سوالات درس 14 مطالعات نهم با جواب

سوالات درس 14 مطالعات نهم با جواب

سوالات درس چهاردهم مطالعات اجتماعی نهم

سوالات درس 14 مطالعات نهم با جواب

نام درس : ایران در دوران حکومت پهلوی | موضوع : سوالات متن | پایه نهم

سوالات درس چهاردهم مطالعات اجتماعی نهم

سوالات متن مطالعات نهم / درس چهاردهم :: :ایران در دوران حکومت پهلوی

دانلود PDF سوالات درس 14 (ندافی)مشاهده

جواب درس 14 مطالعات نهم

 

 

 

در جاهای خالی کلمات مناسب قرار دهید.
1. قرداد ۱۹۱۹ در زمان نخست وزیری وثوق الدوله بسته شد.
2. سید ضیاء الدین طباطبایی از سیاستمداران طرفدار انگلستان بود.
٣. پس از کودتای ۱۲۹۹ احمدشاه مجبور شد رضاخان را به فرماندهی کل قوا منصوب کند.
۴. یکی از مخالفان سر سخت شیوه حکومت رضاشاه، آیت الله مدرس بود که توسط نیروهای شاه به شهادت رسید.
۵. نهضت جنگل، به رهبری میرزا کوچک خان جنگلی با خشونت زیاد توسط نیروهای رضاشاه سرکوب شد.
۶. در جنگ جهانی دوم مهم ترین عامل ارتباطی نیروهای متفقین راه آهن سراسری ایران بود.
۷. جنگ جهانی دوم با بمباران اتمی ژاپن توسط آمریکا به پایان رسید.

درست و یا نادرست بودن عبارت های زیر را مشخص کنید.
۸. کودتای ۲۸ مرداد مقدمه ای برای تغییر حکومت در ایران بود. نادرست
۰۹ رضاشاه دستور داد حجاب را با زور و خشونت از سر زنان و دختران ایرانی بردارند. درست
۱۰. قانون نظام وظیفه عمومی در زمان رضا شاه تصویب شد. درست
۱۱. کودتای ۱۲۹۹ مقدمه ای برای تغییر حکومت از قاجار به پهلوی بود. درست
۱۲. مجلس مؤسسان به طور رسمی حکومت را به رضاخان واگذار کرد. درست
۱۳. امتیاز بهره برداری از منابع نفت ایران در زمان مظفرالدین شاه به انگلیس واگذار شده بود. درست
۱۴. محمدرضا شاه در سال های نخست سلطنت با استبداد (دیکتاتوری) حکومت می کرد. درست

به سؤالات زیر پاسخ کامل دهید.

۱۵. مفاد قرارداد ۱۹۱۹ چه بود؟
پاسخ: بر اساس این قرارداد، اداره امور نظامی و مالی ایران در اختیار کارشناسان و مستشاران نظامی و مالی انگلستان قرار می گرفت.

۱۶، از اقدامات رضاشاه در مورد را بیان کنید؟
پاسخ: احداث راه آهن سراسری، ایجاد ارتش منظم.

۱۷. کودتای ۱۲۹۹ چگونه صورت گرفت؟
پاسخ: انگلستان پس از ناکامی در اجرای قرارداد ۱۹۱۹، درصدد برآمد که از طریق کودتا اهداف استعماری خود را در ایران پیگیری کند. انگلیسی ها یکی از فرماندهان نیروی قزاق به نام رضاخان را به عنوان مهره نظامی و سید ضیاء الدین طباطبایی را به عنوان مهره سیاسی کودتا برگزیدند. در سوم اسفند ۱۲۹۹ نیروهای تحت فرمان رضاخان مراکز مهم پایتخت را اشغال کردند و احمدشاه مجبور شد سیدضیاء را به نخست وزیری و رضاخان را به فرماندهی کل قوا منصوب کند.

۱۸. رضاخان چگونه به حکومت رسید؟
پاسخ: او با استفاده از موقعیت خود به عنوان وزیر جنگ و نخست وزیر، طرفداران خود را وارد مجلس شورای ملی کرد. در سال ۱۳۰۴ش مجلس شورای ملی با وجود مخالفت جدی تعدادی از نمایندگان، مانند آیت الله مدرس، احمدشاه قاجار را از قدرت برکنار کرد و حکومت موقت را به رضاخان سپرد. سپس، مجلس مؤسسان به طور رسمی حکومت را به رضاخان و خانواده او واگذار کرد.

۱۹. هدف از احداث راه آهن سراسری توسط رضاشاه چه بود؟
پاسخ: ایجاد راهی سراسری برای انتقال سریع نیروهای انگلیسی از جنوب به شمال بود، تا در صورت پیشروی روس ها انگلیسی ها با استفاده از این راه بتوانند نیروهای خود را به سرعت به شمال بفرستند و مانع نفوذ آنها به هندوستان شوند.

۲۰. در جنگ جهانی دوم هدف اصلی متفقین از اشغال ایران چه بود؟
پاسخ: استفاده از موقعیت و منابع و امکانات ایران به سود خویش بود.

۲۱. محمدرضا شاه پس از کودتای ۲۸ مرداد چه سیاستی در پیش گرفت؟
پاسخ: به شاهی مستبدتر و ستمگر تبدیل شد و اصول قانون اساسی را آشکارا نادیده می گرفت. او همچنین با تأسیس سازمان اطلاعات و امنیت کشور (ساواک) به سرکوب شدید مخالفان پرداخت و دوباره فضای ترس و خفقان بر ایران حاکم شد.

درس چهاردهم

 

پروانه قلی پور دبیر محترم مطالعات ناحیه 2 خرم آباد (استان لرستان)
جزوه درس 14 مطالعات نهم مشاهده

اگر سوالات بالا را دوست نداشتید از سوالات زیر اسفاده نمایید. 

1- بعداز جنگ جهانی اول چه عواملی زمینه رابرای انتقال حکومت از قاجاریه به پهلوی فراهم آورد؟
پاسخ: کشور ما درگیر انبوهی از مشکلات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی فراوانی بود . برنامه ها و سیاستهای انگلستان در ایران.

2-زمینه های تغییر حکومت از قاجاریه به پهلوی را نام ببرید.
پاسخ: قرارداد1919م – کودتای 1299

3-قرارداد1919 (قراردادوثوق الدوله) چه نوع قراردادی بود؟ و چه کسانی با آن مخالفت کردند؟
پاسخ: بر اساس این قرارداد، ادارهٔ امور نظامی و مالی ایران در اختیار کارشناسان (مستشاران) نظامی و مالی انگلستان قرار میگرفت. افرادی مانند: آیت اللّٰه مدرس و شیخ محمد خیابانی با آن به مخالفت برخاستند. احمد شاه قاجار نیز از تأیید آن خودداری کرد.

4-کودتای 1299 با چه هدفی وچگونه صورت گرفت؟
پاسخ: با هدف تغییر حکومت در ایران.-انگلیسی ها یکی از فرماندهان نیروی قزاق به نام رضاخان را به عنوان مهرهٔ نظامی و سیدضیاءالدین طباطبایی را به عنوان مهره سیاسی کودتا برگزیدند. طباطبایی از سیاستمداران طرفدار انگلستان بود. در سوم اسفند1299نیروهای تحت فرمان رضاخان مراکز مهم پایتخت را اشغال کردند و احمدشاه مجبور شد سیدضیاء را به نخست وزیری و رضاخان را به فرماندهی کل قوا منصوب کند.

5- چه عواملی در تثبیت موقعیت وقدرت رضاخان نقش داشتند؟
پاسخ: الف)او با جدیت تمام به نوسازی تشکیلات نظامی پرداخت و ارتش نوینی را پایه گذاری کرد.
ب) نافرمانی و آشوبهای داخلی را فرونشاند و نظم و امنیت را تا حدودی برقرار کرد.
ج) طرفدارانش با تبلیغات فراوان او را شایسته تر از احمدشاه قاجار برای حکومت معرفی میکردند.
د) رضاخان ، خود را فردی مذهبی و پایبند به احکام و ارزشهای دینی نشان میداد. به همین دلیل، در مراسم و مجالس مذهبی حضور مییافت و با علما دیدار و مشورت میکرد.پاسخ:  ه) با استفاده از موقعیت خود به عنوان وزیر جنگ و نخست وزیر، طرفداران خود را وارد مجلس شورای ملی کرد.

6-انتقال حکومت از قاجاریه به پهلوی چگونه انجام شد؟
پاسخ: در 1304ش مجلس شورای ملی با وجود مخالفت جدی تعداد کمی از نمایندگان، مانند آیت اللّٰه مدرس و دکتر مصدق، احمدشاه قاجار را از قدرت برکنار کرد وحکومت موقت را به رضاخان سپرد. سپس، مجلس مؤسسان به طور رسمی
حکومت را به رضاخان و خانواده او واگذار کرد.

7-روند به قدرت رسیدن رضاخان را به طور خلاصه بنویسید.
پاسخ: 1ــ اقدام به کودتای برنامه ریزی شده توسط انگلیسیها ( 3اسفند 1299ش)
2ــ فرماندهی کل قوا پس از کودتا
3ــ وزارت جنگ (1302ــ 1300ش)
4ــ نخست وزیری و وزارت جنگ (1304ــ 1302ش)
5ــ برکناری احمدشاه از قدرت و سپردن حکومت موقت به رضاخان توسط مجلس شورای ملی (آبان )1304
6ــ واگذاری رسمی حکومت به رضاخان پهلوی توسط مجلس مؤسسان)آذر1304)

8-شیوه های( ویژگی های) حکومت رضاشاه را به طور خلاصه بیان کنید.
پاسخ: -رضاشاه از ابتدای حکومت به استبداد و دیکتاتوری روی آورد.
-هیئت وزیران و نمایندگان مجلس شورای ملی اختیار و استقلال چندانی نداشتند و تابع دستورات شاه بودند.
– به احزاب و روزنامه های مستقل اجازه فعالیت داده نمی شد.
– با زور و خشونت، فضای خفقان، ترس و سرکوب را بر جامعه حاکم کرد.
– مخالفان سرنوشتی جز تبعید، زندان، شکنجه و اعدام نداشتند.

9-در زمان رضاشاه چه اقداماتی درکشور صورت گرفت؟
پاسخ: 1-رضاشاه تلاش گسترده ای برای نوسازی ایران به تقلید از اروپا انجام داد.
2- نوسازی تشکیلات نظامی .
3-مدارس و مراکز آموزشی جدید در شهرهای مختلف گسترش پیدا کردند .
4- نخستین دانشگاه ایران (دانشگاه تهران) بنیان نهاده شد.
5- راههای شوسه توسعه یافتند و راه آهن سراسری که خلیج فارس را به دریای مازندران متصل میکرد، احداث شد.
6-مؤسسات و مراکز صنعتی متعددی در ایران به وجود آمدند.

10-کدام یک از اقدامات رضاشاه مغایر با ارزشهای اسلامی وفرهنگ ایرانی بود؟ توضیح دهید.
پاسخ: الف) مجبور کردن مردم به این که لباس یکسانی به تن کنند و کلاه لبه داری (مشهور به کلاه پهلوی) بر سر بگذارند. پس از آن، محدودیتهایی برای برگزاری مراسم مذهبی از جمله عزاداری امام حسین (ع) به وجود آمد و زمزمه برداشتن (کشف) حجاب مطرح شد. مردم مشهد در اعتراض به این کارها قیام کردند و در مسجد گوهرشاد گرد هم آمدند. نیروهای نظامی برای سرکوب این قیام، مردم را در کنار حرم حضرت امام رضا ــ ــ به گلوله بستند و عده ٔ ای را شهید و مجروح کردند.
پاسخ: ب) حکومت رضاشاه که بسیار شیفته ظاهر فرهنگ اروپایی بود، اندکی پس از سرکوب قیام گوهرشاد، دستور داد حجاب را با زور و خشونت از سر زنان و دختران ایرانی بردارند.

11-جنگ جهانی دوم درچه سال وچگونه آغاز شد؟
پاسخ: جنگ جهانی دوم با هجوم برق آسای آلمان به لهستان آغاز شد (1939م/1318ش.) ایتالیا و ژاپن به آلمان پیوستند و دولتهای محور را تشکیل دادند. در جبهه مقابل، انگلستان، فرانسه، شوروی و آمریکا قرار داشتند کهمتفقین خوانده میشدند.

12- درجریان جنگ جهانی دوم متفقین با چه بهانه ای کشورما را اشغال کردند؟ هدف اصلی آنها از این اقدام چه بود؟
پاسخ: در جنگ جهانی دوم، دولت ایران اعلام بیطرفی کرد، اما در شهریور ،1320متفقین حضور شماری از آلمانها در ایران را بهانه قرار دادند و کشور ما را به اشغال خود درآوردند. هدف اصلی آنها از این اقدام، استفاده از موقعیت و منابع و امکانات ایران به سود خویش بود.

13- متفقین پس از اشغال ایران در جنگ جهانی دوم چه اقداماتی انجام دادند؟
پاسخ: رضاشاه را مجبور کردند که به نفع پسرش، محمدرضا، از قدرت کناره گیری کند و سپس او را از کشور تبعید کردند.

14- آثار وتبعات جنگ جهانی دوم درایران را بیان کنید.
پاسخ: جنگ جهانی دوم نیز همچون جنگ جهانی اول، به اقتصاد و جامعه ایران خسارت و آسیب زیادی وارد کرد. مردم ایران طی آن سالها با کمبود و گرانی شدید مواد غذایی، مخصوصاً نان، روبه رو بودند و عدهٔ زیادی بر اثر گرسنگی و سوءتغذیه جان سپردند.

15-چرا درسال های نخست حکومت محمدرضاشاه ، مجلس شورای ملی نقش موثری در اداره کشور به دست اورد؟
پاسخ: محمدرضا شاه در سالهای نخست سلطنت خود این امکان را نداشت که همچون پدرش با استبداد و دیکتاتوری حکومت کند. بنابراین، برای نمایندگان مجلس شورای ملی و هیئت وزیران فرصتی بهوجود آمد که در ادارهٔ امور کشور نقش مؤثری داشته باشند. همچنین احزاب سیاسی و مطبوعات دوباره فعالیت خود را آغاز کردند.

16-در دوره محمدرضاشاه چه عاملی به آرامش کشور آسیب می زد؟
پاسخ: رقابت های انگلستان، شوروی و آمریکا برای کسب نفوذ سیاسی و اقتصادی هرچه بیشتر در کشور.

17-نهضت ملی شدن نفت ایران چگونه و به رهبری چه کسانی صورت گرفت؟ شرح دهید.
پاسخ: یکی از رویدادهای مهم تاریخ معاصر ایران، ملی شدن صنعت نفت است. امتیاز بهره برداری از منابع نفت ایران در زمان مظفرالدین شاه به انگلیسیها واگذار شد. رضاشاه امتیاز مذکور را لغو کرد اما خیلی زود طی قرارداد دیگری، دوباره منابع نفت ایران را به انگلستان واگذار کرد. در سالهای بعد از جنگ جهانی دوم، مردم ایران خواهان لغو آن قرارداد و ملی شدن صنعت نفت بودند.
آیت اللّٰه کاشانی و دکتر محمد مصدق رهبری نهضت ملی شدن صنعت نفت را به عهده گرفتند. مجلس شورای ملی نیز با مشاهده اتحادو یکدلی مردم، قانون ملی شدن نفت را تصویب کرد.

18-دکتر مصدق با چه هدفی به نخست وزیری رسید؟
پاسخ: تا قانون ملی شدن نفت را به اجرا درآورد و دست بیگانگان را از این ثروت ملی کوتاه کند.

19- چرا انگلستان نتوانست جلو ملی شدن نفت را بگیرد؟
پاسخ: به دلیل وحدت ملت و همدلی رهبران نهضت

20- مهم ترین عامل شکست نهضت ملی شدن نفت را توضیح دهید.
پاسخ: بروز اختلاف میان رهبران نهضت – رهبران نهضت اسیر جاه طلبی و خودخواهی سیاسی اطرافیان خود شدند و نتوانستند از گسترش اختلافات درونی جلوگیری کنند. در نتیجه، اتحاد و همدلی به تفرقه و دشمنی تبدیل شد. این وضعیت، ملت را دلسرد و دشمنان نهضت را امیدوار کرد. دولتهای انگلستان و آمریکا از این شرایط برای سرنگونی دولت دکتر مصدق از طریق کودتا استفاده کردند.

21-کودتای 28مرداد1332 باچه هدفی وچگونه صورت گرفت؟
پاسخ: باهدف شکست نهضت ملی و سرنگونی مصدق -طبق برنامه ای که این دو کشور طراحی کردند، در روز 28مرداد 1332واحدهایی از ارتش به فرماندهی سرلشکر فضل اللّه زاهدی به خیابانها ریختند و با اشغال مراکز مهم پایتخت، دولت دکتر مصدق را سرنگون کردند.

22-آثار ونتایج کودتای 28مرداد را به طور خلاصه بیان کنید.
پاسخ: -دولت دکتر مصدق سرنگون شد.
– منابع نفت ایران دوباره در اختیار بیگانگان قرار گرفت
– نفوذ و سلطه آمریکا بر کشور ما به تدریج افزایش یافت.
-محمدرضاشاه به شاهی مستبد و ستمگر تبدیل شد که اصول قانون اساسی را آشکارا نادیده میگرفت.
– تأسیس سازمان اطلاعات و امنیت کشور (ساواک) برای سرکوبی شدید مخالفان
– دوباره فضای ترس و خفقان بر ایران حاکم شد.

 

همچنین پیشنهاد میشود از جواب فعالیت های درس 14 مطالعات نهم نیز دیدن فرمایید. همچنین برای دیگر مطالب از گام به گام مطالعات نهم و گام به گام فارسی نهم نیز میتوانید استفاده کنید.

» سوالات درس 15 مطالعات نهم

جهت مشاهده سوالات و گام به گام کتاب های خود؛ کافیست نام درس یا شماره صفحه آن را به همراه عبارت "همگام درس" در گوگل جست و جو کنید.

مطالب مرتبط

اینترنت شما در
همگام درس
همیار
۵۰%رایگان محاسبه میگردد
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

 • هیچی نخوندم :

  هیچی نخوندم وای. چیکار بکنم وای
  برام دعا کنید

 • MOHAMAD :

  برنامه شما بهترینه ❤️‍🔥

  سوال ۱۶ بخش اول به جای
  دو مورد نوشتید در مورد

 • setayesh :

  سوال بیست و شیش ..جوابش اشتباهه

 • hadis :

  این سایت واقعا عالیه
  ممنون از شما

 • Mahdieh :

  سوال ۲۶
  گزینه صحیح زدین مصدق و مدرس در حالی که جوابش میشه کاشانی و مصدق ، لطفا تصحیح اش کنید

 • Nima :

  بسیار عالی و مفید. فقط سوال ۱۴ جوابش اشتباه هستش و نادرست هست.ممنون

 • Abolfazl :

  خیلی عالیه

 • ریحانه :

  سلام‌سوال ۲۶ تستی اشتباه رهبران نهضت ملی شدن نفت دکتر مصدق و آیت الله کاشانی هستین
  شما دکتر مصدق و مدرس رو درست زدین که اشتباه

  • زلال :

   تو دیگه چه حوصله ای داشتی دقت کردی من در حدی میخونم که حفظ کنم برم امتحان بدم بیام خونه یا م بره

   • محمدصادق :

    دهنت سرویس🤣

   • رضا شاه :

    داداش باز تو خوبی من درحدی میخونم ببینم در مورد من چی میگن 🤣🤣🤣🌙

  • Ali :

   مرسی که گفتی❤️

 • Elham :

  عالی اگه مبشه درسنامه هم بزارید

 • رضامیرنژا..د :

  عالی ممنون

 • سلطان سلیمان خان کابیر :

  سلام خیلی خوبه واقعا ولی بعضی سوالات رو نداره که تو کتاب هست

 • H :

  خوبه اما کاش مثل درس ۱۳ خط به خط و از روی کتاب بود

 • مهدی :

  سلام
  ایا میشه مث درس ۱۳ از رو کتاب عکس بگیرید و سوالارو از تو متن کتاب بدید خیلی بهتره اون مدل

 • mm2942847@gmail.com :

  سلام میشه درس ۱۴ رو از روی خط به خط کتاب سوال بندی کنید ؟
  این جوری سوال بندی مطالب کتاب خیلی راحت تره

  • HamGamDars :

   سلام داریم بهترین جزوه ها رو آماده میکنیم به زودی قرار میدیم

   • فاطمه امیری :

    لطفا کتاب نوشته کتاب را را با یوالات بزارید….

   • هادي :

    سلام
    درس 14 از روی کتاب سوال بنویسید
    اینجوری معلوم نیست

 • مردانی :

  سلام خسته نباشید .
  میشه سوالات رو مانند درس ۱۳ بزارید؟
  بصورتی که روی کتاب بود ؟!

  • HamGamDars :

   سلام به زودی قرار میدیم

   • ꜛ𝑎𝑚𝑖𝑟𝑜𝑘𝑎𝑚 :

    ارزش داری دا ♥️👍

 • شاه عباس کبیر :

  در یکی از سوالات جواب نوشتید رضا شاه اولین دانشگاه ایران رو ساخت
  در حالیکه این غلط هست
  اولین دانشگاه جندی شاپور بوده
  بعد اون هم ساخته شد
  دانشگاه دارالفنون که به شکل دانشگاه های اروپایی بود
  این دروغ رو برانداز ها برای بزرگ کردن رضا قلدر درست

  • HamGamDars :

   تو تمام کتب ها نوشتن رضا شاه

   • زهره :

    👏🏻👏🏻

  • کی پاپر اعظم :

   خب داداش تو کتاب ننوشته جندی شاپور

   • mahan gheybi :

    جندی شاپور دانشگاه نبود شبیه به دانشگاه بود
    دانشگاه تهران اولین دانشگاه ایران بود که توسط رضا خان درست شد

   • مهدی :

    سلام میشه مثل درس ۱۳ از روی کتاب بذارید سوالات را

  • امیر :

   اون اسمش نوعی مدرسه بود نه دانشگاه 🤦

  • Meliy :

   سواد حرف زدن نداری حداقل شعور ساکت بودن داشته باش😐

  • امیر :

   دادش چی میگی

 • Amir :

  عالیییییییییییییییییییی

 • متین :

  سلام
  بعضی از درس هایتان عالی است اما هرچی زور میزنم جواب سوال هارو نمیتونم پیدا کنم چرا؟

  • Nin :

   بله منم همینطور

 • Shakernia :

  Gooood

  • Sina :

   کدوم قسمتش بهتره بخونم؟