سوالات درس 9 پیام آسمانی هفتم با جواب

سوالات درس 9 پیام آسمانی هفتم با جواب

سوالات تشریحی پیام هفتم درس نهم

سوالات درس 9 پیام آسمانی هفتم با جواب

نام درس : به سوی پاکی | موضوع : سوالات متن | پایه هفتم

سوالات تشریحی پیام هفتم درس نهم

سوالات پیام هفتم / درس نهم :: به سوی پاکی / در این بخش سوالات متن درس نهم 9 پیام های آسمانی هفتم را آماده کرده ایم. حتما سوالات درس نهم دینی هفتم در سایت همگام درس را برای دوستان خود به اشتراک بگذارید.

1ـ چرا خداوند به ما آموخته است که چگونه زندگی کنیم، از چه چیزی دوری کنیم ،و به چه کارهایی بپردازیم؟
پاسخ: چون خداوند آفریننده ی ماست و بهتر از هر کسی می داند که چه چیزی برای ما زیان آور و چه چیزی مفید است.

2ـ چرا برخی چیزها را خداوندحکیم حلال و حرام نموده است؟ سخن امام رضا علیه السلام را در این مورد بگویید؟( امام رضا (ع)در مورد آنچه که خداوندبرای انسان حلال یا حرام کرده است چه فرموده است؟)( امام رضا علیه السلام در مورد چیزهای حلال و حرام چه می فرمایند؟)
پاسخ: خداوند حکیم هر چیزی را که برای سلامتی مردم زیان آور بوده و موجب هلاکت و نابودی آنان می شود، حرام کرده وآنچه را برای سلامتی آنها مفید بوده ،حلال کرده است.

3ـ یکی از مواردی که خداوند ما را به اجتناب و دوری از آنها دستور داده، .. نجاسات.. است.

4ـ رعایت طهارت و دوری از نجاسات چه آثاری در پی دارد؟
پاسخ: رعایت طهارت و دوری از نجاسات نه تنها موجب سلامتی جسم و روح ما می شود، بلکه مقدمه و شرط قبولی برخی عبادات نیز هست.

5 ـ مقدمه و شرط قبولی برخی عبادات را بگویید؟
پاسخ: رعایت طهارت و دوری از نجاسات

6 ـ چهار مورد از نجاسات را نام ببرید. ( نجاسات ( چیزهای نجس) را نام ببرید.)
پاسخ: خون، ادرار ومدفوع و سگ

7 ـ خون در چه صورتی نجس می شود؟
پاسخ: در صورتی که از بدن خارج شود

8 ـ علاوه بر خون انسان ،خون چه حیواناتی نجس است؟
پاسخ: خون حیواناتی که خون جهنده دارند.

9 ـ منظور از خون جهنده چیست؟
پاسخ: حیواناتی که اگر رگ آنها را ببرند ، خون با فشار از رگ هایشان خارج می شود.

10 ـ پاک کردن و شستن محل ادرار و مدفوع ، برای به جا آوردن نماز .. واجب .. است.

همگام درس ، HamGamDars.com

11 ـ ادرار یا مدفوع چه حیواناتی نجس یا پاک می باشد؟
پاسخ:  ادرار و مدفوع حیوانات حرام گوشتی که خون جهنده دارند،مانند گربه و موش نجس است
اما از حیوانات حلال گوشت مثل گاو و گوسفند پاک است.

12ـ ادرار و مدفوع انسان .. نجس .. است و تماس با آن انسان را در معرض .. بیماری های مختلف .. قرار می دهد.

13 ـ برطرف کردن نجاست ادرار و مدفوع علاوه بر اینکه برای .. سلامتی .. ضروری است ، برای به جا آوردن نماز ، .. واجب .. است .

14 ـ ادرار و مدفوع حیوانات حرام گوشتی که خون جهنده دارند ، مانند گربه و موش .. نجس.. است.

15 ـ ادرار و مدفوع حیواناتی که حلال گوشت هستند مانند گاو و گوسفند نجس .. نیست .. .

16 ـ تمام اجزای بدن سگ و .. رطوبت های آن.. نجس است.

17 ـ کدام اجزاء بدن سگ نجس می باشد؟
پاسخ: تمام اجزای بدن سگ (مو ـ ناخن ـ پوست ـ استخوان ) و رطوبت های آن نجس است.

18 ـ از سگ بهتر است برای چه کارهایی استفاده شود؟
پاسخ: نگهبانی ـ شکار

19 ـ آیا از سگ می توان برای نگهبانی و یا شکار استفاده کرد؟توضیح دهید.
پاسخ: بلی، اما باید محل نگهداری آن ،دور از محل زندگی انسان باشد.

20 ـ سگ باید در کجا نگهداری شود؟
پاسخ: دور از محل زندگی انسان

21 ـ امام صادق (ع) در مورد نگهداری از سگ به آن مرد چه فرمود؟
پاسخ: فرمود می تواند از آن برای شکار استفاده کند اما هرگز آن را به داخل خانه اش نبرد.

همگام درس ، HamGamDars.com

اگر سوالات بالا را دوست نداشتید از سوالات زیر استفاده کنید 

سری دوم سوالات این درس

1 .امام رضا علیه السلام در مورد چیزهای حلال و حرام چه می فرمایند؟
پاسخ: خداوند حکیم ………………… حلال کرده است.

2 .یکی از مواردی که خداوند ما را به اجتناب و دوری از آن ها دستور داده نجاسات است.

3 .رعایت طهارت و دوری از نجاسات موجب چه چیزی می شود؟
پاسخ:: نه تنها موجب سلامتی جسم و روح ما می شود بلکه مقدمه و شرط قبولی برخی عبادات نیز هست.

4 .نجاسات ) چیزهای نجس( را نام ببرید؟
پاسخ:: خون- ادرار- مدفوع- سگ

5 .آیا فقط خون انسان نجس است؟
پاسخ:علاوه بر خون انسان خون حیواناتی که خون جهنده دارند نیز نجس است.

6 .محل ادرار و مدفوع چگونه باید پاک شود؟
پاسخ: باید با آب شسته

7 .پاک کردن و شستن محل ادرار و مدفوع برای به جا آوردن نماز، واجب است.

8 .ادرار و مدفوع انسان نجس است و تماس با آن انسان را در معرض بیماری های مختلف قرار میدهد.

9 .برطرف کردن نجاسات ادرار و مدفوع علاوه بر اینکه به سلامتی مفید است، برای به جا آوردن نماز، واجب است.

10.ادرار و مدفوع حیوانات حرام گوشتی که خون جهنده دارد، مانند گربه و موش نجس است.

11.ادرار و مدفوع حیواناتی که حلال گوشت هستند مانند گاو و گوسفند نجس نیست.

12.کدام اجزاء بدن سگ نجس می باشد؟
پاسخ: تمام اجزای بدن سگ )مو- ناخن – پوست – استخوان( و رطوبت های آن نجس است.

13.از سگ بهتر است برای چه کارهایی استفاده شود؟
پاسخ: نگهبانی – شکار

14.سگ باید در کجا نگهداری شود؟
پاسخ: دور از محل زندگی انسان

15.امام صادق )ع( در مورد نگهداری از سگ به آن مرد چه فرمود؟
پاسخ:فرمود می تواند از آن برای شکار استفاده کند اما هرگز آن را داخل خانه اش نبرد.

16.دو مورد از مطهرات را نام ببرید؟
پاسخ: 1 -آب 2 -+زمین

17.انواع آب را نام ببرید؟

پاسخ:راکد – جاری

18.انواع آب راکد را نام ببرید؟
پاسخ:: کر – قلیل

19.آب جاری به چه آبی گفته می شود؟
پاسخ: آبی که زمین می جوشد و جریان دارد مانند : آب چشمه ، قنات ، رودخانه، آب باران

21.آب کر را با یک مثال توضیح دهید؟
پاسخ: اگر مقدار آب حداقل 384  لیتر باشد. به آن آب کر گفته می شود. همانند آب منبع، حوض و استخر و آب لوله کشی.

21.آب لوله کشی ساختمان ها، حکم آب قلیل را دارد. ص غ

22.حکم آب کر و جاری در برخورد با نجاسات چیست؟ ) آیا آب کر و جاری در برخورد با پاسخ: نجاست نجس می شود؟( در چه صورتی آب کر و جاری نجس می شوند؟
پاسخ:آب کر و جاری در برخورد با نجاست نجس نمی شوند . مگر اینکه به وسیله نجاست، رنگ یا بویش تغییر کند.

23.آب قلیل را همراه با یک مثال توضیح دهید؟
پاسخ: اگر مقدار آب از 384 لیتر کمتر باشد، به آن آب قلیل گفته می شود. مانند آب لیوان ، پارچ ، آفتابه ، و . .

24.آب جاری با یک مثال توضیح دهید؟
پاسخ: آبی است که از زمین می جوشد و جریان دارد، مانند آب چشمه ، قنات ، رودخانه ، آب باران و …

25.آب باران حکم آب کر را دارد. ص غ

26.حکم آب قلیل را بنویسید؟
پاسخ: آب قلیل اگر با چیز نجس برخورد کند، نجس می شود، اگر چه نجاست اندک باشد.

27.اگر ذره ای خون در سطل آب بریزد چه حکمی دارد؟
پاسخ:چون آب قلیل است نجس می شود.

28.برای پاک شدن چیزهایی که نجس شده اند، ابتدا باید نجاست را برطرف کنیم.

29.چگونه می توان با آب قلیل چیزی را که با خون نجس شده است تطهیر کرد؟
پاسخ: ابتدا باید عین نجاست را برطرف کرد، آنگاه یک مرتبه آب روی آن ریخت تا پاک شود.

31.چگونه می توان با آب قلیل چیزی را که با ادرار نجس شده است تطهیر کرد؟
پاسخ: دو مرتبه آب روی آن می ریزیم تا پاک شود.

31.ظرف نجس به چند روش پاک می شود؟
پاسخ: به دو روش : 1 .سه مرتبه آن با آب قلیل پر و سپس خالی کنیم. 2 .با آب کر یک مرتبه آن را آب بکشیم.

32.ظرفی را که سگ لیسیده و یا از آن آب خورده، چگونه می توان با آب قلیل پاک کرد؟
پاسخ: ابتدا ظرف را باید خاک مال کرد، سپس آن را دوباره شست تا پاک شود. این ظرف بدون خاک مال کردن پاک نمی شود.

33.اگر کف پا و کفش هنگام راه فتن نجس شود، چگونه پاک می شود؟
پاسخ: باید راه رفتن را به مقداری ادامه داد که آلودگی ها بر طرف شود، پاک می شود.

34.شرایط تطهیر با زمین را بنویسد؟
پاسخ:اول: خود زمین پاک باشد. دوم: زمین خشک باشد. سوم: عین نجاست با راه رفتن کاملا” بر طرف شود. چهارم: زمین سبزه زار یا فرش یا موکت نباشد.

همگام درس ، HamGamDars.com

⏹ پیشنهاد میشود جهت مشاهده دیگر مطالب مربوط به کتاب پیام های آسمانی هفتم از لینک های روبرو استفاده نمایید: 1- سوالات درس 10 پیام هفتم ؛ 2- سوالات متن پیام هفتم ، 3- نمونه سوالات درس به درس پیام هفتم ، 4- گام به گام پیام هفتم 

 

جهت مشاهده سوالات و گام به گام کتاب های خود؛ کافیست نام درس یا شماره صفحه آن را به همراه عبارت "همگام درس" در گوگل جست و جو کنید.

مطالب مرتبط

اینترنت شما در
همگام درس
همیار
۵۰%رایگان محاسبه میگردد
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

 • ممد :

  والا دیگه انقدر بچه نیستم که ندونم چی نجسه چی پاکه یه مشت چیز مزخرف😐💔

 • منم :

  ممنون از شما عالی بود

 • کاربر ویژه سایت همگام درس :

  دستتون درد نکنه ولی خدایی یه ذره بیشتر جای خالی طرح کنید البته سال که تموم شد برای بعدی هامون میگم

 • Kasra :

  فردا امتحان ترم دوم دارم و تازه درس ۹ رو دارم میخونم جالبه🙃💔
  هعی زندگی آخه با من چه که ما چنتا آب داریم چه تاثیری تو پیدا کردن شغل تو آیندم داره 😐💔

  • بیخیال :

   واقعاً 😂

  • .... :

   این نیز بگزرد

 • بدون نان :

  عالیه از صبحه میخونم امتهان خرداد شروع شده

 • محمد رضا :

  عالیه بچه خوبیه

 • moin :

  هر چی بود تموم شودرفت…🤌🙂🥲 بیخیالش.!

 • یونس :

  سلام خیلی خوبه فقط کاشکی یک جستو جو گر داشت که سریع تر بشه سوالی که میخوایم رو پیدا کنیم

  • نازی :

   خبه دگ جستجو گر میخوای چیکار

 • یک بنده خدا :

  خیلی عالیه ممنون

 • امیر :

  درود خوبه ولی خیلی الکی سوال دادید و بسیار پیچیدش کردید بیشتره اینا در امتحان نمیاد

 • FA KH :

  درسته اما سگ برای انسان ها ضرر داره و اگر نه خدا که الکی اون رو نجس اعلام نمیکنه که

  اینهایی که میگید سگ نجس نیست پس باور شما غلطه

  خود را امتحان کنید کو؟

  • به نام او... :

   سلام رفیق منظور از نجسی سگ بدی این حیوون نیست! اتفاقا توی آیه اصحاب کهف گفته شده در جلوی غار یعنی کنار اصحاب نخوابید کلام خدا متناقض نیست پر از معجزه است مشکل از ماست که بدون اطلاعات حرف می‌زنیم و دنبال جواب سوالمون‌ نمی‌گردیم♥️ اینکه میگن نجسه به خاطر اینه که با بدن ما سازگار نیست و اینکه بهش دست بزنیم نزدیکمون باشه بهمون آسیب می‌زنه چون انگل هابی داره که با واکسن و شستشو از بین نمیره و برای بدن خودش مفیده و برای بدن ما خیلی خطرناکه:) دستاورد های جدید دانشمندان هم این موضوع تایید می‌کنه مثلا یه بیماری هست که از طریق دست زدن به سگ و گربه وارد بدن ما میشه و یه کیسه پر کرم تو یه قسمت از بدن ساخته میشه و تنها راه درمانش عمل که عمل هم خیلییی‌ خطر داره چون اگه کیسه نازک پاره بشه کرم ها(انگل) توی بدن پخش میشه و انسان رو میکشه:) به همین دلایله‌ که نگه داری سگ در خونه حرام هست وگرنه خیلی حیوون خوبیه و آفریده‌ خداست

 • FA KH :

  پس خود را امتحان کنیدش کو؟

 • Fery :

  دوستان از نظر من سگ جزو نجس ها نیست و حتی این توی قران هم نیومده و حتی خود اصحاب کهف صد سال در کنار دو تا سگ های خودش خوابید
  امیدوارم این باور غلط به زودی از بین بره و همه ی حیوانات مثل هم دیده بشن ⁦:-)⁩

  😃🐕

  • Taha :

   ساعت ۱۲ شبه تازه فهمیدم بعد به هفته تعطیلی از اول کتاب امتحان داریم هنوز این بعده که سوال هم ننوشتم🗿

   • 3>>> :

    مودددددد منم الان دارم عین بز میخونمم

  • soheil :

   چه گیری کردیم خدا امتحان نوبت دوم 20 سوال میاد ولی مال هر درس 50 سوال داره 💔🙄

 • گلی :

  عالی بود 👌🏻

 • sadra :

  واقعا عالی خیلییییییی ممنون از زحمات ادمین خفن و باحال

 • هانا😑 :

  ساعت ۶ صبه دارم برای امتحان درس میخونم😐
  سه درس رو کامل کامل خوندم نگران اون دو درس باقی مونده ام

 • داچ امیر😂 :

  عالی بود حال کردم دمتون گرم

 • پرنیا :

  خوب بود

 • مهتاب♡ :

  عالییییی خیلی به درد میخوره معلما که هیچی نمیگن توقع دارن خیلی خوبم بشیم
  ممنون

 • نگار🤨 :

  سلام ممنون از سوال های خوبتون خیلی خوب بود🤗👌🏻🌹💖
  اما سری اول سوالاتتون سوال کل کتاب نبود یعنی درمورد آب های کر و قلیل نگفته ولی سری دوم سوالات کاما کامل بود ممنون🌸💗🌺⚘🌷

 • کمند :

  خیلی عالی⚘🌷👏

 • ناشناس :

  یعنی واقعا عالی عالییییییییی ممنونم

 • ابوالفضل :

  خیلی ممنون از شما که این همه سوال های خوب و درست ب مادادید🥀❤

  • امیر علی و محمد :

   عالی دمتون گرم فردا امتحان دارم

   • 3> :

    عه منم فردا دارم:’)

   • پریدخت :

    من امتحان خرداد دارم پایان ترم🗿💔ساعت 2 شب دارم میخونم😔🤌🏻هعی شما فروردین دادین

 • Dorsa :

  خیلی خوب بود

 • چی کار داری :

  ممنون از برنامه خوبتون

  • ملیسا :

   اره خیلی خوبه

 • M.h.d.i :

  عالیییییییییییییییی

 • ناشناس :

  عالی

 • متین :

  خود

 • احسان ملاحسینی :

  خوبه ممنون بابت سوالاتی که در آزمون هم میاد

  • حامد :

   اره میاد به درد میخوره مرسی از سایتتون

 • متین :

  عالییییییییییییی منونم

 • نام :

  همه ی سوالاتتون عالیییییییییییی ود

 • Arasbulutiynemli :

  عالی

 • Sina1387 :

  عالی عالی❤

  • سوگل :

   عالی خیلی ممنون که انقدر سوالای زیاد و خوب برامون میزارید ❤

   • :

    خواهش میکنم

 • kiana :

  خیلی خیلی عالی بود⁦😍
  دستتون درد نکنه🌹⁦❣️

  • ناشناس :

   حرف نژن

 • کیانا :

  عالی بود

 • مهدیه :

  ممنون از زحماتتون خییلی خوبه فقط کاش تمام جوابها به طور کامل داده میشد مثلا کل نجایات را نام ببرید و همش گفته میشد

  • محمد حسام قاسمی :

   خیلی پیچیده کردید کتابو

   • وارسا :

    موافقم

   • آتاناز :

    اره بخدا خیلی پیچیده کردید
    هر چی میخونم
    گیج تر میشم
    اخه به ما چه که چند نوع آب هست
    خدایا به کدامین گناه🥺💔

   • علیرضا :

    موافقم مثل این میمونه که بچه باشیم اول خوبی بعد چخبر بعد سلام رو به ما یاد بدن اول کامل توضیح بدن اینطوری گیج میشیم چرا درس نجابات‌ و آب ها اینها باید دو بخش بشه یعنی دو درس اینطوری گیج میشیم کلی

   • Alireza :

    اصلا چیز هایی که سیستم اموزش و پرورش ایران درس میده خیلی مزخرفه . حالا این ها هم گرفتن برا هر سوال ی خط دو خط جواب گذاشتن و بهتر بود یک جواب خلاصه بدن…

 • ندا :

  عالییی عالی عالی عالی

  • :) :

   عالی

  • سید مهیار موسویان عربی :

   سلام خسته نباشید ممنون

 • ندا :

  عالیییبی

  • عباس :

   شما هم عالیه

   • محمد ارتا شیخ طالبی :

    همه عالین