سوالات فصل نهم علوم هشتم با جواب

سوالات فصل نهم علوم هشتم با جواب

سوال و جواب درس 9 علوم هشتم

سوالات فصل نهم علوم هشتم با جواب

نام درس : الکتریسیته | موضوع : سوالات متن | پایه هشتم

سوال و جواب درس 9 علوم هشتم

سوالات متن علوم هشتم

گزارشفصل نهم :: الکتریسیته

فایل دانلودی به صورت تایپ شده روی متن کتاب در آخر مطلب !

1_ چگونه می توان بادکنک را دارای بار الکتریکی نمود؟
جواب:  اگر بادکنکی را با پارچه پشمی یا موهای خشک و تمیز سر مالش دهیم، بادکنک و پارچه پشمی دارای بار الکتریکی می شوند.

2_ چرا بادکنکی که باردار شده است می تواند به دیوار بچسبد؟
جواب:  چون بادکنک که از جنس پلاستیک است به پارچه پشمی مالش داده می شود، در نتیجه باردار شده و اثر القای الکتریکی، بادکنک به دیوار می چسبد.

3_ چرا وقتی با پارچه خشک و تمیز پرزداری صفحه تلویزیون را تمیز می کنید پرزهای پارچه به صفحه تلویزیون می چسبد؟
جواب:  هنگام تمیز کردن در اثر مالش تلویزیون دارای بار الکتریکی منفی و پارچه مثبت می شود (الکترون ها از پارچه به صفحه تلویزیون منتقل می شوند) و در نتیجه به علت غیر هم نوع بودن بار این دو پرزهای پارچه به صفحه تلویزیون می چسبند.

4_ چرا هنگامی که با شانه پلاستیکی موهای خشک و تمیز را شانه می کنید مو به دنبال شانه کشیده می شود؟
جواب:  در اثر تماس شانه با مو شانه بار (منفی) و مو بار (مثبت) پیدا می کنند به این علت جذب شانه شده و با آن کشیده و از حالت مرتب خرج می شوند.

5_ چرا وقتی شانه پلاستیکی یا بادکنک را با موهای خشک سر مالش دهید و بعد آن را به باریکه آب نزدیک کنید. باریکه آب به طرف شانه یا بادکنک کشیده می شود؟
جواب:  در اثر مالش شانه با پارچه پشمی در آن بار الکتریکی منفی ایجاد می شود. در این حالت شانه منفی است مولکول های آب را (که دو سر مثبت و منفی دارند) از طرف قطب مثبت (در اثر القای الکتریکی) به خود جذب می کند.

6_ هنگام مالش دو جسم به یکدیگر چه اتفاقی می افتد؟
جواب:  معمولا هر دوی آنها بار الکتریکی می شوند و بر یکدیگر نیرو وارد می کنند (وقتی جسمی دارای بار الکتریکی می شوند می تواند اجسام دیگر را جذب کند)

7_ نیروی الکتریکی چیست؟
جواب:  نیرویی که اجسام دارای بار به یکدیگر وارد می کنند نیروی الکتریکی می نامیم نیروی الکتریکی به دو صورت دیده می شود: ربایشی و رانشی

8_ دو نوع نیروی الکتریکی بین دو جسم با ذکر مثال بنویسید.
جواب:  الف: دافعه مانند دو بادکنک باردار شده یا قطب های همنام آهن ربا
ب: جاذبه مانند جاذبه بین پارچه و بادکنک یا قطب های غیر همنام آهن ربا

9_ دو نوع بار الکتریکی نام ببرید.
جواب:  بار الکتریکی منفی – بار الکتریکی مثبت

10_ وقتی اجسام پلاستیکی مانند بادکنک یا شانه پلاستیکی به پارچه پشمی داده می شوند پلاستیک دارای بار منفی و پارچه پشمی دارای بار مثبت می شود.

11_ دو قاعده ی بارهای الکتریکی را بنویسید.
جواب:  1) دو جسم که بار الکتریکی همنام دارند (هر دو منفی – یا هر دو مثبت) بر یکدیگر نیروی رانشی (دفع) وارد می کنند.
2) دو جسم که بار الکتریکی غیر همنام (یکی منفی و دیگری مثبت) دارند بر یکدیگر نیروی ربایشی (جذب) وارد می کنند.

12_ الکتروسکوپ یا برق نما چیست؟
جواب:  برای تشخیص باردار بودن یک جسم و تعیین نوع بار آن از وسیله ساده‌ای به نام برق نما (الکتروسکوپ) استفاده می‌کنیم.

13_ ساختمان الکتروسکوپ چگونه است؟
جواب:  برق نما از یک صفحه یا گوی، یک میله و دو ورقه نازک فلزی تشکیل شده است. وقتی دو ورقه برق نما بدون بار است ورقه‌های آن به هم نزدیک‌اند و وقتی باردار می‌شود، ورقه‌های آن از هم دور می‌شوند.

14_ چگونه می توان به وسیله الکتروسکوپ نشان داد یک جسم باردار است یا نه؟
جواب:  اگر جسم بارداری را به الکتروسکوپ نزدیک کنیم ورقه های آن از هم دور (یا اگر باشند به هم نزدیک) می شوند.

15_ تعیین نوع بار الکتریکی جسم توسط الکتروسکوپ را بیان کنید؟
جواب:  اگر کلاهک الکتروسکوپ خنثی (بدون بار) باشد با نزدیک کردن میله پلاستیک بار مثبت در کلاهک می‌ماند و بار منفی به ورقه‌ها رفته آنها از هم دور می‌شوند و با نزدیک کردن میله شیشه‌ای بار مثبت در ورقه‌ها قرار می‌گیرد که ورقه‌ها را از هم دور می‌شود بعد از دور کردن میله‌ها کلاهک دوباره خنثی می‌شود و ورقه‌ها به سر جای قبل خود باز می‌گردند.

16_ برای انجام آزمایش الکتریسیته باید وضعیت محیط (شرایط) چگونه باشد؟
جواب:  باید در هوای خشک و با وسایل کاملا خشک انجام شود.

17_ ذرات داخل هسته دارای چه نوع باری هستند؟
جواب:  پروتون بار مثبت، الکترون بار منفی و نوترون نیز بدون بار الکتریکی است.

18_ توضیح دهید چرا اتم در حالت عادی خنثی است؟
جواب:  چون در حالت عادی تعداد پروتون های هر اتم با تعداد الکترون های آن اتم برابر است.

19_ چرا در اثر مالش دو جسم باردار می شوند؟ (چگونگی باردار شدن اجسام را با ذکر مثال بنویسید.)
جواب:  وقتی دو جسم را به یکدیگر مالش می دهیم، تعدادی الکترون از یک جسم به جسم دیگر منتقل می شود. مثلا وقتی پارچه پشمی را به میله پلاستیکی می دهیم، تعدادی از الکترون ها پارچه پشمی جدا می شوند و به میله پلاستیکی منتقل می شوند، در نتیجه تعداد الکترون های پارچه کمتر از تعداد پروتون ها شده و بار الکتریکی مثبت می شود. میل نیز که تعدادی الکترون اضافی دریافت کرده است، تعداد الکترون هایش بیشتر از پروتون هایش می شود بار الکتریکی آن منفی خواهد شد.

20_ وقتی میله شیشه ای با کیسه نایلونی مالش داده می شود شیشه دارای بار مثبت و کیسه نایلونی دارای بار منفی است.

21_ وقتی پارچه پشمی را با میله پلاستیکی مالش می دهیم چه روی می دهد؟
جواب:  تعدادی از الکترون های پارچه پشمی کنده می شوند به میله پلاستیکی منتقل می شوند. در نتیجه تعداد الکترون های پارچه پشمی کمتر از تعداد پروتون های آن شده و بارهای مثبت بیشتر می شود. بنابراین بار الکتریکی پارچه پشمی مثبت می شود.

22_ اتم چگونه دارای بار الکتریکی می شود؟
جواب:  در صورتی که: الف) اگر از اتم الکترونی جدا شود (مثبت)
ب) اگر تعدادی الکترون به یک اتم افزوده شود (منفی)

23_ باردار شدن اتم ها فقط از طریق انتقال الکترون انجام می شود و پروتون ها در این کار نقشی ندارند.

24_ مواد بر اساس قابلیت عبور جریان الکتریکی به چند دسته تقسیم می شوند نام ببرید؟
جواب:  رسانا و نارسانا

25_ رسانا چیست؟ چند مثال بزنید.
جواب:  موادی که بار الکتریکی می تواند به راحتی در آن ها حرکت کند. مانند: فلزات – مغز مداد – بدن انسان – آب ناخالص

26_ چرا برقراری جریان الکتریکی در فلزات آسان است؟
جواب:  زیرا تعدادی از الکترون های اتم فلز وابستگی کمی به هسته آن دارند و آزادانه می توانند در فلز حرکت کنند که به آن ها الکترون های آزاد می گویند. در فلزات تعداد الکترون های آزاد زیاد است.

27_ الکترون آزاد چیست؟
جواب:  در اتم به الکترون هایی که در دورترین فاصله از هسته قرار دارند و وابستگی بسیار کمی به هسته اتم دارند و می توانند آزادانه حرکت کنند و از یک اتم به اتم دیگر جهش کند، الکترون آزاد گفته می شود.

28_ نارسانا چیست؟ چند مثال بزنید؟
جواب:  موادی که همه الکترون های آن ها به هسته هایشان وابستگی زیادی دارند و نمی توانند آزادانه حرکت کنند و نمی توانند جریان الکتریکی را از خود عبور دهند. مانند شیشه، پلاستیک، چوب خشک

29_ راه های باردار شدن اجسام را بنویسید.
جواب:  روش مالش دادن – روش تماس – روش القایی

30_ ایجاد بار به روش تماس را توضیح دهید.
جواب:  در اثر تماس میله باردار به جسم، خنثی ایجاد می شود. مثلا اگر میله دارای بار منفی را با جسم خنثی تماس دهیم. تعدادی الکترون از میله وارد جسم خنثی می شود و جسم خنثی نیز دارای بار منفی می شود.

31_ ایجاد بار به روش مالش دادن را توضیح دهید.
جواب:  ساده ترین روش باردار کردن اجسام مالش است. که معمولا برای اجسام نارسانا به کار می رود. وقتی جسمی را مالش می دهیم تعدادی الکترون از سطح آن جدا شده و بر سطح دیگر می نشیند، در نتیجه جسمی که الکترون از دست داده؛ بار مثبت و جسمی که الکترون می گیرد بار منفی پیدا می کند.

32_ القای بار الکتریکی را با ذکر مثال توضیح دهید.
جواب:  ایجاد بار الکتریکی در اجسام بدون تماس: در این روش جسم باردار، باردار کردن اجسام رسانا (فلزی) به کار می ورد و دارای بار الکتریکی می شود. مثلا اگر میله باردار منفی را به کره A نزدیک کنیم الکترون های آزاد این کره دافعه الکتریکی بار منفی میله قرار می گیرند و به دورترین فاصله ممکن می روند. در نتیجه کره A که دچار کمبود الکترون شده، دارای بار مثبت و کره B دارای بار منفی می شود.

33_ کره های فلزی به چه روشی باردار شده اند؟
جواب:  به روش القای بار الکتریکی

ادامه سوالات متن فصل نهم علوم هشتم :

34_ چگونه با یک میله دارای بار منفی می توان بدون تماس دو جسم را باردار کرد؟
جواب:  به روش القای بار الکتریکی

35_ در هنگام ایجاد بار در دو کره با روش القا نوع بار کره ها چگونه خواهد بود؟
جواب:  کره نزدیک القا کننده، بار مخالف و کره آن طرف بار موافق پیدا می کند.

36_ در هر ثانیه چه تعداد آذرخش روی سطح زمین زده می شود؟
جواب:  ده ها مورد

37_ ابرها چگونه دارای بار الکتریکی می شوند؟
جواب:  ابرها به علت مالش به هوا یا کوه های بلند و یا القای الکتریکی، دارای بار مثبت یا منفی می شوند.

38_ آذرخش یا تخلیه الکتریکی چگونه صورت می گیرد؟
جواب:  اگر دو ابر چنان به هم نزدیک شوند که قسمت های دارای بار ناهمنام نزدیک هم قرار گیرند به علت نیروی جاذبه بین بارهای ناهمنام ممکن است الکترون ها از یک ابر به ابر دیگر بجهند که به آن تخلیه الکتریکی بین دو ابر گویند. این عمل معمولا با جرقه های بزرگ، تولید گرما و صدا همراه است.

39_ آذرخش یا صاعقه چیست؟
جواب:  به تخلیه الکتریکی بین ابر و زمین آذرخش یا صاعقه گفته می شود.

40_ تخلیه الکتریکی بین ابر باردار و زمین چگونه اتفاق می افتد؟
جواب:  ابرهای باردار با حرکت در مجاورت سطح زمین، در زمین بار القایی ایجاد می کنند؛ در این حالت امکان تخلیه الکتریکی بین ابرها و زمین وجود دارد.

41_ خطرات تخلیه الکتریکی ابرها کدامند؟
جواب:  موجب آتش سوزی می شود و به ساختمان ها، خطوط انتقال برق، انسان ها و دام ها خسارت های جبران ناپذیر وارد می کند.

42_ برق گیر چیست؟
جواب:  در هر ثانیه به طور متوسط 100 آذرخش روی سطح زمین زده می‌شود که می‌تواند آسیب‌ها و خطرات زیادی داشته باشد. برای حفاظت ساختمان‌ها از خط آذرخش از برق‌گیر استفاده می‌شود. برق‌گیر کابل مسی یا میله‌ٔ مسی ضخیم با نوک تیز است. قسمت نوک تیز برق‌گیر را در بالاترین نقطه ساختمان نصب می‌کنند و انتهای آن را در اعماق مرطوب زمین قرار می‌دهند. تیزی نوک برق‌گیر باعث می‌شود که در صورت ایجاد آذرخش خسارتی به ساختمان وارد نشود.

43_ جریان الکتریکی در واقع همان بارهای الکتریکی است.

44_ مدار الکتریکی چیست؟
جواب:  برای آنکه جریان الکتریکی برقرار بماند بار به یک مسیر بسته نیاز دارد تا در آن حرکت کند، مسیری که بارها در آن حرکت می کنند مدار الکتریکی نامیده می شود.

45_ هر مدار الکتریکی ساده شامل چه اجزایی است؟
جواب:  هر مدار الکتریکی ساده شامل یک مولد، لامپ، کلید و سیم های رابط است.

46_ نقش مواد در مدار الکتریکی چیست؟
جواب:  ایجاد یک اختلاف پتانسیل یا ولتاژ بین دو نقطه از مدار است. وقتی که آن دو نقطه توسط یک جسم رسانا مانند یک سیم به هم وصل شوند، جریان الکتریکی به وجود می آید.

47_ به قوه و باتری مولد جریان الکتریکی گفته می شود.

48_ برای آنکه همواره بار الکتریکی در مدار حرکت داشته باشد چه چیزی لازم است؟
جواب:  باید بین دو نقطه از مدار یک مولد مانند باتری یا پیل و یا … قرار گیرد.

49_ اختلاف پتانسیل الکتریکی چیست؟
جواب:  هر مولد جریان الکتریکی دارای یک مشخصه ای به نام ولتاژ یا اختلاف پتانسیل الکتریکی است و اختلاف پتانسیل الکتریکی عامل ایجاد جریان الکتریکی در مدار است.

50_ نقش اختلاف پتانسیل در مدار چیست؟
جواب:  ایجاد (به وجود آمدن) جریان الکتریکی است.

51_ یکا و وسیله اندازه گیری اختلاف پتانسیل چیست؟
جواب:  ولت – ولت سنج

52_ ولت سنج همواره به شکل موازی یا متوالی با بقیه اجزای مدار قرار می گیرد؟
جواب:  موازی

53_ چگونه یک باتری برق تولید می کند؟
جواب:  باتری ها دارای دو پایانه مثبت و منفی اند. انرژی لازم برای ایجاد اختلاف پتانسیل در دو سر باتری، از واکنش های شیمیایی که درون باتری بین تیغه های فلزی و مواد درون باتری رخ می دهد به وجود می آید. در این واکنش ها بارهای منفی در یک سر باتری جمع می شوند و در سر دیگر باتری بار مثبت پیدا می کند. در نتیجه بین دو سر باتری اختلاف پتانسیل ایجاد می شود.

54_ اجزای یک مدار ساده را بنویسید.
جواب:  1) باتری 2) مصرف کننده 3) سیم رابط 4) کلید قطع و وصل

55_ هر گاه در مدار کلید بسته شود جریان الکتریکی برقرار می شود و لامپ روشن می شود برای به وجود آمدن جریان الکتریکی وجود قوه یا باتری ضروری است.

56_ وقتی در یک مدار کلید بسته می شود چه شرایطی پیش می آید؟
جواب:  مدار کامل می شود و الکترون ها از باتری انرژی می گیرند و در مدار حرکت می کنند و جریان به وجود می آید.

57_ مقدار انرژی که بارهای الکتریکی در یک مدار می گیرند، بستگی به چیز دارد؟
جواب:  به اختلاف پتانسیل باتری

58_ جهت یا مسیر حرکت الکترون ها در مدار چگونه است؟
جواب:  از پایانه منفی پیل به طرف پایانه مثبت

59_ شدت جریان الکتریکی چیست؟
جواب:  مقدار جریان الکتریکی که در مدار جاری است.

60_ مقاومت الکتریکی (R) چیست؟
جواب:  مقاومت رسانا در مقابل حرکت الکترون ها را مقاومت الکتریکی رسانا می گویند. (به علت برخوردشان با ذرات رسانا مانند اتم های در حال نوسان برای آن ها به وجود می آید. و به صورت گرما ظاهر می شود.)

61_ نام یکا و وسیله اندازه گیری جریان و چگونه در مدار قرار می گیرد؟
جواب:  آمپر – آمپر سنج – متوالی

62_ رابطه ولتاژ با شدت جریان چگونه است؟
جواب:  اگر ولتاژ جریان الکتریکی در یک مدار افزایش یابد مقدار جریان الکتریکی در مدار به همان نسبت افزایش می یابد.

63_ آیا مقاومت همه رساناها یکسان است؟
جواب:  خیر – مقاومت برخی از رساناها از رساناهای دیگر بیشتر است.

64_ رابطه جریان با ولتاژ و ولتاژ و مقاومت چگونه است؟
جواب:  با ولتاژ مستقیم – با مقاومت معکوس

65_ واحد اندازه گیری مقاومت الکتریکی چه نام دارد و با چه وسیله ای اندازه گیری می شود؟
جواب:  اهم نام دارد – مقاومت الکتریکی رسانا را به وسیله ای به نام اهم متر اندازه می گیرند.

66_ چه رابطه ای بین مقاومت و ولتاژ و جریان در مدار وجود دارد؟
جواب:  هر چه مقدار مقاومت الکتریکی یک مدار بیشتر باشد جریان کمتری از مقاومت الکتریکی می گذرد و هر چه ولتاژ دو سر مدار را زیادتر کنیم جریان زیادتری از مقاومت الکتریکی می گذرد.

من را بخوان : فایل های زیر به صورت PDF میباشد؛ بعد از دانلود در برنامه مدیریت فایل و پوشه Download یا اسناد قابل نمایش است. برای باز کردن فایل نیز نیاز به نصب PDF خوان دارید (پیشنهادی Google PDF)

همچنین برای این فصل شما میتوانید جواب فعالیت های فصل 9 علوم هشتم را مشاهده نمایید و برای سوالات درس بعدی نیز سوالات فصل 10 علوم هشتم را پیشنهاد میکنیم

 

جهت مشاهده سوالات و گام به گام کتاب های خود؛ کافیست نام درس یا شماره صفحه آن را به همراه عبارت "همگام درس" در گوگل جست و جو کنید.

مطالب مرتبط

اینترنت شما در
همگام درس
همیار
۵۰%رایگان محاسبه میگردد
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

 • ثنا :

  فوق العاده بود ممنون از سازنده😍

 • ممد :

  علی ممنون از سایت

 • سینا :

  ناموسا خیلی زیاده

 • امیر :

  بد نبود سوالاتش خیلی زیادن

 • alirz4 :

  هعی بدک نبود ولی اگه سوالات رو کمی خلاصه میکردید عالی میشد🦦

  • امیر voloxe :

   دقیقا عالی ولی خیلی طولانی و بعضی از سوال ها هم با اینکه جز سوال های امتحانی نیستن باز هم آمده 👀💀

   • امیر :

    اون رو دیگه باید از جناب امیرخان عذرخواهی کنیم که سوالات رو ما از روی کتاب علوم در آوردیم یعنی اینکه دست ما نیست سوالا بلد بالا باشند یا نه

  • امیر :

   نمیشه برادرمن،🚫خلاصه مال حفظ کردن سوالات بلند بالای مطالعات اجتماعی میباشد نه اینکه علوم🚫❗
   علوم یه طوری هست که اگه تو یک سوال یک کلمه نفهمی یا بهتره بگم نخوانی کلاً سر جلسه ی امتحان یا پرس هیچی یادت نمیاد یا اون چیزی رو که خوندی مینویسی میبینی از 1/5نمره 0/5میگیری بعد میپرسی چرا میگه به این دلیل که مثلا کلمه اصلی حالا هرچیزی که هست رو ننوشتی
   بعد شماهم میگید چه برنامه بدی سوالاتش کامل نیست
   ماهم شرمنده ی شما میشیم🙏

 • امیر :

  نایس😂♥

 • امیر :

  او یه برم ۲۰ بگیرم😂

  • Tihan :

   خوبه بد نیست🤨

 • نفس :

  عالی
  فقط سوالاش خیلی زیاده
  ممنون

 • دانش :

  خیلی خوبه ولی زیاده

 • asma :

  خوبه عالی خیلی تمیز و به ترتیب

 • نرگس :

  عالییی هس.فقط سوالاتش زیاده😶💔

  • شاهرخ :

   همین خوبه

 • fati✨🌝 :

  عالی😍💕

 • Kiana :

  و منی که با این برنامه تمام امتحاناتو رنده میکنم

  • نرگس :

   واقعا.؟😂😐

  • ریحانه :

   معلم ما مث یزید میمونه سوالات معلوم نیس از کجاش در میاره!😐🥱

 • سید حسین حسینی :

  لعنت بر علوم 😅
  ولی دم اپلیکیشن همیار گرم ❤️

  • امیر :

   لعنت به تو
   علوم زندگیه زندگیه جیگره

 • ): :

  چقدر سوالاتش زیاده😲

 • Alireza :

  عالییییییییییییییییییییییییه😘😘😘❤️❤️

 • مبینا :

  خوبه😐♥️

 • 𝑆𝑨𝒍𝐼𝑁𝑨 :

  هوووم خبه:)))⁦👩‍🦯⁩

 • Asra :

  عالی ❤👏👏

 • Amir :

  عالیههههه💝💝💝💝💝🥰

  • mostafa87hejri@gmail.com :

   خوبه عالی

 • parmida :

  پر محتوا بود😐

 • امیر سالار حاتمی :

  عاااااااااااااللللللللللللللللیییییییییییییییی
  از نظر من بهترین سوالات هست

 • طاها :

  خیلی خیلی عالیه

 • مبینا :

  گود نایس😂🖤

 • سارا :

  خیلی خیلی خوبه

 • محمد مرتضی :

  عالی مثل همیشه

 • ناشناس :

  عالیییییییے ممنون

 • مجید شامی :

  سوالات درس نهم علوم هشتم با جواب

 • آرزو 😎😎😎 :

  مثل همیشه عالییی بود

 • . :

  خوب بود مشکلی نداشت،تازه فهمیدم معلمم از اینجا سوالات علوم رو برامون میفرسته😬😂

  • خمد :

   و منی که فردا باید کل کتاب امتحان بدم هیچی نخوندم دارم جومونگ نگاه میکنم حمله به تسو😂😂😂

 • آوات :

  خیلی خوب این برنامه ولی مشکل اینه که نمی تونم سوال های که میخوام پیداکنم

  • م اس :

   ول خو سوالش کامل

 • mbna :

  من از اول شروع سال تحصیلی سوالات رو از اینجا دانلود کردم و همه سوالات هم کامل بوده و مفید چون معلم ما سوال نمیده

  • Alireza :

   آره برای ما هم نمیده من خودم از این برنامه می نویسم

   • فرگل :

    منی که کلا دو روز وقت دارم برای پایان ترم و کل کتاب و باید بخونم:))))))

   • Ahmadreza :

    منی که کل ۱۵ درسو داخل ۱ روز خوندم😂

 • محبوبه :

  سوالات علوم

  • حامد احمدی :

   سلام محبوبه این برنامه سوالاتش چطوره خوبه عیب ایراد نداره تو امتخانا میگم به مشکل نمیخوریم ؟؟ دیدی خواهشاا ج بدی 😶

   • ۰-۰ :

    عا خ خوبه ۰-۰

   • >_< :

    دیگ کسی جز محبوبه نبود؟:/
    محبوبه جووون جوابشو بده😂

   • شی‌شی✨❤️ :

    بسیار پرفکت‌(:

   • "-" :

    عالیی مثل همیشه

   • Ms :

    آره عالیه من تو امتحانا اینو میخونم بیست بیست

   • Asra :

    اره خیلی

   • Alireza :

    این برنامه عالیه هم سوالاتش و هم گام به گامش
    ممنون از سازنده ی این برنامه 😘

   • ): :

    چقدر سوالاتش زیاده😲

   • > - :

    عالی بود ممنون