جواب فعالیت های درس 3 قرآن هشتم ؛ صفحه ۳۲ ، ۳۳ ، ۳۴ ، ۳۶ و ۳۷

جواب فعالیت های درس ۳ قرآن هشتم

درس سوم قرآن هشتم

جواب فعالیت های درس 3 قرآن هشتم

نام درس : درس ۳ | موضوع : گام به گام | پایه هشتم

درس سوم قرآن هشتم

گام به گام قرآن هشتم

جواب فعالیت های درس 3 قرآن هشتم / گام به گام و جواب انس با قرآن و فعالیت های صفحه 32 , 33 , 35 , 36 و 37 درس سوم آموزش قرآن پایه هشتم

جواب فعالیت صفحه ۳۲ درس سوم قرآن هشتم

جواب فعالیت اول

💠 جواب فعالیت اول درس ۳ قرآن هشتم: جدول زیر را کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

نبود، آیا، رویاندیم

۱-اَآیا۴-زَوجنوع، گونه
۲-کَمچقدر، چه بسیار۵-مانه، نیست
۳-اَنبَتنارویاندیم۶-ما کانَ نبود، نیست

 همگام درس |  HamGamDars

فعالیت دوم

💠 جواب فعالیت دوم درس ۳ قرآن هشتم : ترکیب های زیر را معنا کنید.
۱ .کَم اَنبَتنا:
چه بسیار رویاندیم

۲ .مِن کُلِّ زَوجٍ کَریمٍ:
از هر نوع ارزشمندی

۳ .إِنَّ فِی ذلِکَ لَآیَهً:
قطعاً در آن نشانه ای است

۴ .العَزیزُ الرَّحیمُ:
شکست ناپذیر مهربان

نکته:
۱ .هرگاه دو اسم همراه هم بکار روند و تنوین داشته باشند، در ترجمه یکی از آنها را، می توانیم بدون«ی» معنا کنیم، مانند: ترکیب «زوجٍ کَریمٍ»: «نوع ارزشمندی» یا «نوعی ارزشمند».
۲ .حرف «لَ» که همراه «ایَه» بکار رفته، لام تأکید است و آن را معنا نمی کنیم.

دو نکته:
۱ .گاهی فعل مفرد با توجه به سایر اجزای جمله به صورت جمع معنا می شود؛ مانند:
فَسَجَدَ المَلائِکَهُ: پس سجده کردند فرشتگان حِجر/ ۳۰
۲ .معمولاً در جمله هایی که با «اِنَّ » شروع می شود حرف تأکید «لِ» نیز می آید؛ اما لازم نیست در فارسی این حرف را نیز معنا کنیم. مانند:
اِنَّ الله بِالنّاسِ لَرَئوفٌ رَحیمٌ: قطعاً خدا نسبت به مردم بسیار دلسوز و مهربان است. حج/۶۵

تمرین: این عبارات را معنا کنید.
۱ .وَ ما کانَ اَکثَرَهُم:
و نیستند(نبودند)بیشتر آن ها.
۲ .إِنَّ فِی ذلِکَ لَآیَهً:
قطعاً در آن نشانه ای است.

 همگام درس |  HamGamDars

جواب انس با قرآن در خانه صفحه ۳۳ قرآن هشتم

🧧 جواب انس با قرآن درس ۳ قرآن هشتم: ترجمه این آیات از سوره ی شعراء را کامل کنید.

۱ .اَ وَ لَم یَروا إِلَی الاَرضِ:
و آیا نگاه و دقت نکردند به زمین.

۲ .کَم اَنبَتنا فیها مِن کُلِّ زَوجٍ کَریمٍ:
چه بسیار رویاندیم در آن از هر نوع(گیاه) ارزشمند و مفید.

۳ .إِنَّ فِی ذلِکَ لَآیَهً:
قطعاً در آن نشانه ای است.

۴ .وَ ما کانَ اَکثَرَهُم مُؤمِنینَ:
و نیستند (نبودند) بیشتر آنها مؤمن.

۵ .وَ إِنَّ رَبِّکَ لَهُوَ العَزیزُ الرَّحیمُ:
و قطعاً پروردگارت شکست ناپذیر(عزتمند) و مهربان است.

نکات:
۱ .فعل «لَم یَروا»، مضارع جحد است که در ترجمه به صورت ماضی منفی «دقت نکردند» معنا می شود.
۲ .کلمه «لَهُوَ»، حرف «لَـ» آن برای تأکید آمده و معنا نمی شود و کلمه «هُوَ» ضمیر فصل می باشد که بهتر است آن را معنا نکنیم.

 همگام درس |  HamGamDars

ج- از صفحه ۳۷۰ قرآن کریم چند ترکیب یا عبارت ساده قرآنی انتخاب و معنا کنید.
۱-رَبَّ العالمین : پروردگار جهانیان
۲-العزیز الرحیم : شکست ناپذیر مهربان

د- پیام قرآنی درس سوم قرآن هشتم از صفحه ۳۷۰

پیام قرآنی درس سوم قرآن هشتم از صفحه 370

 همگام درس |  HamGamDars

جواب فعالیت صفحه ۳۵ درس سوم قرآن هشتم

جواب فعالیت اول

💠 جواب فعالیت اول درس سوم قرآن هشتم: جدول زیر را کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

پیروی کنید، پیامبر، پیامبران، مورد اعتماد، تقوا داشته باشید، تکذیب کرد

۱-کَذَّبَ، کَذَّبَت تکذیب کرد، انکار کرد۵-اَمینراستگو و درستکار، مورد اعتماد
۲-مُرسَلینَپیامبران۶-اِتَّقواتقوا پیشه کنید، تقوا داشته باشید
۳-تَتَّقونَتقوا پیشه می کنید، تقوا دارید۷-اَطیعوااطاعت کنید، پیروی کنید
۴-رَسولپیامبر، فرستاده۸-اِناگر، نه، نیست

جواب فعالیت صفحه ۳۶ درس سوم قرآن هشتم

فعالیت دوم

💠 جواب فعالیت دوم درس سوم قرآن هشتم :
الف. به محل ترجمه ی کلمه ی بعد از «اِتَّقوا» در عباراتی مانند «اِتَّقوا الله: تقوای خدا را پیشه کنید»

توجه کنید. اینک این دو عبارت را ترجمه کنید.
۱ .اِتَّقوا رَبَّکُم: تقوای پروردگارتان را پیشه کنید
۲ .وَاتَّقوهُ: و تقوای او را پیشه کنید

ب. گاهی به جای ضمیر «ی» کسره می آید؛ مانند: «اَطیعونِ = اَطیعونی = اَطیعوا + ن + ی: اطاعت کنید مرا».

اینک این دو عبارت زیر را ترجمه کنید.
۳ .فَاعبُدونِ: پس عبادت کنید مرا
۴ .واتَّقونِ: و تقوای مرا پیشه کنید

 همگام درس |  HamGamDars

💠 جواب فعالیت سوم درس سوم قرآن هشتم: ترکیب های زیر را معنا کنید.

۱ .اِذ قالَ لَهُم اَخوهُم هُودٌ:
هنگامی که گفت به آن ها برادرشان هود.

۲ .اَلا تَتَّقونَ:
آیا تقوا پیشه نمی کنید؟

۳ .إِنّی لَکُم:
قطعاً من برای شما

۴ .رَسولٌ اَمینٌ:
پیامبری راستگو و درستکار هستم.

۵ .فَاتَّقوا الله:
پس تقوای خدا را پیشه کنید.

۶ .وَ اَطیعونِ:
و اطاعت کنید مرا

 همگام درس |  HamGamDars

جواب انس با قرآن در خانه صفحه ۳۷ قرآن هشتم

🧧 جواب انس با قرآن درس سوم قرآن هشتم: این آیات از سوره ی شعراء را کامل کنید.

۱ .کَذَّبَت عادٌ المُرسَلینَ:
تکذیب کردند(قوم) عاد پیامبران را.

۲ .اِذ قالَ لَهُم اَخُوهُم هُودٌ اَلا تَتَّقونَ:
هنگامی که گفت به آن ها برادرشان هود که: آیا تقوا پیشه نمی کنید؟

۳ .اِنّی لَکُم رَسولٌ اَمینٌ:
قطعاً من برای شما پیامبری راستگو و درستکار هستم.

۴ .فَاتَّقوا الله وَ اَطیعونِ:
پس تقوای خدا را پیشه کنید و اطاعت کنید مرا.

۵ .وَ ما اَسئَلُکُم عَلَیهِ مِن اَجرٍ:
و درخواست ندارم از شما بر آن(رسالت خود) هیچ مزدی را.

۶ .إن اَجریَ إلّا عَلَی رَبِّ العالَمینَ:
نیست پاداش من مگر بر پروردگار جهانیان.

 همگام درس |  HamGamDars

ج- از صفحه ۳۷۳ قرآن کریم چند ترکیب یا عبارت ساده قرآنی انتخاب و معنا کنید.
فی جنات و عَعُیونِ : در بهشت (باغ ها) و چشمه ها
انی لکم : قطعا من برای شما

د- پیام قرآنی درس سوم قرآن هشتم 

پیام قرآنی درس سوم قرآن هشتم 

برای دریافت دیگر مطالب میتوانید با اضافه کردن عبارت “همگام درس” به آخر عبارت جستجو در گوگل آن ها را بیابید. همچنین پیشنهاد می‌ شود از درس ۴ قرآن هشتم و همچنین گام به گام هشتم نیز دیدن فرمایید

 

جهت مشاهده سوالات و گام به گام کتاب های خود؛ کافیست نام درس یا شماره صفحه آن را به همراه عبارت "همگام درس" در گوگل جست و جو کنید.

مطالب مرتبط

اینترنت شما در
همگام درس
همیار
۵۰%رایگان محاسبه میگردد
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه های تایید شده : 43 | در انتظار بررسی: 78

 • محمدرضا محمدی :

  سلام و خسته نباشید به گروه همگام درس یه اشکال در انس با قرآن درخانه قسمت اول درس ۳ است اونم اینه در ج شما نوشتید العزیز الریحم،درستش العزیز الرحیم است اگه اصلاح بشه خوب می شه

  • HamGamDars :

   🙏🙏🙏🙏

 • M :

  عالی بود

 • امیر :

  عااااااااللللللللیییییی

 • یه بنده خدا :

  برنامه خوبیه
  به افتخار مازندرانی ها♡♡♡

 • komeyl :

  ممنون از برنامتون

 • کمیل :

  عالی ممنون از برنامتون

 • میکاییل :

  عالی

 • FARHAD :

  عالی بود

 • amin :

  برنامه خیلی خیلی خوبی هستش🌹

 • امیر :

  سلام اره درست میگی

 • میثم :

  عالییییییی واقعأ عالی بود

 • 𝓔𝓛𝓔𝒩𝓐 :

  عالیه فقط اگه میشه فیلم آموزشی هم قرار بدین

 • سعید :

  بهترین هایید👌

 • ARMITA :

  خیلی ممنون عالی بود فقط نمونه سوال هم بزارید ممنون

 • Mamad :

  تبلیغات بر دارید

 • سحر :

  محشره😍😍😍

 • Amir :

  صفحه۳۲ رو اشتباه نوشتین ۲۳😂🤧

 • سینا :

  خیلی عالیه تنها سایتی که بروز و درست هستش.

  • حمزه :

   عالیه مرسی از سازندس

 • رضا :

  عالی بود مرسیییی

 • Riot :

  خیلی خوبه ولی یه پیشنهادی دارم ک فیلم های آموزشی هم قرار بدین و همچنین نمونه سوال هم بزارین
  ممنونم و دم سازندش اتشفشان

  • محمد :

   اره باهات موافقم

  • امیرحسین :

   منهم موافق هستم

   • محمد :

    من هم موافقم

   • یه‌بنده‌خدا :

    برنامش‌خیلی‌خوبه

 • Amir :

  عالی. تنها سایتی که همیشه قبولش داشتم و دارم👏

  • آرش :

   بیا پایین سرمون گرفت

   • Boy :

    تو که استعداد داری بالا بمون

  • 📒 :

   عالی😙

 • علی :

  عالییییییییی🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
  مرسی ازتون

  • نازی :

   برنامه ی خوبی هستش

   • نازی :

    امتحان دارممممم😭😭😭😭😭😭

 • جواد :

  خیلی عالیه خیلی

 • هانا :

  خیلی خیلی ممنون

  • علی :

   سلام دخی

  • amin :

   برنامه خیلی خیلی خوبی هستش🌹

   • پرهام :

    عالی

  • امیرحسین ارجمندی منش :

   عالی عالی ممنون از شما

 • yypqw71537@dorede.com :

  Perfect

  • پارسا :

   دمتون گرم عالی

  • Minecraft_girl :

   👍👍👍

  • Amirali :

   خیلی برنامه ی عالی هستش ♥️♥️