سوالات درس 8 هدیه پنجم با جواب

سوالات درس 8 هدیه پنجم با جواب

سوال درس هشتم هدیه های آسمانی پنجم

سوالات درس 8 هدیه پنجم با جواب

نام درس : دو نامه | موضوع : سوالات متن | پنجم ابتدایی

سوال درس هشتم هدیه های آسمانی پنجم

سوالات هدیه پنجم

گزارشدرس هشتم :: دو نامه

 

1- تهمت زدن و غیبت کردن از کارهای ناپسند است .

2- خداوند در قرآن کریم در مورد مسخره کردن چه می فرماید ؟
پاسخ یکدیگر را مسخره نکنید و القاب زشت روی یکدیگر نگذارید.

3- خداوند در مورد نیکوکاران چه می فرماید؟
پاسخ نیکوکاران کسانی هستند که خشم خود را فرو می برند و خطاهای دیگران را می بخشند.

4- با توجه به آیه ی :» یا ایها الذین ءامنوا اجتبوا کثیراً من الظن ان بعض الظن اثم « خداوند در مورد فکر و گمان کردن در مورد دیگران چه می فرماید ؟
پاسخ ای کسانی که ایمان آورده اید ! از بسیاری از گمان ها بپرهیزید؛ چرا که بعضی از گمـــان ها گناه است .

5- با توجه به آیه ی » و ال تعاونوا علی االثم والعدوان « در مورد کارهای بد چه می فرماید ؟
پاسخ در کارهای بد به یکدیگر کمک نکنیــــــد .

6- امام صادق(ع) بدترین مردم را چه کسانی دانسته اند و در این رابطه چه فرموده اند ؟
پاسخ فرموده اند : »بدترین مردم نزد خدا کسی است که دیگران از شرّ زبان او در امان نیستند .

7- چند نمونه از کارهایی را که خدا نمی پسندد نام ببرید .
پاسخ تهمت زدن – دروغ گفتن – دعواکردن با دیگران – مسخره کردن – طعنه زدن و ناشکــــر بودن

8- آیه ی ال یسخر قوم من قوم …. به کدام صفت ناپسند اشاره دارد ؟
پاسخ مسخره کردن دیگران معنی : گروهی ، گروه دیگر را مسخره نکند .

 

اگر سوالات بالا را دوست نداشتید از سوالات زیر استفاده نمایید.

١- همت و غیبت چه نتیجه های دارد ؟
پاسخ رابطه دوستانه افراد را از بین می برد- آبروی افراد از بین می رود- بین افراد کینه و بدبینی ایجاد می کند- نماز و روزه افرادی که این کار را می کنند قبول نمی شود.

۲- در آیه لا یسخر قوم من قوم …………………… خداوند ما را از چه کارهایی بازداشته است؟
پاسخ یکدیگر را مسخره نکنید و القاب زشت روی یکدیگر نگذارید.

3- طبق آیه والکاظمین الغیظ و العافین عن الناس نیکوکاران در مقابل خطای دیگران چه کاری انجام می دهند ؟
پاسخ نیکوکاران کسانی هستند که خشم خود را فرو می برند و خطاهای دیگران را می بخشند.

۴- در آیه ولا تعاونوا على الثم والعدوان خداوند مسلمانان را از چه کاری بازداشته است ؟
پاسخ در کارهای بد به یکدیگر کمک نکنیم.

۵- آیه وجتنبوا کثیرا من الظن به کدام گزینه زیر اشاره دارد
الف) رفتار نیک ب ) گفتار نیک ج )اندیشه نیک * د) مهر و محبت

۶- گناهی که از زبان سرچشمه می گیرد نام ببرید .

پاسخ  دروغ – تهمت – خبرچینی – غیبت – دادن لقب های زشت – مسخره کردن

۷- امام صادق علیه السلام : بدترین مردم کسی است که مردم از شر زبان او در امان نیستند.

۸- در برابر رفتار نادرست دیگران چگونه باید رفتار کنیم ؟
پاسخ دوستانه به او تذکر بدهیم و او را متوجه اشتباه و گناهش بکنیم.

۹- تهمت یعنی چه ؟
پاسخ یعنی گمان بد به کسی بردن و کسی را به کاری که انجام نداده متهم کردن.

۱۰–غیبت یعنی چه؟
پاسخ پشت سر کسی بدگویی کردن و عیب او را گفتن.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *