سوالات درس 1 مطالعات هفتم با جواب

سوالات درس 1 مطالعات هفتم با جواب

سوالات متن مطالعات اجتماعی

سوالات درس 1 مطالعات هفتم با جواب

نام درس : من حق دارم | موضوع : سوالات متن | پایه هفتم

سوالات متن مطالعات اجتماعی

سوالات متن مطالعات هفتم / درس 1 :: من حق دارم

1- خداوند با آفرینش انسان، حقوقی به او اعطا کرده است منظور از این حقوق چیست ؟
پاسخ: منظور از حق چیزهایی است که یک انسان به دلیل مقام انسانی اش ، شایستگی داشتن آنها را دارد. انسان ها از ابتدای خلقت و تولد دارای حقوق طبیعی٭ می شوند

2- چند مورد از حقوقی را که انسانها از آن برخوردارند را بنویسید؟
پاسخ: برای مثال همه انسان ها حق حیات یا زندگی دارند که مهم ترین حق آنها است آنها حق دارند از نعمت های الهی برخوردار شوند برای تأمین نیازهای خود کار و تلاش کنند، ازدواج کنند و تشکیل خانواده بدهند، یاد بگیرند راه زندگی خود را انتخاب کنند انسان ها حق دارند آزاد باشند؛ یعنی برده و بنده انسان های دیگر نباشند زیرا خداوند آنها را آزاد آفریده است.

3- آیا کسی می تواند به تنهایی زندگی کند؟ چرا ؟
پاسخ: ما در محله یا شهر و روستا برای رفع نیاز های مادی و معنوی٭ خود از دیگران کمک می گیریم ما از ابتدای تولد با مادر و پدر و برادر و خواهر و خویشان ارتباط برقرار می کنیم سپس به مدرسه می رویم و آنجا نیز هر روز با معلمان و همکلاسی هایمان ارتباط داریم. وقتی بزرگ تر می شویم، ازدواج می کنیم، صاحب فرزند می شویم، با همسر و فرزندان زندگی می کنیم .

4- در چه صورت افراد حقوقی بر مبنای قوانین یک کشور می توانند داشته باشند.
پاسخ: در صورتی که تبعهٔ آن کشور باشند.

5- نمونه هایی از حقوق خود در خانه را بنویسید
پاسخ: هر فرد حق دارد نام و نام خانوادگی و شناسنامه داشته باشد.
فرزندان حق دارند از محبت و توجه پدر و مادر برخوردار باشند.
همه حق دارند با سواد شوند و تحصیل کنند و استعدادهای خود را شکوفا کنند.
همه افراد حق دارند غذا، لباس و مسکن مناسب داشته باشند.
هیچ کس حق ندارد دیگری را مسخره کند یا به او صدمه بزند.

6- نمونه هایی از حقوق خود در مدرسه را بنویسید
پاسخ: هر دانش آموزی حق دارد در مدرسه به او به اندازه سایردانش آموزان توجّه کنند و مسئولان یا معلمان مدرسه در این باره تبعیضی بین او و دیگران قائل نشوند
هر دانش آموزی حق دارد نظرش را درباره مشکلات درسی یاروش های آموزشی در مدرسه، مؤدبانه و محترمانه بیان کند
هیچکس نباید در مدرسه مورد تمسخر یا تنبیه بدنی قرار بگیرد

7- نمونه هایی از حقوق خود در محیط زندگی و کشور را بنویسید
پاسخ: هر فرد حق دارد در محیطی سالم، تمیز و پاک زندگی کند.
هر فرد حق دارد از خدمات مناسب پزشکی و بهداشتی استفاده کند.
همه حق دارند در کوچه و خیابان امنیت داشته باشند

 ❤ همگام درس ❤
سوالات سری دوم برای آمادگی بیشتر در امتحانات 

1_ خداوند در مورد گرامی بودن مقام انسان چه فرموده است؟
جواب:  ما فرزندان آدم را بسیار گرامی داشتیم ….. و آنها را بر بسیاری مخلوقات دیگر برتری بخشیدیم.

2_ انسان ها از ابتدای خلقت و تولد دارای حقوق طبیعی می شوند.

3_ مهمترین حق انسان ها چیست؟
جواب:  حق حیات یا زندگی

4_ چند نمونه از حقوق انسان ها را نام ببرید.
جواب:  ازدواج کنند و تشکیل خانواده بدهند – یاد بگیرند راه زندگی خود را انتخاب کنند – آزاد باشند.

5_ ما از ابتدای تولد با چه کسانی ارتباط برقرار می کنیم؟
جواب:  با مادر و پدر و برادر و خواهر خویشان

6_ تبعه ی یک کشور چه اهمیتی دارد؟
جواب:  تبعه یک کشور بودن موجب می شود افراد حقوقی بر مبنای قوانین آن کشور داشته باشند.

7_ حقوق خود در خانه را نام ببرید.
جواب:  هر فرد حق دارد نام و نام خانوادگی و شناسنامه داشته باشد.
فرزندان حق دارند از محبت و توجه پدر و مادر برخوردار باشند.
همه حق دارند با سواد شوند و تحصیل کنند و استعدادهای خود را شکوفا کنند.

8_ شناسنامه چه چیزی را نشان می دهد؟
جواب:  نشان می دهد که فرزند چه کسی هستم و به کدام کشور تعلق دارم و دین و آئین من چیست.

9_ پدر و مادر ما چگونه به ما محبت می کنند؟
جواب:  پدر و مادر مرا دوست دارند و به من محبت می کنند.
وقتی بیمار می شوم امکانات درمان برایم فراهم می کنند.
وقتی احساس ناراحتی می کنم به من گوش می کنند و کمکم می کنند.

10_ همه افراد حق دارند غذا، لباس و مسکن مناسب داشته باشند.

11_ هیچ کس حق ندارد …….
جواب:  دیگری را مسخره کند یا به او صدمه بزند.

12_ حقوق خود در مدرسه را نام ببرید.
جواب:  حق دارد در مدرسه به او به اندازه سایر دانش آموزان توجه کنند.
حق دارد نظرش را مودبانه بیان کند.
هیچکس نباید در مدرسه مورد تمسخر یا تنبیه بدنی قرار بگیرد.

13_ حقوق خود در محیط زندگی و کشور را نام ببرید.
جواب:  هر فرد حق دارد در محیطی سالم، تمیز و پاک زندگی کند.
هر فرد حق دارد از خدمات مناسب پزشکی و بهداشتی استفاده کند.
همه حق دارند در کوچه و خیابان امنیت داشته باشد.

14_ خداوند در آیه 70 سوره مبارکه اسراء می فرماید : «ما فرزندان آدم را بسیار گرامی داشتیم… و آنها را بر بسیاری از مخلوقات دیگر برتری بخشیدیم.» این آیه درباره گرامی بودن مقام انسان است.

15_ انسان ها نباید برده و بنده انسان های دیگر باشند؛ زیرا خداوند آنها را آزاد آفریده است.

16_ تبعه یک کشور بودن موجب می شود افراد حقوقی بر مبنای حقوق آن کشور داشته باشند.

17_ از نظر اسلام، مسخره کردن و تهدید کردن و ناسزا گفتن، گناه بزرگی است.

18_ همه حق دارند در کوچه و خیابان امنیت داشته باشند.

19_ انسان ها از چه زمانی دارای حقوق طبیعی می شوند؟
الف) ابتدای جوانی ب) ابتدای خلقت و تولد
ج) ابتدای ازدواج د) ابتدای تحصیل
جواب:  ب) ابتدای خلقت و تولد

20_ کدام یک از گزینه های زیر از حقوق هر فرد در خانه و خانواده، نیست؟
الف) برخورداری از محبت و توجه پدر و مادر ب) استفاده از خدمات پزشکی
ج) حق تحصیل کردن و شکوفایی استعداد ها د) حق داشتن عذا، لباس و مسکن
جواب:  ب) استفاده از خدمات پزشکی

21_ حق داشتن نام و نام خانوادگی و شناسنامه، مربوط به کدام حقوق انسان است؟
الف) خانه و خانواده ب) مدرسه د) محیط زندگی د) کشور
جواب:  الف) خانه و خانواده

22_ کدام یک از گزینه های زیر مهم ترین حق انسان ها است؟
الف) حق داشتن امنیت ب) حق برخورداری از تحصیل
ج) حق داشتن نام و شناسنامه د) حق حیات و زندگی
جواب:  د) حق حیات و زندگی

23_ منظور از حق چیست؟
جواب:  منظور از حق چیزهایی است که یک انسان به دلیل مقام انسانی اش، شایستگی داشتن آنها را دارد.

24_ دانش آموزان باید نظرات خود را درباره مشکلات درسی یا روش های آموزشی در مدرسه، چگونه بیان کنند؟
جواب:  مؤدبانه و محترمانه

25_ آیا همه انسان ها صرف نظر از قوم، نژاد، زبان، اعتقادات، ثروت، فقر و … دارای حقوق طبیعی هستند؟ چرا؟
جواب:  بله، زیرا همه انسان های کره زمین آفریده خداوند هستند.

26_ دانش آموزان درس خوان باید در مدرسه بیشتر مورد توجه قرار بگیرند.
جواب:  غلط است.

27_ ما در روابطی که بطور موقت با یکدیگر داریم، از حقوقی برخوردار می شویم.
جواب:  غلط است.

28_ خانواده تا حدی که توان مالی دارند باید نیازهای فرزندان را برطرف کنند.
جواب:  صحیح است.

29_ خداوند با آفرینش انسان، حقوقی به او اعطا کرده است.
جواب:  صحیح است.

» همچنین در ادامه سوالات با پیشنهاد میشود از جواب درس 1 مطالعات هفتم و نیز برای سوالات درس بعدی از سوالات درس 2 مطالعات هفتم دیدن فرمایید

جهت مشاهده سوالات و گام به گام کتاب های خود؛ کافیست نام درس یا شماره صفحه آن را به همراه عبارت "همگام درس" در گوگل جست و جو کنید.

مطالب مرتبط

اینترنت شما در
همگام درس
همیار
۵۰%رایگان محاسبه میگردد
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

 • ناشناس :

  واقعا 😳

 • دینا عرفانی :

  خوبه

 • محمدامین بهرامی‌‌نسب :

  عالی ممنون از سایت عالی شما

 • سارا :

  وای عالی هست خیلی تو امتحانا اینجور سوالا هستن

 • i'm_____avisa :

  بموسا قسم امتحان و بد بدم من میدونم با شما بوس بای😐😂😂

 • l'm_____avisa :

  بموسا قسم امتحان و بد بدم من میدونم با شما بوس بای😐😂😂

 • Del :

  عاقا دمتون گرم

 • دل :

  دمتون گرم

 • ناشناس :

  امیدوارم برای امتحان شنبم موثر باشه

 • امیر علی عبدالهی پور :

  واقعاً این برنامه به من کمک کرد که همه امتحان ها را بدون مشکل بدهم واقعاً ممنونم

 • به تو چه اسمم چیه :

  ممنون از سازنده تون

 • یگانه :

  عالی😍💫💫

 • ARSIN :

  عالی بود ممنون ❤❤

 • Amirali :

  این نمونه سوالات رو از سایت همگام آوردین کاشکی خودتون می‌نوشتین

 • ⓚⓞⓜⓔⓘⓛ :

  عالیبهترین برنامه

 • هستی :

  خیلی عالی بود ممنونم

 • ali saremi :

  برنامه خوبی نیست برنامه عالیه

 • 🥀👑Gueen🥀👑 :

  عالی
  من با این سایت درس خوندم رفتم سوالات معلم کپ این بود
  عالی

 • محمد جعفرزاده :

  خوب بود خوشم اومد
  ممنون از سایت خوبتون

 • آرشام :

  برنامه خیلی خوب

 • 𝓗𝓐𝓜𝓘𝓓 :

  that was perfect

 • فاضل :

  عالی ممنون از سایت خوبتون

 • M3 :

  این برنامه خیلی خیلی خوب هست ممنونم

 • M3 :

  عالی هستش این برنامه خیلی خیلی خوب هست ممنون

 • هستی :

  نیاز های مادی و معنوی

 • Arshia :

  عالیه دمتون گرم با این اپلیکیشن خوبتون👍🏻

  • آرشام :

   شما عرشیا فریدا نی هستید

 • یسنا اربابی :

  خیلی ممنون

 • ه :

  به به واقعا باید هزار ستاره 🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟 بدی کمه عالی

 • ناشناس :

  عالی عالی 👍

 • f :

  خیلی برنامه ی خوبی هست

 • Asal Shamloo :

  خیلی عالیه👍🏻

 • ناشناس :

  خیلی ممنون واقعا عالی بود

 • Ufn :

  داداش دمت گرم

  • محمدطاها :

   عالی و بسیار بدرد بخور

   • آرین :

    الان این کجاش به درد نخوره؟🤬

 • T :

  عالیهههههه😍
  ولی چرا کتاب کاروفناوری نداره😐

  • akbar :

   اصلا‌کارو‌فناوری امتحان نداره‌که همش‌کار‌دستیه

 • حمید :

  ممنون از کسانی که این برنامه رو ساختن و کار ما دانش آموزش هارو راحت کردن
  تشکر

 • ناشناس :

  واقعا عالی

 • ناشناس :

  عالییییییی ولی خیلی طولانین

 • ناشناس :

  عالییییی

 • فاطمه باهنر :

  عالی

 • کوروش :

  خوبه میتونه تو درس بهت کمک کنه

 • غوداااااااااااااااااا :) :

  دم شما گرم

 • بنیامین :

  عالیه دستتون طلا👏🌹

 • 🥀👑𝐪𝐮𝐞𝐞𝐧👑🥀 :

  😘❤

 • 🥀👑𝐪𝐮𝐞𝐞𝐧👑🥀 :

  𝚃𝚑𝚊𝚗𝚔 𝚢𝚞𝚘 💫❤

 • 🥀👑𝐪𝐮𝐞𝐞𝐧👑🥀 :

  𝚐𝚘𝚘𝚍 💫❤

 • 🥀👑𝐪𝐮𝐞𝐞𝐧👑🥀 :

  خیلی ممنون عالیه 💫❤

  • محیا :

   عالی

 • محمد :

  عالیه ممنونم من لاین برنامه دوساله درس هام عالی شده ممنون هیچ امتحانی رو پایین ۱۹نشدم

 • zahra :

  ممنون عالی بود

 • Mostafa-Ilati :

  عالی بود
  تشکر می کنم از سازنده این برنامه
  خدا قوت می گم
  از آذربایجان شرقی،عجب شیر
  باز هم تشکر می کنم

 • ناشناس :

  خیلی خوبه. با سوالاتی که معلم میده تقریبا متابقط داره
  و کلا خیلی خوبه 👌

 • Mh :

  Kheili jam bod

 • Taha :

  😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘

 • ارشیا :

  عالیییییییییییییییییییییییییییی

 • سجاد :

  خوبه

 • Yasin dj :

  به نظر من که خوب بود

 • امیرعلی زاهدی :

  خیلی عالیه ممنون از سازنده برنامه

 • Amir :

  خوب نیست

 • Amir :

  جوب ولی نه زیاد

  • ابوالفضل :

   تو اول یاد بگیر بنویسی خوب بعد نظر بده

   • ناشناس :

    امیدوارم برای فردا بدرد بخوره

   • (◉‿◉) :

    عمو یچی هست به نام اشتباه تایپی😁اوکی

 • ناشناس :

  سوالاتی ک در این برنامه هست باسوالاتی که معلمای من میگن فرق داره

  • فاطمه :

   سلام عزیزم
   اونا که نمیتونن ببینن که هر معلمی چه سوالاتی می‌پرسه که اونا رو بگن اونا سوالات درس رو میگن 💚✨🥺✍️

   • Arshiya :

    عالیه فردا امتحان دارم ببینم چی میشه

  • krymyngar82@gmail.com :

   ارع واقعا😐

  • نیما :

   خوب دیگه از اینجا نخون

 • ناشناس :

  عالی هست مخصوصا پایه هفتم

 • ناشناس :

  خیلی ممنون عععالی بود

 • ناشناس :

  خوب

 • وانی :

  عالی بود مکمل است 🆒

 • ناشناس :

  زشت

 • علان :

  عالی

  • ناشناس :

   عالی

   • ناشناس :

    عالیییی🤗🤗🤗

 • زهراباوی :

  ممنون🌹🌹🌹

 • ناشناس :

  عالی بود مرسی عالی😍😍😍😍😍😍😍😍

  • بنیامین :

   عالیه واقعا دمتون گرم👏👏👏👏👏👏👏👏👏

  • ناشناس :

   سلام ببخشین میشه جواب این سوال رو هم بگین
   ما برای رفع نیاز های جای خالی و جای خالی خود از دیگران کمک میگیریم

   • هستی :

    نیاز های مادی و معنوی