سوالات فصل پنجم علوم هشتم با جواب

سوالات فصل پنجم علوم هشتم با جواب

سوال و جواب درس 5 علوم هشتم

سوالات فصل پنجم علوم هشتم با جواب

نام درس : حس و حرکت | موضوع : سوالات متن | پایه هشتم

سوال و جواب درس 5 علوم هشتم

سوالات متن علوم هشتم

گزارشفصل پنجم :: حس و حرکت

فایل دانلودی به صورت تایپ شده روی متن کتاب در آخر مطلب !

1_ چند مورد از محرک هایی که روی بدن ما تاثیر می گذارند را نام ببرید؟
جواب:  نور – صوت – شیمیایی – گرما و فشار

2_ آیا همه ی محرک ها در هر جایی از بدن حس می شوند؟
جواب:  خیر – هر محرکی در هر جایی از بدن احساس نمی شود. مثلا با چشم، احساس می شود و با جاهای دیگر بدن احساس نمی شود و صوت با گوش و گرما و سرما با پوست احساس می شوند.

3_ اندام حسی چیست؟
جواب:  به اندام هایی که اثر محرک خاصی را دریافت و به پیام عصبی تبدیل می کنند؛ اندام های حسی می گویند.

4_ وظیفه اندام های حسی چیست؟
جواب:  دریافت تحریک محرک و تبدیل آن به پیام عصبی

5_ مهمترین اندام های حسی بدن را نام ببرید.
جواب:  چشم، گوش، زبان، پوست، بینی

6_ چگونه اجسام را می بینیم؟ (چه ارتباطی بین نور و دیدن اجسام و رنگ ها وجود دارد؟)
جواب:  1)ابتدا نور به جسم برخورد کرده و تصویر جسم به سمت چشم ما منعکس می شود.
2) سپس نور بر سلول های گیرنده نور چشم اثر کرد و پیام عصبی ایجاد می شود.
3) و این پیام از طریق عصب بینایی به مغز برده می شود.
4) و مغز با اطلاعات دریافتی تصویری از جسم را می سازد و ما آن را می بینیم.

7_ مهمترین فاکتوری که برای دیدن اشیاء موجود در محیط لازم می باشد، نور است.

8_ چند نوع سلول گیرنده نور داریم و در کدام قسمت چشم قرار دارند؟
جواب:  در لایه چشم (شبکیه) دو نوع سلول گرینده نوری مخروطی و استوانه ای وجود دارد.

9_ وظیفه سلول های گیرنده نوری چیست؟
جواب:  این سلول ها اثر نور را به پیام عصبی تبدیل کرده و از طریق عصب بینایی به مرکز حس بینایی در قشر مخ می فرستند.

10_ مرکز حس بینایی در کجا قرار دارند؟
جواب:  مرکز حس بینایی در قسمت پس سری قشر مخ قرار دارد.

11_ گیرنده های مخروطی را توضیح دهید.
جواب:  گیرنده های مخروطی سه نوع اند که هر کدام به یکی از رنگ های اصلی (قرمز، آبی و سبز) حساسیت با تحریک یک یا چند مورد از این سلول، رنگ های مختلف اجسام را می بینیم.

12_ کار گیرنده استوانه ای چیست؟
جواب:  دید سیاه و سفید دارند.

13_ چگونه صداهای مختلف را می شنویم؟
جواب:  صدا یا صوت به صورت امواجی در اطراف ما پراکنده اند، وقتی صدایی به گوش ما برسد، به پیام عصبی تبدیل شده و به مرکز شنوایی در قشر مخ ارسال می شود تا ضمن درک آن در صورت نیاز پاسخ مناسب داده شود.

14_ مرکز شنوایی در کجا قرار دارد؟
جواب:  مرکز شنوایی در قسمت گیجگاهی قشر مخ قرار دارد.

15_ گوش ما از چند تشکیل شده و مهمترین بخش آن چیست؟
جواب:  گوش خارجی، گوش میانی و گوش داخلی که مهمترین آن گوش داخلی است.

16_ وظیفه گوش داخلی چیست؟
جواب:  در گوش داخلی سلول های گیرنده وجود دارد و پیام های صوتی را به پیام عصبی تبدیل می کند.

17_ کار گیرنده های صوتی را توضیح دهید.
جواب:  گیرنده های صوتی سلول های مژه داری اند که در بخش حلزونی گوش داخلی قرار دارند و با انرژی صوت مژه های آن ها تحریک می شود و پیام عصبی تولید می کند.

18_ بخش حلزونی در کدام قسمت گوش قرار دارد؟
جواب:  گوش داخلی

19_ خطر عفونت گوش میانی از بقیه قسمت های گوش بیشتر است. چرا؟
جواب:  چون به حلق راه دارد و عفونت حاصله می تواند منتقل شود.

20_ از وجود بو در محیط چگونه آگاه می شویم؟
جواب:  وقتی مولکول های مواد بودار (که به حالت بخار در اطراف مواد وجود دارند) وارد بینی ما می شوند روی گیرنده های بویایی قرار می گیرند و در آنجا پیام عصبی ایجاد و به قشر مخ فرستاده می شود به این ترتیب بوی مواد را تشخیص می دهیم.

21_ مرکز حس بویایی و مرکز حس بینایی در کجا قرار دارند؟
جواب:  مرکز حس بویایی در جلوی نیمکره های مخ است. مرکز حس بینایی در قسمت پس سری قشر مخ قرار دارد.

22_ گیرنده های بویایی در کجا قرار دارد؟
جواب:  در بافت پوششی بینی

23_ چه چیزی باعث می شود تنوع بوها را احساس کنیم؟
جواب:  تنوع گیرنده هایی که در بافت پوششی بینی قرار دارند، زیاد است و باعث می شود بوهای مختلف را احساس و از هم تشخیص دهیم.

24_ تنوع گیرنده های حسی کدام یک از اندام زیر بیشتر است؟
الف)شنوایی ب) لامسه ج) بینایی د) بویایی
جواب:  د) بویایی

25_ ترتیب مراحل زیر را بنویسید.
«در مزه – اتصال غذا به گیرنده – حل شدن غذا در بزاق – ایجاد پیام عصبی»
جواب:  1) حل شدن غذا در بزاق 2) اتصال غذا به گیرنده 3) ایجاد پیام عصبی 4) درک مزه

26_ اندام اصلی حس چشایی چه نام دارد؟
جواب:  زبان

27_ زبان و دیواره داخلی چگونه مزه غذاها را تشخیص می دهند؟
جواب:  مواد غذایی پس از حل شدن در بزاق روی گیرنده های چشایی (زبان و دیواره دهان) قرار گرفته و پیام عصبی ایجاد می کنند و این پیام به قشر مخ ارسال و مزه تشخیص داده می شود.

28_ گیرنده های چشایی در کجا قرار دارند؟
جواب:  زبان و دیواره دهان

29_ آیا می توان مزه همه ی غذاها را تشخیص داد؟
جواب:  مزه غذاهای خیلی داغ و خیلی سرد احساس نمی شود.

30_ بزاق چه کمکی به حس چشایی می کند؟
جواب:  بزاق به حل شدن مواد غذایی کمک می کند تا روی گیرنده ها قرار گیرند.

31_ چرا مزه ی خودکار روی زبان احساس نمی شود؟
جواب:  چون در بزاق حل نشده .

ادامه سوالات متن فصل پنجم علوم هشتم :

32_ چهار مزه اصلی را نام ببرید. و جایگاه آن ها را روی زبان مشخص کنید؟
جواب:  شیرینی: نوک زبان
شوری: کناره های زبان به طرف جلو
ترشی: کناره‌ ای زبان به طرف عقب
تلخی: عقب زبان

33_ گیرنده های پوست را نام ببرید؟
جواب:  گیرنده های پوست شامل گرما، سرما، لمس، فشار و درد می‌شوند که با کمک آنها تغییرات محیط را احساس می‌کنیم.

34_ حس لامسه چگونه کار می کند؟
جواب:  در پوست، یاخته های گیرنده متفاوتی هست که اثر محرک های مختلف را به پیام عصبی تبدیل می کنند و به قشر مخ می‌فرستند.

35_ مغز با توجه به چیری پاسخ های حرکتی را به ماهیچه ها می فرستند؟
جواب:  مغز با توجه به پیام هایی که از گیرنده های پوست دریافت می کند، پاسخ های حرکتی را برای ماهیچه ها می فرستد.

36_ دستگاه حرکتی بدن از چه اجزایی تشکیل شده است؟
جواب:  ماهیچه ها و اسکلت مجموعه دستگاه حرکتی بدن را می سازند.

37_ از ترکیب کدام یک از اجزا زیر دستگاه حرکتی حاصل می شود؟
الف) ماهیچه و اسکلت ب) دستگاه عصبی و اسکلت
ج) ماهیچه و دستگاه عصبی د) دستگاه عصبی، ماهیچه و اسکلت
جواب:  الف) ماهیچه و اسکلت

38_ برای اینکه حرکت رخ دهد به وجود سه عامل نیاز است، آن سه را نام ببرید.
جواب:  ماهیچه – استخوان – دستگاه عصبی

39_ دستگاه اسکلتی چیست؟
جواب:  به مجموعه استخوان ها، غضروف ها و اتصالات آن ها در بدن ما دستگاه اسکلت گفته می شود.

40_ بیشتر استخوان ابتدا از چه چیزی ساخته می شود؟
جواب:  غضروف

41_ چگونگی تشکیل شده استخوان را بنویسید.
جواب:  بیشتر استخوان های ما ابتدا از غضروف ساخته شده اند، در حین رشد با جذب کلسیم و فسفر به استخوان تبدیل می شوند.

42_ استخوان و غضروف از چه نوع بافتی هستند؟
جواب:  بافت پیوندی

43_ وظایف استخوان را بنویسید.
جواب:  از اندام‌های مهم مثل قلب، مغز و شش‌ها محافظت می‌کنند؛ به بدن ما شکل و فرم می‌دهند؛ در حرکت بدن به ماهیچه‌ها کمک می‌کنند و همچنین ذخیره مواد معدنی و تولید یاخته‌های خونی را انجام می‌دهند.

44_ استخوان را تعریف کنید.
جواب:  استخوان استحکام و مقاومت زیادی دارد و در ماده زمینه آن کلسیم و فسفر فراوان است.

45_ در ماده زمینه ای استخوان چه ماده ای وجود دارد؟ و نقش آن را بیان کنید؟
جواب:  کلسیم و فسفر فراوان است و به استخوان استحکام و مقاومت زیادی می دهد.

46_ در ساختار استخوان، بافت استخوانی به دو صورت متراکم و حفره دار دیده می شود.

47_ بزرگترین و کوچکترین استخوان های بدن کدامند؟
جواب:  بزرگترین استخوان بدن انسان استخوان ران و کوچکترین آن استخوانچه های گوش میانی است.

48_ اهمیت و ویژگی های غضروف را بنویسید.
جواب:  غضروف نرم و قابل انعطاف است و مانع اصطکات استخوان ها در مفاصل می شود.

49_ حضور غضروف ها در مفاصل چه فایده ای دارد؟
جواب:  مانع اصطکاک استخوان ها در مفاصل می شود.

50_ انواع مفاصل را نام ببرید و برای هر کدام مثال بزنید.
جواب:  مفاصل متحرک: بازو و کتف
نیمه متحرک: مفاصل بین دنده ای
مفاصل ثابت: جمجمه

51_ غضروف در کدام قسمت بدن ما قرار دارند؟
جواب:  در نوک بینی، لاله گوش و محل اتصال استخوان وجود دارد.

52_ چه منابع غذای کلسیم و فسفر فراوان دارند؟
جواب:  شیر کم چرب – پنیر – ماست – ماهی – تخم مرغ

53_ منظور از پوکی استخوان چیست؟ و در چه افرادی دیده می شود؟
جواب:  هر گاه ذخیره کلسیم و فسفر در استخوان کم شود در این حالت بافت استخوانی ضعیف و پر حفره می شود و فرد دچار پوکی استخوان می شود و استخوان با ضربه ای مختصر می شکند. استخوان بیشتر در زنان بالای 50 سال رایج است تا مردان.

54_ مفصل چیست؟
جواب:  به محلی که دو یا چند استخوان به یکدیگر متصل هستند (بند) مفصل می گویند.

55_ انواع مفصل را نام ببرید؟
جواب:  مفصل ثابت: حرکت ندارند و کاملا ثابت اند. مانند: مفصل بین استخوان های جمجمه
مفصل متحرک: مفصل بین بازو و شانه

56_ چند نوع مفصل متحرک وجود دارد؟
جواب:  مفصل هایی که در جهت های مختلفی می چرخند:. مانند مفصل بین بازو و شانه
مفصل هایی که فقط در یک جهت حرکت می کنند. مانند آرنج
مفصل هایی که حرکت محدودی دارند. مفصل بین دنده ها و ستون مهره ها

57_ رباط چیست؟
جواب:  بافت پیوندی محکمی که استخوان ها را در محل مفصل های متحرک به هم وصل می کند رباط نام دارد.

58_ آیا اسکلت به تنهایی قادر به حرکت است؟‌
جواب:  خیر – به همکاری ماهیچه ها نیاز است.

59_ وظیفه ماهیچه چیست؟
جواب:  اسکلت به تنهایی قادر به حرکت نیست. اتصال و همکاری بین ماهیچه ها و استخوان های یک اندام باعث حرکت می شوند. ماهیچه ها استخوان ها را تکیه گاه خود قرار می دهند و با انقباض و انبساط باعث حرکت آن ها می شوند.

60_ انواع ماهیچه ها را نام ببرید؟
جواب:  ماهیچه قلبی – ماهیچه صاف – ماهیچه اسکلتی

61_ ماهیچه قلبی را توضیح دهید.
جواب:  انقباض آن ها غیرارادی و قوی و منظم است و رنگ آن ها قرمز است و سلول های آن ها رشته ای می باشد.

62_ ماهیچه صاف را توضیح دهید.
جواب:  این نوع ماهیچه اجتماعی از سلول های دوکی شکل است و به رنگ سفید می باشند و غیرارادی می باشد مانند ماهیچه های روده، معده، نای، مری – باز و بسته شدن مردمک چشم.

63_ ماهیچه های اسکلتی یا مخطط را توضیح دهید.
جواب:  حرکت اسکلت بدن توسط این نوع ماهیچه ها صورت می گیرد. انقباض این ماهیچه سریع پر قدرت و تحت کنترل اراده است مانند ماهیچه های دست و پا.

64_ سلول های ماهیچه ای را توضیح دهید.
جواب:  سلول های ماهیچه ای دراز و نازک اند و در طول، در کنار هم قرار گرفته اندو درون آن ها رشته های پروتئینی وجود دارد که می توانند منقبض و کوتاه تر شوند.

65_ ماهیچه چیست؟
جواب:  بافت پیوندی، یاخته‌های ماهیچه‌ای را به هم متصل می‌کند و دستجات ماهیچه‌ای بزرگ و بزرگ‌تری را می‌سازد که مجموعه آنها ماهیچه را تشکیل می‌دهند.

66_ زردپی (تاندون) چیست؟
جواب:  بافت پیوندی بین رشته‌ها و روی ماهیچه‌ها تا دو سر آن ادامه می‌یابند و طناب سفیدرنگی به نام زردپی (تاندون) را می‌سازند که معمولاً به استخوان متصل می‌شود.

67_ فرق رباط با زردپی چیست؟
جواب:  رباط دو استخوان مفصل متحرک را به هم متصل می کند. (دو سر رباط به استخوان متصل می شود.) ولی زردپی (تاندون) بافتی است که عضله را به استخوان متصل می کند. (پس یک سر تاندون به عضله و سر دیگر آن به استخوان متصل شده است.)

68_ بزرگترین زردپی بدن که از پشت ساق پا تا کف پا امتداد دارد آشیل نام دارد.

69_ چگونگی حرکت استخوان ها توسط ماهیچه ها را بیان کنید.
جواب:  وقتی ماهیچه ای منقبض و کوتاه می شود استخوانی را به یک سمت حرکت می دهد.

70_ چرا ماهیچه های اسکلتی عمل متقابل دارند و جفت جفت کار می کنند؟
جواب:  چون وقتی ماهیچه ای منقبض و کوتاه می شود، استخوانی را به یک سمت حرکت می دهد. در حالت استراحت این ماهیچه نمی توان استخوان را به جای قبلی خود برگرداند. این عمل باید توسط یک یا چند ماهیچه که د سمت دیگر استخوان قرار دارند، انجام شود. به همین دلیل بیشتر ماهیچه های اسکلتی عمل متقابل دارند و جفت جفت کار می کنند.

71_ منظور از اینکه ماهیچه های اسکلتی حرکت متقابل دارند چیست؟
جواب:  یعنی ماهیچه هایی که در دو طرف یک استخوان قرار دارند. عکس هم عمل می کنند و موجب حرکت می شود.

72_ وقتی ماهیچه ای منقبض می شود چه تغییری می کند؟
جواب:  وقتی ماهیچه ای منقبض می شود، کوتاه می شود.

من را بخوان : فایل های زیر به صورت PDF میباشد؛ بعد از دانلود در برنامه مدیریت فایل و پوشه Download یا اسناد قابل نمایش است. برای باز کردن فایل نیز نیاز به نصب PDF خوان دارید (پیشنهادی Google PDF)

همچنین برای این فصل شما میتوانید جواب فعالیت های فصل 5 علوم هشتم را مشاهده نمایید و برای سوالات درس بعدی نیز سوالات فصل 6 علوم هشتم را پیشنهاد میکنیم

جهت مشاهده سوالات و گام به گام کتاب های خود؛ کافیست نام درس یا شماره صفحه آن را به همراه عبارت "همگام درس" در گوگل جست و جو کنید.

مطالب مرتبط

اینترنت شما در
همگام درس
همیار
۵۰%رایگان محاسبه میگردد
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

 • گیتا :

  خیلی خوب بود ولی خیلی سواله من بشخصه معلممون سوال داده بود در کل۳۵ ولی بازم دستتون درد نکنه کامل جامع

 • Sajad :

  عالیه خیلی ممون♥️

  فقط زیادن مشکل اینجاس😂😐

 • امیر حسین :

  سلام ای کاش سوالارو خلاصه کنید و سوال هایی که به نظر مهم هستن رو بیارید

 • رضا :

  بی‌نظیر و عاالی خیلی ممنون از سازندش👌🏻📓

 • عالیه دستتون درد نکنه :

  عالیه حرف نداره

 • محمد :

  عالیه عالیه😉😉😉😉😀😀😀😀😂😂😂🤣🤣🤣😋😋😋😋😎😎😎🤓🤓 هیچی کم نذاشته خط به خط سوال عالی از این بهتر نمیشه

 • محمد :

  عالیه ازاین بهتردیگه نیس خط به خطش سواله هیچی کم نزاشته😘😘😘😘😘😍😍😍😍🤩🤩🤩😆😉😉😉😀😀😂🤣😋😎🤓🤓🤓🤓

 • Amir mahdi :

  خیلی خوب و مفید
  فقط چرا ۹۰ درصد کامنت ها دخترن

 • ارشیا :

  سلام 😐😂

 • فاطمه :

  چرا برای من نمیان

 • ghazal :

  خیلی عالی بود ممنون از سازنده گرامی

 • بهار ❤ :

  وای عالیه من عاشقش شدممممم😍😍😍😍😍😍🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩😚😚😚😚😚😜😻😻😻😻😻😻👌👌👌👌👌😍💃💃💃💃💃✌💪💪💪💪💪👌👌👌👌👌❤❤❤❤❤❤❤❤💖💖💖💖💖💖💖💗💗💗💗💗💗💗💓💓💓💓💓💓💕💕💕💕💕💕💜💜💜💜💜💙💙💙💙💙💚💚💚💚💛

 • رمضانعلی :

  سلام خیلی عالیییییی اندازه ای هم جواب سوالات داده شده هم ازمایش ها توضیح داده وراهنمایی کرده خسته نباشید زحمت کشیدید خدا حافط ونگهدارتون باشه

 • عالیه :

  خیلی عالیه 👌
  منکه رازی بودم 😊
  ممنون از سازمندش🙏
  واقعا از همه ی اون سایتا دیگه بهتری 😍

 • حسین :

  کاش سوالاش کمتر بود جر خوردیم😭

 • ابوالفضل :

  عالی عالی عالی حرف نداره ولی اگر سوالات رو بدون جواب مینوشتن بهتر بود و اینکه جوابشون رو میشد از یه سایت دیگه در آورد چه فایده نظر ما به درد نمیخوره

 • نفس :

  عالی بود خیلی از سازنده ممنونم
  فقط یه سوال
  کی درس های دیگروو هم میزارید
  من فقط تادرس هشت تونستم پیدا کنم
  اگه دارید لطفا بزارید

  • HamGamDars :

   اماده شد سریع قرار میدیم

   • Mia Rezaei :

    متشکرمم

 • .. :

  حرف ندارع😍👌

 • آراد :

  واااای، عالیه دیگه بهتر از این نمیشه ! 😍😍🌹🌹

 • الهه :

  وای وای بی نظیره
  من فصل قبلیش هم دانلود کردم
  حرف نداره😍😍😍😍

 • پارسا :

  خیلی ممنون بابت تمامی درس هایی که میزاری فقط یک چیزی یکم ایراد داره شما به سوالات ریز توجه نمیکنید

 • آراسب :

  سلام واقعا عالی بود مرسی از لطفتون 😊

 • زینب :

  چرابالانمیاره Pdfعلوم فصل پنج فردا امتحان داریم جزوه دارم سوال میخام 😤😤😤

  • سارا :

   حتما گوشیت مشکل داره

 • M :

  سلام
  به غیر از صفحه ی ۳۸ دیگه سوال طرح نشده .
  من pdfای رو میخوام که هم از سوالات کتاب باشه و هم جواب های کاملی رو که فقط کتاب اشاره ی کوچکی بهش کرده 😠😠

  • HamGamDars :

   این که برای خط به خط هر درس سوال داره
   بقیه فصل ها رو هم از داخل سایت میتونید دریافت کنید

   • fatima :

    عالیییییی حرف ندار اونایی که میگین مزخرفه حتماخودتون اهل مزخرفه ها هستین

    من از سازنده این سایت ممنونم خیلی عالییییییی
    😍😍😍😍😘😘

  • عشق فقط خدا نه کسی دیگر :

   عشق فقط همین تمام نکات و سوالات به همراه صفحه کتاب رو برات میگه😇😇😍😍

 • طاها :

  عالییییییییییی

 • ابولفضل :

  فولادی اسمتلن

 • ابولفضل :

  سلام وبای