سوالات متن درس 8 مطالعات هفتم با جواب

سوالات متن درس 8 مطالعات هفتم با جواب

سوالات درس هشتم مطالعات هفتم

سوالات متن درس 8 مطالعات هفتم با جواب

نام درس : مصرف | موضوع : سوالات متن | پایه هفتم

سوالات درس هشتم مطالعات هفتم

سوالات مطالعات هفتم

گزارشدرس هشتم :: مصرف

۱-علاوه بر پول کاغذی برای مبادله از چه روش دیگری استفاده می شود ؟
جواب استفاده از کارت خرید اعتباری

۲-مهمترین حقوق مصرف کنندگان چیست ؟
جواب خرید کالای سالم وبدون نقص

۳-چه مواردی باید برای رعایت واحترام به حقوق مصرف کننده انجام می شود؟
جواب
الف- قوانین ومقرات
ب- برچسب مشخصات کالا
ج- استاندارد
۴-دو مورد از قوانین و مقررات مصرف کنندگان را ذکر کنید .
جواب برای مثال، طبق قانون اگر کسی در مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی رنگ ها و مواد تقلبی به کار ببرد، حتی اگر به مصرف کننده آسیبی نرسیده باشد سازنده آن ماده به زندانمحکوم می شود. یا کسی نمی تواند بدون گرفتن مجوز، کارگاه تولید مواد غذایی یا سایر کالاها تأسیس کند

۵-بر روی برچسب مشخصات کالا چه مواردی باید درج شده باشد؟
جواب روی این برچسب ها اطلاعاتی از قبیل شماره جواز تولید، آدرس محل کارخانه یا محل تولید، قیمتکالا، موادّ به کار رفته در آن و تاریخ مصرف (در مورد مواد غذایی و بهداشتی ) نکات ایمنی و…درج شده است

۶-استاندارد یعنی چه ؟
جواب استاندارد کلمه ای است انگلیسی به معنی نمونه قابل قبول

۷-تولید کننده کالا ها چه ویژگی ها و معیارهایی را باید رعایت کنند مثال بزنید.
جواب مثلاً در یک ماده خوراکی استاندارد (بیسکویت، رب گوجه، کمپوت، روغن و…) باید موادافزودنی یا رنگ های مجاز و نظایر آن به حدی باشد که به بدن آسیبی نرساند؛ یا در مواد بهداشتی (کرم، شامپو، مایع ظرفشویی، صابون و…)موادّ شیمیایی به کار رفته باید به اندازه لازم باشد تا به پوستو بدن آسیب نرساند

۸-استاندارد مربوط به چه کالاهایی است؟
جواب استاندارد مربوط به همه کالا ها است؛ برای مثال، وسایل الکتریکی و وسایل گرمایش مانند بخاریاگر استاندارد نباشند ایمنی استفاده کنندگان را به خطر می اندازند.

۹- وظیفه مؤسسه استاندارد وتحقیقات صنعتی ایران چیست؟
جواب این مؤسسه ابزار لازم برای آزمایش وسایل و کالاها را در اختیار دارد. بیشتر تولیدکنندگان وسیله یا ماده ای را که تولید می کنند به این مؤسسه می فرستند تا کیفیت آن بررسی شود. اگرکیفیت کالایی توسط این مؤسسه تأیید بشود اجازه می دهد که علامت مخصوص استاندارد را رویآن کالا چاپ کنند.

۱۰-خریدار یک کالا با وجود علامت استاندارد بر روی کالا چه اطمینانی پیدا می کند؟
جواب خریدار می تواند با توجه به علامت استاندارد به خوبی جنسی که می خرد اطمینان داشته باشد.

۱۱-مصرف کننده چه مسؤلیتی دارد؟
جواب مسئولیت مصرف کننده، مصرف درست است. گفتیم که مصرف یعنی استفاده از کالا و خدمات به منظور رفع نیازها. این چیز بدی نیست؛ اما باید از مصرف گرایی پرهیز کرد.

۱۲-مصرف گرایی چیست وچه نتیجه ای دارد ؟
جواب مصرف گرایی یعنی اینکه بدون داشتن نیاز واقعی بخواهیم برای تفریح یا خودنمایی و چشم وهم چشمی با دیگران کالاهایی را بخریم فرد مصرف گرا خیلی زود تحت تأثیر آگهی های تبلیغاتی یامُدگرایی قرار می گیرد برای مثال عوض کردن هر ساله وسایل خانه برای پیروی از مد مصرفگرایی به اسراف می انجامد

۱۳-نظر دین اسلام درباره تولید ومصرف چیست؟
جواب از نظر دین اسلام، تولید و مصرف کالا برای رفع نیاز انسان است تا او بتواند به کار های مهم تربپردازد. به همین دلیل اسراف و ریخت وپاش گناهی نابخشودنی است.

۱۴-در جوامع امروز مصرف گرایی چگونه به محیط زیست آسیب رسانده است؟
جواب در جوامع امروز، مصرف گرایی به شدت به محیط زیست آسیب رسانده است. انسان ها موادّ اولیهرا از طبیعت می گیرند و با آنها کالا تولید می کنند و بعد دوباره به صورت زباله به طبیعت برمیگردانند. در گذشته مقدار زباله ها این قدر زیاد نبود. اما امروزه با تولید انبوه صنعتی، همه روزهمقدار زیادی زباله تولید می شود. زباله ها را می سوزانند یا در مناطقی از زمین دفن می کنند کهدر هر صورت برای محیط زیست زیان آور است

۱۵-چرا باید تا حد امکان از مصرف نایلون وظروف یک بار مصرف پلاستیکی خودداری کرد؟
جواب پلاستیک بیش از صد سال در طبیعت می ماند و طول می کشد تا تجزیه شود.کیسه های نایلونی درصورت وارد شدن به آب ها موجب خفگی دلفین ها، لاک پشت ها و پرندگان دریایی می شوند.ترکیبات شیمیایی نایلون ها، خاک ها را آلوده می کند و از طریق گیاهان به زنجیره غذایی انسان وارد می شود و به سلامت انسان ضرر می رساند

۱۶-برخی از زباله های خطرناک را نام ببرید.
جواب باتری ها – زباله های بیمارستانی و…

۱۷-چند مورد از راه حل های مناسب برای کاهش مصرف پلاستیک را ذکر کنید .
جواب

الف – برگزاری مراسم افطاری ونذری با ظروف دائمی
ب- استفاده از زنبیل یا کیسه های دائمی

۱۸-برای بازیافت بهتر زباله ها چه اقدامی مناسب تر است؟
جواب ما در خانه یا مدرسه زباله های قابل بازیافت را با بقیه مخلوط نمی کنیم.کاغذ و مقوا، بطری های پلاستیکی، پوست میوه ها، قوطی های فلزی و شیشه ای را از سایر زباله ها جدا می کنیم تابازیافت شوند. با عمل بازیافت، از این مواد می توانند دوباره مواد جدیدی تولید کنند.

 

اگر سوالات بالا را دوست نداشتید از سوالات زیر اسفاده کنید!

1-علاوه بر پول کاغذی برای مبادله از چه روش دیگری استفاده می شود ؟
جواباستفاده از کارت خرید اعتباری

2-مهمترین حقوق مصرف کنندگان چیست ؟
جوابخرید کالای سالم وبدون نقص

3-چه مواردی باید برای رعایت واحترام به حقوق مصرف کننده انجام می شود؟
جوابالف- قوانین ومقررات ب- برچسب مشخصات کالا ج- استاندارد

4-دو مورد از قوانین و مقررات مصرف کنندگان را ذکر کنید .
جواببرای مثال، طبق قانون اگر کسی در مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی رنگ ها ومواد تقلبی به کار ببرد، حتی اگر به مصرف کننده آسیبی نرسیده باشد سازنده آن ماده به زندانمحکوم می شود. یا کسی نمی تواند بدون گرفتن مجوز، کارگاه تولید مواد غذایی یا سایر کالاهاتأسیس کند

5-بر روی برچسب مشخصات کالا چه مواردی باید درج شده باشد؟
جوابروی این برچسب ها اطلاعاتی از قبیل شماره جواز تولید، آدرس محل کارخانه یا محل تولید، قیمت کالا، موادّ به کار رفته در آن و تاریخ مصرف )در مورد مواد غذایی و بهداشتی ( نکات ایمنیو…درج شده است

6-استاندارد یعنی چه ؟
جواباستاندارد کلمه ای است انگلیسی به معنی نمونه قابل قبول

7-تولید کننده کالا ها چه ویژگی ها و معیارهایی را باید رعایت کنند مثال بزنید.
جوابمثلاً در یک ماده خوراکی استاندارد )بیسکویت، رب گوجه، کمپوت، روغن و…( باید مواد افزودنی یا رنگ های مجاز و نظایر آن به حدی باشد که به بدن آسیبی نرساند؛ یا در مواد بهداشتی )کرم، شامپو، مایع ظرفشویی، صابون و…( موادّ شیمیایی به کار رفته باید به اندازه لازم باشد تا به پوستو بدن آسیب نرساند

8-استاندارد مربوط به چه کالاهایی است؟
جواباستاندارد مربوط به همه کالا ها است؛ برای مثال، وسایل الکتریکی و وسایل گرمایش مانند بخاریاگر استاندارد نباشند ایمنی استفاده کنندگان را به خطر می اندازند

9-وظیفه مؤسسه استاندارد وتحقیقات صنعتی ایران چیست؟
جواباین مؤسسه ابزار لازم برای آزمایش وسایل و کالاها را در اختیار دارد. بیشتر تولیدکنندگان
وسیله یا ماده ای را که تولید می کنند به این مؤسسه می فرستند تا کیفیت آن بررسی شود. اگر کیفیت کالایی توسط این مؤسسه تأیید بشود اجازه می دهد که علامت مخصوص استاندارد را رویآن کالا چاپ کنند

10-خریدار یک کالا با وجود علامت استاندارد بر روی کالا چه اطمینانی پیدا می کند؟
جوابخریدار می تواند با توجه به علامت استاندارد به خوبی جنسی که می خرد اطمینان داشته باشد

11-مصرف کننده چه مسئولیتی دارد؟
جوابمسئولیت مصرف کننده، مصرف درست است. گفتیم که مصرف یعنی استفاده از کالا و خدمات به منظور رفع نیازها. این چیز بدی نیست؛ اما باید از مصرف گرایی پرهیز کرد

12-مصرف گرایی چیست و چه نتیجه ای دارد ؟
جوابمصرف گرایی یعنی اینکه بدون داشتن نیاز واقعی بخواهیم برای تفریح یا خودنمایی و چشم و همچشمی با دیگران کالاهایی را بخریم فرد مصرف گرا خیلی زود تحت تأثیر آگهی های تبلیغاتی یامُدگرایی قرار می گیرد برای مثال عوض کردن هر ساله وسایل خانه برای پیروی از مد مصرف گرایی به اسراف می انجامد

13-نظر دین اسلام درباره تولید و مصرف چیست؟
جواباز نظر دین اسلام، تولید و مصرف کالا برای رفع نیاز انسان است تا او بتواند به کار های مهم تر بپردازد. به همین دلیل اسراف٭ و ریخت و پاش گناهی نابخشودنی است.

14-در جوامع امروز مصرف گرایی چگونه به محیط زیست آسیب رسانده است؟
جوابدر جوامع امروز، مصرف گرایی به شدت به محیط زیست آسیب رسانده است. انسان ها موادّ اولیهرا از طبیعت می گیرند و با آنها کالا تولید می کنند و بعد دوباره به صورت زباله به طبیعت برمیگردانند. در گذشته مقدار زباله ها این قدر زیاد نبود. اما امروزه با تولید انبوه صنعتی، همه روزه مقدار زیادی زباله تولید می شود. زباله ها را می سوزانند یا در مناطقی از زمین دفن می کنند که در هر صورت برای محیط زیست زیان آور است

15-چرا باید تا حد امکان از مصرف نایلون و ظروف یک بار مصرف پلاستیکی خودداری کرد؟
جوابپلاستیک بیش از صد سال در طبیعت می ماند و طول می کشد تا تجزیه شود.کیسه های نایلونی درصورت وارد شدن به آب ها موجب خفگی دلفین ها، لاک پشت ها و پرندگان دریایی می شوند.ترکیبات شیمیایی نایلون ها، خاک ها را آلوده می کند و از طریق گیاهان به زنجیره غذایی انسانوارد می شود و به سلامت انسان ضرر می رساند

16-برخی از زباله های خطرناک را نام ببرید.
جوابباتری ها – زباله های بیمارستانی و…

17-چند مورد از راه حل های مناسب برای کاهش مصرف پلاستیک را ذکر کنید .
جوابالف – برگزاری مراسم افطاری و نذری با ظروف دائمی
ب- استفاده از زنبیل یا کیسه های دائمی

18-برای بازیافت بهتر زباله ها چه اقدامی مناسب تر است؟
جوابما در خانه یا مدرسه زباله های قابل بازیافت را با بقیه مخلوط نمی کنیم.کاغذ و مقوا، بطری های
پلاستیکی، پوست میوه ها، قوطی های فلزی و شیشه ای را از سایر زباله ها

 

دیدگاه : 3

  • sinasalari19850@gmail.com :

    خوب بعد نیست ولی کاش همه ی درس ها بود

    • HamGamDars :

      اپلیکیشن ما رو نصب کنید

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *