سوالات فصل پانزدهم علوم هشتم با جواب

سوالات فصل پانزدهم علوم هشتم با جواب

سوال و جواب درس 15 علوم هشتم

سوالات فصل پانزدهم علوم هشتم با جواب

نام درس : شکست نور | موضوع : سوالات متن | پایه هشتم

سوال و جواب درس 15 علوم هشتم

سوالات متن علوم هشتم

گزارشفصل پانزدهم :: شکست نور

فایل دانلودی به صورت تایپ شده روی متن کتاب در آخر مطلب !

1_ شکست نور چیست؟
جواب:  تغییر مسیر پرتو نور به هنگام عبور از یک محیط شفاف به محیط شفاف دیگر را شکست نور می گویند.

2_ در چه صورتی نور هنگام عبور از محیطی نمی شکند؟
جواب:  وقتی باریکه ی نوری به طور عمود بر سطح یک جسم شفافی بتابد مسیر نور در هنگام عبور از جسم هم چنان مستقیم خواهد بود و بدون شکست به مسیر خود ادامه می دهد.

3_ اگر نور با زاویه ای به غیر از 90 درجه به یک شفاف (مثلا شیشه) برخورد کند، هنگام ورود به شیشه مسیر حرکتش مقداری کج می شود.

4_ عامل شکست نور چیست؟
جواب:  شکست نور به خاطر تغییر سرعتی که برای نور در دو محیط با ضریب شکست متفاوت رخ می دهد، دچار تغییر مسیر می شود. لذا هنگامی که شخص به این نور نگاه می کند. گویی که نور دچار شکست شده است.

5_ اگر باریکه نور از یک محیط رقیق وارد محیط غلیظ شود در این صورت به خط عمو بر سطح نزدیک می شود. اگر باریکه نور از محیط غلیظ وارد محیط رقیق شود، در این صورت از خط عمو بر سطح دور می شود.

6_ وقتی باریکه نور از شیشه (محیط غلیظ)بخواهد وارد هوا (محیط رقیق) شود به خط عمو نزدیک می شود یا دور؟
جواب:  از خط عمو بر سطح دور می شود، یعنی هنگامی که نور از محیط غلیظ وارد محیط رقیق می شود، پرتو نور از خط عمود دور می شود.

7_ منشور چیست؟
جواب:  قطعه ای مثلثی شکل است که از یک ماده شفاف مثل شیشه یا پلاستیک های بی رنگ ساخته می شود.

8_ علت شکست نور در منشور چیست؟
جواب:  وقتی پرتوهای نور به یکی از دیواره های منشور برخورد می کند و به آن وارد می شود. در اثر پدیده شکست مسیرش تغییر می کند، این پرتو هنگام خروج از دیواره های دیگر منشور نیز دچار تغییر می شود.

9_ باریکه نور هنگام ورود از هوا به منشور طوری شکسته می شود که به خط عمود نزدیک شود ؛ همچنین هنگام خروج باریکه نور از منشور به هوا طوری شکسته می شود که از خط عمو دور شود.

10_ پاشندگی نور چیست؟
جواب:  باریکه نور سفید از عبور از منشور به رنگ های مختلف تجزیه می شود، این پدیده را پاشندگی نور می گویند.

11_ طیف نور چیست؟
جواب:  به مجموعه نورهای رنگی که از پاشیده شدن نور در منشور به وجود می آید، طیف نور گفته می شود.

12_ در پاشندگی نور سفید توسط منشور کدام یک از رنگ های نور بیشتر و کدام یک کمتر شکسته شده است؟
جواب:  نور بنفش بیشترین انحراف و قرمز کمترین انحراف را پیدا می کنند.

13_ عدسی چیست؟
جواب:  عدسی ها از ماده ای شفاف مانند شیشه و پلاستیک ساخته می شوند. اگر دو منشور را به هم بچسبانیم و سطح آن ها را به صورت خمیده تراش دهیم، عدسی به وجود می آید. عدسی ها مانند منشور می توانند جهت پرتوهای نور را تغییر دهند. همین امر سبب می شود اجسام از پشت عدسی به صورت های مختلف دیده شوند.

14_ عدسی ها به چند دسته تقسیم می شوند؟
جواب:  1) عدسی همگرا (کوژ یا محدب) 2) عدسی واگرا (کاو یا مقعر)

15_ عدسی همگرا چیست؟
جواب:  ضخامت وسط این عدسی بیشتر از ضخامت کناره های آن است. این نوع عدسی پرتوهای نور را در یک نقطه متمرکز می کند یا به عبارت دیگر پرتوهای نور را به یکدیگر نزدیک می کند.

16_ عدسی واگرا چیست؟
جواب:  ضخامت وسط این عدسی کمتر از ضخامت کناره های آن است، این نوع عدسی پرتوهای نور موازی را واگرا نمی نماید یا به عبارت دیگر پرتوهای نور را از یکدیگر دو می کند.

17_ کانون عدسی همگرا چیست؟
جواب:  محل تشکیل لکه روشن را کانون عدسی همگرا می گویند. اگر فاصله بین عدسی تا صفحه کاغذ را اندازه بگیرید این فاصله را فاصله کانونی عدسی می گویند.

18_ تصویر همه اجسام از پشت عدسی همگرا و واگرا چگونه است؟
جواب:  تصویر همه اجسام از پشت عدسی همگرا بزرگتر از جسم است و تصویر اجسام از پشت عدسی واگرا کوچکتر از جسم است.

19_ با توجه به شیوه شکست نور دلیل نامگذاری همگرا و واگرا بودن این عدسی ها توضیح دهید.
جواب:  پرتوهای نور هنگام خارج شدن از عدسی همگرا روی هم در یک نقطه جمع می شوند. ولی پرتوهای نور هنگام خارج شدن از عدسی واگرا از هم وا یا دور می شوند.

20_ افراد نزدیک بین از چه نوع عدسی استفاده می کنند؟
جواب:  اصلاح دید با عدسی مقعر یا واگرا است.

21_ افراد دوربین از چه نوع عدسی استفاده می کنند؟
جواب:  اصلاح دید با بکار بردن عینک با عدسی محدب یا همگرا است.

22_ کدام عدسی کانون مجازی دارد؟
جواب:  در عدسی های واگرا کانون ها مجازی هستند. (ولی در عدسی همگرا کانون ها حقیقی هستند)

23_ کاربرد عدسی همگرا را بنویسید.
جواب:  از این نوع عدسی در میکروسکوپ ها (تمام قسمت ها)، تلسکوپ ها (برخی قسمت ها) و عینک افراد دوربین یا آستیگمات (ترکیب عدسی های محدب با چینش مخصوص) استفاده می شود. این نوع عدسی شیء را بزرگتر نشان می دهد.

24_ کاربرد عدسی واگرا را بنویسید.
جواب:  از این عدسی می توان به عنوان عینک برای افراد نزدیک بین استفاده نمود. این نوع عدسی شیء را کوچکتر نشان می دهد.

25_ تصویر تشکیل شده در آینه دندانپزشکی شبیه تصویر در کدام وسیله است؟
الف) آینه کوژ ب)عدسی همگرا ج) عدسی واگرا د)آینه تخت
جواب:  ج) عدسی واگرا

26_ شباهت عدسی محدب و آیینه مقعر چیست؟
جواب:  حالت های تصویر در عدسی همگرا مانند آینه مقعر است. در آینه مقعر کانون حقیقی و در عدسی محدب نیز کانون حقیقی است.

27_ اگر باریکه نور شکسته شود به آن شکست نور می گویند.

28_ وقتی نور از شیشه وارد هوا شود از خط عمود بر سطح دور می شود.

29_ وقتی باریکه نور از محیط غلیظ بخواهد وارد محیط رقیق شود از خط عمود بر سطح دور می شود.

30_ هر گاه باریکه نور به طور عمود بر سطح جدایی دو محیط شفاف بتابد شکسته نمی شود.

31_ وقتی نور از محیطی رقیق وارد محیطی غلیظ شود باریکه نور به طرف خط عمود بر سطح شکسته می شود.

32_ باریکه نور هنگام ورود از هوا به منشور طوری شکسته می شود که به خط عمو نزدیک می شود.

33_ خروج باریکه نور از منشور به هوا طوری شکسته می شود که از خط عمود دور می شود.

34_ تصویر همه اجسام در عدسی واگرا کوچک تر از جسم و نسبت به جسم مستقیم است.

35_ به مجموعه رنگ های تشکیل دهنده نور سفید، طیف نور سفید می گویند.

36_ باریکه نور سفید پس از عبور از منشور به رنگ های مختلفی تجزیه می شود که آن را پاشندگی نور می نامند.

37_ چشم های فرد عینکی، بزرگتر از اندازه واقعی دیده می شود، چشم این فرد چه عیبی دارد عینک او چه نوع عدسی دارد؟
الف) دوربینی – همگرا   ب) دوربینی – واگرا   ج) نزدیک بینی – همگرا   د) نزدیک بینی – واگرا
جواب:  الف) دوربینی – همگرا

38_ از عدسی همگرا به عنوان ذره بین استفاده می شود.

من را بخوان : فایل های زیر به صورت PDF میباشد؛ بعد از دانلود در برنامه مدیریت فایل و پوشه Download یا اسناد قابل نمایش است. برای باز کردن فایل نیز نیاز به نصب PDF خوان دارید (پیشنهادی Google PDF)

بعدی همچنین برای این فصل شما میتوانید جواب فعالیت های فصل 15 علوم هشتم را مشاهده نمایید و برای سوالات درس بعدی نیز سوالات فصل 1 علوم هشتم را پیشنهاد میکنیم

جهت مشاهده سوالات و گام به گام کتاب های خود؛ کافیست نام درس یا شماره صفحه آن را به همراه عبارت "همگام درس" در گوگل جست و جو کنید.
اینترنت شما در
همگام درس
همیار
۵۰%رایگان محاسبه میگردد
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

 • Amin :

  واقعا عالیه ممنونم💙👌🏻

 • ❤SARe :

  حالا من کاری ندارم. ولی حدود 99درصد از این برنامه راضی هستند. اون یک درصد هم که راضی نیستن. درس خون نیستند بیکارند.😂😉😎

 • Helen :

  سوالات اضافه تر هم داشت و واقعا عالی بود 👌🏽

 • ʕ •́؈•̀ ₎ :

  الحق که حقتونه جز 10برنامه برتر باشین دستتون درد نکنه

 • ابراهیم :

  عالی بود ممنونم
  اگر میشه سوالات سمپادی هم قرار بدید😘

 • هویاههه :

  سوالاش خیلی خوبه به درد امتحان میخوره ممنون ازتون🗿🌹

 • حقیقی :

  عالی بود ممنون

 • ناشناس :

  خوب بود سوالات

 • شاه پسر روانی 😅 :

  نه خوب نه بد
  ولی به نظر من بده

  • ! LaDy :

   مگ نظر ت مهمه =/

 • گرگ تنها :

  سلام من این سوالات رو خوندن خیلی ممنون از شما دقیقا همین سوالات اومدن تو امتحان ما و من کل اون هارو درست نوشتم عالیه همیشه هر سال دارم با سوالات شما رو میخونم و قبول میشم❤😂😍

 • Soroosj :

  خوبه/🙂

 • ه :

  من برا امتحان های نویت اول دوم از این سایت استفاده کردم واقعا عالی است

 • amiradidas :

  عالی بود

 • یه دانش آموز :

  عالیع این برنامه من کل امتحاناتنم رو ۱۵ به بالا گرفتم

 • علی :

  خوب است

 • حقگو :

  خیلی مفید بود و عالی ولی متاسفانه معلم ما خیلی سخت گیره

 • رضا :

  من دارم با خوندن این متنا ها امتحان ترم رو به راحتی رد میکنم ممنون از سازنده:)💜

 • بچه زرنگ طهران :

  پیش بسوی 20 شدن
  ممنون

 • یوسف :

  خیلی حوب بود

 • ♡ملکح اروح♡ :

  عالی بود تونصم همه رو ت امتحان راحت جواب بدم مرصی از سازندش ❤🙂

  • مائده :

   فارسیت ضعیفه ها برو یکم فارسی بخون 🤣

   • zari :

    ترو سَنَنَ مائده خانم🤣

   • sobhan :

    مزاحم نشید بزارید درسشو بخونه

 • هووویاا :

  عالی😍😅

 • 𝐤𝐡𝐚𝐭𝐞𝐫𝐞 :

  ممنون مفید بود
  ولی کاش یکم ساده تر توضیح می‌دادید
  اگر امکانش هست به صورت ساده توضیح هاشو بزارید.

 • شایان نظری ناصر :

  دست سازندش درد نکنه ممنون خیلی سایت خوبی بود من با این سایت بیشتر به درسم علاقه پیدا کردم ممنون عالیهههه

 • mobina :

  عالیههه مرصی ازتون❤🦋

 • yeganeh :

  واااای دمتون گرمممممم

 • Mkoghj🤘 :

  عالی ممنون از سازنده دستت طلا

 • مهدی :

  ممنونم از سایت خوبتون.عالی بود.

 • سینا :

  واقعا عالی دست سازندش درد نکنه همه سوالات امتحانی هست واقا عالی امید وارم از سال نهم به بعد هم باشه
  متشکرم ❤

 • نامجون :

  عالی بود ممنونم

 • taha :

  عالی مرسی

 • ziziگیمر :

  عالییی

  • ناشناس :

   خوب بود سوالات

 • ƕᎯɳᎯ :

  عالی دست سازندش درد نکنه 💜🤗

  • HamGamDars :

   خواهش میکنم عزیزم

   • :

    خیلی سایتتون عالیه فقط اگه میشه نمونه سوال امتحانی هم اضافه کنید

  • مائده :

   بعضی هاش سوال از توی کتاب نبود ولی درکل خوبه