گام به گام درس 4 عربی هشتم

گام به گام درس 4 عربی هشتم

جواب تمرینات درس چهارم عربی هشتم

گام به گام درس 4 عربی هشتم

نام درس : درس چهارم | موضوع : حل تمرینات | پایه هشتم

جواب تمرینات درس چهارم عربی هشتم

در قسمت زیر میتوانید جواب و معنی عربی هشتم درس چهارم را مشاهده نمایید. گام به گام عربی هشتم درس چهارم / ترجمه و جواب صفحه های صفحه های ۴۲ و ۴۳ و ۴۴ و ۴۵ و ۴۶ و ۴۷ و ۴۸ و ۴۹ و ۵۰ و ۵۱ و ۵۲ پاسخ تمرینات درس ۴ عربی هشتم

معنی صفحه 40 عربی هشتم

معنی صفحه 42 عربی هشتم 

پاسخاسب کوچکی با مادرش در روستایی بود. مادر اسب به بچه‌اش گفت:

معنی صفحه 41 عربی هشتم

معنی صفحه 42 عربی هشتم 

پاسخ«ما با انسان زندگی می‌کنیم و به او خدمت می‌کنیم. بنابراین از تو می‌خواهم که این کیف را به روستای مجاور (همسایه) ببری.»

پاسخاو کیف را بر می‌دارد و به سوی روستای مجاور می‌رود.

پاسخدر راهش رودی را می‌بیند. اسب می‌ترسد و از گاوی که کنار رود ایستاده، می‌پرسد:

معنی صفحه 42 عربی هشتم 

پاسخ«آیا می‌توانم عبور کنم؟» گاو می‌گوید: «بله؛ رود عمیق نیست.»

پاسخسنجاب حرف آنها را می‌شنود و می‌گوید: «نه؛ ای اسب کوچک تو در آب غرق می‌شوی»

پاسخاین رود بسیار عمیق است. تو باید برگردی. آیا می‌فهمی؟

 

معنی صفحه 42 عربی هشتم 

پاسخبچه اسب حرف دو حیوان را می‌شنود و با خود می‌گوید:

پاسخ«خدایا چه کار کنم؟!»

پاسخبه سوی مادرش بر می‌گردد و به دنبال راه حل می‌گردد.

پاسخمادر از او می‌پرسد: «چرا برگشتی؟»

پاسخاسب قصه را توضیح می‌دهد و مادر حرف او را می‌شنود. مادر از بچه‌اش می‌پرسد:

پاسخ«نظر تو چیست؟ آیا می‌توانی عبور کنی یا نه؟ چه کسی راست می‌گوید؟ و چه کسی دروغ می‌گوید»

معنی صفحه 42 عربی هشتم

معنی صفحه 42 عربی هشتم 

پاسخاسب کوچک به سوال او جواب نداد. اما بعد از دو دقیقه گفت:

پاسخ«گاو راست می‌گوید و سنجاب هم راست می‌گوید. گاو بزرگ است و سنجاب کوچک است. هر یک از آنها نظرش را می‌گوید. موضوع را فهمیدم.»

پاسخاسب کوچک سخن مادرش را می‌فهمد و به سوی (نهر) رود می‌رود و می‌بیند که گاو و سنجاب مشغول بحث (جدل) هستند.

 

معنی صفحه 42 عربی هشتم 

پاسخگاو: «من راست می‌گویم و تو دروغ می‌گویی.»

پاسخسنجاب: «نه من راست می‌گویم و تو دروغ می‌گویی.»

پاسخاسب به راحتی از آن رود می‌گذرد سپس بر می‌گردد و به خاطر تجربهٔ جدید خوشحال می‌شود.

 

معنی صفحه 42 عربی هشتم 

پاسخیک ساعت تفکر بهتر از هفتاد سال عبادت است.

 

جواب صفحه 43 عربی هشتم

جواب صفحه 44 عربی هشتم 

پاسخ1- این پسر کوچک با ماشین بازی می‌کند.

پاسخ2- آن زن به خانواده‌اش سود می‌رساند.

پاسخ3- ما قرآن می‌خوانیم.

پاسخ4- ما به خانه خدا می‌رویم.

 

جواب صفحه 45 عربی هشتم

📘 * جمله‌های زیر را ترجمه کنید.
1- أَنتَ تَجلِسُ عَلَی الْأَرضِ وَ والِدَتُکَ تَجلِسُ عَلَی الْکُرسیِّ.
پاسختو روی زمین می‌نشینی و مادرت روی صندلی می‌نشیند.

2- أُختی تَقولُ لی: «؟ یا أَخی، أَ أَنتَ تَقولُ الْحَقَّ؟»
پاسخخواهرم می‌گوید: «ای برادرم، آیا تو حقیقت را گفتی؟»

 

 

جواب تمرینات

 

 جواب صفحه 46 عربی هشتم

📘 با توجّه به متن درس، جمله‌های درست و نادرست را معلوم کنید.

جواب صفحه 46 عربی هشتم

جواب صفحه 46 عربی هشتم

جواب صفحه 48 عربی هشتم

📘 جمله‌های زیر را با توجّه به تصویر ترجمه کنید.

 

جواب صفحه 48 عربی هشتم

پاسخاین مرد قبرهای شهیدان را می‌شوید.

 

جواب صفحه 48 عربی هشتم

پاسخاین زن قبرهای شهیدان را می‌شوید.

 

جواب جواب صفحه 48 عربی هشتمصفحه 48 عربی هشتم

پاسخما برای حفظ نظافت طبیعت به کوه می‌رویم.

 

جواب صفحه 47 عربی هشتم

جواب صفحه 49 عربی هشتم

📘 جمله‌های زیر را ترجمه کنید؛ سپس زیر فعل مضارع خط بکشید.

جواب صفحه 49 عربی هشتم

پاسخ1-و هر کس شکر کند برای خودش شکر می‌کند.

پاسخ2- پدر ما در کارگاه کار می‌کند و مادر ما در کتابخانه کار می‌کند.
پاسخ3- پدر بزرگم از ما کمک نخواست و مادر بزرگم کمک می‌خواهد.
پاسخ4- آیا تو چوب‌ها را جمع می‌کنی یا خواهرت جمع می‌کند؟

 

جواب صفحه 49 عربی هشتم

ترجمه کنید

عربیفارسیعربیفارسی
قَدَرْتَتوانستیما قَدَرْتَنتوانستی
یَسْأَلُمی‌پرسدسَیَسْأَلُخواهم پرسید
نفَْتحَُباز می‌کنیمسَوفَ نفَْتحَُباز خواهیم کرد
طَرَقَتْکوبیدتَطْرُقُاو می‌کوبد
فَهِمْتُفهمیدمسَأَفهَمُخواهم فهمید
شَرِبْنانوشیدیمنَشْرَبُمی‌نوشم

جواب صفحه 48 عربی هشتم

جواب صفحه 50 عربی هشتم

📘 گزینۀ مناسب را انتخاب کنید.

جواب صفحه 50 عربی هشتم

1- آیا تو تنهایی …………. به آزمایشگاه خواهرم؟ (می‌رود / می‌روی)
2- آیا تو آن معلم را ……….. ای برادرم؟ (می‌شناسی / می‌شناسی)
3- من هفتهٔ آینده به کشورم …….. (برخواهم گشت / برگشتم)
4- ما سه روز پیش به باغ ………. (رفتیم / می‌رویم)
5- عاقل به راست و چپ ……….سپس از خیابان عبور می‌کند. (نگاه می‌کنیم / نگاه می‌کند)

 

جواب صفحه 49 عربی هشتم

در خانه‌های جدول کلمات مناسب بنویسید؛ سپس رمز را پیدا کنید.

1- نانوا خَبّاز8- کارمندان موَظَّفونَ
2- خطاها خَطایا9- غرق می‌شوی تَغْرَقُ
3- دو اسب فَرَسانِ10- می‌خورَد یَأْکُلُ
4- آینده قادِم11- برگشتن رُجوع
5- پُر مَملوء12- به آسانی بِسُهولَه
6- می‌پرسی «مؤنّث» تَسْأَلینَ13- می‌کوبی «مؤنّث» تَطْرُقینَ
7- سازمان‌ها مُنَظَّمات14- رودخانه‌ها أَنهار
15- ورزشکاران ریاضیّونَ

پاسخرمز: «خَیِرُ الأُمُورِ أوسَطُها. بهترین کارها میانه‌ترین آنهاست.»

جواب صفحه 49 عربی هشتم

جواب صفحه 51 عربی هشتم

📘 در گروه‌های دو نفره مکالمه کنید.

در گروه‌های دو نفره مکالمه کنید.

پاسخبه ترتیب

1- فی ساحه فردوسی
2- نعم
3- المَحفَظه (الحقیقه)
4- لا
5- ثَمانَیه

معنی صفحه 50 عربی هشتم

📘 بخوانید و ترجمه کنید.
لا خَیرَ فی قَوْلٍ إلّا مَعَ الْفِعْلِ.
پاسخدر گفتار هیچ خبری نیست مگر با کار (همراه) باشد.

اَلسُّکوتُ ذَهَبٌ وَ الْکَلامُ فِضَّهٌ.
پاسخسکوت طلاست و سخن، نقره.

أَکْثَرُ خَطایَا ابْنِ آدَمَ فی لِسانِهِ.
پاسخبیشتر خطاهای آدمی‌زاد در زبان اوست.

اَلْکَلامُ کَالدَّواءِ. قَلیلُهُ یَنْفَعُ و کَثیرُهُ قاتِلٌ.
پاسخحرف مانند داروست. کم آن مفید است. (سود می‌رساند) و زیاد آن کشنده است.

غَضَبُ الْجاهِلِ فی قَولِهِ وَ غَضَبُ الْعاقِلِ فی فِعْلِهِ.
پاسخخشم نادان در گفتار اوست و خشم عاقل در کار او.

فَکِّر ثُمَّ انطِق، قَدِّر ثُمَّ اقطَع.
پاسخفکر کن سپس سخن بگو، اندازه بگیر سپس ببر.

 

برای دریافت دیگر مطالب میتوانید با اضافه کردن عبارت “همگام درس” به آخر عبارت جستجو در گوگل آن ها را بیابید. همچنین پیشنهاد میشود از گام به گام عربی هشتم و  درس 5 عربی هشتم نیز دیدن فرمایید

 

اینترنت شما در
همگام درس
همیار
۵۰%رایگان محاسبه میگردد

دیدگاه های تایید شده : 60 | در انتظار بررسی: 0

 • ناشناس :

  اصلآخوب نیست ناقصا

  • HamGamDars :

   کدوم صفحه؟؟؟؟

  • ناشناس :

   لایک داری خداوکیلی من دنبال تحقیق کنید آخر درس 4 بودم خداشاهده گفتم هر جایی نداره اینجا داره اومدم دیدم اینجا هم نداره از ته دلم نفرینشون کردم

   • HamGamDars :

    اون بر عهده خودتونه گلم

  • alireza :

   عالی ❤❤❤

  • فردین :

   داداش برترین برنامه است تو زیاد مغروری

 • Z :

  عالییییییی بود ممنون از سازندش 🌷🌷🌷

  • ناشناس :

   عالی بود ممنون از سازنده

   • روژین :

    عالی بود ممنون بابت زحماتتون

   • امیر :

    عالییییی ممنون از ستزنده سایت

    لایک طلایی

 • ناشناس :

  واقعا خیلی کمک کرد دست سازنده درد نکنع

 • ناشناس :

  سلام ممنونم از شما

  • دانش :

   عالی بود ❤
   دستتون درد نکنه

  • Sahar :

   خیلی خوب بود
   من راضی ام

  • فریال :

   کاش ترتیب داشت به صفحه این ور یه صفحه اون ور ولی بازم خیلی خوب بود ممنون .

   • HamGamDars :

    عزیزم اول صفحه براتون یه بخش رو گذاشتیم که لیست صفحات رو داخلش هست
    اگه رو هر کدوم کلیک کنید به اون صفحه میرید

   • ناشناس :

    عالی بود . ممنون از نوسینده مقاله. خسته نباشید .

 • رویا :

  عایییییه ممنونم از سازنده

  • ali :

   رویا خوبی

 • محمد :

  خیلی عالی بود ممنون از سازندش

 • ناشناس :

  بهترین همیار
  ممنون از زحمت کشندش🍒💫

 • مریم :

  عالی بود فقط کاش درس های دیگه هم داشت فقط تا ۴ داره

 • ناشناس :

  خوبه ولی درس 5 و 6 باید داشته باشه ممنون

 • محمدمهدی :

  چرا بقیه درس ها را و نداره😭😭

  • اوین :

   بقیه اش رو از اینترنت بگیر

 • ناشناس :

  عالی

 • فرزام سلیمی :

  دست سازنده درد نکنه خیلی ممنون😍😍😍😍😍😍

 • ستایش شریفی :

  بسیار عالی بود

 • ستایش شریفی :

  عالی بود

 • Selen :

  ممنون خوب بود ولی کاش معنی جمله‌های تمرین‌الاول و تمرین‌الرابع رو میزاشتین و سوالاتی که جوابش توضیحیه یه توضیحی می‌نوشتین

 • سهیل :

  عالی بود دمتون گرم

 • سهیل :

  خیلی خیلی خیلی خوب بود💗💗💗💗💗💗

 • اسما :

  یه چیز هایب رو اشتباه داشت
  ولی خوب بود ممنون

 • Janan :

  خوب بود عالی نبود.
  ولی ممنون از سازنده

 • عرفان :

  عالی

 • Faezeh :

  عالی بودددد خیلی جامع و کامل

 • محمد صادق :

  هووووف مرسی ک گذاشتید این رو من اصلا حوصله درس نوشتن نداشتم دمتون گرم خدایی برا همه رفقا فرستادم
  اجرتون با خدا😂

 • ... :

  بسیار خوب

 • معین سجادی :

  واقعا دمتون گرم،خیلی حال میده وقتی سریع حل میکنی😃

 • معین سجادی :

  عالی بود،خیلی حال میده وقتی سریع حل میکنی😉😉😉

 • M. A . I . K .p🦄🗼💗🇫🇷 :

  عالی👌👌
  دست تون درد نکنه🌹

 • Fatemeh :

  عالیی خیلی خوب بود ولی بیقیه درسا نیست

 • Amirhossein :

  عالی بود

 • Masih :

  عالی بود خیلی به کار اومد ممنون

 • Ati :

  عالی عالی عالی خداوکیلی عالیه خیلی خوبه من خیلی
  وقته دنبالش میگشتم اینجا عالی و عالیه هرچی بگم کم گفتم مرسی ازتون ❤️❤️❤️

 • نا معلوم :

  سلام خیلی عالی بود دم سایتتون گرم عالییی لایک داری

 • ابولفضل :

  تمرین سابع اشتباه بود داش یا ابجی

 • Ali :

  ممنون

 • امیر علی :

  عالی بود مرسی

 • Yas :

  خیلی خیلی مفید و عالی🤗🌸

 • Farima :

  عالی بود

 • Farima :

  عالی بود خیلی برنامه خوبی است ❤

 • M.SH :

  عاااااااالیع ممنونم 😍⁦❤️⁩

 • zeinab :

  خوب بود مرسی

 • Saba :

  خیلی خوبه واقعا منونممممم

 • Saba :

  خیلی خوبه واقعا منونممممم
  مرسی از سازندش همچنین سازنده این برنامه ک کارمو خیلی راحت کرد

 • علیرضا :

  عالی ترین و بینقص ترین و بهترین سایتیه که تا حالا دیدم

  • HamGamDars :

   مرسی از نظرتون

 • فاطمه کردی :

  ممنونم از نرم افزار شما

 • هِـناس:)! :

  بسیارعالے‌ممنون‌ازسازنده♡:)

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *