خوبه و کاش این درس از اجتماعی حذف میشد😑😑😑😑😑😑😑😑

 • رضا :

  میشه سعالات مهم بزارین اینا مهم نیستن

 • MOTAHHARE :

  سایتتون عالیه ولی خوب از سوال 32به بعد دیگه تو کتاب نبود♥♥♥♥♥♥♥♥🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

 • ریحانه :

  خیلی زیادههههه 🤕

 • گسی که هیتر نیست :

  برنامه عالی بود ولی خیلی جواب ها میتونست کوتاه تر باشه

 • شعور یاد دادن به بیشعوران :

  داوش شعور داری تو

 • علی :

  واقعا سوالاش عالین وکامل هستن 😍♥️مرسی از سازنده سایت

 • مـ‌بـ‌ی! :

  چکا کنم ط مخم بره😑🥲

 • iliya :

  برگام چقدر سوااااال🍂🍂🍂

 • Mohammad :

  برنامه‌ خوبیه

 • یه دوست :

  خیلی‌خوب بود ولی در درس های اجتماعی غلط‍ــــفراوانی داشت لطفا رسیدگی کنید.

 • ؛؛ :

  سواللش. خوبه مرس

 • Af/na :

  بد نبود

  آخه بعد اینا به چه دردی میخوره😭😭😭

 • به تو چه😐 :

  چقد تاریخ چرت و مزخرفه🥱😑

 • ناشناس :

  خیلی خوبه ولی جواب سوالاتش خیلی زیاده

 • مهدی :

  ناموسا غلط املایی را کمتر کنید

 • ... :

  سوالات عالیه اما چرا آنقدر سختن آخه سوالا چخبرع 🥲

  • امیرعلی :

   خیلی سختن من ۱۵ ساعته دارم میخونمم هر کاری میکنم درس ۱۱ و ۱۲ تو مخم نمیره🤕🤕

   • محمد :

    شاید اصلا مخ نداری😐
    مگه میشه ۱۵ یاعت دوتا درسو خوند هیچی نفهمید

 • سحر :

  بسیار عالی بود
  ممنون💜💖💙💛💚❤

 • سحر :

  بسیار خوب بود ممنون❤

 • محمد مهدی ملاشاهی :

  عالی بهتر از این نیست

 • سبحان :

  عالی مثل همیشه ممنون بابت این برنامه خوبتون دمتون گرم

 • {^ v ^} :

  بدک نیس

  • komru :

   دقیقا هالیه عالی هستش

 • امیر :

  سوالاتش خوه 😀😐

  • رهام :

   لری؟
   آخه خوه لری هست
   منم لرم

   • jøķęř :

    منم لرم

   • مریم :

    منظورش خوبه بود فکر کنم

   • امیرعلی :

    من بلدم به سلامتی لرها😂👌🏻

   • امیرعلی :

    اشتباه شدم گفتم لرم😂😂😂

   • Kjl :

    و منی که لَری خوندم😃❤
    لَری(واندایرکشنرااااا💙💚)

 • سارا :

  واقعا خیلی ممنون سوال ها تون عالی هستش 👌👌👌👌😫😫

  • فراز :

   خیلی خوبه ولی تعداد سوالاتش خیلی
   زیرا من فردا امتحان دارم از درس 1تا15سخته که 59سوال رو بخونم

 • صادق :

  سلام این سایت سوالات کامل و خوبی رو دارد و پیشنهاد میکنم به همه

  • Amir :

   خوب بود ولی خیلی سخته 😣🚶🏻‍♂️

 • محمدامین مرادی :

  عالیه سوالات خیلی خوب هستند

  • رضا حسین زاده :

   منکه از این بهترشو ندیدم

   • محمد :

    دو ساعت دیگه امتحان دارم!!

   • سایناز :

    عالیه خیلی ممنون از کسانیکه این برنامه رو درست کردن

  • Aida🥲🌸 :

   خیلی خوبه سوالاتش، کامل کامله🙂🤞ولی خدایی این درسا به چه درد ما میخورهههههههه؟😑😑😑😑😑😑😑😑😑

   • مـ‌بـ‌ی! :

    لایک🥲🧡

   • مريم :

    اره به چه درد ما می خوره😑💔

   • ریحانه :

    آره واقعا 😐🥺😂

   • دایان :

    دقیقااااااا

   • بنده خدا :

    😂😂😂

   • کاکا سنگی :

    حقیر تاریخه

   • ایسا :

    اره خدایییییییییییییی

   • Hossein :

    اره واقعا آیدا خانوم
    من نخبه مدرسمون هستم می تونم باهاتوم کار کنم تا بهتر بفهمید درس ها رو

   • Amir(: ❤️ :

    هوم 😕😕😂

   • !! :

    آفرین کاملا باهات موافقم 😂👍😞😑

   • محمدرضا کاظمی :

    بخاطر اینکه ما در اینده فردی بسیار بسیار اسکول و نادانی شویم
    سوال دیگری نیست؟

   • حاجی تون :

    ناراحتی نخون برو سر کار

   • Parsa :

    نخون برو سر کلاس ببین چی میشه.

   • مخام :

    برا ما پسرا همیشه یه بیل برای کار پیدا میشه

   • جومونگ :

    شما به من بگو به من چه ربطی داره که فرمانده ارتش ساسانیکه در جنگ قادسیه کشته که بود خداوکیلی به من چه ربطی دارههههههههههههه

 • ali :

  سلام.عالی .عالی.عالی بسیار عالی دمتون گرم واقعا

 • رومینا :

  عالیهههههههه سوالات خیلی خوبی داره😎

  • مهدی :

   عالی ولی غلط املایی زیاد و سوالات و حجم مطالعات ب شدت زیاد خلاص

   • نرگس :

    حجم سوال ها به شدت زیاد نیست متن کتاب که بیش از حد زیاده

 • امیر حسین :

  عالیه بهتر از این نمیشه

 • زهرا :

  عالی بود عالیییییی خیلی توصیه میکنم این سایت و

  • محی :

   چقد سوالاش زیاده

   • paria :

    همه رو من حل کردم 🙂

 • رها :

  عالیییی
  بهتر از این نمیشد

  • یه بنده خدا :

   بابا ناموسا با این چیزا به کجا میرسیم چیرو یاد بگیریم این آخه کجاش بدرد ما میخوره آخه عربی با بابام حرف بزنم این درس خیلی مزخرفه ولی برنامتون عالیه دمتون گرم

   • رهگذر :

    لطفا این سوالاتتون رو اصلاح کنید . پرانتز ها برعکس همن به این صورت )…(

   • این نیز بگذرد :

    تو بخاطر خودت درس میخونی که به یه جایی برسی

   • محمد :

    سلام خوبی سوالات عالیه ولی خدایی شمایی که 20 سالتونه غیر از ریاضی زبان علوم کار و فناوری چیز دیگه آیی به در داون خورده من پایین 22 سالشه ازش پرسید گفت نه قرآن نه عربی نه اجتماعی به دردم نخورده تا حالا

   • ناشناس :

    راست میگه خدایی باز انگلیسی یه چیزی عربی واس چیه

   • عطیه :

    ببین همه ی ما یه آرزوهایی داریم یکی میخواد نقاش بشه یکی میخواد بازیگر بشه یکی دکتر یکی هم مهندس کاری ندارم وای یه چیزی هست اینکه همه ی اینا وسیله هایی هستن برای رسیدن به آرزوهامون مهم نیست سفرت رو با چه ماشینی بری مهم مقصده که کجاست!

  • Mahdis :

   سوالات خیلی خوبیه ولی درکل از تاریخ متنفرم 🙄

   • ꪀⅈ𝕜ꪖꪀ :

    تاریخ خیلی خیلی شیرینه،البته به غیر از تاریخ اسلامی😐