سوالات درس هشتم دفاعی نهم با جواب

سوالات درس هشتم دفاعی نهم با جواب

سوالات تشریحی درس 8 دفاعی نهم

سوالات درس هشتم دفاعی نهم با جواب

نام درس : جنگ نرم | موضوع : سوالات متن | پایه نهم

سوالات تشریحی درس 8 دفاعی نهم

سوالات متن دفاعی نهم

درس هشتم: نظام جمع و شیوه های رزم انفرادی

1 -نظام جمع چیست؟
پاسخ: نظام جمع حرکاتی است که به صورت منظم انجام می شود و افراد را در اجرای حرکات جمعی با یکدیگر هماهنگ می کند.

2 -نظام جمع چگونه میسر می شود؟
پاسخ: همان طور که لغت نظام جمع نشان می دهد، نظم + جمع، نظم جمع را به دنبال دارد؛ اما این موضوع وقتی میسر می شود که تمامی ارکان جمع یعنی تک تک نفرات نظم انفرادی را رعایت کنند. نظام جمع اساس رفتارهای صحیح راه رفتن، آراستگی ظاهری، انضباط و کار گروهی است که وقتی تمامی دانش آموزان به صورت انفرادی بدان عمل می کنند، موجب نظم جمع می شود.

3 -نظم در لغت به چه معنی است؟
پاسخ: نظم در لغت به معنای ترتیب، آراستگی، انضباط، قاعده و قانون است.

4 -نظم چه اهمیتی در زندگی انسان ها دارد؟
پاسخ: انسان موجودی است اجتماعی و به تنهایی نمی تواند زندگی کند. او همیشه باید به همراه انسان های دیگر زندگی کند تا زندگی خوبی داشته باشد. هر کسی باید کار خودش را به موقع و درست انجام دهد تا چرخ روزگار بچرخد. وجود نظم و قاعده در کارها برای جامعه انسانی لازم است. بی نظمی، کار اجتماع را مختل می سازد. اگر نظم نباشد، کارها به هم می ریزد و حتی کسی که می خواهد به موقع کار خودش را درست و کامل انجام دهد. در هر جامعه ای که نظم و قاعده و قانون حاکمیت داشته باشد، مردم بهتر تکلیف خودشان را می دانند و زودتر به مقصد می رسند.

5 -نظم در مدرسه چگونه ایجاد می شود؟
پاسخ: در مدرسه برای ایجاد نظم و انضباط بیشتر بین دانش آموزان، از فرمان های نظام جمع استفاده می شود. نظام جمع اولین اصل از مهارت های مدرسه ای است. البته باید در نظر گرفت نظام جمع در مدارس تشکیلات نظامی گری نیست و نباید به دانش آموزان بیش از اندازه سخت گرفت.

6 -اهداف اجرای کلاس نظام جمع را نام ببرید.
پاسخ: 1 -نظم پذیری، قانون مداری و اطاعت پذیری
2 -تقویت ذهنی، جسمی و روانی
3 -ایجاد چابکی و چالاکی
4 -جلوگیری از عادات بد حرکتی در بدن به خصوص دانش آموزان که در سنین رشد هستند.
5 -نهادینه شدن نظم در اخلاق و رفتار دانش آموزان
6 -آموزش صحیح زندگی کردن
7 -سلامتی و بهبود عملکرد ریه و قلب با قرار گرفتن بدن در حالت صحیح
8 -افزایش قدرت کنترل و هماهنگی اندام و حواس

7 -فواید نظام جمع برای دانش آموزان چیست؟
پاسخ: نظام جمع علاوه بر اثرات فردی و تقویت ذهنی، جسمی و روانی دانش آموزان در بهبود سرعت کارها و کیفیت آن نیز مؤثر است و هیچ کار گروهی ای بدون رعایت نظم جمعی موفق نخواهد بود. این گونه تعلیمات باعث چابکی و چالاکی دانش آموزان می شود و از بروز مشکلات اسکلتی و عادات بد حرکتی در بدن آنها جلوگیری می کند، و در عین حال اهمیت نظم و انضباط عملی را برای دانش آموزان ملموس و نهادینه می کند. هنگامی که بدن در وضعیت صحیح قرار می گیرد، ریه و قلب فضای وسیع تری پیدا می کند و عملکرد بهتری دارد. نظام جمع، زندگی صحیح را می آموزد و در دانش آموزان حس برادری و اشتراک ایجاد می کند و دانش آموزان را به این باور که عضوی از یک جسم و بدنه هستند، می رساند.

8 -فرمان نظام جمع از چند جزء تشکیل شده است؟
پاسخ: 1 -خبر
2 -اجرا

9 -«خبر» و «اجرا» را تعریف کنید و مثال بزنید.
پاسخ: «خبر»در نظام جمع، آگاهی و ایجاد آمادگی در فرد برای هماهنگی با جمع؛ و «اجرا» هماهنگ شدن عملی با جمع، اطاعت از فرمان و اجرای عمل خاصی می باشد که فرمانده دستور آن را داده است؛ به عنوان مثال در فرمان از جلو نظام، «از جلو» خبر است و «نظام» اجرا.

10 -«از جلو نظام» را تعریف کنید. این کار چگونه انجام می شود؟
پاسخ: از جلو نظام، فرمانی است برای پشت سر هم قرار گرفتن افراد. فرمانده، جزء اول فرمان یعنی خبر را با صدای بلند و کشیده به گوش افراد می رساند. «از جلو …»، افراد با شنیدن جزء اول فرمان خبر از جلو نظام، به سرعت پشت سر هم قرار می گیرند. سپس فرمانده جزء دوم فرمان را با صدای کوتاه و محکم اعلام می کند: «نظام»، افراد با شنیدن جزء دوم فرمان از جلو نظام، دست چپ خود را در حالی که کاملاً کشیده شده است، به طرف بالا پرتاب می کنند.

11 -نحوه قرار گرفتن افراد در صف و ستون، چگونه باید باشد؟
پاسخ: در یک جمع معمولاً نفراتی که اندازه قد آنها بلندتر از بقیه است، باید جلوی صف بایستند. اگر افراد به صورت ستون بایستند (پشت سر هم)، نفرات بلندتر جلوی ستون قرار می گیرند و اگر به صورت صف بایستند (پهلوی هم) نفرات بلند قدتر باید در سمت راست قرار بگیرند. (شکل بالای صفحه 74 کتاب درسی)

12 -فاصله افراد در حالتی که در گروه بصورت سازمانی قرار گرفته اند، چگونه باید باشد؟
پاسخ: برای استادن در میدان صبگاه و حرکت به صورت قدم موزون، هر نفر با نفر سمت راست خود به اندازه یک آرنج (نیم دست) و در ستون، هر فرد با نفر جلویی خود، به اندازه یک دست و چهار انگشت (حالت از جلو نظام) باید باشد.

13 -در نظام جمع در حالت «ایستادن» کدام نکات باید رعایت شود؟
پاسخ: 1 -بدن آزاد و راست باشد.
2 -پاشنه پاها به هم چسبیده باشد.
3 -پنجه پاها در یک خط و به اندازه عرض چهار انگشت بسته دست، باز باشد.
4 -پاها به طور کامل کشیده باشد.
5 -شکم داخل، سینه جلو، کمر راست، شانه ها باز و در یک خط قرار داشته باشند.
6 -گردن افراشته، سر بالا و روبه رو، شعاع دید چشم مستقیم به جلو، صورت به حالت طبیعی و چانه اندکی بالا باشد.
7 -هر دو دست کشیده و مشت باشد و انگشت شست در امتداد خط دوخت شلوار قرار گیرد. (عکس پایین صفحه 74 کتاب درسی)

14 -فرمان «از جلو نظام» را توضیح دهید.
پاسخ: افراد با شنیدن جزء دوم فرمان از جلو نظام، دست چپ خود را در حالی که کاملا کشیده شده است، به طرف بالا پرتاب می کنند؛ به صورتی که پنج انگشت به هم چسبیده باشد و انگشت بزرگ دست چپ آنها با شانه چپ نفر مقابلشان چهار انگشت فاصله داشته و کف دست آنها رو به زمین و تقریبا موازی آن باشد. (عکس بالای صفحه 75 کتاب درسی)

15 -چرا در فرمان «از جلو نظام» اولین نفر یا نفرات دست خود را بلند نمی کند؟
پاسخ: زیرا کسی را در مقابل خود ندارد.

16 -نتیجه فرمان «از جلو نظام» چیست؟
نتیجه این فرمان، آن است که تمام افراد دقیقاً پشت سر هم قرار می گیرند و به فاصله یک دست با نفر جلو و عقب خود فاصله خواهند داشت.

17 -فرمان «خبردار» را توضیح دهید.
پاسخ: بلافاصله بعد از فرمان «از جلو نظام» فرمانده، فرمان «خبردار» داده می شود. «خبردار» نیز از دو جزء تشکیل شده است: «خبر»و «دار». با شنیدن فرمان خبردار، دست چپ با شتاب به پایین می افتد و هم زمان مشت شده و در امتداد خط دوخت شلوار قرار می گیرد. فرمان «خبردار» یعنی حالت صحیح ایستادن به خود گرفتن. در خبردار هیچ گونه حرکت یا تغییر حالتی جایز نیست. با این فرمان، نفر یا افراد حالت صحیح ایستادن به خود می گیرند.
(عکس پایین صفحه 13 کتاب درسی)

18 -فرمان «از راست نظام» را توضیح دهید.
پاسخ: با این فرمان، همه نفرات به جز نفرات ستون یکم سر خود را به سرعت به سمت راست برمی گردانند؛ به طوری که چانه آنها اندکی بالا قرارگیرد. نفرات باید طوری قرار گیرند که هر نفر، سینه نفر چهارم سمت راست خود را بتواند ببیند. در این حالت، حفظ حالت صحیح ایستادن، الزامی است. با صدور فرمان«خبردار»، همه افراد به سرعت سر را به سمت جلو برمی گردانند. (عکس بالای صفحه 75 کتاب درسی)

19 -فرمان «آزاد» را توضیح دهید.
پاسخ: فرمانی است برای تغییر حالت دادن از فرمان خبردار. با این فرمان نفرات، پای چپ خود را به سرعت از زمین بلند می کنند و با یک ضربه محکم و به اندازه پهنای شانه به سمت چپ می کوبند؛ به طوری که پنجه هر دو پای هر نفر در امتداد هم قرار گیرد. هم زمان با این حرکت دست چپ مچ دست راست را میگیرد و هر دو دست به طور کشیده در پشت و انتهای ستون فقرات قرار می گیرد. در حالت آزاد مانند حالت خبردار، افراد نباید تغییر جهت دهند یا حرکتی بکنند. در تمام این حرکات اگرچه فرد به تنهایی عمل می کند، اما هماهنگی خاصی با سایر افراد هم گروه خود دارد. (عکس پایین صفحه 76 کتاب درسی)

21 -فرمان «به چپ، چپ» را توضیح دهید.
پاسخ: تغییری است 90 درجه به طرف چپ. این فرمان در دو جزء به شرح زیر اجرا می شود. جزء یکم: نفر روی پاشنه پای چپ و پنجه پای راست و با کمک حرکت سریع شانه ها به اندازه 90 درجه به سمت چپ می چرخد؛ در حالی که بدن کاملاً راست، دست ها به بدن چسبیده و کشیده سر بالا، پای راست کشیده و پاشنه متمایل به خارج است. جزء دوم: پس از انجام گردش و مکث لازم، پای راست بدون آنکه خم شود، از کوتاه ترین راه به پای چپ می چسبد. (عکس بالای صفحه 77 کتاب درسی)

21 -فرمان «به راست، راست» را توضیح دهید.
پاسخ: تغییری است 90 درجه به طرف راست. این فرمان در دو جزء به شرح زیر اجرا می شود. جزء یک: نفر روی پاشنه پای راست و پنجه پای چپ به کمک حرکت سریع شانه ها به اندازه 90 درجه سمت راست می رود. وضعیت کلی بدن مانند حرکت به چپ چپ است. جزء دو: پس از انجام گردش و مکث لازم، پای چپ بدون آنکه خم شود، از کوتاه ترین راه به پای راست می چسبد. (عکس پایین صفحه 77 کتاب درسی)

22 -فرمان «عقب گرد» را توضیح دهید.
پاسخ: عقب گرد تغییر سمت 180 درجه ای است، از طرف چپ. این فرمان در دو جزء به شرح زیر اجرا می شود. جزء یک: نفر روی پاشنه پای چپ و پنجه پای راست به کمک حرکت سریع شانه ها به اندازه 90 درجه به سمت چپ می چرخد، در حالی که بدن کاملاً راست، دست ها به بدن چسبیده و کشیده سر بالا، پای راست کشیده و پاشنه متمایل به خارج است. جزء دو: پس از انجام گردش و مکث لازم، پای راست بدون آنکه خم شود، از کوتاه ترین راه به پای چپ می چسبد. (عکس بالای صفحه 78 کتاب درسی)

23 -تاکتیک (راه کنش) انفرادی چیست؟
پاسخ: تاکتیک (راه کنش) به روش جنگیدن و نبرد گفته می شود که هنگام دفاع و حمله از آن استفاده می شود. به عبارت دیگر به دانستنی هایی که یک رزمنده با به کارگیری آن می تواند از خطر و آسیب دشمن مصون باشد و بر او پیروز شود تاکتیک انفرادی گفته می شود.

24 -جهت یابی چیست؟
پاسخ: جهت یابی به دانشی گفته می شود که نیروی رزمنده با آگاهی از آن قادر باشد در هر شرایط و موقعیت جهات جغرافیایی را در طبیعت مشخص کند.

25 -جهت یابی در چه مواردی کاربرد دارد؟
پاسخ: جهت یابی در بسیاری از موارد کاربرد دارد. برای نمونه وقتی در کوهستان، جنگل، دشت یا بیابان گم شده باشید، با دانستن جهت های جغرافیایی، می توانید به مکان مورد نظرتان برسید.

26 -مسلمانان از جهت یابی چه استفاده ای می کنند؟
پاسخ: یافتن قبله برای نماز خواندن و ذبح شرعی حیوانات

27 -چرا جهت یابی برای نیروهای نظامی اهمیت دارد؟
پاسخ: نیروهای نظامی به جهت آنکه اغلب در مکان های ناشناس قرار می گیرند، باید جهت جغرافیایی را به خوبی بدانند. هرچند امروزه با وسایلی مانندقطب نما یا GPS می توان به راحتی و با دقت بسیار زیاد جهت جغرافیایی را مشخص کرد؛ اما در نبود این وسایل، دانستن روش های دیگر جهت یابی مفید است.

28 -«جهت» چیست؟
پاسخ: امتداد ثابتی است در طبیعت که در اثر تغییر موقعیت فرد تغییر نمی کند.

29 -«جهت یابی» چیست؟
پاسخ: شناخت جهات چهارگانه اصلی در زمین.

31 -جهات اصلی را نام ببرید.
پاسخ: شمال، جنوب، شرق و غرب

31-جهات فرعی را نام ببرید.
پاسخ: شمال شرقی، شمال غربی، جنوب شرقی و جنوب غربی

32 -چگونه با دانستن یکی از جهت ها، بقیه جهت ها را می توان مشخص کرد؟
پاسخ: اگر رو به شمال بایستیم، سمت راست مان مشرق (شرق، باختر)، سمت چپ مان مغرب(غرب، خاور)و پشت سرمان جنوب است. بین هر دو جهت اصلی یک جهت فرعی وجود دارد؛ مثلاً نیم ساز جهت های شمال و شرق، جهت شمال شرقی (شمال شرق) را مشخص می کند.

33 -آیا همه روش های جهت یابی به یک صورت است؟
پاسخ: برخی روش های جهت یابی مخصوص روز، و برخی ویژه شب اند و برخی روش ها هم در مواقع خاص که خورشید و ستارگان در دسترس نیستند، کاربرد دارند. توجه شود که بسیاری از این روش ها کاملاً دقیق نیستند و صرفاً جهت های اصلی را به صورت تقریبی مشخص می کنند. برای جهت یابی دقیق باید از قطب نما و جی.پی.اس. استفاده کرد.

34 -چگونه می توانیم به وسیله خورشید جهت یابی کنیم؟
پاسخ: خورشید صبح از مشرق طلوع می کند و در هنگام ظهر در وسط آسمان به سمت جنوب می باشد و هنگام غروب از جهت مغرب غروب می کند. (شکل صفحه 82 کتاب درسی)

35 -جهت یابی به وسیله خورشید در چه زمانی کاملاً دقیق و صحیح است؟
پاسخ: این مطلب فقط در اول بهار و پاییز صحیح است؛ یعنی در اولین روز بهار و پاییز خورشید دقیقاً از شرق طلوع و در غرب غروب می کند؛ ولی در زمان های دیگر،محل طلوع و غروب خورشید نسبت به مشرق و مغرب مقداری انحراف دارد. در تابستان طلوع و غروب خورشید شمالی تر از شرق و غرب است و در زمستان جنوبی تر از شرق و غرب می باشد. در اول تابستان و زمستان، محل طلوع و غروب خورشید حداقل حدود 23/5 درجه با محل دقیق شرق و غرب فاصله دارد.

36 -در نیمکره شمالی، ظهر شرعی چه زمانی است؟
پاسخ: در نیمکره شمالی زمین، در زمان ظهر شرعی خورشید همیشه دقیقاً در جهت جنوب است و سایه اجسام رو به شمال می افتد. ظهر شرعی یا ظهر نجومی در موقعیت جغرافیایی شما، دقیقاً هنگامی است که خورشید به بالاترین نقطه خود در آسمان می رسد. در این زمان، سایه شاخص به حداقل خود در روز میرسد و پس از آن دوباره افزایش می یابد. این لحظه همان زمان اذان ظهر است.

37 -برای دانستن ظهر شرعی چه کارهایی می توانیم انجام دهیم؟
پاسخ: برای دانستن زمان ظهر شرعی می توانید به روزنامه ها، اخبار صدا و سیما و سایر منابع مراجعه کنید یا منتظر صدای اذان ظهر باشید. ظهر شرعی حدوداً نیمه بین طلوع آفتاب و غروب آفتاب است.

38 -جهت یابی با ساعت عقربه دار چگونه است؟
پاسخ: ساعت مچی معمولی (آنالوگ، عقربه ای) را به حالت افقی طوری در کف دست نگه دارید که عقربه ساعت شمار به سمت خورشید قرارگیرد و سایه عقربه ساعت شمار درست در زیر خود عقربه قرار بگیرد . در این حالت نیم ساز زاویه بین عقربه ساعت شمار و عدد 12 بر روی ساعت (زاویه کوچک تر، نه بزرگ تر) راستای جنوب را مشخص می کند و جهت مخالف آن راستای شمال را نشان می دهد.(شکل بالای صفحه 83 کتاب درسی)

39 -در فصل بهار و تابستان که ساعت را یک ساعت به جلو می کشیم، جهت یابی بوسیله ساعت عقربه دار چگونه است؟
پاسخ: اگر در بهار ساعت ها را یک ساعت جلو می برند، ابتدا ساعت را یک ساعت عقب می بریم و سپس روش جهت یابی را انجام می دهیم؛ یا نیم ساز عقربه ساعت شمار را به جای عدد 12 با عدد 1 محاسبه می کنیم.

41 -آیا در همه جای ایران ظهر شرعی یکسان است؟
پاسخ: در کل کشور معمولاً ساعت یکسانی وجود دارد. در ایران ظهر شرعی حدود یک ساعت متغیر است (ایران تقریباً بین دو نصف النهار قرار دارد؛ لذا ظهر شرعی در شرق و غرب ایران حدوداً یک ساعت با هم فاصله دارند). ساعت صحیح هر مکان همان ساعتی است که هنگام ظهر شرعی در حدود ساعت 12 ظهر است. در واقع برای تعیین دقیق جهت های جغرافیایی ساعت باید طوری تنظیم باشد که هنگام ظهر شرعی ساعت 12 را نشان دهد.

41 -آیا می توان با ساعت دیجیتال جهت یابی کرد؟
پاسخ: اگر از ساعت دیجیتال استفاده می کنید، می توانید ساعت عقربه دار را روی یک کاغذ یا روی زمین بکشید (دور دایره ای از 1 تا 12 بنویسید و عقربه ساعت شمار را هم بکشید)، سپس از روش ساعت عقربه ای استفاده کنید.

42 -چگونه با سایه شاخص می توان جهت یابی کرد؟
پاسخ: مراحل: 1 -شاخص را به طول یک متر در زمین مسطح در مقابل خورشید به شکل عمودی قرار می دهیم.2 -سایه شاخص روی زمین می افتد، سر سایه را به دقت مشخص می کنیم. 3- حدود 21 دقیقه صبر می کنیم تا سایه به واسطه حرکت خورشید از شرق به غرب حرکت کند. سپس مکان دوم سایه را مشخص می کنیم.4 -دو سر سایه را با خط مستقیم به یکدیگر وصل می کنیم؛ سر سایه اول به سوی غرب و سر سایه دوم به سوی مشرق می باشد. 5 -سپس روی خط می ایستیم؛ به طوری که پای چپ روی سایه اول و پای راست ما روی سایه دوم باشد و شاخص پشت سر ما قرار داشته باشد. در این صورت جهت مقابل ما شمال است. (شکل صفحه 84 کتاب درسی)

43 -چرا در شب نمی توان از طریق خورشید، سایه شاخص، ساعت عقربه دار جهت یابی کرد؟
پاسخ: زیرا در شب به دلیل تاریکی هوا، هیچ منبع نوری وجود ندارد.

44 -جهت یابی در شب به کمک چه چیزی انجام می شود؟
پاسخ: در شب می توان به کمک ستارگان جهت یابی را انجام داد. البته باید بتوان ستاره ها را دید. اگر در مکانی قرار داریم که آسمان را نمی بینیم، خود را به منطقه مرتفع می رسانیم. در ارتفاعات ستاره ها بهتر دیده می شوند و هیچ مانعی در جلوی دید ما وجود ندارد.

45 -دیدن ستارگان در کویر چگونه است؟
پاسخ: در کویر هیچ مانعی بر سر دید شما برای دیدن ستارگان وجود ندارد، اما تعداد ستارگان در آسمان بسیار است. در کویر باید توانایی ستاره شناسی خود را بالا ببرید تا بتوانید از میان میلیاردها ستاره، صورت های فلکی مورد نظر خود را درست تشخیص دهید.

46 -چگونه می توان به وسیله «ستاره قطبی» جهت یابی کرد؟
پاسخ: ستاره قطبی ستاره ای ثابت است بر فراز قطب شمال که به وسیله آن جهت شمال جغرافیایی را تعیین می کنند. ستاره قطبی با تقریب بسیار خوبی، حدود (0/7)درجه خطا، جهت شمال جغرافیایی (و نه شمال مغناطیسی) را نشان می دهد؛ یعنی اگر رو به آن بایستیم، رو به شمال خواهیم بود. برای دیدن ستاره قطبی در آسمان شب باید ابتدا ستارگان دب اکبر یا ستارگان ذات الکرسی را پیدا کرد.

47 -چگونه به کمک دُب اکبر می توان ستاره قطبی را پیدا کرد؟
پاسخ: مجموعه ستاره دب اکبر شامل هفت ستاره است که به شکل ملاقه در آسمان دیده می شوند. اگر فاصله دو ستاره لبه آبریز مالقه را یک برابر در نظر گرفته و آن را پنج برابر کنید، به ستاره ای می رسید که نسبت به ستارگان اطراف خود پرنورتر است، این ستاره قطبی است. دیگر اسامی این مجموعه ستاره، هفت برادران، خرس بزرگ و ملاقه ای است. از آنجا که ستاره ها به محور ستاره قطبی در آسمان می چرخند، ممکن است دهانه آبریز ملاقه صحیح یا وارونه یا به پهلو دیده شود. (شکل بالای صفحه 87 کتاب درسی)

48 -چگونه به کمک صورت فلکی ذات الکرسی می توان ستاره قطبی را پیدا کرد؟
پاسخ: صورت فلکی ذات الکرسی مجموعه ای شامل پنج ستاره است که به دلیل چرخش آن به دور ستاره قطبی به شکل حروف W یا M انگلیسی در آسمان دیده می شود. اگر از ستاره وسط ذات الکرسی به اندازه فاصله دو ستاره که در شکل مشخص شده است، پنج برابر فاصله آن به جلو ادامه دهیم، به ستاره قطبی خواهیم رسید.

49 -موقعیت ستاره قطبی نسبت به ستارگان ذات الکرسی و دب اکبر چگونه است؟
پاسخ: ستارگان ذات الکرسی و دب اکبر در ظاهر به دور ستاره قطبی در حرکت اند. به همین دلیل جای آنها همواره تغییر می کند؛ اما ستاره قطبی همیشه بین آنها واقع شده است.

51 -تخمین مسافت یعنی چه؟
پاسخ: تخمین مسافت اصطلاحی است که در ادبیات نظامی به کار می رود. این اصطلاح یعنی اندازه گرفتن تقریبی مسافت یا فاصله بین دو نقطه در برد و عرض. تخمین مسافت در یک تعریف کلی تعیین فاصله تقریبی بین دو نقطه است.

51 -چرا رزمنده باید با تخمین مسافت آشنا باشد؟
پاسخ: شرایط میدان رزم ایجاب می کند هر نیروی رزمنده سریعاً بتواند با جنگ افزار خود روی هدف مورد نظر، تیراندازی دقیق کند و یا مشاهدات خود را در اسرع وقت به طور صحیح به فرمانده
گزارش کند. برای رسیدن به این منظور، باید با تمرینات و آموزش های مفید و استفاده از روش های ساده و عملی،تخمین مسافت را از راه ورزیدگی چشم و قدرت حافظه فراگرفت.

52 -منظور (هدف) از تخمین مسافت چیست؟
پاسخ: 1 -بستن درجه مناسب روی سلاح به منظور نشانه روی و تیراندازی صحیح است. این کار برای یک تک تیرانداز حکم مرگ و زندگی دارد. اگر هدف را اشتباه بزند حتماً هدف بعدی خودش است.
2 -ارائه گزارش اطلاعات به فرمانده یا دیده بان به توپخانه
3 -متوجه شدن گزارش فرمانده و سایر همرزمان

53 -چگونه به وسیله نقشه تخمین مسافت انجام دهیم؟
پاسخ: برای این کار ابتدا به وسیله خط کش فاصله بین دو نقطه موردنظر را روی نقشه اندازه گیری می کنیم، سپس فاصله به دست آمده را با استفاده از مقیاس نقشه تبدیل به مسافت حقیقی روی زمین می کنیم. بدین صورت که فاصله از روی نقشه را در مخرج مقیاس ضرب می کنیم که فاصله دو نقطه در طبیعت به دست می آید.

54 -فاصله بین دو نقطه A و B روی نقشه برابر با 4 سانتی متر است. اگر مقیاس نقشه (1/50000 )باشد، فاصله حقیقی دو نقطه چقدر است ؟

مقیاس نقشه

55 -تخمین مصافت با یگان صد متری چگونه است؟
پاسخ: برای این کار باید فاصله صد متری را با تمرین های مکرر در ذهن خود داشته باشیم؛ به طوری که این فاصله ملکه ذهن می شود. برای تخمین مسافت، یک مسافت صد متری را روی زمین تجسم می کنیم و بعد تعیین می کنیم از محلی که قرار گرفته‌ایم تا هدف چندتا از این اندازه ها وجود دارد. گفتنی است که مسافت های صد متری بعدی کوچک تر به نظر می رسند. (شکل وسط صفحه 91 کتاب درسی)

56 -از تخمین مصافت یگان صدمتری تا چه فاصله ای استفاده می شود؟
پاسخ: از این روش برای تخمین مسافت تا فاصله 500 متری استفاده می شود و برای تعیین مسافت های 500 تا 1000 متر ابتدا نقطه ای در نیمه راه هدف انتخاب می شود و آنگاه با استفاده از روش بالا مسافت تا هدف به دست می آید. (شکل پایین صفحه 91 کتاب درسی)

57 -در شرایط عادی هوا، یک نفر با چشم سالم قادر است کدام مشخصات را از یک رزمنده ایستاده در مسافت های مختلف تشخیص دهد؟
پاسخ: 1 -در مسافت 100 متر، نفر به خوبی دیده می شود و صورت او قابل تشخیص است.
2 -در مسافت 200 متر قسمتی از تجهیزات انفرادی فرد از قبیل قمقمه، کوله پشتی، بیل و … دیده می شود.
3 -در مسافت 300 متر نوع لباس و جنگ افزار نفر به خوبی دیده می شود.
4 -در مسافت 400 متر سر از بدن جدا دیده می شود و حرکات دست و پا به خوبی محسوس است.
6 -در مسافت 500 متر سر فرد مانند نقطه سیاهی در روی بدن دیده می شود.
3 -در مسافت 600 متر سر و بدن به شکل خط سیاهی که قسمت بالای آن کم عرض و پایین آن عریض تر است، دیده می شود. (شکل صفحه 92 کتاب درسی)

58 -تخمین مسافت با استفاده از نور و صدا چگونه است؟
پاسخ: سرعت نور حدوداً 300000 کیلومتر بر ثانیه و سرعت صوت 331 متر بر ثانیه است. از اختلاف سرعت نور و صدا می توان فاصله منبع نور تا خودمان را حدس بزنیم. بدین ترتیب که در شب به محض دیدن برق دهانه یک جنگ افزار، شروع به ثانیه شماری (1001 ،1002 ،1003 ،1004 … )،می کنیم و به مجرد اینکه صدای شلیک گلوله را شنیدیم، شمارش را قطع می کنیم و عددی را که با ثانیه شماری به دست آورده ایم، در 331 ضرب می کنیم؛ فاصله تقریبی ما تا جنگ افزار بر حسب متر به دست می آید. دقت کنید موقع شمارش ثانیه اگر به 1010 رسیدید دوباره از اول شمارش کنید.

59 -اگر فاصله بین دیدن نور تا شنیدن صدا، 3 ثانیه باشد، مسافت ما تا منبع صدا چقدر است؟
پاسخ: عدد 3 را در 331 ضرب می کنیم یعنی اینکه فاصله شما تا هدف 993 متر است.

61 -منظور از سرعت صوت چیست؟ توضیح دهید.
پاسخ: منظور از سرعت صوت، سرعت موج صوتی در دمای صفر درجه است. سرعت صوت با افزایش دما بیشتر و با کاهش دما هوا کمتر می شود. سرعت دقیق صوت با رابطه زیر به دست می آید:

دمای هوا 0/6+ سرعت صوت در دمای صفر درجه = سرعت صوت

61 -آیا می توان با استفاده از نور و صدا در روز تخمین مسافت انجام داد؟
پاسخ: از این روش تخمین مسافت می توان در روز نیز استفاده کرد، بدین صورت که با مشاهده گرد و غبار حاصل از شلیک گلوله شروع به ثانیه شماری کرد و با شنیدن صدای شلیک ثانیه شماری را قطع کرد. عدد ثانیه شماری را در 331 ضرب می کنیم؛ مسافت تخمینی به دست می آید.

62 -با تکنیک «برق تا رعد» چگونه می توان تخمین مسافت را انجام داد؟
پاسخ: به محض مشاهده برق صاعقه تا زمان شنیدن صدای رعد کافی است ثانیه ها را بشمارید و تعداد ثانیه ها را در عدد 331 ضرب کنید. عدد حاصل بیانگر فاصله شما از محل وقوع رعد و برق است. این تکنیک «برق تا رعد» نام دارد که می تواند شما را در هوای بارانی از صاعقه زدگی در امان نگه دارد.

نکته: یکی از مکان هایی که در آنجا بدون نظم کاری از پیش نمی رود، جبهه جنگ است؛ به همین دلیل «نظم» از عمده ترین موضوعاتی است که در مهارت های آموزشی نیروهای مسلح بر آن تأکید می شود.

نکته: نظام جمع با آموزش حرکات منظم و از روی قاعده شروع می شود .

نکته: هر حرکتی در نظام جمع به دنبال «فرمان» خاصی صورت می گیرد.

نکته: پیش از هر حرکتی در نظام جمع، شیوه ایستادن افراد، اهمیّت دارد.

نکته: به منظور نظم دادن صف یا صف های متوالی، فرمان «از راست نظام» داده می شود.

نکته: تنها جایی که خورشید همیشه دقیقاً از شرق طلوع و در غرب غروب می کند، استوا است.

نکته: روش جهت یابی با ساعت عقربه دار در نیمکره شمالی با نیمکره جنوبی کاملاً برعکس می باشد.

نکته: در هر ماه از سال، تنها تعدادی از صورت های فلکی در آسمان دیده می شوند.

نکته: ستاره قطبی تنها در نیمکره شمالی زمین قابل رؤیت است و در جنوب خط استوا نمی توان از آن به عنوان راهنما استفاده کرد. نکته: معمولاً میان خبر و اجرا چند ثانیه فاصله است.

نکته: برای استفاده از نقشه، ابتدا باید نقطه موردنظر را روی نقشه مشخص کنیم و هر چه دقیق تر این کار را انجام دهیم، مسافت به دست آمده دقیق تر خواهد بود.

نکته: در مسافت های بالاتر چون ضریب خطا خیلی زیاد است، روش تخمین مسافت از روی شکل ظاهری جواب نمی دهد.

نکته: منظور از صدای شلیک، صدای اصابت گلوله نیست؛ بلکه صدای شلیک قبضه مورد نظر است.

 

سری دوم سوالات درس 8 دفاعی نهم

1-نظم چیست ؟
پاسخ: نظم در لغت به معنی آراستن ، برپا داشتن و انجام دادن به موقع کارها است.

2-نظم چه تأثیری در کار های ما دارد؟
پاسخ: نظم یکی از عوامل مهم در پیشرفت هر اجتماع است، و در امور فردی هم عموم انسان های موفق، افراد منظمی در طول زندگی خود بوده اند.

3 -شما به عنوان یک دانش آموز موفق، مواردی از رعایت نظم در کلاس، مدرسه، خانه و جامعه را برشمرید.
پاسخ: حضور به موقع در کلاس و انجام تکالیف ،رعایت نظم و قوانین مدرسه منظم نگه داشتن اتاق خود و همکاری در خانواده، رعایت قوانین و رعایت نظافت جامعه

4 -چرا در امور اجتماعی هم ما نیروهای نظامی را به عنوان منظم ترین افراد می شناسیم ؟
پاسخ: زیرا یکی از ویژگی های مشخص آن ها رعایت نظم است.

5 -نظام جمع چیست ؟
پاسخ: حرکاتی است که به صورت منظم انجام می شود افراد را در انجام کارهای جمعی با یکدیگر هماهنگ می کند.

6-خبر چیست ؟
پاسخ: خبر یعنی اطلاع از نوع فرمان و ایجاد آمادگی در فرد برای انجام یک عمل مشخص.

7 -اجرا چیست ؟
پاسخ: اطاعت از فرمان و انجام عملی که فرمانده دستور می دهد.

8 -از جلو نظام یعنی چه ؟
پاسخ: فرمانی است که برای پشت سر هم قرار گرفتن افراد صادر می شود ؛ مانند زمانی که دانش آموزان در صف هستن

9-حرکت * به چپ چپ * چیست ؟
پاسخ: در این حرکت افراد 90 درجه بدن خود را به سمت چپ می چرخانند . افراد باید روی پاشنه ی پای چپ و پنجه ی پای راست خود حرکت کنند .

10-حرکت * به راست راست * چیست ؟
پاسخ: در این حرکت افراد 90 درجه بدن خود را به سمت راست می چرخانند . افراد باید روی پاشنه ی پای راست و پنجه ی پای چپ خود حرکت کنند.

11-عقب گرد چیست ؟
پاسخ: افراد باید از سمت چپ ، بدن خود را 180 درجه بچرخانند .

12-حرکت خبردار چیست ؟
پاسخ: در این حالت افراد باید به صورت صحیح در جای خود بایستند در این حالت پاها جفت و دست ها در امتداد پاها قرار می گیرد.

13-سیر تحول ابزارهای جنگی را توضیح دهید ؟
پاسخ: این ابزارها از سنگ ، چوب ، تیر و کمان ، نیزه و شمشیر شروع شد و پس از مدتی به سلاح های گرم و توپ و تانک رسید . سپس ماشین های جنگی مانند هواپیما ، زیر دریایی ، موشک های دور برد و … به وجود آمدند و میدان جنگ از زمین به دریا و آسمان گسترش پیدا کرد.

14-سلاح های غیر متعارف را نام ببرید .
پاسخ: شیمیایی ، میکروبی و هسته ای

15-چرا استفاده از سلاح های غیر متعارف منع شده است؟
پاسخ: به دلیل مخالفت های جهانی با این سلاح ها و تلفات زیادی که به دنبال دارند.

16-در دوران کنونی تکیه قدرت های نظامی بر استفاده از چه چیزهایی می باشد ؟
پاسخ: جنگ الکترونیک ، جنگ اطلاعاتی ، جنگ اقتصادی ، جنگ نرم ، فناوری موشکی و. …

17-چه چیزی باعث شده تا دشمنان کمتر در فکر تهاجم نظامی به میهن عزیز ما باشند؟
پاسخ: ساخت و تولید موشک های زمین به زمین و زمین به هوا در کنار سایر توانمندی های دفاعی کشورمان.

18-درباره ی موشک های ساخت متخصصان ایرانی جدول زیر را کامل کنید.

سوالات دفاعی نهم

سوالات دفاعی نهم

19-اسلحه انفرادی چیست ؟
پاسخ: وسیله ای که یک رزمنده ی مدافع میهن می تواند آن را حمل کند و از آن استفاده نماید. مانند : اسلحه ی انفرادی کلاشینکف

بخش جای خالی ها:
نکته : در امور اجتماعی هم ما نیروهای انتظامی را منظم ترین افراد می شناسیم.
نکته : نظام جمع و اطاعت از فرماندهی یکی از اموری است که هر فرد نظامی باید آن را آموزش ببیند.
نکته : حرکت نظام جمع از دو جزء تشکیل شده است : خبر و اجرا
نکته : در دنیای امروز ، استفاده از فناوری موشکی یکی از محور های مهم توانمندی دفاعی هر کشور محسوب می شود.
نکته : نیروی انسانی با ایمان مهم ترین عامل توانمندی دفاعی کشور ما محسوب می شود.

پیشنهاد میشود از جواب درس 8 دفاعی نهم و همچنین سوالات درس 9 دفاعی نهم برای دسترسی به دیگر مطالب استفاده کنید. و گام به گام دفاعی نهم را در این قسمت دریافت نمایید.

جهت مشاهده سوالات و گام به گام کتاب های خود؛ کافیست نام درس یا شماره صفحه آن را به همراه عبارت "همگام درس" در گوگل جست و جو کنید.

مطالب مرتبط

اینترنت شما در
همگام درس
همیار
۵۰%رایگان محاسبه میگردد
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

 • Ali :

  یک ساعت دیگه امتحان دارم 😭😭😭😭😭😢

 • رضا :

  ممنون خیلی درس تاثیر گذاری بود و یادمون داد چطوری زندگی کنیم و پول دربیاریم اصلا هم وقتمون تلف نشد:)

 • من مرد تنهای شبم :

  چه خبرتوه؟؟؟ چه خخخخبرتونه؟

 • Hey :

  اوکی من پسرم ولی چرا دخترا باید دفاعی داشته باشن اصن چرا دخترا

 • زهرا :

  عالی

 • ❦𝓪𝓲𝓭𝓲𝓷✨ :

  الان یه دختر حرکت آزاد به چه دردش میخوره😮‍💨

 • Amir :

  خیلی درس تفلونیه نچسب

 • ممدشون :

  مضخرف تر و بدر نخور تر از دفاعی نداریم

 • REZA :

  آخه اینا چیه زیادن خدایی خوبه سوالای مطالعات در نیاوردید

 • The :

  تشکر میکنم از طراح سوال لعنتی چقد به فکر مابوده خسته نشی یه وق

 • Amir :

  میگم میتونستید بیشتر سوال بدینا 🙃😂بابا چخبره ی ازجلو نظام اینهمه سوال؟😂

 • :

  ای کاش به جای این همه متن همه را بهمون عملی نشون می دادن اما واقعا خسته نباسید خیلی کار ماهارو آسون تر کردید تو درسا

 • Payam :

  من نمی‌فهمم تمام مطالب کتاب دفاعی دقیق مطالبی که ما در تمام سال ها در هدیه و اجتماعی خوندیم چرا باید از روش یه کتاب بنویسن ؟
  بعد خیلی زور آخرین امتحانات هم دفاعی باشه

 • پارسا :

  هعب همتون ۱۴۰۰پیام گزاشتین عالیه

  • HOSSEIN :

   دوستان اگه سال بعد این پیامو دیدید
   میخواستم یکم باهاتون دردو دل کنم.
   بدونید چقدر سر درسایی که در اینده حتی به کارمون نمیاد چقدر بی خوابی و خستگی کشیدیم
   ولی کیه که درک بکنه. حتی پدرو مادر که عزیز ترین کس امونم هم فقط نمره رو میبینن
   اینو نمیبینم که چقدر سختی کشیدی💔
   امید وارم حال دلت خوب باشه رفیق
   درکل میخواستم بگم به خودت سخت نگیر تهش این همه به خودت فشار بیاری که چی؟(:
   موفق باشی🙂

 • ارمین صدام کن🌚 :

  سری دوم سوالات اوکیه، من خوندم امتحانم ازینا اومد ۳ نمره

 • محمد حسن :

  عالی بود ممنون 🌹

 • 😐 :

  من دلم میخواد سرم و بکوبم تو دیوارررر به من چه اخههه

 • علیرضا :

  به نظرتون اگه سوال بیاد از این درس بیشتر از سوالای بخش دوم میاد ؟

 • خخخخ :

  عالی عالی عالی ممنون

 • Fatemeh :

  نچسب تر و به درد نخور تر از این دفاعی نداریم

  • eria :

   حق با شماست

 • پارسا :

  سلام
  خیلی ممنون از سایت خوبتون
  به درد شب امتحان هم میخوره
  چون که خیلی خیلی از گفته های دبیر هامون بهتره

 • فضولی؟؟؟؟؟؟ :

  دورود بر شرفت سازنده

 • آرزو :

  ممنونم عالی فقط بخش دوم رو من خوندم کافیه برای امتحان؟

  • HamGamDars :

   خیر کافی نیست ، سوالات مهم تر رو قرار دادیم

 • Mehdi :

  عالی بود دمتون گرم😂😍

 • ناشناس :

  مرسی*

 • Esmaeil :

  ای خدا حس و حال خوندنش نیست

 • امید :

  ۲۰ سوال ۳۰ سوال نه ۶۰ سوال 🥵🥵🥵😟

 • امیرو :

  خییللیی زیاده
  نمیتونم🤒🤒

 • Ahora :

  مرسی دمتون گرم

 • Tara :

  خیلی بده خط به خط متن کتاب یکم خلاصه کنید خوب

 • محمد صالح :

  سلام.ممنون از سایت خوبتون .یک سوال در رابطه با همین درس اینجا زدین سری دوم یعنی با سری اول سوالاتش فرق داره یا یکیه؟ ممنون میشم جواب بدین

 • مدیث :

  الان منی که دخترم من چرا باید درس ۸ بخونممممم چراااااا
  نکنه قرار ماهم سربازی بریم خودمون خبر نداریم😐

  • erfan :

   ما که قراره سربازی بریم فشار خردیم با این همه سوال شماها چی میکشید دلم براتون کباب شد😂😔

   • Meliy :

    هـعی چی بگم والا دس رو دلم نزار که خونه 😐😂😂

   • لب۷ب۴ع :

    خب مگه ما قرار نیسن با اینا ساییده شیم؟

 • Fatemeh :

  بچه ها من پیشنهاد میکنم سری دوم رو بخونید چون سوالات سری اول زیاد به درد نمیخوره .بیشتر سوالات سری دوم مهمه وقتتونو تلف نکنین و ذهنتونم خسته نکنین

 • yasin :

  کل درس ۲۵ صفحس که همش سواله😐
  حوصله نوشتن سوالا رو نداشتم همه کتابو هایلایت زدم😐
  😐😐😂

 • فاطمه :

  عالی
  فقط میشه از رو پی دی آف سوالارپ علامت بزنید مثل بقیه درس ها اگه بشه عالی میشه

 • S_Z :

  سلام و خسته نباشید خدمت برنامه نویسان و همه کسانی که برای موفق شدن این برنامه زحمت کشیدن ببخشید یه سوال داشتم اینکه این بخش سری سوالات دوم به چه صورت هستن مثلا برای یادگیری و تمرین بیشتر هست یا خلاصه جواب های فصل مربوطه به درس؟

 • حسین :

  بسیار عالی بود وهست دستتون درد نکنه ممنون ❤❤❤❤❤❤🙂🙂🙃🙃

 • ناشناس :

  عالی بود خسته نباشین

 • fayzhmhmdy629@gmail.com :

  خیلی حق

 • ابوالفضل :

  ممنون از سایت عالیتون

 • Amir ftp 13 :

  خیلی خوب بود دمتون گرم

 • Fate :

  واقعا عالی و مفید بود 👍👌

 • matinlotfi015@gmail.com :

  این سایت عالیه 👌

 • دانش آموز :

  بسیار عالی

 • حسین :

  بسیار عالی بود

 • ابوالفضل ستاری :

  سلام در سوال ۱۷ یک اشتباه است نوشته پایین صفحه ۱۳ این اشتباه
  لطفاً درست شود
  ممنون از برنامه خوبتون

  • Amir ftp 13 :

   درست بود خطای دید شما است

 • Fatemeh :

  ممنون

 • Amir Mahdi Emadabadi :

  حاجی پشمامم ……

  این ۶۰ ۷۰ تا سوال کجام جا بدم 😐🤲

  • اتنا🦄 :

   همون ۶۰ تا سوال بخونم بدای دفاعی که چی شه
   چرا اخه واقعا

 • محمد هادی :

  عالی هستید.ممنون

 • رزگار :

  توی شماره 16 هم تکرار شده بجای سلاح نوشتید سالح لطفا ویرایش کنید توی شمارش هم اشتباه کردید اونم ویرایش کنید ممنون

 • رزگار :

  توی سوالات سری دوم سوال 15 ولی بخاطر اشتباه توی شمارش در اصل باید بشود 14 بجای سلاح نوشتید سالح

 • رزگار :

  سلام ممنونم از سایته تون لطفا توی سوالات سری دوم توی شمارش اشتباه کردید لطفا ویرایشش کنید

 • علی مصطفوی :

  واقعا برای این نویسندگان کتاب متاسفم. این درس را میتوانستند بسیار چکیده تر بنویسند .

  • مهدیه :

   اره دقیقا موندن بچه های خودشون حاظرن این همه بخونن
   بخشیش مفید مهم بود ولی حجم بالایه درسا جایه تاسفه

 • یگانه :

  ممنون ولی همش از اول تا آخر بود که خودمون می‌تونستیم در بیاریم کاشکی حجمشون کمتر میشد من یکی فشارم افتاد 🥺😂🤍

 • ی نهمی بد بخت... :

  سوالات واقعا خوب و مفید بود
  فق چرا انقد زیاده 😐
  اموزش پرورش چه میکنی با ما حاجی😑

  • Meraj :

   فقد تو بدبخت نیسی😂😂 همه نهم ها بدبختن

   • adrian :

    تا فردا حق
    انقدر زیاده معلم گفت از این سایت بیارین بنویسین
    ممنون از سایت خوبتون

 • پویا :

  نخونشون حاجی

 • roya :

  این درس نمونه سوال نداره ؟

 • ایدین :

  من که میگم عالی عالی عالی فقط سوال ها خیلی جوابش طولانی هست

 • Hasti :

  Kheyli uli bod💜

 • Emad :

  حاجی چقد زیادههههههههههه😐😑

  • حسن :

   ارع

  • نهمیه بدبخت :

   خدایی درس دفاعی به چه درد آدم میخوره که به خاطرش باید انقد سوال خوند

   • Yasin :

    اینا راست میگه

 • Amir :

  ای کاش یکم چکیده تر بود حجم سوالات خیلی زیاد بود واقعا

 • Elnaz :

  همشو الانننن باید بخونیم؟

  • Setareh :

   حجی معلم ما گفت حرکات نظام جمع از چپ مپ مهم نی فقط جهت یابی و فواید نظم :/

   • Alireza :

    مگر شما هم دفاعی دارید؟😐

   • (: :

    چه جواب کمر شکنی😂😂 واقعا شمام دفاعی دارین؟؟🤨🤨

   • :") :

    ن…فقدشماهادارین/:یعنی‌خدای‌چرت‌و‌پرت‌گفتن‌و‌بزله‌گویی‌شماهایید

   • Hey :

    ودففففف

 • مهدی :

  نمونه سوال دو رو بخونم برای امتحان ‌کافیه

  • HamGamDars :

   کافی که نیست ولی برای کسانیه که وقت کم تری دارن

 • ... :

  من الان نفهمیدم داوش
  قسمت دوم سوالات با قسمت اول فرقش چیه، واسه امتحان نهایی کدوم قسمتگ باید خوند؟!

  • HamGamDars :

   سری دوم کم تره و سوالات مهم تر رو داره
   اگه وقت نکردید بالایی رو بخونید میتونید از پایینی استفاده کنید

 • ممل :

  بابا بنازمم دمتون گرم عشقین میولایییی

 • . :

  عالی بود❤

 • Arminfly :

  کدومو باید انتخاب کنیم اونی که زده سری دو سوالات یا نه

  • HamGamDars :

   سری دوم کم تره و سوالات مهم تر رو داره
   اگه وقت نکردید بالایی رو بخونید میتونید از پایینی استفاده کنید

   • Ahora :

    مرسی دمتون گرم

   • علی :

    بسیار ممنون دمتون گرم که دارید برا بچه ها کار میکنید که درس رو یاد بگیرن. اجرتون با خدا

   • Sogol :

    الهی قربونت بشم مرسی که به دادم رسید😂🙂

   • Taha :

    حاجی ۶ ساعت دیگه امتحان دارم تازه درس ۸ ۷۰ تا سوال را خوندم مخم دیگه نمیکشه کجای زندگیه من به درد میخوره این درس

 • Zahra :

  خیلی خیلی خوب بود🌹 .
  تمامی اشکالات رفع شد مچکرم بابت سوالات درس 🌹.

  • حسین :

   یکم سوال ها زیاد نیست

 • mohadeseh :

  عالی بود😊❤

  • یه بند خدا :

   خداوکیلی به من چه ربطی داره ۳۰ سال پیش کی کیو زده ر

 • Ghost :

  عالی💫🌷

  • MOHAMMAD :

   سلام ممنونم از برنامه خوبتون
   فقط میخواستم بپرسم که سوالات قسمت ۲ رو بخونم کافیه؟؟

 • Ghost :

  این سایت بسیار عالی و کاربردی هست♥️

 • نیلوفر :

  عالیه من همش برای امتحاناتم ازین سایت استفاده میکنم مرصی ازتونننن💛💜

  • Parham :

   آخه تو که دختری مگه دفاعی داری که اومدی میگی عالی
   ای خدا باکیا شدیم85 ملیومن

   • مهلا :

    بله دخترا هم دفاعی دارن در اصل نباید میداشتن اما دارن

   • Nobody :

    فکر کنم این حرف رو دخترا باید بزنن! ما با کیا شدیم 85 میلیون که از وضعیت درس و کتابا خبر ندارن و با اعتماد به نفس کامل نظر میدن

   • Nobody :

    تو مثل اینکه حالت خوش نیست😂دختراهم دفاعی دارن عقل کل

   • Parmis :

    بله متاسفانه دخترا هم دفاعی دارن تو پایه نهم

   • فاطمه :

    بله ما هم دفاعی داریم

   • :/ :

    به کوری چشم شما هم ک شده برا ما دفاعی گذاشتن😂💔

 • ارسلان :

  عالیست دستتون درد نکنه

  سپاس🙏🙏