سوالات درس نهم دفاعی نهم با جواب

سوالات درس نهم دفاعی نهم با جواب

سوالات تشریحی درس 9 دفاعی نهم

سوالات درس نهم دفاعی نهم با جواب

نام درس : نظام جمع  و جنگ افزار شناسی | موضوع : سوالات متن | پایه نهم

سوالات تشریحی درس 9 دفاعی نهم

سوالات متن دفاعی نهم

گزارشدرس نهم :: نظام جمع  و جنگ افزار شناسی

1-نظم چیست ؟
جواب نظم در لغت به معنی آراستن ، برپا داشتن و انجام دادن به موقع کارها است.

2-نظم چه تأثیری در کارهای ما دارد؟
جواب نظم یکی از عوامل مهم در پیشرفت هر اجتماع است، و در امور فردی هم عموم انسان های موفق، افراد منظمی در طول زندگی خود بوده اند.

3 -شما به عنوان یک دانش آموز موفق، مواردی از رعایت نظم در کلاس، مدرسه، خانه و جامعه را برشمرید.
جواب حضور به موقع در کلاس و انجام تکالیف ،رعایت نظم و قوانین مدرسه منظم نگه داشتن اتاق خود و همکاری در خانواده، رعایت قوانین و رعایت نظافت جامعه

4 -چرا در امور اجتماعی هم ما نیروهای نظامی را به عنوان منظم ترین افراد می شناسیم ؟
جواب زیرا یکی از ویژگی های مشخص آن ها رعایت نظم است.

5 -نظام جمع چیست ؟
جواب حرکاتی است که به صورت منظم انجام می شود افراد را در انجام کارهای جمعی با یکدیگر هماهنگ می کند.

6-خبر چیست ؟
جواب خبر یعنی اطالع از نوع فرمان و ایجاد آمادگی در فرد برای انجام یک عمل مشخص.

7 -اجرا چیست ؟
جواب اطاعت از فرمان و انجام عملی که فرمانده دستور می دهد.

8 -از جلو نظام یعنی چه ؟
جواب فرمانی است که برای پشت سر هم قرار گرفتن افراد صادر می شود ؛ مانند زمانی که دانش آموزان در صف هستن

9-حرکت * به چپ چپ * چیست ؟
جواب در این حرکت افراد 90 درجه بدن خود را به سمت چپ می چرخانند . افراد باید روی پاشنه ی پای چپ و پنجه ی پای راست خود حرکت کنند .

همیار

11-حرکت * به راست راست * چیست ؟
جواب در این حرکت افراد 90 درجه بدن خود را به سمت راست می چرخانند . افراد باید روی پاشنه ی پای راست و پنجه ی پای چپ خود حرکت کنند.

12-عقب گرد چیست ؟
جواب افراد باید از سمت چپ ، بدن خود را 180 درجه بچرخانند .

13-حرکت خبردار چیست ؟
جواب در این حالت افراد باید به صورت صحیح در جای خود بایستند در این حالت پاها جفت و دست ها در امتداد پاها قرار می گیرد.

14 -سیر تحول ابزارهای جنگی را توضیح دهید ؟
جواب این ابزارها از سنگ ، چوب ، تیر و کمان ، نیزه و شمشیر شروع شد و پس از مدتی به سالح های گرم و توپ و تانک رسید . سپس ماشین های جنگی مانند هواپیما ، زیر دریایی ، موشک های دور برد و … به وجود آمدند و میدان جنگ از زمین به دریا و آسمان گسترش پیدا کرد.

15 -سالح های غیر متعارف را نام ببرید .
جواب شیمیایی ، میکروبی و هسته ای

16 -چرا استفاده از سالح های غیر متعارف منع شده است؟
جواب به دلیل مخالفت های جهانی با این سالح ها و تلفات زیادی که به دنبال دارند.

17-در دوران کنونی تکیه قدرت های نظامی بر استفاده از چه چیزهایی می باشد ؟
جواب جنگ الکترونیک ، جنگ اطالعاتی ، جنگ اقتصادی ، جنگ نرم ، فناوری موشکی و. …

18-چه چیزی باعث شده تا دشمنان کمتر در فکر تهاجم نظامی به میهن عزیز ما باشند؟
جواب ساخت و تولید موشک های زمین به زمین و زمین به هوا در کنار سایر توانمندی های دفاعی کشورمان.

19 -درباره ی موشک های ساخت متخصصان ایرانی جدول زیر را کامل کنید.

سوالات دفاعی نهم

سوالات دفاعی نهم

20 -اسلحه انفرادی چیست ؟
جواب وسیله ای که یک رزمنده ی مدافع میهن می تواند آن را حمل کند و از آن استفاده نماید. مانند : اسلحه ی انفرادی کالشینکف
نکته : در امور اجتماعی هم ما نیروهای انتظامی را منظم ترین افراد می شناسیم.
نکته : نظام جمع و اطاعت از فرماندهی یکی از اموری است که هر فرد نظامی باید آن را آموزش ببیند.
نکته : حرکت نظام جمع از دو جزء تشکیل شده است : خبر و اجرا
نکته : در دنیای امروز ، استفاده از فناوری موشکی یکی از محورهای مهم توانمندی دفاعی هر کشور محسوب می شود.
نکته : نیروی انسانی با ایمان مهم ترین عامل توانمندی دفاعی کشور ما محسوب می شود.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *