سوالات فصل هشتم علوم هشتم با جواب

سوالات فصل هشتم علوم هشتم با جواب

سوال و جواب درس 8 علوم هشتم

سوالات فصل هشتم علوم هشتم با جواب

نام درس : الفبای زیست فناوری | موضوع : سوالات متن | پایه هشتم

سوال و جواب درس 8 علوم هشتم

سوالات متن علوم هشتم

گزارشفصل هشتم :: الفبای زیست فناوری

فایل دانلودی به صورت تایپ شده روی متن کتاب در آخر مطلب !

1_ چند ویژگی موجودات زنده را بنویسید.
جواب:  تغذیه – تنفس – دفع – تولید مثل

2_ نقش خوردن غذا (تغذیه)در بدن را بنویسید.
جواب:  فراهم کردن ماده و انرژی

3_ نقش رشد در بدن را بنویسید.
جواب:  بزرگ شدن تعداد و ابعاد سلول

4_ نقش حرکت در بدن را بنویسید.
جواب:  تهیه غذا و مکان زندگی

5_ نقش تولید مثل چیست؟
پاسخ: ازدیاد نسل و تنوع موجودات

6_ مخمر نوعی قارچ تک سلولی است.

7_ انواع تولید مثل را نام ببرید.
جواب:  تولید مثل جنسی – تولید مثل غیر جنسی

8_ تولید مثل جنسی چیست؟ مثال بزنید.
جواب:  تولید مثلی که در آن دو جنس نر و ماده شرکت دارند. تولید مثل جنسی نامیده می شود مثل کبوتر

9_ تولید مثل غیر جنسی در چه جاندارانی وجود دارد؟
جواب:  در جانداران تک سلولی رایج است. ولی در پرسلولی ها هم وجود دارد.

10_ نوع رایج و معمول تولید مثل در جانداران تک سلولی چیست؟‌
جواب:  غیر جنسی

11_ آیا در جانداران پرسلولی نیز تولید مثل غیر جنسی وجود دارد؟
جواب:  بله

12_ انواع تولید مثل غیر جنسی را نام ببرید.
جواب:  دونیم شدن – جوانه زدن – قطعه قطعه شدن – هاگ زایی

13_ توضیح دهید باکتری ها چگونه تولید مثل می کنند؟ (منظور از دونیم شدن چیست؟)
جواب:  سلول جاندار از وسط به دو نیمه تقسیم می شود. در این حالت هر نیمه، یک سلول کامل است که بعد از رشد می تواند به همین روش تقسیم و تکثیر شود.

14_ دو نیم شدن در چه جاندارانی دیده می شود؟
جواب:  باکتری ها

15_ شرایط لازم برای رشد باکتری ها را بنویسید؟
جواب:  مواد مغذی کافی – دمای محیط مناسب – رطوبت

16_ مخمر نانوایی به چه روشی تولید مثل می کند؟
جواب:  جوانه زدن

17_ جوانه های ایجاد شده در مخمر چیست؟
جواب:  هر جوانه یک سلول مخمر است.

18_ جوانه زدن را با ذکر مثال توضیح دهید.
جواب:  قسمتی از سطح سلول برآمده می شود و به تدریج بزرگتر شده و تبدیل به یک جاندار می شود که ممکن است به سلول مادر متصل بماند یا از آن جدا شود. مانند مخمر

19_ تولید مثل باکتری و مخمر از نوع تولید مثل غیر جنسی است.

20_ جوانه زدن نوعی تولید مثل غیر جنسی است که جانداران تک سلولی به نام مخمر به آن روش تکثیر می یابد.

21_ قطعه قطعه شدن را با ذکر مثال توضیح دهید؟
جواب:  قطعه ای از بدن جاندار جدا می شود و جاندار جدید را به وجود می آورد مانند خزه، سیب زمینی

22_ خزه به چه روشی تولید مثل تولید می کند؟
جواب:  قطعه قطعه شدن

23_ هاگ زایی را با ذکر مثال توضیح دهید.
جواب:  هاگ سلول کوچک و مقاومی است که همراه با هوا و آب پخش می شود. هاگ در صورتی که در جای مناسب قرار گیرد. رشد می کند و جانداری مانند والد خود را به وجود می آورد. مانند کپک روی میوه ها.

24_ هاگ در کجا تشکیل می شود؟
جواب:  در هاگدان

25_ هاگ چیست؟
جواب:  هاگ سلول کوچک و مقاومی است که همراه با هوا و آب پخش می شود و در شرایط مناسب با رشد خود جاندار جدیدی را ایجاد می کند.

26_ کپک نان با چه روشی تولید مثل می کند؟
جواب:  با هاگ زایی

27_ محل تشکیل هاگ کجاست؟
جواب:  هاگدان

28_ ویژگی های هاگ ها را بیان کنید؟
جواب:  کوچک – سبک – مقاوم – دارای قابلیت رشد

29_ هاگ ها چگونه در محیط پراکنده می شوند؟
جواب:  به کمک باد و آب

30_ تولید مثل غیر جنسی در گیاهان چگونه انجام می شود؟
جواب:  با جوانه ها – ساقه ها

31_ یک نمونه از بخش های ویژه ای برای تولید مثل رویشی در گیاهان استفاده می شود را نام ببرید؟
جواب:  جوانه های روی لبه برگ ها

32_ آیا گیاهانی وجود دارند که بخش های ویژه ای برای تولید مثل غیر جنسی داشته باشند؟ توضیح دهید.
جواب:  بله – مانند گیاهانی که روی لبه برگ های آن ها جوانه های مخصوص رشد وجود دارد. مثل اشک عروس و کالاکونه

33_ چرا در جاندارانی که تولید مثل جنسی دارند با افزایش تفاوت ها (در نر و ماده)آشکار می شود؟
جواب:  زیرا با افزایش سن صفات ثانویه بروز می کند.

34_ اندام های تولید مثل در جانوران چه وظیفه ای دارند؟
جواب:  در این اندام ها سلول های جنسی یا گامت تولید می شوند.

35_ سلول تخم چگونه به وجود می آید؟
جواب:  از ترکیب شدن گامت نر با گامت ماده، سلول تخم به وجود می آید.

ادامه سوالات متن فصل هشتم علوم هشتم :

36_ لقاح چیست؟
جواب:  به ترکیب شدن گامت نر با ماده لقاح می گویند.

37_ چگونه از یک سلول تخم جانداری جدید تشکیل می شود؟
جواب:  سلول تخم، بارها تقسیم می شود و در نهایت از رشد و نمو سلول های حاصل از آن جاندار کاملی تشکیل می شود.

38_ تعداد کروموزوم های گامت ها چقدر است؟
جواب:  نصف تعداد کروموزوم های سلولی است که از آن به وجود آمده است.

39_ تعداد کروموزوم های هر کدام از سلول های زیر در انسان چند عدد است؟
الف) گامت نر ب) سلول تخم ج) گامت ماده
جواب:  الف: 23
ب: 46
ج: 23

40_ گامت ها در نتیجه تقسیم میوز ایجاد می شود.

41_ مقدار DNA در تقسیم میوز ابتدا چند برابر می شود؟
جواب:  2 برابر

42_ اهمیت نصف شدن تعداد کروموزوم های گامت ها در تقسیم میوز در چیست؟
جواب:  از دو برابر شدن تعداد کروموزوم ها در نسل های متوالی جلوگیری می شود.

43_ اساس تولید مثل جنسی در همه جانداران چیست؟
جواب:  تولید گامت های نر و ماده است.

44_ چند نوع لقاح وجود دارد؟
جواب:  داخلی و خارجی

45_ لقاح خارجی چیست؟
جواب:  لقاحی است که در آن گامت های ماده و اسپرم در خارج از بدن جانور ماده ترکیب می شوند.

46_ لقاح داخلی چیست؟‌
جواب:  در لقاح داخلی گامت های ماده و اسپرم در درون بدن جانور ماده ترکیب می شوند.

47_ کدام نوع از جانوران لقاح خارجی دارند؟‌
جواب:  ماهی ها – دوزیستان (جانورانی که در آب زندگی می کنند)

48_ کدام نوع از جانوران لقاح داخلی دارند؟‌
جواب:  جانورانی که در خشکی زندگی می کنند. مانند خزندگان – پرندگان – پستانداران.

49_ رحم چیست؟
جواب:  بخشی از بدن مادر در پستانداران است که به رشد و نمو جنین اختصاص دارد.

50_ کار بند ناف چیست؟
جواب:  بند ناف با رگ‌های خونی‌ای که دارد، بین جنین ودستگاه گردش خون مادر ارتباط ایجاد می‌کند؛ یعنی بند ناف، مواد مغذی و اکسیژن را از مادر به جنین می‌رساند و مواد دفعی جنین را نیز به بدن مادر می‌برد.

51_ در انسان تولید اسپرم ها از چه زمانی شروع می شود و تا چه زمانی ادامه دارد؟
جواب:  بعد از بلوغ تولید می شوند و این عمل معمولا تا کهنسالی ادامه دارد.

52_ تولید گامت های ماده در انسان به چه صورت است؟
جواب:  بعد از بلوغ معمولا در هر ماه یک گامت از تخمدان جدا می شود و معمولا در 50 سالگی متوقف می شود.

53_ چه چیزی برای سلامت غده های جنسی ضروری است؟
جواب:  تغذیه مناسب و رعایت بهداشت

54_ نام غده های جنسی زنان چیست؟
جواب:  تخمدان

55_ گامت های ماده در چه زمانی در این غدد ایجاد می شوند؟
جواب:  در دوران جنینی مشخص تولید می شوند.

56_ بعد از بلوغ در هر ماه چند گامت از غده زنان آزاد می شوند؟
جواب:  یک گامت

57_ آزادسازی گامت ماده در زنان بالغ معمولا تا چه زمانی ادامه می یابد؟
جواب:  حدود سن 50 سالگی

58_ اندام های تولید مثلی در گیاهان گلدار چه می باشد؟
جواب:  گل

59_ بخش های ماده و نر گل چه نام دارد؟
جواب:  مادگی بخش ماده – پرچم بخش نر

60_ بخش ماده گل کدام است و شامل چه قسمت هایی است؟
جواب:  مادگی و شامل:‌ کلاله – خامه – تخمدان

61_ بخش نر گل کدام است و شامل چه قسمت هایی است؟
جواب:  پرچم و شامل:‌ بساک و میله

62_ گامت جنسی در کدام قسمت از گیاهان تشکیل می شوند؟
جواب:  گامت های ماده در تخمک ها و گامت های نر در دانه های گرده به وجود می آیند.

63_ گرده افشانی چیست؟
جواب:  قرار گرفتن دانه های گرده روی مادگی و ترکیب گامت های نر و ماده و تشکیل سلول تخم

64_ چگونگی انجام لقاح در گیاهان از زمانی که دانه گرده بر روی کلاله می نشیند را توضیح دهید؟
جواب:  در این هنگام لوله ای از دانه گرده تشکیل و گامت نر را به سمت گامت ماده می برد و سلول تخم از لقاح گامت های نر و ماده تشکیل می شوند.

65_ کار لوله گرده چیست؟
جواب:  با رشد خود گامت نر را به ماده می رساند.

66_ سلول تخم در گیاهان گلدار چگونه تشکیل می شود؟
جواب:  سلول تخم بعد از ترکیب گامت های نر و ماده تشکیل می شود.

67_ بخش نر گل پرچم و بخش ماده گل مادگی نام دارد.

68_ میوه چگونه به وجود می آید؟
جواب:  از رشد تخمدان ایجاد می شود.

69_ میوه از رشد تخمدان مادگی در گل به وجود می آید.

70_ دانه چگونه به وجود می آید؟
جواب:  تخمک ها رشد می کنند و به دانه تبدیل می شوند.

من را بخوان : فایل های زیر به صورت PDF میباشد؛ بعد از دانلود در برنامه مدیریت فایل و پوشه Download یا اسناد قابل نمایش است. برای باز کردن فایل نیز نیاز به نصب PDF خوان دارید (پیشنهادی Google PDF)

همچنین برای این فصل شما میتوانید جواب فعالیت های فصل 8 علوم هشتم را مشاهده نمایید و برای سوالات درس بعدی نیز سوالات فصل 9 علوم هشتم را پیشنهاد میکنیم

جهت مشاهده سوالات و گام به گام کتاب های خود؛ کافیست نام درس یا شماره صفحه آن را به همراه عبارت "همگام درس" در گوگل جست و جو کنید.

مطالب مرتبط

اینترنت شما در
همگام درس
همیار
۵۰%رایگان محاسبه میگردد
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

 • sina :

  عالی دست طراح درد نکنه😌

 • امید :

  واقعا عالی خدا به شما عمر زیادی بده
  سلامت باشین
  حتی اون پی دی اف هایی که روی کتاب سوال هست هم واقعا عالی هست
  ممنون از همه
  خدا بهتون عمر بده انشالله
  خدا بهتون سلامتی بده انشالله

 • Ämįř :

  پسر عالی هست فقت تنها بدی که داره اینه که اینترنت میخواد اگر نیاز به اینترنت نداشت خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی عااااااااااااااااآاااآااااآآااااااالییئیییی میشد ولی باز مرسی از سازنده واقعا این برنامه ترکونده مرسی متشکرم که این برنامه رو ساختید 🌹❤️❤️❤️🌹

 • زهرا :

  عالیههههههههه😍😍😜😜
  منکه خیلی ب دردم خورد
  فقط خداکنع امتحانو خراب نکنم برام دعا کنین🙄😂😂

 • Mohamad :

  من این درس رو خیلی دوست دارم

 • آرمیتا :

  خداییش خیلی زیادن خلاصه میکردید بهتر بود ولی در کل برنامه خوبیه

 • ساحل :

  سلامم عالیه خیلی ممنون♡.

 • ابوالفضل :

  عالیه ممنونم همیشه باشید😋

 • Saeed :

  سلام خیلی عالیع ممنون ازتون

 • امید :

  فوق العاده بود ولی سخت

 • Ashkan :

  عالی عالی خیلی خوبه هرچی بگم کم گفتم🌹🌹🌹

 • . :

  اما واقعا عالیه سوالا تون من برا امتحان ترم از اینجا میخونم

 • young :

  خیلی زیادن ولی خیلی خوبن 😅

 • Kon :

  خیلی ممنون من عاشق این سایت شما شدم

 • بی نام :

  سلام ممنون از سایتتون لطفا جزوه رو بروز کنید ممنون

 • ABOOLFAZL :

  عالی ولی نمیدونم درسته یا نه؟

  • محمد :

   مطمعن باش همه ی سوالات درسته

 • حامد :

  من همه سوالا مو از همینجا میگیرم تو امتحانا که به مشکل نمیخوریمم یعنی سوالا ی این برنامه ……

 • محمد جباری :

  عالیه
  خیلی ممنون

 • تینا :

  لطفا بروز رسانی کنید صفحه های کتاب با پی دی اف فرق داره🙁 و ممنون از سایت خوبتون🌹

  • HamGamDars :

   خواهش
   جزوه جدیدی پیدا نکردیم هنوز

 • ایناس :

  ممنون خوب بود ❤😘

  • Mohammad sh :

   خیلی خوبه من همیشه ازش کمک میگیرم عالیه ولی بعضی سوالهاش اضافه هست

 • Poyan :

  عالیه واقعا ممنونم

  • محمد :

   من کلا ازنوشتن سوالات علوم عقب افتاده ام ولی این لینک بسار عالی ودارم تمام سوالات راباتک تک نکات می نوسیم عالیههه خیلی به من کمک کرده

 • زکریا :

  هورمون رشد از غده…………….. که در زیر……………….. قراردارد ترشح نیشود

  • مهدی کوچولو :

   هیپوفیز_زیر مغز