سوالات متن درس 9 مطالعات هفتم با جواب

سوالات متن درس 9 مطالعات هفتم با جواب

سوالات درس نهم مطالعات هفتم

سوالات متن درس 9 مطالعات هفتم با جواب

نام درس : من کجا زندگی می‌کنم؟ | موضوع : سوالات متن | پایه هفتم

سوالات درس نهم مطالعات هفتم

سوالات مطالعات هفتم

گزارشدرس نهم :: من کجا زندگی می‌کنم؟

 

۱- هر مکان چه ویژگی هایی دارد؟
جواب ویژگیهای طبیعی، ویژگیهای انسانی.

۲- منظور از ویژگیهای طبیعی و انسانی چیست؟
جواب ویژگی های طبیعی: مثل موقعیت جغرافیایی ، نوع آب و هوا، ناهمواری ها، رود ها، پوشش گیاهی و زندگی جانوری و… .
ویژگی های انسانی: مثل تعداد جمعیت، فعّالیت های اقتصادی، سواد، زبان، آثار تاریخی و… .

۳- دانش جغرافیا چه کمکی به ما می کند؟
جواب دانش جغرافیا به ما کمک میکند که ویژگی های طبیعی و انسانی مکان های مختلف را بشناسیم و رابطه بین این ویژگیها را بفهمیم.

۴-جغرافی دانان کار خود را چگونه آغاز می کنند؟
جواب جغرافی دان ها معمولاً کار خودشان را با پرسش هایی درباره یک مکان آغاز می کنند و سپس درباره این پرسش ها تحقیق می کنند تا پاسخ آنها را پیدا کنند.

۵-پرسشهای جغرافیایی با چه کلماتی آغاز می شود؟
جواب پرسشهای جغرافیایی با کلماتی مانند کجا؟ چرا؟ چگونه؟ چه موقع؟ و چه کسانی؟ آغاز می شود

۶-جغرافی دانان از چه ابزار و وسایلی برای شناخت محیط استفاده می کنند؟
جواب

الف- نقشه
ب- عکس
ج- کره جغرافیایی
د- کتاب ها و فرهنگ نامه ها
و- رایانه و اینترنت

۷-چرا نقشه وسیله مهمی در جغرافیا است؟
جواب زیرا از طریق آن اطلاعات زیادی به دست می آوریم. نقشه ها محل دقیق پدیده های طبیعی مانند کوه، رود، جنگل و پدیده های انسانی مثل راه ها، پل ها، سدها و… را نشان می دهند.

۸-چند مورد از انواع نقشه ها را نام ببرید.
جواب نقشه ناهمواری ها، نقشه تقسیمات کشوری (استان ها)، نقشه راه ها، نقشه های گردشگری و اطلس ها

۹-نقشه چیست؟
جواب نقشه، تصویری افقی از سطح زمین است که به نسبت مورد نیاز کوچک شده است

۱۰-مقیاس خطی چیست و چگونه از آن استفاده می کنند با مثال توضیح دهید.
جواب در زیر هر نقشه، شما خطی مشاهده می کنید که به آن مقیاس خطی می گویند و با استفاده از آنمی توانید فاصله واقعی مکان ها را روی زمین محاسبه کنید. ابتدا با خطکش فاصله مکا نها راروی نقشه اندازه بگیرید؛ برای مثال، فاصله میدان فلسطین تا خیابان انقلاب روی نقشه ۳ سانتیمتر است، سپس خط کش را با همان مقدار ۳ سانتی متر روی مقیاس خطی بگذارید. می بینید که ۳سانتی متر روی نقشه برابر با ۶٠٠ متر روی زمین است.

۱۱-انواع عکس هایی را که برای مطالعه و شناخت محیط در جغرافیا استفاده می شود را نام ببرید.
جواب الف- معمولی
ب- هوایی
ج- ماهواره ای

۱۲-عکس های معمولی مورد استفاده از جغرافیا چه نوع عکسهایی هستند؟
جواب عکسهای معمول یبا دوربین از مناظر طبیعی، شهرها، خانه ها و فعالیتهای انسانی گرفته میشود.

۱۳-عکس های هوایی چه نوع عکسهایی هستند؟
جواب از عکسهای هوایی برای تهیه نقشه های جغرافیایی استفاده میشود. این عکسها با دوربین هایی که در هواپیما نصب شده گرفته می شود.

۱۴-تصاویر ماهواره ای چه نوع عکسهایی هستند؟
جواب تصاویر ماهواره ای توسط ماهواره ها تهیه و به زمین فرستاده م یشود. از این تصاویر نیز اطلاعات زیادی درباره مکان ها به دست می آوریم.

۱۵-کره جغرافیایی چیست؟
جواب کره جغرافیایی نمونه کوچکی از کره زمین است که می توان شکل واقعی بخش های مختلف سیاره زمین را روی آن مشاهده کرد.

اگر سوالات بالا را دوست نداشتید از سوالات زیر اسفاده کنید!

1- هر مکان چه ویژگی هایی دارد؟
جواب ویژگیهای طبیعی، ویژگیهای انسانی.

2- منظور از ویژگیهای طبیعی وانسانی چیست؟
جواب ویژگیهای طبیعی: مثل موقعیت جغرافیایی٭، نوع آب و هوا، ناهمواری ها٭، رو دها، پوششگیاهی و زندگی جانوری و… .
ویژگی های انسانی: مثل تعداد جمعیت، فعّالیّ تهای اقتصادی، سواد، زبان، آثار تاریخی و… .

3- دانش جغرافیا چه کمکی به ما می کند؟
جواب دانش جغرافیا به ما کمک م یکند که ویژگی های طبیعی و انسانی مکان های
مختلف را بشناسیم و رابطه بین این ویژگیها را بفهمیم

4-جغرافی دانان کار خود را چگونه آغاز می کنند؟
جواب جغرافی دان ها معمولاً کار خودشان را با پرسشهایی درباره یک مکان آغاز می کنند و سپسدرباره این پرسش ها تحقیق  می کنند تا پاسخ آنها را پیدا کنند

5-پرسشهای جغرافیایی با چه کلماتی آغاز می شود؟
جواب . پرسشهای جغرافیایی با کلماتی مانند کجا؟ چرا؟ چگونه؟ چه موقع؟ و چه کسانی؟ آغاز می شود

6-جغرافی دانان از چه ابزار و وسایلی برای شناخت محیط استفاده می کنند؟
جواب الف- نقشه ب- عکس ج- کره جغرافیایی د- کتاب ها وفرهنگ نامه ها و- رایانه واینترنت

7-چرا نقشه وسیله مهمی در جغرافیا است؟

جواب زیرا از طریق آن اطلاعات زیادی به دست می آوریم. نقشه ها محل دقیق پدیده های طبیعی مانندکوه، رود، جنگل و پدید ههای انسانی مثل را هها، پلها، سدها و… را نشان می دهند.

8-چند مورد از انواع نقشه ها را نام ببرید.

جواب نقشه ناهموار یها، نقشه تقسیمات کشوری )استان ها(، نقشه راه ها، نقشه های گردشگری و اطلسها

9-نقشه چیست؟
جواب نقشه، تصویری افقی از سطح زمین است که به نسبت مورد نیاز کوچک شده است

10-مقیاس خطی چیست و چگونه از آن استفاده می کنند با مثال توضیح دهید.
جواب در زیر هر نقشه، شما خطی مشاهده می کنید که به آن مقیاس خطی می گویند و با استفاده از آن میتوانید فاصله واقعی مکان ها را روی زمین محاسبه کنید. ابتدا با خطکش فاصله مکا نها را روینقشه اندازه بگیرید؛ برای مثال، فاصله میدان فلسطین تا خیابان انقلاب روی نقشه 3 سانتی متراست، سپس خط کش را با همان مقدار 3 سانتی متر روی مقیاس خطی بگذارید. می بینید که 3سانتی متر روی نقشه برابر با ۶٠٠ متر روی زمین است

11-انواع عکس هایی را که برای مطالعه و شناخت محیط در جغرافیا استفاده می شود را نام ببرید.
جواب الف- معمولی  ب- هوایی  ج- ماهواره ای

12-عکس های معمولی مورد استفاده از جغرافیا چه نوع عکسهایی هستند؟
جواب عکسهای معمول یبا دوربین از مناظر طبیعی، شهرها، خانه ها و فعّالیت های انسانی گرفته میشود.

13-عکس های هوایی چه نوع عکسهایی هستند؟
جواب از عکسهای هوایی برای تهیه نقشه های جغرافیایی استفاده م یشود. این عکسها با دوربینهایی کهدر هواپیما نصب شده گرفته می شود.

14-تصاویر ماهواره ای چه نوع عکسهایی هستند؟
جواب تصاویر ماهوار ه ا یتوسط ماهواره ها تهیه و به زمین فرستاده م یشود. از این تصاویر نیز اطلاعات زیادی درباره مکان ها به دست می آوریم.

15-کره جغرافیایی چیست؟
جواب کره جغرافیایی نمونه کوچکی از کره زمین است که می توان شکل واقعی بخش های مختلف سیاره زمین را روی آن مشاهده کرد.

دیدگاه : 1

  • fatmhzhrajwybary@gmail.com :

    عالی 🖤🖤♥♥♥♥♥

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *