جواب فعالیت های درس 8 قرآن نهم

جواب فعالیت های درس 8 قرآن نهم

گام به گام درس هشتم قرآن نهم

جواب فعالیت های درس 8 قرآن نهم

نام درس : درس هشتم | موضوع : گام به گام | پایه نهم

گام به گام درس هشتم قرآن نهم

گام به گام قرآن نهم

جواب فعالیت های درس 8 قرآن نهم / گام به گام و جواب انس با قرآن و فعالیت های صفحه 79 و 80 و 82 و 83 و 84  درس هشتم آموزش قرآن پایه نهم

جواب صفحه ۷۹ قرآن نهم

جواب انس با قرآن و فعالیت های درس هشتم جلسه اول

جواب فعالیت های قرآن نهم

فعالیت اول: جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده، کامل و سعی کنید معنای کلمات رابه خاطر بسپارید.

جهاد و تلاش می کنید، خانه ها، ایمان می آورید، نجات می دهد، گناهان

1-تُنجینجات می دهد5-یَغفِرمی آمرزد، می پوشاند
2-تُؤمِنونَایمان می آورید6-ذُنُوبگناهان، جمع ذَنب
3-تُجاهِدونَجهاد و تلاش می کنید7-مَساکِنخانه ها، جمع مَسکَن
4-کُنتُم تَعلَمونَ می دانستید8-عَدنجاودان

 

جواب فعالیت های قرآن نهم

جواب فعالیت دوم درس ۸ قرآن نهم: ترکیب های زیر را معنا کنید.
1 .تِجارَهٍ تُنجیکُم: تجارتی که نجات می دهد شما را
2 .تُؤمِنونَ بِاللّهِ وَ رَسُولِهِ: ایمان بیاورید به خدا و پیامبرش

3 .تُجاهِدُونَ فِی سَبیلِ الله: جهاد کنید در راه خدا
4 .بِاَموالِکُم وَ اَنفُسِکُم: با اموالتان و جان هایتان

5 .خَیرٌ لَکُم: بهتر است برای شما
6 .إن کُنتُم تَعلَمُونَ: اگر می دانستید

7 .یَغفِر لَکُم ذُنُوبَکُم: می آمرزد برای شما گناهانتان را
8 .وَ یُدخِلکُم جَنّاتٍ: و داخل می کند شما را به باغ هایی

9 .مَساکِنَ طَیِّبَهً: خانه های پاک
10 .فِی جَنّاتِ عَدنٍ: در بهشت های جاودان

11 .ذلِکَ الفَوزُ العَظیمُ: این رستگاری بزرگی است

جواب انس با قران در خانه صفحه ۸۰ قرآن نهم 

جواب فعالیت های قرآن نهم

جواب انس با قرآن درس ۸ قرآن نهم: ترجمه آیات 10 تا 12 سوره ی صف را کامل کنید.

1 .یآاَیُّهَا الَّذینَ ءامَنُوا:

ای کسانی که ایمان آوردید.

2 .هَل اَدُلُکُم عَلَی تِجارَهٍ:

آیا راهنمایی کنم شما را به تجارتی که؛

3 .تُنجیکُم مِن عَذابٍ اَلیمٍ :

نجات می دهد شما را از عذابی دردناک.

4 .تُؤمِنونَ بِاللّهِ وَ رَسُولِهِ وَ تُجاهِدُونَ فِی سَبیلِ الله بِاَموالِکُم وَ اَنفُسِکُم:

ایمان بیاورید به خدا و پیامبرش و جهاد کنید در راه خدا با مال هایتان و جان هایتان.

5 .ذلِکُم خَیرٌ لَکُم إن کُنتُم تَعلَمُونَ:

این بهتر است برای شما اگر می دانستید.

6 .یَغفِر لَکُم ذُنُوبَکُم وَ یُدخِلکُم جَنّاتٍ:

می آمرزد برای شما گناهانتان را و داخل می کند شما را به باغ هایی.

7 .تَجری مِن تَحتِهَا الأنهارُ:

جاری است از زیر آن رودهایی.

8 .وَ مَساکِنَ طَیِّبَهً فِی جَنّاتِ عَدنٍ:

و خانه های پاک در بهشت هایی جاودان.

9 .ذلِکَ الفَوزُ العَظیمُ:

این رستگاری بزرگی است.

ج ـ از صفحه  552 قرآن کریم چند عبارت آشنا یافته، همراه با معنای هر یک بنویسید.

اِنی رَسُولُ الله الیکم : قطعا من پیامبر خدا به سوی شما هستم

هذه سحر مبین : این جادویی آشکار است .

نحن انصارُ الله : ما یاران خدا هستیم

د- پیام قرآنی درس 8 قرآن نهم

پیام قرآنی درس 8 قرآن نهم

جواب صفحه ۸۳ قرآن نهم

جواب انس با قرآن و فعالیت های درس هشتم جلسه دوم

جواب فعالیت های قرآن نهم

فعالیت اول: جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده، کامل و سعی کنید معنای کلمات رابه خاطر بسپارید.
خرید و فروش، وقتی که، رستگار می شوید، ندا داده شد

1-اِذاوقتی که5-قُضِیَتتمام شد
2-نُودِیَندا داده شد6-اِنتَشِرواپراکنده شوید
3-بَیعخرید و فروش7-اِبتَغُوابجویید، طلب کنید
4-ذلِکُماین، آن8-تُفلِحونَرستگار می شوید، موفّق می شوید

جواب فعالیت های قرآن نهم

جواب فعالیت دوم درس 8 قرآن نهم: این ترکیب ها را معنا کنید.
1 .یآاَیُّهَا الَّذینَ ءامَنُوا: ای کسانی که ایمان آوردید
2 .اِذا نُودِیَ لِلصَّلوهِ: هنگامی که ندا داده شد برای نماز

3 .مِن یَومِ الجُمُعَهِ: در روز جمعه
4 .إلَی ذِکرِ الله: به سوی یاد خدا

5 .ذلِکُم خَیرٌ لَکُم: این بهتر است برای شما
6 .فَإذا قُضِیَتِ الصَّلوهُ: پس هنگامی که تمام شد نماز

7 .فَانتَشِرُوا فِی الأرضِ: پس پراکنده شوید در زمین
8 .وَابتَغُوا مِن فَضلِ الله: و بجویید از فضل خدا

9 .وَاذکُرُوا الله کَثیرًا: و یاد کنید خدا را بسیار
10 .لَعَلَّکُم تُفلِحُونَ: تا شما رستگار شوید

جواب انس با قران در خانه صفحه ۸۴ قرآن نهم 

جواب فعالیت های قرآن نهم

جواب انس با قرآن درس 8 قرآن نهم: ترجمه ی آیات 9 تا 10 سوره ی جمعه را کامل کنید.

1 .یآاَیِّهَا الَّذینَ ءامَنُوا:

ای کسانی که ایمان آوردید.

2 .إِذا نُودِیَ لِلصَّلوهِ مِن یَومِ الجُمُعَهِ:

هنگامی که ندا داده شد برای نماز در روز جمعه.

3 .فَاسعَوا إِلَی ذِکرِ الله:

پس بشتابید به سوی یاد خدا.

4 .وَ ذَرُوا البَیعَ:

و رها کنید خرید و فروش را.

5 .ذلِکُم خَیرٌ لَکُم إِن کُنتُم تَعلَمُونَ:

این بهتر است برای شما اگر می دانستید.

6 .فَإِذا قُضِیَتِ الصَّلوهُ فَانتَشِرُوا فِی الأرضِ:

پس هنگامی که تمام شد نماز پس پراکنده شوید در زمین.

7 .وَابتَغُوا مِن فَضلِ الله وَاذکُرُوا الله کَثیرًا:

و بجویید از فضل خدا و یاد کنید خدا را بسیار.

8 .لَعَلَّکُم تُفلِحُونَ:

تا شما رستگار شوید.

ج- از صفحه 555 قرآن کریم چند عبارت آشنا یافته، همراه با معنای هریک بنویسید.

صفحه 555 قرآن کریم چند عبارت آشنا یافته

پیام قرآنی از صفحه 555

پیام قرآنی از صفحه 555

مطالب مرتبط

اینترنت شما در
همگام درس
همیار
۵۰%رایگان محاسبه میگردد
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *