سوالات درس 18 مطالعات نهم با جواب

سوالات درس 18 مطالعات نهم با جواب

سوالات درس هجدهم مطالعات اجتماعی نهم

سوالات درس 18 مطالعات نهم با جواب

نام درس : هویت | موضوع : سوالات متن | پایه نهم

سوالات درس هجدهم مطالعات اجتماعی نهم

سوالات متن مطالعات نهم

گزارشدرس هجدهم :: هویت

دانلود PDF سوالات درس 18 (ندافی)مشاهده

اگر سوالات بالا را دوست نداشتید از متن زیر استفاده نمایید.

1-هویت چیست ؟ چه تفاوتی بین انسان و سایر موجودات زنده است؟
پاسخ هویت عبارت است از احساس و آگاهی و شناخت از خود .آگاهی انسان از وجود و شخصیت و ویژگی های خود از جمله تفاوت های او با سایر موجودات زنده است و خداوند این امتیاز را به انسان عطا کرده است .

2-شناخت هویت چه اهمیتی دارد؟
پاسخ شناخت هویت موجب آگاهی انسان از وجود و شخصیت و ویژگی های خود که از جمله تفاوت های او با سایر موجودات زنده است می شود .

3-هویت فردی چند بخش دارد ؟
پاسخ دو بخش ویژگی های جسمانی و روانی .

4-برای هویت جسمانی و روانی مثال بزنید؟ (چه ویژگی هایی هویت جسمانی و هویت روانی را تشکیل می دهد؟)
پاسخ الف: ویژگی هایی مانند جنسیت ، قد وزن، سن ، گروه خونی و …… هویت جسمانی را تشکیل می دهد . این ویژگی ها مربوط به بدن و خلقت طبیعی ما هستند .
ب: ویژگی های اخلاقی و روانی همان ویژگی های غیر جسمانی هستند ، مانند صبور بودن ، زودرنج بودن ، داشتن پشتکار و اراده ،امیدوار بودن ، لجوج بودن ف به هنر علاقه داشتن و …..

5-ویژگی های جسمانی چه تاثیراتی بر انسان دارد؟(مثال) ویژگی های جسمانی افراد بر خصوصیت روانی انسان ها اثر می گذارد .
پاسخ برای مثال بیماری ها یا اختلالات جسمی تأثیرات نا مطلوبی بر سلامتی روانی انسان دارند .

6-ویژگی های اخلاقی چه تاثیراتی بر انسان می گذارد با ذکر مثال؟
پاسخ ویژگی های اخلاقی و روان ی می توانند بر جسم ما تأثیر بگذارند . برای مثال افراد خوش بین و امیدوار و پر تلاش نسبت به ادم های بدبین و منفی باف یا تنبل سلامت جسمانی بیشتری دارند .

7-هویت اجتماعی چیست؟
پاسخ افراد با عضویت در گروه های مختلف اجتماعی هویت به دست می آورند. به عبارت دیگر ، هویت اجتماعی ما از طریق ارتباط با جامعه شکل می گیرد . ما عضو گروه های متفاوتی مانند خانواده ، دوستان ، هم کلاسی ها ، همسایه ها و همکاران هستیم و در هر گروه نقش هایی را بر عهده می گیریم .

8-رابطه ی جامعه و هویت افراد را بیان کنید ؟
پاسخ جامعه زمینه ی پیدایش برخی ویژگی های روانی و اخلاقی را در فرد به وجود می آورد و از بروز برخی هویت ها نیز جلوگیری می کند .

9-ابعاد مختلف هویت را بنویسید؟
پاسخ -ویژگی های اجتماعی
-ویژگی های روانی و اخلاقی
-ویژگی های جسمانی

9-با ذکر مثال تأثیر هویت اجتماعی بر هویت فردی را بیان کنید؟ هویت اجتماعی بر هویت فردی (جسمانی و روانی)تأثیر می گذارد.
پاسخ برای مثال وقتی فردی در گروه دوستان و همسالان قرار می گیرد از سلیقه ها و علایق آنها تأثیر می پذیرد و به تدریج ، همان علایق بخش ی ازهویت فردی او می شوند .

10-تأثیر هویت افراد بر هویت جامعه چگونه است؟
پاسخ هویت افراد بر هویت جامعه تأثیر می گذارد – برای مثال وجود افراد سالم و پرتلاش و منظم به پیشرفت جامعه کمک می کند و وجود افراد پایبند به اخلاق موجب می شود که جامعه به سمت فضایل اخلاقی پیش برود.

سوالات درس هجدهم مطالعات نهم

11-آیا ویژگی های هویتی ما تغییر می کند؟ با ذکر مثال توضیح دهید؟
پاسخ برخی از ویژگی های هویتی تغییر نمی کنند و همیشه ثابت اند . برای مثال ما نمی توانیم سن و تاریخ تولدیا مکان تولد خود را تغییر دهیم . اما برخی از ویژگی های هویتی همواره در حال تغییرند برای مثال ، یک فرد فقیر ممکن است به فردی پر درآمد ، و یک فرد بی سواد به آدم ی با سواد و تحصیل کرده مبدل شود یا فردی کهچندان به اخلاق دینی پایبند نیست با تلاش و کوشش به فردی با تقوا تبدیل گردد .

12-ویژگی های انتسابی را با مثال توضیح دهید ؟
پاسخ به ویژگی های هویتی که ما در پیدایش و شکل گیری آنها نقشی نداریم ویژگیهای انتسابی می گویند . برای مثال ، جنسیت ، مکان تولد پدر و مادر و شکل و قیافه ی خود و …

13-ویژگی های اکتسابی را با مثال توضیح دهید ؟
پاسخ ویژگی های هویتی که ما در به دست آوردن آنها نقش داریم ویژگی های اکتسابیمی گویند . برای مثال برخی صفات اخلاقی یا ویژگی های اجتماعی را خود انتخاب می کنیم و به آنها شکل می دهیم .

14- چرا شناخت هویت خود و ویژگی های آن اهمیت دارد ؟
پاسخ -انسان می تواند استعدادهای خود را کشف کند
-از کیفیت زندگیبهتری بهره مند می شویم
-با توجه به شناخت ویژگی های خود در زمان مناسب تصمیم گیری دقیق تری داریم .

15-به نظر شما آیا صحیح است که خود یا دیگران را به دلیل ویژگی های انتسابی سرزنش کنیم؟ چرا؟
پاسخ خیر – زیرا ما درپیدایش ، انتخاب و شکل گیری ویژگی های انتسابی خود مانند جنسیت ، شکل و قیافه خود و مواردی از این قبیل نقشی نداریم .

16-آیا ما در تغییر هویت خود نقش داریم؟ چگونه؟
پاسخ بله – از نوع اکتسابی ، زیرا ما در پیدایش ، انتخاب و شگل گیری بسیاری ازویژگی های هویتی خود مانند نظم ، نحوه ارتباط خود نقش داشته و به آنها شکل می دهیم .

17-عناصر هویت یک ملت را نام ببرید؟
پاسخ فرهنگ ، تاریخ (زمان) ، سرزمین (مکان) .

18-مهم ترین ویژگی های مشترک جامعه ی ایرانی را که با آنها شناخته می شویم نام ببرید؟
پاسخ -ما در سرزمین ایران زندگی میکنیم
-مسلمانیم
-تاریخ طولانی و میراث فرهنگی غنی داریم
-زبان مشترک ما فارسی است
-انقلاب اسلامی نمایانگر آرمان های والای
-جامعه ی ماست
-سرود ملی مشترک و پرچم مشترک

سوالات متن مطالعات نهم درس 18

19-چرا سرزمین از مهم ترین عناصر شکل دهنده ی هویت ملی است؟
پاسخ زیرا سرزمین باعث ادامه ی حیات یک ملت می شود . به همین دلیل برای مردمی که در یک سرزمین زندگی می کنند سرزمین یا وطن ارزشی متفاوت با سایر مکان ها دارد و احساس خاصی در آنها بهوجود می آورد ، به گونه ای که وظیفه ی خود می دانند که از آن تا پای جان دفاع کنند .

20-چرا دین از ارکان مهم هویت ما ایرانیان است؟
پاسخ فرهنگ ما بر اساس دین اسلام است و عقاید و ارزش ها و حتی نظام سیاسی وقوانین امروز از دین اسلام نشئت می گیرد . زندگی ما ایرانیان با دین اسلام عجین شده است . دین اسلام همچنین موجب پیوند ما با جهاناسلام یعنی مسلمانانی است که در سایر نقاط جهان زندگی می کنند .

21-تاریخ ایران چه تأثیری بر فرهنگ ایرانیان گذاشت؟
پاسخ ایران جایگاه تمدن های کهن باستانی بوده است که بیش از پنج هزار سالقدمت دارد . پس از ورود اسلام به ایران عقاید و ارزش های اسلامی ، دگرگونی بزرگی در فرهنگ ایرانیان پدید آورد . پذیرش اسلام ، ایران رابه جهان اسلام پیوند زد و ایرانیان با بهره گیری از تعالیم اسلام در شکوفایی و گسترش تمدن اسلامی نقش مهمی را ایفا کردند .

22-چرا زبان نقش مهمی درتکوین هویت ملی دارد؟
پاسخ زیرا زبان مشترک است که میراث فرهنگی با آن آموخته می شود و انتقال می یابد.

23-زبان فارسی به عنوان یکی از ویژگی های مشترک جامعه ی ایرانی ، چه نقشی در هویت ملی دارد؟
پاسخ زبان فارسی ریشه درتمدن ایران باستان دارد اما در دوران پس از اسلام نیز تداوم یافت و به عنوان زبان آموزشی و اداری به کار رفت . دانشمندان و بزرگان دوره یاسلامی صدها اثر علمی و ادبی و هنری به این زبان پدید آورده اند . تا جایی که می توان زبان فارسی را زبان دوم جهان اسلام دانست . زبان فارسی همچنین همواره عامل وحدت اقوام ایرانی بوده است .

24-انقلاب اسلامی چه تأثیری بر هویت ملی ایرانیان داشته است؟
پاسخ در این انقلاب ، مردم ایران به جای دنباله رویاز فرهنگ بیگانگان به فرهنگ وهویت اسلامی خود بازگشتند و با بهره گیری از ارزش های دینی خود ، خواستار استقلال ، ازادی و جامعه ی اسلامی شدند . امروزه آرمان هایانقلاب اسلامی الهام بخش مسلمانان جهان قرار گرفته است .

-* موضوع هویت در واقع همان پاسخ به پرسش ………….. است . (کیستی)
-* ما داری هویت ……………… و هویت …………. هستیم .( فردی – اجتماعی)
-* افراد با عضویت در گروه های مختلف اجتماهی ………… به دست می آورند.(هویت اجتماعی)
-* هویت اجتماعی ما از طریق ………………. شکل می گیرد .( ارتباط با جامعه)
-* یکی از مراتب هویت اجتماعی هویت ………………… است که به …………………. مربوط می شود .(ملی – یک ملت)

 

همچنین پیشنهاد میشود از جواب فعالیت های درس 18 مطالعات نهم نیز دیدن فرمایید. همچنین برای دیگر مطالب از گام به گام مطالعات نهم و گام به گام فارسی نهم نیز میتوانید استفاده کنید.

 

 

مطالب مرتبط

اینترنت شما در
همگام درس
همیار
۵۰%رایگان محاسبه میگردد

دیدگاه های تایید شده : 7 | در انتظار بررسی: 0

 • امیرحسین :

  با عرض پوزش
  بیشتر سوالات بالا اصلا در کتاب پیدا نمیشه
  ما کل درس رو زیر و رو کردیم ولی بعضی سوالات توی درس وجود نداره

 • فاطمه :

  خوب بود ولی بعضی از سوالات توی کتاب نبودند

 • اهبر :

  عالی ممنون از تیم خوب شما

 • فاطمه :

  عالی بود فقط بعضی از سوالات اضافه بود که ما در کتاب نداشتیم.

 • مهدی :

  واقعا عاااااااالییییی دمتون گرم‌ 👌👌👌

 • Ali :

  من نهم هستم حضوری امتحانی دارم دهنم سر ویسه

  • abbaskhaleqi37@gmail.com :

   از ساعت ۱۲ تو سایتم دارم میخونم هیچی نمیفهمم😞

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *